Comentarii OMFP 40/2012

 1. Pentru entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009 şi OMFP nr. 2.239/2011, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40);
 2. Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din OMFP 3055/2009 (total active: 3.650.000 euro; cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro; număr mediu salariaţi: 50) întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: 1. bilanţ (cod 10); 2. cont de profit şi pierdere (cod 20); 3. situaţia modificărilor capitalului propriu; 4. situaţia fluxurilor de numerar; 5. note explicative la situaţiile financiare anuale. Acestea vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40).
 3. Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime, întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind: 1. bilanţ prescurtat (cod 10); 2. cont de profit şi pierdere (cod 20); 3. note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate. Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40).
 4. În cazul entităţilor nou-înfiinţate cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, acestea pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţii financiare anuale prescurtate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente.
 5. Consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari, după caz.
 6. Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2.239/2011, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind: bilanţ simplificat (cod 10); cont de profit şi pierdere simplificat (cod 20). Acestea vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40).
 7. Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.
 8. Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară aprobate prin OMFP 1286/2012 depun, odată cu raportările contabile/situaţiile financiare, o situaţie cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009.
 9. Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele:

a) pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;

b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

 1. Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie nu întocmesc situaţii financiare anuale, respectiv situaţii financiare anuale simplificate, urmând să depună, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii.
 2. Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

 1. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.