Comentarii OMFP 40/2012

Pentru entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009 şi OMFP nr. 2.239/2011, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40); Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, care la data bilanţului depăşesc limitele a […]

Regimul fiscal al mijloacele de transport persoane din categoria M1: valoarea fiscală, valoarea rămasă neamortizată la cedare, durata normală de funcţionare

Valoarea fiscală a mijloacele de transport persoane din categoria M1 Potrivit prevederilor OG 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 şi 34, pentru mijloacele de transport persoane din categoria M1, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a […]

Sistemul „TVA la încasare” Documentul justificativ pentru exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată şi pentru exercitarea dreptului de deducere în cazul în care încasarea/plata contravalorii livrării de bunuri sau a prestării de servicii, între persoane juridice, se realizează prin compensare

Conform pct. 16^1 alin. 13 din Normele de aplicare ale Codului fiscal, începând cu data de 01.01.2013, „în cazul compensării datoriilor aferente unor facturi pentru livrări de bunuri/prestări de servicii se consideră că furnizorul/prestatorul a încasat, respectiv beneficiarul a plătit contravaloarea bunurilor/serviciilor, la data la care se sting total sau parţial datoriile, respectiv: a)      în […]

Regimul fiscal al tichetelor cadou acordate de angajatori salariaţilor

Consideraţii generale Legea 193/2006 constituie dreptul comun în materia tichetelor de creşă/cadou. Conform prevederilor art. 2, tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, precum şi pentru cheltuieli sociale. Normele de aplicare ale legii, HG 1317/2006, detaliază la […]

Tratamentul fiscal al bunurilor de natura stocurilor lipsă la inventar/degradate în lumina modificărilor aduse Codului fiscal prin OG 15/2012

1.       Perspectiva impozitului pe profit Baza legala: cod fiscal art. 21 alin. 4 lit. c si Norme de aplicare pct. 41 si 42 „Codul fiscal:  Cheltuieli    ART. 21    […] (4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:     c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru […]