Noutăţi legislative

20/07/2024

În  Monitorul Oficial nr. 696 din 18 iulie 2024 a fost publicat Ordinul nr.3100 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2024 a operatorilor economici

Comentarii: raportările contabile la 30 iunie 2024 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor până cel mai târziu la data de 19 august 2024

15/07/2024

În  Monitorul Oficial nr. 643 din 5 iulie 2024 a fost publicat Ordinul nr.4562 pentru aprobarea Procedurii privind redirecţionarea impozitului pe profit, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

 

Comentarii: procedura se aplică începând cu redirecţionarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024.

29/06/2024

În  Monitorul Oficial nr. 596 din 26 iunie 2024 a fost publicat OUG nr.78 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Comentarii: actul normativ stabileşte regimul TVA aplicabil în cazul sistemului de garanţie-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile – SGR

În  Monitorul Oficial nr. 597 din 27 iunie 2024 a fost publicat Ordinul nr.1337 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport

25/06/2024

În  Monitorul Oficial nr. 582 din 21 iunie 2024 a fost publicată OUG nr.69 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării şi implementării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi pentru alte măsuri fiscal

Comentarii:

 • a fost extinsă obligativitatea de folosire a sistemului e-Factura și pentru relația business to consumer (B2C) – astfel, folosirea sistemului pentru facturile emise persoanelor neimpozabile devine opțională de la 1 iulie 2024 și apoi obligatorie de la 1 ianuarie 2025;
 • actul normativ conţine noi schimbări legate de informațiile care trebuie incluse în bonurile fiscale: codul de identificare fiscală al beneficiarului, la cererea acestuia, dar și numărul de identificare al bonului.

În  Monitorul Oficial nr. 582 din 21 iunie 2024 a fost publicată OUG nr.70 privind unele măsuri de implementare şi utilizare a decontului precompletat RO e-TVA şi valorificarea datelor şi informaţiilor prin implementarea unui sistem de guvernanţă specific, precum şi alte măsuri fiscal

Comentarii:

 • conţine reguli pentru implementarea efectivă a deconturilor precompletate de TVA începând cu luna august 2024, care va fi transmis contribuabililor, pentru fiecare perioadă fiscală, până la data de 20 a lunii de după terminarea perioadei fiscale;
 • transmiterea se va face prin Spațiul Privat Virtual, iar persoanele impozabile vor avea la dispoziție cinci zile pentru a verifica informațiile, a face modificările necesare și a transmite a decontul la termenul din data de 25.

11/06/2024

În  Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iunie 2024 a fost publicat Ordinul nr. 1048 pentru aprobarea Procedurii de eliberare a unor adeverinţe de către organul fiscal central, în cazul persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: actul normative aproba formularul 232 “Adeverinţă de venit” reprezintand documentul prin care se atestă veniturile realizate de persoanele fizice în cursul unui an fiscal, existente în evidenţa fiscală, constituită pe baza declaraţiilor depuse de acestea şi/sau de terţi (plătitori de venituri, intermediari etc.), care au obligaţii declarative, potrivit legii, precum şi pe baza deciziilor de impunere emise de organul fiscal central.

 

În  Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024 a fost publicată Hotărârea nr. 598 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată


Comentarii: începând cu data de 1 iulie 2024, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţii, sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.700 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 168,000 ore pe lună, reprezentând 22,024 lei/oră.

În  Monitorul Oficial nr. 534 din 7 iunie 2024 a fost publicată OUG nr. 59 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi alte măsuri fiscale

Comentarii: începând cu veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente lunii iulie 2024, suma de 200 lei/lună reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor pentru care nu se datorează impozit pe venit şi care nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii se majorează la nivelul de 300 lei/lună.

 

În  Monitorul Oficial nr. 539 din 10 iunie 2024 a fost publicat Ordinul nr. 981 cu privire la înregistrarea în contabilitate a unor impozite

Comentarii: actul nomativ introduce modificări ale cadrului de raportare financiar-contabilă cu privire la impozitul minim pe cifra de afaceri

07/05/2024

În  Monitorul Oficial nr. 410 din 30 aprilie 2024 a fost publicată HG nr. 451 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 

Comentarii: facturile emise pe numele salariaţilor unei persoane impozabile, aflaţi în deplasare în interesul serviciului, pentru transport sau cazarea în hoteluri ori în alte unităţi similare, nu mai permit deducerea taxei pe valoarea adăugată de către persoana impozabilă.

24/04/2024

In Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024 a fost publicat Ordinul nr. 1264 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”  

Comentarii: formularul se utilizeaza începând cu declararea veniturilor aferente lunii aprilie 2024.

30/03/2024

In Monitorul Oficial nr. 272 din 29 martie 2024 a fost publicată OUG nr. 30  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

Comentarii: nerespectarea termenului-limită de 5 zile lucrătoare pentru una sau mai multe facturi al căror termen-limită de transmitere în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice constituie contravenţie. Fapta nu se sancţionează pentru facturile al căror termen-limită de transmitere în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura intervine până la data de 31 mai 2024 inclusiv.

In Monitorul Oficial nr. 274 din 29 martie 2024 a fost publicată OUG nr. 31 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 

Comentarii: este redefinită noţiunea “intreprindere legată”.

7/02/2024

In Monitorul Oficial nr. 100 din 2 februarie 2024 a fost publicat Ordinul nr. 172  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii: formularele 100 si 710, modificate şi completate, se aplică începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2024

In Monitorul Oficial nr. 100 din 2 februarie 2024 a fost publicat Ordinul nr. 154  privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” şi 207 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”

Comentarii: noul formular 205 se utilizează pentru declararea, pe fiecare beneficiar de venit, a impozitului aferent veniturilor cu regim de reţinere la sursă, precum şi a câştigurilor/pierderilor din transferul aurului de investiţii, realizate începând cu 1 ianuarie 2023.

15/01/2024

In Monitorul Oficial nr. 27 din 12 ianuarie 2024 a fost publicat Ordinul nr. 2079  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.

11/01/2024

In Monitorul Oficial nr. 14 din 9 ianuarie 2024 a fost publicat Ordinul nr. 6  pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii: formularul se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2023, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2024.

10/01/2024

In Monitorul Oficial nr. 11 din 8 ianuarie 2024 a fost publicat Ordinul nr. 5394  privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

Comentarii: actul normativ cuprinde principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale pe 2023. Situațiile financiare pentru anul 2023 trebuie depuse la următoarele termene:

 • pentru companii: în 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;
 • pentru ONG-uri: în 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

În formularul 020 „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” se raportează distinct următoarele tipuri de cheltuieli:

 • cheltuieli cu redevențele;
 • cheltuieli cu locațiile de gestiune;
 • cheltuieli cu chiriile;
 • cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală;
 • cheltuieli de management;
 • cheltuieli de consultanță;
 • cheltuieli ocazionate de operațiuni cu entități afiliate.

07/01/2024

In Monitorul Oficial nr. 6 din 4 ianuarie 2024 a fost publicat Ordinul nr. 10  pentru stabilirea activelor care se cuprind în indicatorii I şi A prevăzuţi la art. 18^1 alin. (3) şi art. 18^3 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: actul normativ identifică în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe subgrupele în care se află activele corporale eligible pentru determinarea impozitului minim şi a impozitului suplimentar pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi în sectoarele petrol şi gaze naturale.

In Monitorul Oficial nr. 8 din 5 ianuarie 2024 a fost publicată Legea nr. 431 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaţionale şi a grupurilor naţionale de mari dimensiuni.

Comentarii: actul normativ se aplică entităţilor constitutive care au sediul în România şi care sunt membre ale unui grup de întreprinderi multinaţionale sau ale unui grup naţional de mari dimensiuni, grup care are un venit anual de cel puţin echivalentul în lei al sumei de 750.000.000 euro înregistrat în situaţiile financiare consolidate ale societăţii-mamă finale, din cel puţin 2 dintre cele 4 exerciţii financiare imediat anterioare exerciţiului financiar de referinţă.

31/12/2023

In Monitorul Oficial nr. 1185 din 28 decembrie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 5433 privind stabilirea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în sectoarele petrol şi gaze naturale potrivit art. 18^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

Comentarii: actul normativ identifică codurile CAEN ale activităţilor desfăşurate de persoanele juridice care desfăşoară activităţi în sectoarele petrol şi gaze naturale pentru care se datorează impozitul specific pe cifra de afaceri.

 

In Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 2080 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA

 

In Monitorul Oficial nr. 1187 din 29 decembrie 2023 a fost publicată Legea nr. 421 Legea bugetului de stat pe anul 2024

 

In Monitorul Oficial nr. 1188 din 29 decembrie 2023 a fost publicată Legea nr. 422 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024

Comentarii: câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 este de 7.567 lei.

17/12/2023

In Monitorul Oficial nr. 1139 din 15 decembrie 2023 a fost publicata OUG nr. 115 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

Comentarii:

click pentru sinteza OUG nr. 115

14/12/2023

In Monitorul Oficial nr. 1112 din 11 decembrie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 1994 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” 

Comentarii: formularul se utilizeaza începând cu declararea veniturilor aferente lunii noiembrie 2023.

18/11/2023

In Monitorul Oficial nr. 1041 din 16 noiembrie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 1539 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2024

Comentarii:   

Comentarii: pragurile valorice Intrastat pentru anul 2024 cresc de la 900.000 lei la 1.000.000 lei atat pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cat şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

11/11/2023

In Monitorul Oficial nr. 1026 din 10 noiembrie 2023 a fost publicată OUG nr. 98 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung  

Comentarii:  

 • Plăţile în numerar din avansuri spre decontare efectuate de entităti entitati (persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică)se pot face în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.
 • Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de entitati de la/către persoane fizice reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană;
 • Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de entitati de la/către persoane fizice reprezentând împrumuturi (persoanele fizice în calitate de asociaţi/acţionari/administratori/persoane fizice/alţi creditori), indiferent de natura şi destinaţia acestora, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar.
 • Sumele în numerar aflate în casieria entitatilor nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele în numerar care depăşesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare. Se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi a altor operaţiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora.
 • Celelalte modificări/completari aduse prin legea 296/2023 au fost eliminate.

 

01/11/2023

In Monitorul Oficial nr. 993 din 1 noiembrie 2023 a fost publicată OUG nr. 93 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru sectoarele construcţii, agricol şi industria alimentară 

Comentarii:  

 • pentru sectorul construcţii salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, la suma de 4.582 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 27,714 lei/oră;
 • pentru sectorul agricol şi industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de 3.436 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 20,782 lei/oră;
 • prevederile ordonanţei de urgenţă se aplică începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023.

29/10/2023

In Monitorul Oficial nr. 977 din 27 octombrie 2023 a fost publicata Legea nr. 296 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

Comentarii:

click pentru sinteza Legea 296 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

12/10/2023

In Monitorul Oficial nr. 903 din 6 octombrie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 2649 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile 

Comentarii:

 • se introduc noi conturi contabile în planul de conturi general (1496 – pierderi rezultate din reorganizări de societăți, corespunzătoare activului net negativ al societății absorbite; 6121 – cheltuieli cu redevențele; 6122 – cheltuieli cu locațiile de gestiune; 6123 – cheltuieli cu chiriile; 616 – cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală; 617 – cheltuieli de management; 618 – cheltuieli de consultanță);
 • se completează funcţiunea conturilor 149 (pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii) şi 691 (cheltuieli cu impozitul pe profit).
 • prevederile de mai sus se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2023.

01/10/2023

In Monitorul Oficial nr. 877 din 28 mai septembrie 2023 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 900  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: începând cu data de 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în platăse stabileşte în bani la suma de 3.300 lei lunar.

12/05/2023

In Monitorul Oficial nr. 395 din 9 mai 2023 a fost publicat Ordinul nr. 874/1429 privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. IV alin. (1) şi (2) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

Comentarii: actul normativ stabileşte procedura privind reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub forma indemnizaţiei de delegare, a indemnizaţiei de detaşare, inclusiv a indemnizaţiei specifice detaşării transnaţionale, şi a prestaţiei suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate, primite de salariaţi, care poate fi realizată de organele fiscale în temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în urma controalelor realizate de organele competente ale Inspecţiei Muncii, prin care se constată situaţiile de delegare, detaşare, detaşare transnaţională în care se pot afla salariaţii, după caz, potrivit legii.

05/05/2023

In Monitorul Oficial nr. 370 din 2 mai 2023 a fost publicat Ordinul nr. 20.463/3.964/967/1.415/ privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Comentarii:

Sunt enumerate domeniile de activitate ale compartimentelor în care lucrează salariaţii beneficiari ai facilităţii;
Facilitatea se extinde asupra salariaţilor din instituţii publice;
Facilitatea se aplică şi pe perioada delegării;
Actul normative se aplică de la 1 iunie 2023.

19/04/2023

In Monitorul Oficial nr. 310 din 12 aprilie 2023 a fost publicată Legea nr. 88 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: Sunt scutite de tva fără drept de deducere următoarele:

a) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti prestate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1), dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;

b) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, altele decât cele prevăzute la lit. c) şi d), precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi cele efectuate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza art. 25 alin. (4^1), dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;

c) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b);

d) livrarea de produse ortopedice.

Prevederile legi intră în vigoare la 12 iunie 2023.

02/04/2023

In Monitorul Oficial nr. 265 din 30 martie 2023 a fost publicată Legea nr. 69 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: nomazii digitali nu au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de pensii şi cel deasigurări sociale de sănătate în condiţiile în care nomadul digital este prezent pe teritoriul României pentru o perioadă sau mai multe perioade care nu depăşesc 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

Sunt venituri neimpozabile realizate de nerezidenţi veniturile din salarii sau asimilate salariilor obţinute de persoana fizică cu statut de nomad digital din activitatea pe care o prestează în baza unui contract de muncă la o companie înregistrată în afara României şi care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor sau care deţine o companie înregistrată în afara României, în cadrul căreia prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi poate desfăşura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanţă, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, în condiţiile în care persoana fizică este prezentă pe teritoriul României pentru o perioadă sau mai multe perioade care nu depăşesc 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

In Monitorul Oficial nr. 264 din 30 martie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 347 pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

In Monitorul Oficial nr. 272 din 31 martie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 1263/654 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2023, începând cu luna aprilie 2023, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi cuantumul de 30 de lei. Valoarea nominală menţionată se aplică şi pentru primele 2 luni ale semestrului al II-lea al anului 2023, respectiv august 2023 şi septembrie 2023.

30/03/2023

In Monitorul Oficial nr. 261 din 29 martie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 1235 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei de delegare/detaşare şi a cuantumului alocaţiei de cazare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

Comentarii: începând cu 1 aprilie 2023, indemnizaţiile de delegare şi detaşare în ţară se majorează de la 20 lei/zi la 23 lei/zi.

08/03/2023

In Monitorul Oficial nr. 186 din 6 martie 2023 a fost publicată Legea nr. 52 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii: 6 ianuarie – Botezul Domnului – Boboteaza – şi 7 ianuarie – Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul – sunt zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

25/02/2023

In Monitorul Oficial nr. 163 din 24 februarie 2023 a fost publicat Legea nr. 163 pentru anularea unor obligaţii fiscale

Comentarii: se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, a veniturilor din tichete cadou obţinute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii, pentru perioadele fiscale de la intrarea în vigoare a Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă şi, respectiv, a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare şi până la 31 decembrie 2020 inclusiv, şi neachitate până la data intrării în vigoare a acestei legi. Organul fiscal nu reîncadrează în venituri din salarii şi asimilate salariilor veniturile din tichete cadou obţinute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii acestora şi încadrate în categoria veniturilor din alte surse şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare, pentru perioada anterioară datei de 31 decembrie 2020 inclusiv.

12/02/2023

In Monitorul Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 165/7/1272/456 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: actul normativ aprobă noul formular 112 care se va utiliza pentru declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2023.

20/01/2023

In Monitorul Oficial nr. 47 din 17 ianuarie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 18 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” şi 207 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”

Comentarii:

Se modifică formuarul 205 şi instrucţiunile de completare;
Formularul se utilizează pentru declararea, pe fiecare beneficiar de venit, a impozitului aferent veniturilor cu regim de reţinere la sursă, precum şi a câştigurilor/pierderilor din investiţii, realizate începând cu anul 2022.

13/01/2023

In Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023 a fost publicată Legea nr. 36 pentru modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Comentarii:

persoanele care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 5 ani calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exerciţiului financiar în care au fost întocmite. Anterior, termenul era de 10 ani.
registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 timp de 5 ani calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exerciţiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii. Anterior, termenul era de 10 ani.
memoria fiscală a aparatelor electronice fiscal trebuie să permită obligatoriu acumulări progresive ale datelor, fără ca acestea să poată fi modificate sau şterse, precum şi conservarea în timp a acestora pe o perioadă de 5 ani. Anterior, termenul era de 10 ani.

In Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023 a fost publicată Legea nr. 34 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană, sunt venituri neimpozabile şi netaxabile dacă, alături de celelalte venituri enumerate la art. 76 alin. 4^1 lit. a)-g) (prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, contravaloarea hranei, cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spaţiile de cazare/de locuit etc.), se încadrează în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.Prevedrea se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2023.

10/01/2023

In Monitorul Oficial nr. 18 din 6 ianuarie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 4291 pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii:

este prezentată reflectarea în evidenţa contabilă a entităţilor beneficiare a distribuirii de dividende interimare;
sunt enumerate indicii care pot conduce la concluzia că o entitate acţionează în nume propriu, în scopul recunoaşterii veniturilor din activitatea desfăşurată astfel;
este reglementată contabil cesionarea prin contract de licenţă a proprietăţii intelectuale;
În planul de conturi general se introduc conturile 467 “Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende”, 6053 “Cheltuieli privind consumul de gaze naturale”, 6058 “Cheltuieli cu alte utilităţi”, 694 “Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit” şi 794 “Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit”, precum şi grupa 79 “Venituri din impozitul pe profit”.

In Monitorul Oficial nr. 22 din 9 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 4268 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

04/01/2023

In Monitorul Oficial nr. 1272 din 29 decembrie 2022 a fost publicată OUG nr. 188 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii:

Se definesc dosarul fiscal și dosarul de control fiscal, iar cel din urmă poate fi solicitat de contribuabilul supus inspecţiei;
contribuabilii vor putea obține de la autorități, la cerere, clasa sau subclasa de risc la care este încadrat, cu excepţia cazului în careobiective de interes general justifică restrângerea accesului la această informație;
Inspecția fiscală se derulează, de principiu, la sediul organului fiscal;
înainte de selectarea unei firme pentru derularea unei inspecții fiscale, aceasta este anunțată despre riscurile identificate și are 30 de zile la dispoziție să-și reanalizeze situația fiscală și să-și depună/corecteze declarațiile fiscal;
se prevede posibilitatea de a prezenta legitimația și ordinul de serviciu în cadrul apelurilor video, atunci când este necesar ca inspecția fiscală să se deruleze de la distanță; registrul unic se completează numai la inspecțiile effectuate în spaţiile de lucru ale contribuabilului;
contribuabilii controlaţi pot să ceară emiterea unei decizii provizorii atunci când n-au fost informaţi despre finalizarea verificării unei perioade fiscale și a unui tip de obligație fiscală, dacă s-a împlinit jumătate din durata legală a inspecției fiscal.

In Monitorul Oficial nr. 1278 din 30 decembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2578 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Comentarii: se modifică formularele 010 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” şi 700 “Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscal” precum şi instrucţiunile de completare a acestora.

In Monitorul Oficial nr. 1275 din 30 decembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 4636 privind activele utilizate în activitatea de producţie şi procesare şi activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: actul normative identifică subgrupele şi clasele din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe în care se regăsesc activele utilizate în activitatea de producţie şi procesare şi activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit.

30/12/2022

In Monitorul Oficial nr. 1246 din 23 decembrie 2022 a fost publicată Ordinul nr. 2541 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii: formularul se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2022, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2023.

In Monitorul Oficial nr. 1252 din 23 decembrie 2022 a fost publicată Ordinul nr. 21813/6421/2246/4433 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Comentarii:

lista ocupațiilor vizate de scutirea de impozit pe venit este completată cu cea de inginer de dezvoltare a produselor software;
sunt aduse precizări şi completări cu privire la documentele justificative ce trebuie avute în vedere la încadrarea persoanelor scutite de impozitul pe venit, prin raportare la ocupațiile vizate de ordin.

In Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 decembrie 2022 a fost publicată Legea nr. 376 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Comentarii:

Pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN 5610 – «Restaurante» şi 5630 – «Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor», bacşişul încasat de la clienţi se evidenţiază pe bonul fiscal, indiferent de modalitatea de încasare a acestuia;
Bacşişul se evidenţiază distinct pe acelaşi bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate şi este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea «bacşiş»;
Sumele provenite din încasarea bacşişului de către salariaţi ca urmare a distribuirii sunt calificate ca venituri din alte surse şi se supun regimului fiscal prevăzut de titlul IV – cap. X din Legea nr. 227/2015, nefiindu-le aplicabile prevederile titlului V – Contribuţii sociale obligatorii din acelaşi act normativ. Impozitul pe venit datorat de salariat se reţine la sursă la momentul distribuirii bacşişului de către plătitorii de venituri şi se achită la bugetul de stat. Aceste sume nu pot fi reîncadrate fiscal ca venituri salariale sau asimilate salariilor.

21/12/2022

In Monitorul Oficial nr. 1228 din 20 decembrie 2022 a fost publicată Legea nr. 370 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale

Comentarii

plafonul de 500.000 euro pentru încadrarea în regimul fiscal al microintreprinderilor se va aplica incepand cu veniturile aferente anului 2023;
realizarea de venituri din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 – «Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal», indiferent de ponderea in cifra de afaceri toatală, nu conduce excluderea aplicării regimului microintreprinderilor;
în situația în care persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – „Hoteluri și alte facilități de cazare similare“, 5520 – „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată“, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere“, 5590 – „Alte servicii de cazare“, 5610 – „Restaurante“, 5621 – „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente“, 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.“, 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor“ obțin în cursul anului venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, pentru veniturile din alte activități aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit, dacă se îndeplinesc anumite condiții;
în scopul aplicării facilităţilor fiscale, pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii în cifra de afaceri totală, indicatorul cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii cuprinde numai veniturile din activitatea desfăşurată pe teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală cuprinde doar veniturile din activitatea desfăşurată pe teritoriul României, nu şi din afara României;
În cazul dividendelor distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2022, cota de impozit pe dividende este de 5%, fără recalcularea impozitului pe dividendele respective, după regularizarea acestora pe baza situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, aprobate potrivit legii;
dispoziţiile OG 16/2022 cu privire la impozitele şi taxele locale se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2025.

20/12/2022

In Monitorul Oficial nr. 1214 din 19 decembrie 2022 a fost publicată Legea nr. 368 Legea bugetului de stat pe anul 2023

In Monitorul Oficial nr. 1215 din 19 decembrie 2022 a fost publicată Legea nr. 369 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023

Comentarii:

câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 este de 6.789 lei.
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 6.789 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 3.395 lei.

10/12/2022

In Monitorul Oficial nr. 1186 din 9 decembrie 2022 a fost publicată OUG nr. 168 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Comentarii:

Se suspenda, incepand cu 1 ianuarie 2023 si pana la 31 decembrie 2023, depunerea declaratiilor recapitulative : 392 A, 392 B si 393;
Se suspenda, incepand cu 1 ianuarie 2023 si pana la 31 decembrie 2023, creditul fiscal acordat indemnizatiei pentru educatie timpurie;
începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit şi nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;
b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor în baza aceluiaşi contract individual de muncă, pentru aceeaşi lună, nu depăşeşte nivelul de 4.000 lei inclusiv.
începând cu data de 1 ianuarie 2023 pentru domeniul construcţiilor (se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015), salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar. Veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea de impozit pe venit sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 4.000 lei lunar.

In Monitorul Oficial nr. 1186 din 9 decembrie 2022 a fost publicată HG nr. 1447 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Comentarii: începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei/oră.

29/11/2022

In Monitorul Oficial nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2053 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023.

Comentarii: Registrul se completează de notarii publici la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 5%.

În anul 2023, notarii completează registrul şi cu informaţiile din actele juridice între vii autentificate în anul 2023, care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 600.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata unui avans reprezentând plata parţială sau integrală a contravalorii pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe.

08/10/2022

In Monitorul Oficial nr. 967 din 4 octombrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 3265/21453 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

Comentarii:

Activităţile de cercetare-dezvoltare eligibile trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele noi condiţii:

proiectul de cercetare-dezvoltare trebuie să conţină scopul proiectului, echipa de proiect şi infrastructura de cercetare, bugetul proiectului;
în cadrul activităţilor de dezvoltare tehnologică se vor lua în considerare activităţile de dezvoltare experimentală.

Au fost eliminate prevederile art.4 din Ordinul comun nr. 3.265/21.453/2022, prin care se dădeau exemple de activităţi care nu reprezintă activităţi de cercetare-dezvoltare.

Proiectele şi activităţile vor fi încadrate ca fiind de cercetare-dezvoltare de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, care va constitui un corp de experţi înscrişi în Registrul naţional al experţilor pentru certificarea activităţii de cercetare dezvoltare.

Contribuabilii mari au obligaţia de a solicita certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare de către un expert înscris în registrul indicat mai sus.

20/09/2022

In Monitorul Oficial nr. 918 din 19 septembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1667/2194/772/4079 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: actul normativ aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 şi se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii august 2022.

03/09/2022

In Monitorul Oficial nr. 857 din 31 august 2022 a fost publicata Ordonanta nr. 31 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii:

Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se consideră comunicat la data punerii la dispoziţia contribuabilului/plătitorului prin aceste mijloace, fiind eliminat termenul de 15 zile;
Sunt aduse câteva modificări în materia soluţiei fiscale individuale anticipate în privinţa obiectului acesteia si a restituirii taxei de emitere;
De comun acord cu organele de inspecţie fiscală, colaborarea contribuabilului/plătitorului la constatarea stărilor de fapt fiscale se poate realiza şi prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanţă;
Se extinde de la 45 de zile la 180 de zile durata de efectuare a inspecţiei fiscale pentru contribuabilii nerezidenţi;
Se clarifica efectele efectuării unei sesizări penale asupra inspecţiei fiscale în curs: limitarea încetării inspecţiei doar pentru obligaţiile fiscale ce fac obiectul sesizării;
Direcţia generală antifraudă fiscal are obligaţia de a analiza punctul de vedere al cotribuabilului faţă de constatările menţionate în procesul-verbal/actul de control;
Organul fiscal central, precum şi organul fiscal local au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista contribuabililor persoane juridice care au declarat şi au achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu au obligaţii restante.

20/07/2022

In Monitorul Oficial nr. 723 din 19 iulie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1669 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici

Comentarii: raportările contabile la 30 iunie 2022 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor până cel mai târziu la data de 16 august 2022.

18/07/2022

In Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022 a fost publicata Ordonanta nr. 16 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale

click pentru sinteza modificari Cod fiscal OG nr. 16 iulie 2022

16/07/2022

In Monitorul Oficial nr. 715 din 15 iulie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1580 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: noul model al formularului 112 se utilizează începând cu declararea veniturilor aferente lunii iunie 2022.

06/07/2022

In Monitorul Oficial nr. 668 din 4 iulie 2022 a fost publicată Legea nr. 195 pentru completarea art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

Comentarii: începând cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii se păstrează timp de 5 ani.

02/07/2022

In Monitorul Oficial nr. 661 din 1 iulie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1528 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor

In Monitorul Oficial nr. 661 din 1 iulie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1525 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară

In Monitorul Oficial nr. 656 din 30 iunie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1190/4625 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

Comentarii: categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă autorizată de minimum 3,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puţin unei relaţii comerciale care face obiectul transportului.

24/06/2022

In Monitorul Oficial nr. 613 din 22 iunie 2022 a fost publicată Legea nr. 187 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Comentarii:

Începând cu data de 1 iulie 2022 valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 30 de lei.

26/05/2022

In Monitorul Oficial nr. 502 din 23 mai 2022 a fost publicată Legea nr. 142 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Incepand cu 1 ianuarie 2023, veniturile sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare, pentru transferuri/operaţiuni efectuate prin intermediari, se impun prin reţinere la sursă astfel:

 (i) prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;

 (ii) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii;

Pierderile obţinute din transferul titlurilor de valoare nu se reportează şi nu se compensează, acestea reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului.

23/05/2022

In Monitorul Oficial nr. 494 din 18 mai 2022 a fost publicată OUG nr. 67 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii: începând cu data de 1 iunie 2022, în cazul salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii pentru o sumă de 200 de lei reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor în următoarele situaţii:

a) angajatorii majorează voluntar, oricând în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022 inclusiv, nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 de lei, respectiv de la 2.550 de lei la 2.750 de lei, pentru salariaţii care desfăşoară activitate în baza contractelor individuale de muncă, în executare la data de 1 iunie 2022, ce prevăd un nivel al salariului de bază lunar brut la aceeaşi dată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

b) nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este de 2.750 de lei, în cazul persoanelor nou-angajate în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022 inclusiv.

Regimul fiscal prezentat mai sus se aplică în perioada în care salariul majorat/de încadrare, după caz, este menţinut/stabilit la nivelul de 2.750 de lei, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022 inclusiv.

19/05/2022

In Monitorul Oficial nr. 489 din 17 mai 2022 a fost publicată Legea nr. 135 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii: Sunt scutite de impozit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), pentru activitatea desfăşurată în România, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) angajatorii care desfăşoară pe teritoriul României activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară definite de următoarele coduri CAEN:
cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
cod CAEN 10: Industria alimentară;
b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală.
c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară care se încadrează în condiţiile prevăzute mai sus, cota contribuţiei de asigurări sociale se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028.

Persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor care desfăşoară activităţi la angajatori din sectorul agricol şi din industria alimentară şi care se încadrează în condiţiile prevăzute mai sus sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, până la 31 decembrie 2028 inclusiv.

Până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor care desfăşoară activităţi la angajatori din sectorul agricol şi din industria alimentară cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Până la sfârşitul anului 2022, pentru sectorul agricol şi în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră. În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2028, pentru sectorul agricol şi în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.

Prevederile legale de mai sus intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.

29/04/2022

In Monitorul Oficial nr. 402 din 27 aprilie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 765 privind procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului

Comentarii: plătitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declaraţie de regularizare/cerere de restituire a impozitului pe dividende, în termen de maxim 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire, numai după restituirea de către asociaţi sau acţionari a dividendelor distribuite în plus. Restituirea sumelor cuvenite plătitorului se efectuează prin decontare bancară în termen de 45 de zile de la înregistrare.

05/04/2022

In Monitorul Oficial nr. 315 din 31 martie 2022 a fost publicată Legea nr. 72 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

Comentarii:

se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizaţii sau orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada delegării, detaşării sau desfăşurării activităţii pe teritoriul altei ţări, de către angajaţi ai angajatorilor români care şi-au desfăşurat activitate pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a legii, şi neachitate;
sunt venituri salariale neimpozabile şi netaxabile indemnizaţiile de delegare, indemnizaţiiile de detaşare, inclusiv indemnizaţiiile specifice detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care nu depăşeşte plafonul stabilit astfel:

 (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;

 (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

In Monitorul Oficial nr. 328 din 4 aprilie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 366/209 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2022

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2022, începând cu luna aprilie 2022, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi cuantumul de 20,17 lei.

In Monitorul Oficial nr. 326 din 4 aprilie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 270/2774 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2022

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2022, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale este de maximum 170 de lei/lună, respectiv de maximum 350 de lei/eveniment.

23/03/2022

In Monitorul Oficial nr. 73 din 22 martie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 423 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”

Comentarii: ordinul modifică unele prevederi în ceea ce privește depunerea si completarea formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“. Pe perioada în care contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare sau plată, beneficiază de reduceri la impozitul pe profit anual în situația menținerii/creșterii capitalurilor proprii, termenul de depunere al declaraţiei anuale privind impozitul pe profit – formularul 101 – este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic este până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat. Astfel, prevederile prezentului act normativ se vor aplica începând cu declararea impozitului pe profit anual aferent anului fiscal 2021.

25/02/2022

In Monitorul Oficial nr. 178 din 23 februarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 237 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii: aprobă modelul şi conţinutul formularelor 100 ” Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” şi 710 “Declaraţie rectificativă”.

18/02/2022

In Monitorul Oficial nr. 159 din 17 februarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 152/153/375/2022 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, precum şi anexele nr. 1.1 “Anexa angajator” şi nr. 1.2 “Anexa asigurat” la acesta. Prevederile ordinului se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2022.

14/02/2022

In Monitorul Oficial nr. 138 din 10 februarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 179 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” şi 207 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”

Comentarii: actul normativ adoptă modelului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“ şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi“, care se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2021. Formularele se depun până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat

03/02/2022

In Monitorul Oficial nr. 100 din 1 februarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 85 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii:

 Sunt adaugate în planul de conturi utilizat atât de entitățile care conduc contabilitatea conform OMFP nr. 1802/2014 cât și din cele utilizate de entitățile care aplică IFRS sau de persoanele juridice fără scop patrimonial următoarele conturi de cheltuieli:

6051 „Cheltuieli privind consumul de energie“,
6052 „Cheltuieli privind consumul de apă“,
6461 „Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaţilor“,
6462 „Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariaţii“.

In Monitorul Oficial nr. 97 din 31 ianuarie 2022 a fost publicată OG nr. 11 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termene

Comentarii:

termenul pentru soluţionarea cererii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate este de până la 6 luni;
procedura privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor;
Entităţile înregistrate în registrul comerţului, pentru care există înscrise menţiuni privind inactivitatea temporară, nu au obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale pentru perioada în care se află în inactivitate temporară, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului;
contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru anul 2022, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 180 de zile calculată de la data intrării in vigoare a OG 11/2022;
până la data de 31 decembrie 2022, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999.

01/02/2022

In Monitorul Oficial nr. 95 din 31 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 77 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: actul normativ  adoptă un nou format al declaraţiei 394 care se va aplica începând cu operaţiunile derulate de la data de 1.04.2022.

27/01/2022

In Monitorul Oficial nr. 72 din 25 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 5 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

Comentarii: actul normative adoptă normele de completare a declaraţiei statistice Intrastat.

Au obligația furnizării de date statistice Intrastat operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

✓ sunt înregistraţi în scopuri de TVA;

✓ realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale UE;

✓ valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale UE, pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric de 900.000 lei atât pentru expedieri intra-UE de bunuri, cât şi pentru introduceri intra-UE de bunuri.

06/01/2022

In Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2127 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii:

Formularul se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2021, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2022.

31/12/2021

In Monitorul Oficial nr. 1245 din 30 decembrie 2021 a fost publicata Legea nr. 322 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Valoarea sumelor destinate acţiunilor de sponsorizare/mecenat/burse private pentru anul curent, diminuată cu sumele reportate, poate fi redirecţionată pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declaraţiei anuale de impozit pe profit/ depunerii declaraţiei de impozit aferente trimestrului IV.

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, contribuabilii pot dispune asupra sumei destinate acţiunilor de sponsorizare/mecenat, numai dacă aceasta, în urma diminuării cu sumele reportate, este pozitivă.

30/12/2021

In Monitorul Oficial nr. 1238 din 28 decembrie 2021 a fost publicata Legea nr. 317 Legea bugetului de stat pe anul 2022

In Monitorul Oficial nr. 1239 din 28 decembrie 2021 a fost publicata Legea nr. 318 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022

Comentarii:

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 este de 6.095 lei.

In Monitorul Oficial nr. 1240 din 29 decembrie 2021 a fost publicata Legea nr. 315 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii:

Declaraţia privind beneficiarul real se depune doar la înfiinţare persoanelor juridice şi ori de cate ori intervin modificări, nu se mai depune anual.

19/12/2021

In Monitorul Oficial nr. 1202 din 18 decembrie 2021 a fost publicată OUG nr. 130 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Comentarii:

Se majorează de la 150 lei la 300 lei valoarea neimpozabilă a cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite ocazional de angajatori angajaţilor, copiilor minori ai acestora, precum şi angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
Sunt eliminate din categoria veniturilor din alte surse biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pe baza evidenţei nominale altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă şi publicitate.
În baza de calcul a contribuţiei de asigurări de sociale, a contribuţiei de sănătate şia contribuţei asiguratorii pentru muncă sunt incluse şi tichetelor cadou acordate potrivit legii, cu excepţia destinaţiilor şi limitelor prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. a);
În baza de calcul a contribuţiei de sănătate sunt incluse şi veniturile din pensii pentru partea care depășește suma lunară de 4.000 lei;
Cota redusă de tva de 5% se aplică şi pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;
Cota redusă de tva de 5% se aplică şi pentru livrarea de energie termică în sezonul rece, destinată anumitor categorii de consumatori;
Creditul fiscal pentru cheltuielile cu educaţia timpurie se suspendă până la data de 31 decembrie 2022;
Este interzisă acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari decât angajaţilor proprii. Încălcarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă;
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă.

In Monitorul Oficial nr. 1195 din 17 decembrie 2021 a fost publicată Legea nr. 301 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit aplică individual prevederile OUG 153/2020 privind măsurile fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii.

13/12/2021

In Monitorul Oficial nr. 1172 din 10 decembrie 2021 a fost publicata Legea nr. 291 pentru modificarea art. 291 alin. (3) lit. a) din Le

gea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Începand cu 1 ianuarie 2022, se aplica cota de tva de 5% pentru livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, pe suport fizic şi/sau pe cale electronică, cu excepţia celor care au, în totalitate sau în mod predominant, un conţinut video sau un conţinut muzical audio şi a celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii.

10/11/2021

In Monitorul Oficial nr. 1073 din 9 noiembrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1783privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal

Comentarii:

Obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:

    – pentru contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru mari contribuabili;

    – pentru contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru noii mari contribuabili;

    – pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii;

    – pentru contribuabilii încadraţi în categoria de contribuabili mici la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mici;

    – pentru contribuabilii nou-înregistraţi/încadraţi după data de referinţă pentru fiecare categorie în parte, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declaraţiei informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinţă pentru categoria în care au fost înregistraţi/încadraţi.

08/10/2021

In Monitorul Oficial nr. 956 din 6 octombrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1245/902 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2021

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2021 si primele două luni ale semestrului II, începând cu luna aprilie 2021, valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 20,09 lei.

In Monitorul Oficial nr. 956 din 6 octombrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1244/901 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2021

Comentarii: pentru semestrul II al anului 2021, începând cu luna octombrie 2021, şi pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2022 valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 490 lei.

07/10/2021

In Monitorul Oficial nr. 950 din 5 octombrie 2021 a fost publicată HG nr. 1071 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este de 2.550 lei lunar.

16/09/2021

In Monitorul Oficial nr. 878 din 14 septembrie 2021 a fost publicat HG nr. 928 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Comentarii: actul normative enumeră registrele şi alte documente fiscale pe care le va ţine persoana impozabilă care facilitează livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către o persoană neimpozabilă din Uniunea Europeană prin intermediul unei interfeţe electronice cum ar fi o piaţă online, o platformă, un portal.

02/09/2021

In Monitorul Oficial nr. 832 din 31 august 2021 a fost publicata OG nr. 8 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul Oficial nr. 832 din 31 august 2021 a fost publicata OG nr. 11 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale

click pentru Sinteza modificari Cod fiscal si Cod procedura fiscala

18/08/2021

In Monitorul Oficial nr. 788 din 17 august 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1253 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Comentarii: noul formular al decontulului de taxă pe valoarea adăugată se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii iulie 2021.

19/07/2021

In Monitorul Oficial nr. 699 din 15 iunie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 763 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici

Comentarii: reglementează modul de întocmire și depunere al situațiilor financiare semestriale la 30 iunie 2021 ce se depun până la data de 16 august 2021 de către operatori economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

04/07/2021

In Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021 a fost publicată OUG nr. 59 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru sinteza modificarilor Codului fiscal

02/06/2021

In Monitorul Oficial nr. 561 din 31 mai 2021 a fost publicată OUG nr. 43 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii: declaraţia anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică până la data de 1 octombrie 2021.

20/05/2021

In Monitorul Oficial nr. 520 din 19 mai 2021 a fost publicat Ordinul nr. 477 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor juridice străine

Comentarii: actul normative adoptă formularele utilizate la stabilirea rezidenţei fiscale în România a persoanelor juridice străine, respectiv:  

chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei juridice străine cu locul conducerii efective în România;
notificarea privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă de către persoana juridică străină.

07/05/2021

In Monitorul Oficial nr. 464 din 4 mai 2021 a fost publicat Ordinul nr. 632 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Comentarii: formularul este actualizat conform art. 269 alin. (9) C. fisc, cu referire la constituirea grupului fiscal unic – „un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relații strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar și economic”. În acest sens, a fost introdusă o casetă – „Decont consolidat de TVA, depus de reprezentantul grupului fiscal unic” și se bifează în situația îndeplinirii de către reprezentantul grupului fiscal unic a obligației de depunere a decontului consolidat de TVA pentru grupul fiscal constituit conform art. 269 alin. (9) C. fisc. Această casetă nu se bifează în cazul depunerii de către reprezentantul grupului fiscal a decontului de TVA pentru activitatea proprie. Formularul (300) aprobat prin acest ordin se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iunie 2021.

25/04/2021

In Monitorul Oficial nr. 423 din 21 aprilie 2021 a fost publicată OUG nr. 30 privind unele măsuri fiscale

Comentarii: suma reprezentând cheltuieli cu educaţia timpurie, efectuate în perioada noiembrie 2020 – martie 2021, care depăşeşte impozitul pe profit datorat, se scade, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, cu data scadenţei acestora, declarate în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, în decontul de TVA, respectiv în declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, care au acelaşi termen de depunere cu cel al declaraţiei prin care s-a efectuat scăderea acestor cheltuieli din impozitul pe profit datorat. În acest scop se va depune o declaraţie de regularizare al cărei model, modalitatea de depunere şi gestionare este aprobat prin OPANAF nr. 653/2021.

In Monitorul Oficial nr. 429 din 23 aprilie 2021 a fost publicat OPANAF nr. 653 pentru aprobarea modelului şi a modalităţii de depunere şi gestionare a formularului 711 “Declaraţie de regularizare pentru cheltuielile cu educaţia timpurie”

Comentarii: declaraţia de regularizare se utilizează de către contribuabilii care au efectuat, în perioada noiembrie 2020 – martie 2021, cheltuieli cu educaţia timpurie care depăşesc impozitul pe profit datorat. Contribuabilii care declară trimestrial impozitul pe profit şi care au anul fiscal identic cu anul calendaristic declaraţia de regularizare se depune până la data de 25 aprilie 2021.

In Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 450/258 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2021 si primele două luni ale semestrului II, începând cu luna aprilie 2021, valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 20,01 lei.

07/04/2021

In Monitorul Oficial nr. 350 din 6 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 214 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 53^1 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii: actul normativ reglementează formularistică în baza căreia se solicită decontarea indemnizaţiei plătită din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, în cazul suspendării temporare a activităţii şi/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgenţă.

06/04/2021

In Monitorul Oficial nr. 345 din 5 aprilie 2021 a fost publicată Legea nr. 58 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

Comentarii:

Se majorează procentul de reducere a timpului de lucru, de la 50% la 80%, pentru care salariaţii afectaţi de această măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru. Indemnizaţia se acordă şi atunci când reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% faţă de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgenţă/alertă/asediu, respectiv 2019. În cazul unei societăţi nou-înfiinţate în perioada 1 ianuarie – 15 martie 2020 şi care are cel puţin un angajat, diminuarea se raportează la cifra de afaceri realizată în luna anterioară aplicării măsurii. Se modifică documentaţia necesară decontării indemnizaţiilor.

30/03/2021

In Monitorul Oficial nr. 315 din 29 martie 2021 a fost publicată OUG nr. 19 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal

Comentarii:

Se prelungeşte până la data de 2 iulie 2021 perioada în care contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru anul 2021, nu datorează impozit specific.
Pe perioada 1 aprilie 2021 – 31.12.2021 se suspendă aplicarea prevederilor referitoare la facilităţilor fiscale acordate pentru cheltuielilor cu educaţia timpurie. Aceste cheltuieli vor fi considerate cheltuieli sociale deductibile limitat.
Se introduc anumite excepții de la depunerea declarației recapitulative pentru operațiunile desfășurate între persoanele impozabile din România și persoanele impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, având în vedere că sistemul VIES nu mai oferă informații cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Excepțiile de la depunerea declarațiilor recapitulative nu vor viza operațiunile care implică transporturi de bunuri în/din Irlanda de Nord.
Se prorogă termenul pentru depunerea notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data de 30 septembrie 2021 și a termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 31 ianuarie 2022.
Se continua aplicarea, până la data de 31 ianuarie 2022, a masurilor de anulare a obligaţiilor fiscal accesorii.
Se continua aplicarea, până la data de 30 septembrie 2021, a masurilor de eșalonare la plată, în formă simplificată, a obligațiilor bugetare datorate după data declarării stării de urgență.
Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau începute după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, indiferent de momentul la care inspecţia fiscală se finalizează, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ anumite condiţii.

24/03/2021

In Monitorul Oficial nr. 285 din 22 martie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 410 pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii: Sunt aduse modificari si completarii Ordinului 1802/2014 si 2844/2016.

În cazul în care societatea la care sunt deţinute participaţiile îşi reduce capitalul social ca urmare a acoperirii pierderii contabile reportate sau a altor pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii şi acoperite din capitalul social, micşorarea numărului de acţiuni deţinute sau reducerea valorii lor nominale, după caz, se evidenţiază în contabilitatea entităţii care deţine participaţiile pe seama cheltuielilor financiare (contul 668 «Alte cheltuieli financiare»), respectiv a conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute. Rezerva corespunzătoare acestor acţiuni se transferă la venituri la cedarea acţiunilor respective.

11/03/2021

In Monitorul Oficial nr. 238 din 9 martie 2021 a fost publicata Legea nr. 16 privind bugetulu asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

Comentarii: câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 este de 5.380 lei.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 5.380 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.690 lei.

In Monitorul Oficial nr. 236 din 9 martie 2021 a fost publicata Legea nr. 15 privind bugetul de stat pe anul 2021

28/02/2021

In Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021 a fost publicata OUG nr. 13 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991

Comentarii

Codul fiscal

Sunt nedeductibile cheltuielile privind tranzacţiile efectuate cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru tranzacţiile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021, numai în situaţia în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacţii care nu au un scop economic. Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa II din Lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, reprezintă cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal începând cu trimestrul I al anului 2021.
contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul sunt venituri neimpozabile indiferent dacă sunt acodate pe durata concediului de odihnă sau a concediului medical;
În anul 2021, termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale este până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv. În cadrul aceluiaşi termen, asociatul desemnat are obligaţia transmiterii către fiecare membru asociat a informaţiilor referitoare la venitul impozabil/venitul net/pierderea ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii sau corespunzător cotei de participare, conform contractului de asociere, după caz.

Legea contabilității

persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit legii contabilității;
Situaţiile financiare şi raportările contabile intocmite cu ocazia fuziunii, divizării şi transformării, precum şi în situaţia lichidării, se păstrează timp de 10 ani;
Situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi situaţiile financiare interimare se păstrează timp de 10 ani.

24/02/2021

In Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 239 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Actul normativ stabilește procedura de înregistrare pentru următoarele situații:

înainte de realizarea operaţiunilor taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România;
dacă în cursul unui an calendaristic se atinge sau depăşeşte plafonul de scutire;
dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar se optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

22/02/2021

In Monitorul Oficial nr. 174 din 19 februarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 203/207/188 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: actul normativ modifică și completează formularul 112 și se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2021.

26/01/2021

In Monitorul Oficial nr. 66 din 21 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 58 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii: actul normativ stabilește modul de întocmire, completare și depunere a situaţiilor financiare anuale pentru anul 2020.

20/01/2021

In Monitorul Oficial nr. 59 din 19 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 51 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Comentarii: actul normativ adoptă noile modele ale formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, respectiv:

formular 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“ – se va utiliza începând cu obligaţiile fiscale care au termenul legal de declarare 25 ianuarie 2021 inclusiv;
formular 710 „Declaraţie rectificativă“ – se va utiliza începând cu data intrării în vigoare a actului normativ.

14/01/2021

In Monitorul Oficial nr. 33 din 12 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 14 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Comentarii: formularul se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2020, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2021.

Declaraţia se depune:

până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale;
până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate.

In Monitorul Oficial nr. 40 din 13 ianuarie 2021 a fost publicată HG nr. 4 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: începând cu 13 ianuaroe 2021, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este de 2.300 lei/lună. Pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut, începând cu 13 ianuarie 2021, rămâne la același nivel ca și în anul 2020, respectiv 2.350 lei/lună.

13/01/2021

In Monitorul Oficial nr. 34 din 12 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 15 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: procedura de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit și a unităţilor de cult și stabilește modelul următoarelor formulare:

formular 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”;
„Notificare privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult”;
„Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităţilor nonprofit/unităţilor de cult”;
258 „Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităţilor nonprofit/unităţilor de cult”;
255 „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”

Aceste prevederi se aplică pentru veniturile realizate începând cu anul 2020.

05/01/2021

In Monitorul Oficial nr. 1311 din 30 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 4136 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Comentarii: actul normativ adoptă noul model al formularului 700 „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscal”.

In Monitorul Oficial nr. 1326 din 31 decembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 220 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Comentarii:

angajatorii care în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau de alertă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene precum şi cetăţeni români, încadraţi în aceleaşi categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei;
Până la 30 iunie 2021 se vor deconta și sumele reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate pentru angajaţii care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni.
până la 30 iunie 2021 se prelungeste aplicarea reglementărilor cu privire la acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ.

In Monitorul Oficial nr. 1332 din 31 decembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 226 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

Comentarii:

Se prorogă până la 1 ianuarie 2022 termenul de la care ajustarea anumitor creanțe, prevăzute de Legea 296/220, este integral deductibilă;
Se prorogă până la 1 ianuarie 2022 termenul de la care cota redusă a TVA de 5% se aplică pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 140.000 de euro, exclusiv TVA, achiziţionate de persoane fizice;
Obligația operatorilor economici de a conecta aparatele de marcat electronice fiscale la sistemul național de supraveghere și monitorizare se suspendă până la data de 31 martie 2021;
Se prelungește aplicarea reglementărilor privind posibilitatea anulării obligațiilor de plată accesorii, astfel că vor fi considerate obligații fiscale restante la data de 31 martie 2020 și obligațiile fiscale care la această dată beneficiau de înlesnire la plată sau erau suspendate iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2021 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal;
Se prelungeste până la 31 martie 2021, termenul până la care TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă cu opţiune de rambursare, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscal;
Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016, pentru anul 2021, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 ianuarie 2021.

22/12/2020

In Monitorul Oficial nr. 1266 din 21 decembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 295 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

click pentru Sinteza modificarilor Codului de procedura fiscala

In Monitorul Oficial nr. 1269 din 21 decembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 296 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru Sinteza modificarilor Codului fiscal

18/12/2020

In Monitorul Oficial nr. 1237 din 16 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1129 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

In Monitorul Oficial nr. 1246 din 17 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 4072 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”

Comentarii: actul normative adoptă noul modelul al formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ în concordanță cu modificările legislative adoptate în contextul situaţiei epidemiologice de răspândire a coronavirusului SARS-CoV-2. Acesta se va utiliza începând cu declararea obligaţiilor aferente anului fiscal 2020.

11/12/2020

In Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020 a fost publicată HG nr. 1046 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii:

Măsura reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă se prelungește până la 30 iunie 2021.

In Monitorul Oficial nr. 1201 din 9 decembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 282 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii:

Măsura reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, se poate aplica pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgenţă/alertă/asediu;
Indemnizația de 2.500 lei pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă se acordă, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de șomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinație, angajatorilor, pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență sau a stării de alertăpentru cel puțin 15 zile lucrătoare (prevederea inițială făcea referire doar la starea de urgență).

08/12/2020

In Monitorul Oficial nr. 1189 din 7 decembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 211 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii:

se extinde până la data de 30 unie 2021 perioadă în care, pe durata suspendării temporare a contractului individual de muncă, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut;
se modifică de la 50% la 80% limita maximă cu care se poate reduce timpul de muncă al salariaților ca urmare a diminuării temporare a activităţii determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu.

22/11/2020

In Monitorul Oficial nr. 1112 din 20 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 262 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Profitul investit în susţinerea învăţământului profesional-dual prin asigurarea pregătirii practice şi formării de calitate a elevilor este scutit de impozit;
Pentru cheltuielile cu bursele acordate elevilor din învăţământul profesional-dual se aplică credit fiscal specific sponsorizării.

20/11/2020

In Monitorul Oficial nr. 1104 din 19 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3896 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central

Comentarii: procedura se aplică obligaţiilor fiscale principale şi accesorii administrate de organul fiscal central a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscal.

15/11/2020

In Monitorul Oficial nr. 1079 din 13 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 248 pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: începând cu 1 ianuarie 2021 valoarea locuințelor pentru care se aplică cota redusă de tva 5% va fi de maxim 140.000 euro, față de 450.000 lei care este limita la acest moment.

07/11/2020

In Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 241 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: pentru suprafața din locuința persoanei fizice folosită în scop nerezidențial, şi cu condiţia ca cheltuielile cu utilităţile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, nu este necesar un raport de evaluare.

In Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 239 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Se lărgește sfera cheltuielilor sociale deductibile limitat (5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului) la calculul impozitului pe profit cu cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi de educaţie timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie aflate în unităţi care oferă servicii de educaţie timpurie;
contribuabilii care efectuează cheltuieli cu educaţia timpurie scad din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educaţia timpurie, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depăşeşte impozitul pe profit datorat, diferenţa va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.
Alături cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi ethnic, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal și cele destinate învăţământului dual preuniversitar şi universitar.
sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor nu sunt venituri impozabile.

In Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 238 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991

Comentarii: persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mica sau egală cu echivalentul în lei a 1.000.000 euro nu mai au obligația întocmirii şi depunerii la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decât anual.

06/11/2020

In Monitorul Oficial nr. 1030 din 4 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 230 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: Impozitul pe clădirile si terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

In Monitorul Oficial nr. 1026 din 4 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1075 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2021

Comentarii: pragurile valorice Intrastat pentru anul 2021 sunt de 900.000 lei atat pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cat şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

04/11/2020

In Monitorul Oficial nr. 1018 din 2 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 222 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

In Monitorul Oficial nr. 1018 din 2 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 223 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990

Comentarii:

La înmatricularea unei societăți sau la schimbarea sediului social, ONRC are obligația transmiterii documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social către organul fiscal pe raza căruia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social.
La înmatricularea unei societăți cu răspundere limitată nu mai este necesar ca cererea de înmatriculare să fie însoțită de dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv.
În ceea ce privește transmiterea părților sociale către persoane din afara societății, se elimină obligația depunerii la ONRC a hotărârii adunării asociaților.
se abrogă prevederile care stabileau obligația depunerii la ONRC a actului de transmitere a părților sociale și a actului constitutiv actualizat cu datele de identificare ale noilor asociați.

31/10/2020

In Monitorul Oficial nr. 1013 din 30 octombrie 2020 a fost publicată OUG nr. 191 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului

Comentarii: termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii și la art. 62 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

In Monitorul Oficial nr. 1005 din 29 octombrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2814/1536/1806 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: adoptă noul model al formularului 112 „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, având în vedere reglementările introduse cu privire la suspendarea contractelor de muncă din inițiativa angajatorului, întreruperea activității și reducerea timpului de lucru, ca urmare e situației epidemiologice generate de răspândirea virusului SARS-COV-2. Noul model se va folosi începând cu data de 1 noiembrie 2020.

28/10/2020

In Monitorul Oficial nr. 993 din 27 octombrie 2020 a fost publicată OUG nr. 182 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii:

Sprijinul financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă nu se acordă angajatorilor care au transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor datele privind elementele raportului de muncă, prin care s-a stabilit desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, după expirarea termenului legal de înregistrare a modificării.

27/10/2020

In Monitorul Oficial nr. 988 din 26 octombrie 2020 a fost publicată OUG nr. 181 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene 

Comentarii:

Este reglementată o procedură simplificată de acordare a eșalonarii la plată pentru cel mult 12 luni, pentru contribuabilii care au obligaţii fiscale principale şi accesorii a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă.
Pentru acordarea eșalonării, trebuie să se depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv și să se îndeplinească anumite condiții prevăzute de actul normativ.
se suspendă executarea silită pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării la plată.
Pe perioada pentru care sunt acordate eşalonări la plată, începând cu data de 26 decembrie 2020, se datorează şi se calculează dobânzi. Nivelul dobânzii este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016, în anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi 31 decembrie 2020 inclusiv.
În anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 2 decembrie 2020 privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale.
Se suspendă, până la 31 decembrie 2020, aplicarea amenzii pentru nerespectarea obligaţiie de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Se completează Codul fiscal prin introducerea în categoria cheltuielilor deductibile la stabilirea venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate a contravalorii testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19 efectuate pentru contribuabil, în scopul desfășurării activității în condiții de securitate și sănătate în muncă și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
Se completează Codul fiscal prin introducerea în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor neimpozabile și care nu sunt cuprinse în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale, a avantajelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei COVID-19, la inițiativa angajatorului/plătitorului, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor.
Se prorogă, până 25 decembrie 2020, termenul până la care, pentru obligaţiile fiscale scadente începând 21 martie 2020, nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere.
Se prorogă, până 25 ianuarie 2021, termenul până la care, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.

26/10/2020

In Monitorul Oficial nr. 978 din 23 octombrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2876 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2020

Comentarii:  pentru semestrul II al anului 2020, incepand cu luna octombrie, valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 20,01 lei. Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică şi pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2021.

In Monitorul Oficial nr. 978 din 23 octombrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2810 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2020

Comentarii:  pentru semestrul II al anului 2020, incepand cu luna octombrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 470 lei. Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică şi pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2021

17/10/2020

In Monitorul Oficial nr. 956 din 16 octombrie 2020 a fost publicata HG nr. 864 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Comentarii:

Se cuprind în sfera operaţiunilor scutite fără drept de deducere, conform art. 292 alin. (2) lit. a) pct. 1 şi 2 din Codul fiscal, şi operaţiunile de administrare a creditelor şi/sau administrare a garanţiilor de credit, efectuate de către una dintre persoanele care acordă creditul sindicalizat şi care este desemnată de ceilalţi participanţi la contractul de credit sindicalizat pentru administrarea creditului/administrarea garanţiilor de credit;
în categoria  fondurilor speciale de investiții, pentru administrarea cărora se aplică scutirea de TVA fără drept de deducere, se includ și fondurile de pensii ocupaționale;
se permite ajustarea în favoarea persoanei impozabile a taxei aferente bunurilor de capital, în ipoteza reînregistrării în scopuri de TVA a acesteia după ce a avut codul de TVA anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) şi h) din Codul fiscal, dacă bunurile de capital au fost utilizate pentru realizarea de operațiuni cu drept de deducere, altele decât cele constând în livrarea în regim de taxare a bunurilor respective, pe perioada în care persoana a avut codul anulat. Se are în vedere faptul că pe perioada în care au avut codul anulat aceste persoane au avut obligația plății TVA pentru operațiunile efectuate.
Se abrogă alin. (4) al pct. 83 din norme în vederea respectării hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C – 388/18, potrivit căreia cifra de afaceri ce servește drept referință în scopul aplicabilității regimului special pentru întreprinderile mici trebuie stabilită pe baza tuturor sumelor, exclusiv TVA, încasate sau care urmează a fi încasate de persoana impozabilă, independent de modalitatea în care aceste sume vor fi efectiv impozitate.
în vederea stabilirii unor reguli unitare în cazul persoanelor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA ulterior începerii activității, se propune ca înregistrarea să fie considerată valabilă începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care se solicită înregistrarea.

14/10/2020

In Monitorul Oficial nr. 933 din 12 octombrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1468 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

Comentarii: adoptă noile modele pentru cererea, declarația pe propria răspundere şi lista persoanelor care beneficiază de plata indemnizaţiei pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă.

21/09/2020

In Monitorul Oficial nr. 850 din 16 septembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1392 privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii: se adoptă modelul cererii, al declaraţie pe propria răspundere și al listei persoanelor pentru care se solicită decontarea unei părţi din salariu pentru salariații angajați pe o perioadă determinată de maxim 3 luni.

In Monitorul Oficial nr. 850 din 16 septembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1393 privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii: se adoptă modelul cererii, al declaraţie pe propria răspundere și al listei persoanelor pentru care se solicită decontarea indemnizației pentru salariații cărora le-a fost redus timpul de munca cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă.

12/09/2020

In Monitorul Oficial nr. 832 din 10 septembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1376 pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii: stabilește modalitatea de acordare a sprijinului financiar în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă cât și categoriile de bunuri care pot fi achiziționate folosind aceste sume. Categoriile de bunuri care pot fi achiziționate utilizând sumele acordate ca sprijin financiar, acestea sunt: sisteme de calcul tip laptop/notebook, tablete, smartphone, echipamente periferice de intrare şi ieşire aferente acestor bunuri, echipamente necesare conectării la internet aferente acestor bunuri,licenţe aferente sistemelor de operare şi aplicaţiilor software aferente acestor bunuri.

05/09/2020

In Monitorul Oficial nr. 817 din 4 septembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 153 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative

Comentarii:

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor și impozit specific unor activităţi beneficiază de reduceri de până la 15% ale impozitului pe profit anual/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/impozitului specific unor activităţi în funcție valoarea și evoluția capitalurilor proprii;
Pe perioada aplicării facilității fiscal, 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2025, termenele pentru depunerea declaraţiilor şi pentru plata impozitului sunt următoarele:
pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor termenul pentru depunerea declaraţiei aferente trimestrului IV şi plata impozitului aferent acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi termenul pentru depunerea declaraţiei aferente semestrului II şi plata impozitului aferent acestui semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

01/09/2020

In Monitorul Oficial nr. 790 din 28 august 2020 a fost publicată OUG nr. 147 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

Comentarii: este reglementată acordarea de zile libere plătite pentru unul dintre părinți, în situația suspendării activității școlare, pentru supravegherea copiilor, când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară;
celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

Pentru aceste zile, părintele beneficiază de o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Această indemnizație se plătește inițial de către angajator și se decontează ulterior din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

In Monitorul Oficial nr. 794 din 31 august 2020 a fost publicată HG nr. 719 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii: este reglementată procedura de decontare a indemnizațiilor acordate angajaților pe perioada reducerii timpului de muncă

22/08/2020

In Monitorul Oficial nr. 763 din 21 august 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3281 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: sunt modificate formularul 394 și instrucțiunile sale de completare.

In Monitorul Oficial nr. 767 din 21 august 2020 a fost publicată Legea nr. 193 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Comentarii:

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, pot opta pentru una dintre următoarele obligaţii:

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate.

15/08/2020

In Monitorul Oficial nr. 736 din 13 august 2020 a fost publicată Legea nr. 72 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

Comentarii:

indemnizaţiei specifică detaşării transnaţionale, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, sunt asimilate salariilor pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;

(ii) străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale este considerată parte a remuneraţiei, cu excepţia cheltuielilor generate de detaşare, respectiv orice cheltuieli cu transportul, cazarea şi masa, efectuate în scopul detaşării.
conducătorii auto detaşaţi de pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, inclusiv plata orelor suplimentare.
legea se aplică sectorului transportului rutier în ceea ce priveşte detaşarea conducătorilor auto din domeniul transportului rutier, cu excepţia art. 5^1, 5^2, art. 6 lit. c), h) şi i), art. 6 alin. (2), art. 6^1, 6^2, art. 8 lit. c), h) şi i), art. 8^1 – 8^3.

12/08/2020

In Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020 a fost publicată OUG nr. 32 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii:

în cazul reducerii temporare a activităţii determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă;
pe durata reducerii timpului de muncă în condiţiile de mai sus salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat;
Indemnizaţia este suportată de angajator şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru şomaj după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea;
Indemnizaţia reprezintă venit de natură salarială şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale
angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă şi poate solicita decontarea indemnizaţiei dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior;
până la 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajaţii care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, se asigură decontarea unei părţi din salariul acordat acestora, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020;
pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă.

01/08/2020

In Monitorul Oficial nr. 675 din 30 iulie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2206 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile

Comentarii: termenul de depunere pentru raportările contabile la 30 iunie 2020 este data de 30 septembrie 2020.

26/07/2020

In Monitorul Oficial nr. 659 din 24 iulie 2020 a fost publicată Legea nr. 153 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

Comentarii: cheltuielile reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, insa pot fi scazute, după caz, din:

impozitul pe profit datorat în trimestrul/anul în care au fost puse în funcțiune;
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în trimestrul în care au fost puse în funcţiune;
impozitul anual declarat de contribuabili în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;
impozitul specific în anul în care au fost puse în funcţiune.

22/07/2020

In Monitorul Oficial nr. 635 din 20 iulie 2020 a fost publicat OMFP nr.2100 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

Comentarii: este adoptata procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii conform OUG 69/2020, respectiv:

dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv;
dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv;
dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată;
dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020

În acest sens, debitorii vor depune o notificare la registratura organului fiscal competent, prin poștă sau prin SPV prin care își exprimă intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii.

In Monitorul Oficial nr. 628 din 17 iulie 2020 a fost publicat OMFP nr.2148 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) – i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 103/2016

Comentari: modifică instrucțiunile privind scutirea de TVA pentru exportul de bunuri, livrări intracomunitare de bunuri și alte operațiuni similare.

02/07/2020

In Monitorul Oficial nr. 576 din 1 iulie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1106 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

Comentarii: adoptă noile modele ale cererii şi declaraţiei pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei de către alţi profesionişti care au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă.

In Monitorul Oficial nr. 576 din 1 iulie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1107 privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

Comentarii: adoptă noile modele pentru cererea, declarația pe propria răspundere şi lista persoanelor care beneficiază de plata indemnizaţiei pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă.

In Monitorul Oficial nr. 576 din 1 iulie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1108 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

Comentarii: adoptă noile modele pentru cererea, declarația pe propria răspundere și lista persoanelor care beneficiază de plata indemnizației care se depun de către societățile cooperative în cazul suspendării temporare a convenţiilor individuale de muncă pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă

01/07/2020

In Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iunie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 491 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Comentarii: este adoptat noul model al listei persoanelor pentru care se solicită decontarea unei părţi din salariul angajaților, pentru o perioadă de trei luni, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut, folosite de către angajatorii ai căror angajați au avut contractele de muncă suspendate ca urmare a întreruperii activității.

25/06/2020

In Monitorul Oficial nr. 551 din 25 iunie 2020 a fost publicata OUG 99 pivind unee măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Comentarii:

Impozit specific
Impozitul nu se datorează pentru o perioada de 90 de zile de la intrarea in vigoarea a prezentei OUG (25 iunie 2020);
Impozitul datorat pentru semetrul I al anului 2020 se efectuează până la 25 octombrie;
TVA
Scutirea de tva pentru livrările și achizițiile intracomunitare de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă se prelungește până la data de 1 ocombrie 2020.
Procedură fiscală
A fost prorogat până la 25 octombrie 2020 termenul până la care obligaţiile fiscale scadente începând cu 18 martie 2020 pot fi achitate fără a se datora obligații fiscale accesorii.

09/06/2020

In Monitorul Oficial nr. 481 din 5 iunie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 457 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Comentarii: adoptă modelul formularelor folosite de către angajatorii ai căror angajați au avut contractele de muncă suspendate ca urmare a întreruperii activității și care beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părţi din salariul angajaților, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut.

04/06/2020

In Monitorul Oficial nr. 468 din 3 iunie 2020 a fost publicat  OPANAF nr. 1107 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

Comentarii:

declarație se va depune până la data de 30 iunie 2020 inclusiv:

pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în anul 2020, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;
în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale, pentru anul 2019;
în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

30/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 459 din 29 mai 2020 a fost publicată OUG nr. 92 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

Comentarii:

Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de indemnizația suportată de bugetul de stat pe perioada suspendării contractului individual de muncă, precum și angajatorii ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și nu au beneficiat de indemnizația suportată de bugetul de stat, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare;
Angajatorii ai căror salariați beneficiază de prevederile de mai sus au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020.
Prevederile de mai sus se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă.
În vederea decontării sumelor, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile ordonanței de urgență și ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.
Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la data încetării aplicării facilității.
Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la data încetării aplicării facilității.

In Monitorul Oficial nr. 459 din 29 mai 2020 a fost publicată OUG nr. 90 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative

Comentarii:

A fost prelungită până la 31 martie 2020 scadența obligațiilor ficale care pot fi supuse restructurării în condițiile OG 6/2020. Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare are obligația de a notifica organul fiscal cu privire la intenția sa până la 30 septembrie 2020. Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 15 decembrie 2020.
A fost prorogat până la 25 iunie 2020:
termenul până la care obligaţiile fiscale scadente începând cu 18 martie 2020 pot fi achitate fără a se datora obligații fiscale accesorii;
termenul până la care taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.

23/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 426 din 21 mai a fost publicat OMFP nr. 1942 din 12 mai 2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: este adoptat noul model al formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, model actualizat cu prevederile introduse pe perioada stării de urgență, respectiv a stării de alertă, ce se va utiliza începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2020.

22/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai a fost publicata Legea nr.59 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Comentarii:

Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ și după încetarea stării de urgență, până la încheierea anului școlar (vezi și Legea nr. 61/2020). Aceste prevederi se aplică și părinților care au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 26 ani (în O.U.G. 30/2020, până la 18 ani), înscriși în cadrul unei unități de învățământ. Decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de către angajator;
Se pot acorda tichete de masă salariaților ale căror contracte de muncă au fost suspendate temporar, din inițiativa angajatorului, conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a situației epidemiologice produsă de coronavirus. Tichetele de masă sunt primite exclusiv în format electronic.

In Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai a fost publicata Legea nr.60 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

Comentarii:

Legea definește sintagma „au realizat încasări”, în cazul avocaților care beneficiază de indemnizația de sprijin prevăzută de O.U.G. nr. 32/2020, a căror activitate a fost redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență. Astfel, prin această sintagmă se înțelege situația în care aceștia au realizat venituri din exercitarea profesiei, dar și orice alte venituri prevăzute la art. 62 și art. 76 Cod fiscal (venituri din salarii și asimilate, ajutoare, recompense, indemnizații de maternitate, risc maternal, despăgubiri, etc).

In Monitorul Oficial nr. 425 din 21 mai a fost publicata Legea nr.62 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă

Comentarii:

în anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosinţei bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau usufruct de către contribuabilii care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani şi/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părţi, cu cel puţin 30% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020. Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de scutire este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinţei bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020. De aceste prevederi beneficiază şi persoanele fizice care în anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere şi, începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente.
În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit şi ai celor care datorează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporţie de 80% din valoarea lor. Contribuabilii care beneficiază de acesată prevedere sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani şi/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părţi, cu cel puţin 20% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

16/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 396 din 15 mai a fost publicata Legea nr. 54 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative

Comentarii: Contribuabilii plătitori de impozit pe profit și contribuabilii care plătesc impozit pe venitul microîntreprinderilor, care plătesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, şi 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului pe profit datorat.

15/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 394 din 14 mai a fost publicata OUG nr. 70 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

click pentru sinteza OUG 70

In Monitorul Oficial nr. 393 din 14 mai a fost publicata OUG nr. 69 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

click pentru sinteza OUG 69

12/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 376 din 11 mai a fost publicat Ordinul nr. 1926 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020

Comentarii: actul normativ aprobă Lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import şi TVA de către organizaţiile cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin unităţile sale subordonate să beneficieze de o astfel de scutire.

07/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 364 din 6 mai 2020 a fost publicată HG nr. 340 pentru modificarea și completarea titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Comentarii:

sunt excluse din categoria bunurilor second-hand, în sensul regimului special tva, obiectele vechi care sunt executate din metale preţioase sau şi cu pietre preţioase sau semipreţioase care nu mai sunt apte să îndeplinească funcționalitatea lor inițială și nu au păstrat decât funcționalitățile inerente acestor metale și pietre;
sunt stabilite criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) din Codul fiscal, precum și în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal și cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA.

04/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 351 din 30 aprilie  2020 a fost publicat Ordinul 389 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Comentarii: se modifică formularele „declaraţie pe propria răspundere” și „cerere” pentru decontarea sumei  reprezentând indemnizaţia pentru zilele libere pentru supravegherea copiilor.

22/04/2020

In Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie  2020 a fost publicată OUG nr. 53 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Comentarii:

Persoanele cu drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de indemnizație suportată de la bugetul de stat pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2.
Sumele reprezentând indemnizațiile suportate de la bugetul de stat pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2 nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor.

In Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie  2020 a fost publicat Ordinul nr. 935 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii:

Actul normativ reglementează noile formulare 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” și 710 „Declaraţie rectificativă”;
Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial pot completa randul 1 “suma datorată” cu suma rezultată din calculul impozitului pe profit trimestrial curent.
Contribuabilii care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiaşi trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, completează suma reprezentând bonificația de 5% sau 10%, după caz, la rândul 1.2. “Bonificație”.

17/04/2020

In Monitorul Oficial nr. 319 din 16 aprilie  2020 a fost publicat OUG nr. 48 privind unele măsuri financiar-fiscale

Comentarii:

Pentru sponsorizările efectuate către către instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, deducerea sumelor din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează în baza contractului, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
Sunt venituri neimpozabile și nu sunt supuse contribuțiilor sociale avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii;
pe perioada stării de urgență, pentru indemnizațiile suportate de la bugetul de stat prevăzute la art. XI  (1)și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 și la art. 3 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv din bugetul de stat, nu se acordă facilități fiscale. Prevederea se aplică indemnizațiilor acordate începând cu luna aprilie 2020.
în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, nu se face plata efectivă a taxei pe valoarea adăugată la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care importă alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți.
Se modifică lista bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale, prevăzută de OUG 33/2020.
Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii  170/2016, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate. Contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a)întrerup activitatea total sau parțial și dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
b)nu se află în insolvență conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.
Cu îndeplinirea anumitor condiții, pe perioada stării de urgență și 30 de zile de la încetarea acesteia, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.
pe perioada stării de urgență și 30 de zile de la încetarea acesteia, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni;
Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.

15/04/2020

In Monitorul Oficial nr. 312 din 14 aprilie  2020 a fost publicat Ordinul 872 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

Comentarii: se modifică formularul „Declarație pe propria răspundere”, necesar pentru obținerea certificatelor de situații de urgență.

12/04/2020

In Monitorul Oficial nr. 302 din 10 aprilie  2020 a fost publicat Ordinul nr. 1830 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:este prevăzută completarea și depunerea prin mijloace electronice a formularelor specifice declarării raporturilor care intră sub incidența impozitului pe veniturile realizate de nerezidenți.

04/04/2020

In Monitorul Oficial nr. 282 din 3 aprilie  2020 a fost publicata OUG nr. 41 pentru modificarea si completarea Legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Comentarii:

se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor inclusiv pe perioada vacanței școlare;
dispozițiile legii se aplică și în cazul închiderii temporare a unităților de educație antepreșcolară.

01/04/2020

In Monitorul Oficial nr. 269 din 31 martie 2020 au fost publicate Ordinele nr. 740, 741, 742 și 743 privind aprobarea modelelor documentelor prevăzute de OUG  nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Comentarii: este reglementată forma documentelor necesare pentru a beneficia de la bugetul de stat de indemnizație pe perioada suspendării contractelor individuale de muncă (cerere, declarație pe propria răspundere, lista persoanelor beneficiare).

31/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 265 din 31 martie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 346 privind aprobarea modelului declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 3 alin. 1 lit.c) din HG 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

In Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020 a fost publicata OUG nr. 33 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative

Comentarii:

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiaşi trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificaţie calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel:

5% pentru contribuabilii mari;
10% pentru contribuabilii mijlocii;
10% pentru ceilalţi contribuabili.

Tot o bonificație de 10%, calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul I se acordă și contribuabililor plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor dacă efectuează plata până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv.

30/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020 a fost publicata OUG nr. 32 pentru modifcarea si completarea OUG 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala

Comentarii:

Sunt eliminate condițiile pentru a beneficia de indemnizația de șomaj suportate de la bugetul de stat (reducerea cu 25% a incasarilor, detinerea certificatului de situatii de urgenta, lipsa capacitatii financiare de a achita salariile). Astfel, pentru a fi eligibil este suficient ca, în baza unei declarațiipe prorpia răspundere, să se ateste faptul că, pe perioada stării de urgență, angajatorii au redus sau au întrerupt total sau partial activitatea ca urmare a efectelor epidemiei. In vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei angajatorii depun la AJOFM: o cerere, declaratie pe propria raspundere si lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie (modelul urmeaza a fi aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale).
De plata indemnizatiei pot beneficia toti angajatii, nu doar 75%;
Se reduce termenul de plată a indemnizației de la 30 la 15 zile. Agajatorul va plăti angajatului indemnizația în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care angajatorul încasează sumele de la buget.

25/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 248 din 25 martie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 791 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a caror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

click pentru actul normativ:Ordin1 si ordin2

21/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 30 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirului SARS-CoV-2

click pentru Sinteza modificari legislative OUG 30

In Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020 a fost publicata Hotărârea de Guvern nr. 217 privind privind aplicarea prevederilor Legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Comentarii:

Zilele libere plătite, in conformitate cu Legea 29/2020, sunt zilele lucrătoare până la incetarea starii de urgentă, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacantelor scolare.
Indemnizatia pentru zilele libere platite se decontează de către AJOFM în termen de 60 de zile de la depunerea cererii însoțită de documentele prevazute la art. 3 alin. 1.

In Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr 29

click pentru Sinteza modificari legislative OUG 29

19/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 219 din 18 martie 2020 a fost publicata Ordonanta militara nr.1 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri

18/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 217 din 17 martie 2020 a fost publicat Ordinul 705 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”

Comentarii:

A fost introdusa o noua sectiune specifica regimului de declarare a „stocurilor la dispozitia clientului”, ca urmare a modificarii Codului fiscal prin OG 6/2020. Astfel:

s-a introdus obligația atât pentru furnizor, cât și pentru cumpărător de a ține un registru al bunurilor transferate în cadrul regimului de stocuri la dispoziția clientului, în vederea asigurării monitorizării adecvate de către administrațiile fiscale;
s-a introdus obligația ca în Declarația recapitulativă 390 a furnizorului să fie menționată identitatea cumpărătorilor cărora le vor fi livrate ulterior bunurile expediate în cadrul regimului pentru stocuri la dispoziția clientului.

Noul model al formularului 390 care se va utiliza începând cu operaţiunile desfăşurate în luna februarie 2020.

In Monitorul Oficial nr. 217 din 17 martie 2020 a fost publicat Ordinul 706 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”

Comentarii:

Se adoptă noul model al formularului 120 „Decont privind accizele” care va fi utilizat  ncepând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2019. Formularul 120 „Decont privind accizele” se depune anual de către plătitorii de accize, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare.

16/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 209 din 14 martie 2020 a fost publicata Legea nr. 29  privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Comentarii:

Legea nr. 19/2020 stabilește posibilitatea acordării de zile libere plătite părinților pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ (ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu), când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;
locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

În acest sens, părintele care se va ocupa cu supravegherea copilului în această perioadă va depune o cerere la angajator însoțită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere în temeiul acestui act normativ.

Pentru această perioadă, angajatul va primi din partea angajatorului o indemnizație în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Aceste sume se decontează din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale însa se vor restitui până la finele anului fiscal.

02/02/2020

In Monitorul Oficial nr. 72din 31 ianuarie 2020 a fost publicata OG nr. 6 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul Oficial nr. 68 din 31 ianuarie 2020 a fost publicata OG nr. 5 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii: clik pentru sinteza modificari Cod fiscal si Cod procedura fiscala OG nr. 5 si 6 din 2020

31/01/2020

In Monitorul Oficial nr. 47 din 23 ianuarie 2020 a fost publicat Ordinul 139 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

Comentarii: se adoptă noul model al formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” utilizat de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2019, respectiv a impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2020.

In Monitorul Oficial nr. 44 din 22 ianuarie 2020 a fost publicat Ordinul 147 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii:

contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat prin completarea următoarelor formulare, în funcţie de natura venitului:

„Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”;
230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”.

Formularul 230 se depune până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului de către persoanele fizice.

08/01/2020

In Monitorul Oficial nr. 2 din 6 ianuarie 2020 a fost publicata Legea nr. 5 privind bugetul de stat pe anul 2020

In Monitorul Oficial nr. 3 din 6 ianuarie 2020 a fost publicat Legea nr. 5 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2020

Comentarii: Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.

In Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3781 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii: stabilește modul de întocmire, completare și depunere a situaţiilor financiare si raportărilor contabile anuale pentru anul 2019.

03/01/2020

In Monitorul Oficial nr. 1054 din 30 decembrie 2019 a fost publicata Legea 263 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020, pentru contractele de muncă cu timp parțial atât contribuția de asigurări sociale cât și contribuția de asigurări sociale de sănătate se vor stabili prin aplicarea cotelor stabilite prin lege asupra salariului stabilit în baza contractului de muncă și nu se vor raporta la nivelul salariului de bază minim brut pe țară;
stabilește nivelul accizei la carburanți începând cu anul 2020.

30/12/2019

In Monitorul Oficial nr. 1031 din 23 decembrie 2019 a fost publicata OUG 78 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Comentarii: actul abrogă prevederile OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, începând cu data de 1 februarie 2019.

17/12/2019

In Monitorul Oficial nr. 1010 din 16 decembrie 2019 a fost publicat  HG 935 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: incepând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de:

2.230 lei lunar;
2.350 lei lunar pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare.

25/11/2019

In Monitorul Oficial nr. 940 din 22 noiembrie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 1827 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2020

Comentarii: pragurile valorice Intrastat pentru anul 2020 sunt de 900.000 lei atat pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cat şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri

13/10/2019

In Monitorul Oficial nr. 829 din 11 octombrie 2019 a fost publicata legea 179 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: se modifica definitia fiscala a termenului “franciza”.

09/10/2019

In Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019 a fost publicata Legea nr. 172 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

nu este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile realizat de o persoană impozabilă către o instituţie publică în scopul stingerii unei obligaţii fiscale restante (dispoziția transpune jurisprudența CJUE în afacerea C-36/16 Posnania Investment);
preluarea de către o persoană impozabilă de bunuri mobile corporale achiziţionate sau produse de către aceasta, altele decât bunurile de capital, pentru a fi utilizate în scopul unor operaţiuni care nu dau drept integral de deducere, dacă taxa aferentă bunurilor respective a fost dedusă total sau parţial la data achiziţiei, nu mai este asimilata unei livrări de bunuri, însă se vor aplica regulile de ajustare a taxei;
în scopul cresterii transparentei de actiune a autoritatilor executive, criteriile pentru evaluarea riscului fiscal a persoanelor care solicită înregistrarea în scopuri de tva vor fi reglementate prin Normele de aplicare, iar nu prin ordin al președintelui ANAF.

03/10/2019

In Monitorul Oficial nr. 794 din 1 octombrie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 3063  pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii:

este aprobat noul formular 112 care utilizează începând cu obligațiile declarative ale lunii iulie 2019;
Conține dispoziții pentru contribuabilii din domeniul construcțiilor:
Pentru salariații detașați în interiorul tării, se acordă facilități fiscale la angajatorul unde este detașată persoana;
Pentru contractele cu timp parțial, salariații din construcții beneficiază de facilități dacă salariul minim brut tarifar orar este cel puțin egal cu 17,928 lei/oră, corespunzător timpului lucrat;
Beneficiază de facilități salariații cu normă întreagă care se află în concediu medical sau timpul lucrat este mai mic decât norma întreagă, dacă salariul de încadrare este de minim 3.000 lei, corespunzător unei norme întregi;
Beneficiază de facilități cei care obțin venituri din internship și ucenicie dacă salariul tarifar brut orar este de minim 17,928 lei/oră;
Pentru contractele de administrare, de mandat și altele asemenea, se acordă facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor dacă venitul brut lunar realizat este egal cu cel puțin suma de 3.000 lei.

26/08/2019

In Monitorul Oficial nr. 694 din 22 august 2019 a fost publicata OG nr. 19 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala

Comentarii:

reglementează procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri prin transpunearea Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de soluţionare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană;
procedura de soluționare a litigiilor se aplice în situații diferite de interpretare și aplicare a tratatelor fiscale bilaterale și a Convenției de arbitraj a Uniunii care conduc la dubla impozitare.

21/08/2019

In Monitorul Oficial nr. 687 din 20 august 2019 a fost publicat OPANAF nr. 2227 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Comentarii: noul formular se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii iulie 2019.

08/08/2019

In Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2019 a fost publicata Ordonanta nr. 6 privind instituirea unor facilităţi fiscale

Comentarii:

Sunt reglementate două mecanisme pentru acordarea unor facilități fiscale în funcție de valoarea obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018:

măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de 1 milion lei, în baza unui plan de restructurare;
anularea obligațiilor accesorii în cazul datoriilor sub 1 milion lei sau a celor peste 1 milion lei (cu excepția persoanelor juridice), care nu pot beneficia de măsurile de restructurare.

Situațiile vizate de a doua măsură includ următoarele:

anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante, neachitate până la 31 decembrie 2018;
anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare anterioare datei de 31 decembrie 2018, dar achitate până la 31 decembrie 2018;
anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 și stabilite prin decizii de impunere subsecvente inspecțiilor fiscale în desfășurare la data intrării în vigoare a OG 6/2019.

Printre condițiile care trebuie îndeplinite se numără următoarele: (i) debitorii trebuie să achite până la 15 decembrie 2019 toate obligațiile principale restante la 31 decembrie 2018, precum și toate obligațiile principale și accesorii cu termene de plată între 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019; (i) debitorii trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale. Cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă până în 15 decembrie 2019.

In Monitorul Oficial nr. 625 din 26 iulie 2019 a fost publicata Legea nr. 156 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: este majorat plafonul cheltuielilor de sponsorizare care pot fi scăzute din impozitul pe profit datorat de la 0,5% la 0,75%.

22/07/2019

In Monitorul Oficial nr. 596 din 19 iulie 2019 a fost publicat OMFP nr. 2493 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile

Comentarii:

termenul de depunere pentru raportările contabile la 30 iunie 2019 este data de 14 august 2019;
se modifică planul de conturi utilizat de entitățile care conduc contabilitatea conform OMFP nr. 1802/2014 si 2844/2016.

In Monitorul Oficial nr. 587 din 17 iulie 2019 a fost publicata Legea nr. 136 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Comentarii:

sunt exceptați de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscal operatorii care efectuează activitate de transport rutier internaţional contra cost de persoane;
sunt aduse precizări pentru cazul operatorilor economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare.

In Monitorul Oficial nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicata Legea nr. 129 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii:

Persoanele juridice au obligația declarării beneficiarului real, depunând la Registrul Comerțului o declarație privind beneficiarul real al respectivei societăți, în vederea înregistrării în Registrul Beneficiarilor Reali al Societăților (declaratia se depune in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a legii);
se interzice emiterea de noi acţiuni la purtător şi efectuarea de operaţiuni cu acţiunile la purtător existente.

In Monitorul Oficial nr. 592 din 18 iulie 2019 a fost publicat OPANAF nr. 1888 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii: se  adoptă noul model formularului 091 „Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum şi pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri”

12/07/2019

In Monitorul Oficial nr. 561 din 9 iulie 2019 a fost publicat OPANAF nr. 1886 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii: acest ordin modifică OPANAF nr. 49/2019 în sensul revenirii la modalitatea de depunere a Declarației unice în format hârtie. În acest caz, Declarația unică se depune la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

In Monitorul Oficial nr. 563 din 9 iulie 2019 a fost publicata legea nr. 127 privind sistemul public de pensii

Comentarii: cu unele excepții, legea intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021.

24/06/2019

In Monitorul Oficial nr. 507 din 21 iunie 2019 a fost publicata OUG nr. 43 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor

Comentarii:

Lista codurilor de activitate pentru entităților pot beneficia de aplicarea facilităților fiscale specifice domeniului construcțiilor a fost completat cu următoarele:

2351 – Fabricarea cimentului;

2352 – Fabricarea varului şi ipsosului;

2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;

Calcul cifrei de afaceri pentru acordare facilității fiscale:
pentru societăţile înregistrate la registrul comerţului începând cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea,
pentru societăţile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecărui an se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat pe anul fiscal anterior. Dacă aceste societăți au înregistrat o cifră de afaceri din activităţile enumerate in lege realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilităţile fiscale se vor acorda pe toată durata anului în curs. Pentru societăţile care nu realizează această limită minimă a cifrei de afaceri cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv se va aplica principiul societăţilor comerciale nou-înfiinţate: cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea;
cifra de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă şi acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare activităţilor menţionate. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată;
mecanismul de calcul al cifrei de afaceri în vederea aplicării facilităţii fiscale se va stabili prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, care se va publica pe site-ul instituţiei.
Nivelul veniturilor pentru care se aplică facilitatățile:
veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar;
Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obţinut din salarii şi asimilate salariilor. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 30.000 lei nu va beneficia de facilităţi fiscale;
Dispozițiile de mai sus se aplică începând cu data de 12 iulie 2019.

27/05/2019

In Monitorul Oficial nr. 403 din 23 mai 2019 a fost publicata OUG nr. 31 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Comentarii: începând cu 1 iunie 2019, se va aplica o cotă de TVA de 5% pentru livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiţionale.

In Monitorul Oficial nr. 404 din 23 mai 2019 a fost publicat OMFP nr. 2165 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii aprilie 2019, cu excepţia pct. 9 din anexa nr. 4 “Tip asigurat” care se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii mai 2019

19/04/2019

In Monitorul Oficial nr. 296 din 17 aprilie 2019 a fost publicata Legea nr. 60 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Pentru definirea serviciilor furnizate pe cale electronică se face trimitere la Anexa II din la Directiva 112 şi la art. 7 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011;
Sunt transpuse prevederile Directivei (UE) 2016/1.065 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte tratamentul aplicat cupoanelor valorice;
locul de prestare al serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune și serviciilor furnizate pe cale electronică către o persoana neimpozabilă este considerat locul unde prestatorul își are stabilit sediul activității sale economice, domiciliul stabil sau reședința obișnuită dacă valoarea totală, fără TVA, a prestărilor de servicii nu depăşeşte, în anul calendaristic curent, 10.000 euro  şi nu a depăşit această sumă în cursul anului calendaristic precedent. După depașirea plafonului, locul prestării va fi statul beneficiarului.

16/04/2019

In Monitorul Oficial nr. 282 din 12 aprilie 2019 a fost publicata HG 213 pentru modificarea şi completarea titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Comentarii: este detaliat demersul în vederea determinării cotei de tva pentru situația comercializării unor pachete care cuprind bunuri supuse unor cote diferite de tva.

25/03/2019

In Monitorul Oficial nr. 223 din 22 martie 2019 a fost publicat  OPANAF nr. 819 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii:

Pentru ca persoanele fizice/juridice plătitoare sa dispuna de creditul fiscal specific sponsorizărilor, beneficiarii trebuie să fie înscrisi în registrul reglementat prin acest act normativ.

In Monitorul Oficial nr. 204 din 14 martie 2019 a fost publicata Ordonanța de Urgență pentru prorogarea unor termene

Comentarii:

 • În anul 2019, termenul de 15 martie prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv;
 • În anul 2019, termenul de 15 martie prevăzut pentru depunerea formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

In Monitorul Oficial nr. 209 din 15 martie 2019 a fost publicata Legea nr. 50 Legea bugetului de stat pe anul 2019

In Monitorul Oficial nr. 196 din 12 martie 2019 a fost publicata Legea nr. 47 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

Comentarii: câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este de 5.163 lei.

31/01/2019

In Monitorul Oficial nr. 61 din 23 ianuarie 2019 a fost publicat  OPANAF nr. 3201 privind Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi de către organul fiscal central

Comentarii: în situația reconsiderării tranzacţiei/ reîncadrării formei unei activităţi, plata obligaţiilor fiscale declarate iniţial reprezintă o plată anticipată. În plus, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare scadenţei şi până la data stingerii acestora inclusiv.

21/01/2019

In Monitorul Oficial nr. 44 din 17 ianuarie 2019 a fost publicata Legea nr. 30 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetar

Comentarii: click pentru Sinteza modificari Cod fiscal

18/01/2019

In Monitorul Oficial nr. 43 din 16 ianuarie 2019 a fost publicat OPANAF nr. 49 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii: formularul se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2018, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2019.

16/01/2019

In Monitorul Oficial nr. 40 din 15 ianuarie 2019 a fost publicat OPANAf nr. 48 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” şi 207 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”

Comentarii:

Formularul 205

Formularul se va depune până la data de 31 ianuarie pentru declararea:

·       veniturilor din dividende;

·       veniturilor din dobânzi;

·       veniturilor din lichidarea unei persoane juridice;

·       veniturilor din pensii;

·       veniturilor din premii;

·       veniturilor din jocuri de noroc;

·       veniturilor din alte surse.

·     câştigurilor/pierderilor din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar.

Formularul 207: se va depune până la data de 31 ianuarie de către plătitorii de venituri pentru declararea impozitului reţinut la sursă pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, pe beneficiari de venit.

In Monitorul Oficial nr. 40 din 15 ianuarie 2019 a fost publicat OPANAF nr. 50 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

15/01/2019

In Monitorul Oficial nr. 35 din 14 ianuarie 2019 a fost publicat OMFP nr.10 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

In Monitorul Oficial nr. 24 din 9 ianuarie 2019 a fost publicat HG 1045  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Comentarii:

Regimul fiscal aplicabil tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, tichetelor cadou, tichetelor de creşă, respectiv tichetelor culturale este, atât pentru beneficiari, cât şi pentru angajatori/plătitori de venituri, cel prevăzut de Codul fiscal.
Regimul fiscal aplicabil tichetelor culturale este următorul:
pentru angajator reprezintă cheltuieli cu deductibilitate limitată, potrivit prevederilor art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3 din Codul fiscal;
pentru beneficiar reprezintă avantaje în natură la stabilirea impozitului pe venit, conform art. 76 alin. (3) din din Codul fiscal.

09/01/2019

In Monitorul Oficial nr. 18 din 8 ianuarie 2019 a fost publicat OPANAF nr. 3200 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”

Comentarii:

Cu privire la perioada de raportare inscrisa in declaratia 101, actul normativ stabileste urmatoarele:

–          în cazul contribuabililor care au fost plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor și au realizat venituri mai mari de 1.000.000 euro, fiind astfel obligați conform legii ca începând cu trimestrul în care au atins acest prag să devină plătitori de impozit pe profit, se va înscrie perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care s-a atins pragul și sfârșitul anului de raportare;

–          în cazul microîntreprinderilor care au subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei şi au cel puţin 2 salariaţi şi care optează la plata impozitului pe profit se va înscrie perioada din anul fiscal pentru care datorează impozit pe profit;

–          în cazul contribuabililor care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic se va înscrie perioada reprezentând anul fiscal modificat;

–          în cazul contribuabililor care se dizolvă cu lichidare se va înscrie perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare.

31/12/2018

In Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018 a fost publicata OUG nr.114 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

Comentarii:

Jocuri de noroc online

Începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc online au obligaţia de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar;

Zilieri

O persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

Codul fiscal
In perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, sunt scutite de la plata impozitului pe venit în anumite condiții. Pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor realizate de persoanele fizice de la acești angajatori se aplică o reducere a cotei contribuţiei de asigurări sociale cu 3,75 puncte procentuale iar aceste venituri sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.  Pentru angajatori, cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă de 2,25% se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;
Se extinde aplicarea taxării inverse până la 30 iunie 2022 pentru următoarele operațiuni:
livrarea de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, care nu sunt în principiu destinate ca atare consumatorilor finali;
transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră;
livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România;
transferul de certificate verzi;
furnizările de telefoane mobile;
furnizările de dispozitive cu circuite integrate;
furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri.

Codul muncii

În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

23/12/2018

In Monitorul Oficial nr. 1086 din 21 decembrie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2565 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2018

Comentarii:  pentru semestrul II al anului 2018 valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 15,18 lei

In Monitorul Oficial nr. 1079 din 20 decembrie 2018 a fost publicata Legea nr. 309 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a protocolului la convenţie, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 2017

In Monitorul Oficial nr. 1058 din 13 decembrie 2018 a fost publicata OUG nr. 107 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

Comentarii: termenul pentru intrarea in vigoare a dispozițiilor Legii nr. 165/2018 referitoare la vouchere de vacanță se prorogă pănă la data de 1 ianuarie 2021, amânându-se astfel creșterea plafonului maxim al îndemnizației.

11/12/2018

In Monitorul Oficial nr. 1045 din 10 decembrie 2018 a fost publicat HG nr. 937  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: incepând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de

2.080 lei lunar;
2.350 lei lunar pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare.

07/12/2018

In Monitorul Oficial nr. 1037 din 6 decembrie 2018 a fost publicat OMFP nr. 3659 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:  se adoptă instrucțiunile de aplicare unitară a reglementărilor privind cotele reduse de TVA pentru livrările de alimente și prestările de servicii de restaurant sau catering, stabilind principalele elemente care stau la baza încadrării din punctul de vedere al TVA a operaţiunilor realizate de persoanele impozabile

In Monitorul Oficial nr. 1030 din 4 decembrie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1667 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2019

Comentarii: pragurile valorice Intrastat pentru anul 2019 sunt de 900.000 lei atat pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cat şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri. 

15/11/2018

In Monitorul Oficial nr. 942 din 7 noiembrie 2018 a fost publicat OMFP nr. 3456 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Comentarii: entitățile care aplică reglementările contabile conform cu OMFP nr. 1802/2014 pot revizui metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă.

15/10/2018

In Monitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018 a fost publicata OUG nr. 89 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii:

Începând cu 1 noiembrie 2018 se extinde cota redusă de tva de 5% pentru următoarele servicii:

–          Accesul la bâlciuri, parcuri de distracţii şi parcuri recreative ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9321 şi 9329;

–          dreptul de utilizare a facilităţilor sportive ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311 şi 9313, în scopul practicării sportului şi educaţiei fizice.

–          cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

–          serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10.

Se acordă o bonificație de 10% din sumele cuprinse în deciziile de impunere anuală emise şi comunicate de organul fiscal competent după 9 octombrie 2018, dacă sunt plătite integral până la data de:

–          15 decembrie 2018, inclusiv – pentru sumele reprezentând definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 şi pentru definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017, al căror termen limită de plată, conform actului normativ analizat astăzi, este data de 30 iunie 2019.

–          31 martie 2019, inclusiv – pentru sumele reprezentând definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, al căror termen limită de plată, conform actului normativ analizat astăzi, este 30 iunie 2019.

20/09/2018

In Monitorul Oficial nr. 797 din 18 septembrie 2018 a fost publicata HG nr. 714 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

Comentarii: persoana delegată sau detaşată într-o localitate situată la o distanţă de cel puțin 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizaţie de detaşare în cuantum de 20 lei/zi.

Actul normativ intra in vigoare la 1 ianuarie 2019.

In Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018 a fost publicat OMFP nr. 3067 pentru completarea unor reglementări contabile

Comentarii: actul normativ modifică reglementările contabile în concordanță cu ultimele prevederi privind posibilitatea distribuirii de dividende în cursul exercițiului financiar, pe baza situațiilor financiare interimare.

31/07/2018

In Monitorul Oficial nr. 646 din 25 iulie 2018 a fost publicat OPANAF nr. 1825 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 “Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private”

Comentarii:

in cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, declarația se depune până la termenul de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit;
pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, declarația se depune, de regulă,  până la data de 25 ianuarie a anului următor.

19/07/2018

In Monitorul Oficial nr. 623 din 18 iulie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2531  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Comentarii:

Este reglementat modul de întocmire și depunere al situațiilor financiare semestriale la 30 iunie 2018 pentru operatori economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. Termenul de depunere pentru raportările contabile la 30 iunie 2018 este data de 16 august 2018.

Se modifică planul de conturi utilizat de entitățile care conduc contabilitatea conform OMFP nr. 1802/2014 cât și planul de conturi utilizat de entitățile care conduc contabilitatea conform IFRS astfel:

denumirea contului 441 se modifică în „Impozitul pe profit şi alte impozite”.
se introduc următoarele conturi:

4415 „Impozitul specific unor activităţi”;
6231 „Cheltuieli de protocol”;
6232 „Cheltuieli de reclamă şi publicitate”;
695 „Cheltuieli cu impozitul specific unor activităţi”.

In Monitorul Oficial nr. 611 din 17 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 175 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:se extinde aplicarea cotei reduse a TVA de 9% pentru următoarele prestări de servicii și livrări de bunuri:

–       livrarea apei pentru irigaţii în agricultură;

–       serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.

 Aceste prevederi intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2019.

16/07/2018

In Monitorul Oficial nr. 602 din 13 iulie 2018 a fost publicată OUG nr. 63 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen

Comentarii: se prorogă termenul de depunere al declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la 31 iulie 2018.

In Monitorul Oficial nr. 599 din 13 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 165 privind acordarea biletelor de valoare

Comentarii: Legea cuprinde reglementările privind biletele de valoare – tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă, tichete culturale şi vouchere de vacanţă ce vor fi aplicabile începând cu 1 ianuarie 2019

In Monitorul Oficial nr. 595 din 12 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 163 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

Comentarii:

prin opțiune, dividendele se pot distribui trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor;
regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului se va face prin situaţiile financiare anuale iar plata acestor diferențe se face în termen de 60 de zile de la data aprobării acestora;
sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate şi se reflectă în situaţiile financiare interimare drept creanţe faţă de acţionari, respectiv asociaţi.

05/07/2018

In Monitorul Oficial nr. 521 din 26 iunie 2018 a fost publicată Legea nr. 126 privind pieţele de instrumente financiare

In Monitorul Oficial nr. 523 din 26 iunie 2018 a fost publicată Legea nr. 150 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii: în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită de titulari ai dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport, se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală.

In Monitorul Oficial nr. 507 din 20 iunie 2018 a fost publicat  OPANAF nr. 1450 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

Comentarii: ordinul stabileşte procedura aplicata de organul fiscal pentru:

Acordarea deducerii la contribuţia socială de sănătate în conformitate cu art. I alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018;
Verificarea contribuabililor cu privire la corectitudinii stabilirii deducerii.

31/05/2018

In Monitorul Oficial nr. 442 din 25 mai 2018 a fost publicat  HG nr. 354 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

click pentru Sinteza HG 354 modificare Norme Cod fiscal

22/05/2018

In Monitorul Oficial nr. 424 din 18 mai 2018 a fost publicat  OPANAF nr. 1203 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii:  ordinul adoptă noul model al formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” și Nomenclatorul obligaţiilor scutite de la plată. Prin formularul 100  nu se mai declară impozitul pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozitul pe veniturile din arendarea bunurilor agricole sau impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică.

In Monitorul Oficial nr. 422 din 17 mai 2018 a fost publicata Legea nr. 111 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: modificarile vizeaza facilităţi la plata impozitelor si taxelor locale pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate.

16/05/2018

In Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1619 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2018

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2018, incepând cu luna mai  valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 450 lei.

In Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1618 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2018

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2018, incepând cu luna mai valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 15,18 lei.

15/05/2018

In Monitorul Oficial nr. 405 din 11 mai 2018 a fost publicat OPANAF nr. 1155 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii: actul normativ aduce modificări de ordin terminologic.

In Monitorul Oficial nr. 402 din 10 mai 2018 a fost publicat OMFP nr. 1931  pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: actul normative adoptă noul model al formularului 112 „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” și modul de completare al acestuia.

23/04/2018

In Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018 a fost publicata Legea nr. 87 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

In Monitorul Oficial nr. 313 din 10 aprilie 2018 a fost publicata Legea nr. 86 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

In Monitorul Oficial nr. 315 din 10 aprilie 2018 a fost publicata Legea nr. 88 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

In Monitorul Oficial nr. 316 din 11 aprilie 2018 a fost publicat OPANAF nr. 1003 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”

11/04/2018

In Monitorul Oficial nr. 296 din 2 aprilie 2018 a fost publicata Legea nr. 81 privind reglementarea activităţii de telemuncă

03/04/2018

In Monitorul Oficial nr. 291 din 30 martie 2018 a fost publicat OPANAF nr. 888 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii: formularul se utilizează pentru declararea venitului realizat în anul 2017, precum şi pentru declararea impozitului pe venitul estimat şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice începând cu anul 2018

In Monitorul Oficial nr. 291 din 30 martie 2018 a fost publicata OUG nr. 25 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

click pentru Sinteza modificari cod fiscal OUG 25 din 2018

In Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018 a fost publicata OUG nr. 18 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

click pentru Sinteza modificari cod fiscal OUG 18 din 2018

In Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018 a fost publicata Legea nr. 72 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru Sinteza modificari cod fiscal Legea 72 din 2018

12/03/2018

In Monitorul Oficial nr. 225 din 13 martie 2018 a fost publicata OUG nr. 15 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii: corelarea dispozitiilor din OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilorcu cele din Codul fiscal

In Monitorul Oficial nr. 226 din 13 martie 2018 a fost publicata Legea nr. 64 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii: Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui, este sărbătoare legală îmn care nu se lucrează.

05/03/2018

In Monitorul Oficial nr. 190 din 1 martie 2018 a fost publicata OUG nr. 8 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii

Comentarii:

Cu privire la stagiul de cotizare:
stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor medicale şi a indemnizaţiilor aferente este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical;
cu privire la indemnizatiile pentru concedii medicale   
Începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2018, în situaţia în care din aplicarea dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. o), art. 143 alin. (4) şi art. 144 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă un cuantum al contribuţiei de asigurări sociale calculate mai mare decât nivelul aferent sumei reprezentând 10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, corespunzătoare numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, în cazul persoanelor care în intervalul 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018 inclusiv se află sau intră în concediu medical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul contribuţiei de asigurări sociale datorate nu poate fi mai mare decât acest nivel, pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical iniţiale acordate oricând în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018 inclusiv, precum şi pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical acordate în continuarea concediilor medicale iniţiale acordate oricând în perioada anterioară datei de 1 iulie 2018.
Începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2018, în situaţia în care din aplicarea dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. o), art. 143 alin. (4) şi art. 144 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă un cuantum al contribuţiei de asigurări sociale calculate mai mare decât nivelul aferent sumei reprezentând 10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, corespunzătoare numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, în cazul persoanelor care în intervalul 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018 inclusiv se află sau intră în concediu medical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) – e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul contribuţiei de asigurări sociale datorate nu poate fi mai mare decât acest nivel, pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical iniţiale acordate oricând în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018 inclusiv, precum şi pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical acordate în continuarea concediilor medicale iniţiale acordate oricând în perioada anterioară datei de 1 octombrie 2018.
Pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente anului 2018 plătite înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru care cuantumul contribuţiei de asigurări sociale aferent acestor indemnizaţii este mai mare decât nivelul prevăzut la alin. (1) şi (2), angajatorul/plătitorul efectuează regularizarea acesteia prin depunerea declaraţiei rectificative şi plăteşte diferenţele de indemnizaţii persoanelor în drept, până la 31 martie 2018.

12/02/2018

In Monitorul Oficial nr. 125 din 8 februarie 2018 a fost publicata OUG nr. 3 privind unele masuri fiscal-bugetare

Comentarii: pentru angajaţii care se încadrează în categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal al căror salariu brut lunar este majorat cu cel puţin 20% faţă de nivelul celui din luna decembrie 2017, angajatorii/plătitorii stabilesc, reţin la sursă şi plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după următoarea formulă de calcul:

  CASS reţinută = venit brut2018 – CAS datorată în 2018 – salariu net decembrie2017.

Valoarea reprezentând diferenţa pozitivă dintre contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată şi calculată potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută conform formulei de mai sus se stabileşte de către angajator/plătitor şi se evidenţiază distinct ca sumă dedusă în formularul 112. Aceste dispozitii se aplica veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate in anul 2018.

08/02/2018

In Monitorul Oficial nr. 120 din 7 februarie 2018 a fost publicat OMFP nr. 1243 privind completarea unor reglementări contabile

Comentarii: planul de conturi se completeaza cu conturile 4315 “Contribuţia de asigurări sociale (P)”, 4316 “Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P)”, 436 “Contribuţia asiguratorie pentru muncă (P)” şi 646 “Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă” .

07/02/2018

In Monitorul Oficial nr. 101 din 2 februarie 2018 a fost publicat OMFP nr. 1209  pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Comentarii: actul normativ aproba formularul 112 care se va utiliza  începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2018.

01/02/2018

In Monitorul Oficial nr. 95din 31 ianuarie 2018 a fost publicata OUG nr. 2 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: actul normative prorogă termenul de depunere al formularului 600 „Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” până la data de 15 aprilie 2018

24/01/2018

In Monitorul Oficial nr. 66 din 23 ianuarie 2018 a fost publicat OMFP nr. 470 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

22/01/2018

In Monitorul Oficial nr. 52 din 18 ianuarie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3337 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Comentarii:

pot beneficia de scutire și angajații care deţin o diplomă de bacalaureat şi urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate şi prestează efectiv una dintre activităţile pentru care se aplică această scutire;
Pentru cazurile în care nu se poate prezenta diploma acordată după finalizarea studiilor universitare facilitate fiscală poate fi acordată în baza următoarele documente justificative, după caz:

adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă, eliberată de instituţia de învăţământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată;
copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a diplomei de bacalaureat, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoaştere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate;
adeverinţă care să ateste faptul că persoana urmează o formă de învăţământ superior, în cazul în care angajatul deţine diplomă de bacalaureat, eventual echivalată/recunoscută, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licenţă.
Se extinde lista ocupaţiilor specifice activităţilor de creare de programe pentru calculator pentru care se poate beneficia de scutirea de impozit pe venit, adăugându-se următoarele:

programator ajutor;
analist ajutor.

In Monitorul Oficial nr. 52 din 18 ianuarie 2018 a fost publicată Legea nr. 29 privind anularea unor obligaţii fiscal

Comentarii:

Persoanele fizice care, pe perioadele fiscale de până la 1 iunie 2017, au obținut venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal și ale căror venituri au fost reîncadrate de organul fiscal ca venituri dintr-o activitate independentă, vor beneficia de anularea diferenţelor de obligaţii fiscale principale, respectiv impozit pe venit şi contribuţii sociale, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora.
În cazul persoanelor fizice, PFA, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, cu sediul activităţii economice în România, care au realizat activităţile de producţie agricolă, inclusiv activităţile de transformare a produselor agricole prin alte metode decât cele industriale sau au furnizat servicii agricole utilizând munca manuală proprie şi/sau echipamentele specifice se anulează diferenţele de TVA şi accesoriile aferente acestora, pentru perioadele fiscale anterioare datei de 31 decembrie 2016, stabilite prin decizie de impunere comunicată contribuabilului anterior intrării în vigoare a acestei legi, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 220.000 lei.

16/01/2018

In Monitorul Oficial nr. 31 din 12 ianuarie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 15 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

10/01/2018

In Monitorul Oficial nr. 14 din 8 ianuarie 2018 a fost publicat OPANAF nr. 4160 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”

Comentarii: ordinul se aplică începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2017

In Monitorul Oficial nr. 5 din 3 ianuarie 2018 a fost publicata Legea nr. 3 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

Comentarii: câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei.

In Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2018 a fost publicat OMFP nr. 3254 privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

au obligaţia conducerii registrului:

contribuabilii pentru care venitul net anual se stabileşte în sistem real, în baza datelor din contabilitate;
persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

          a) activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere;

          b) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;

contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit au obligaţia să completeze în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri.

30/12/2017

In Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017 a fost publicata Legea nr. 275 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

click pentru Sinteza lege plata defalcata tva

In Monitorul Oficial nr. 1037 din 28 decembrie 2017 a fost publicata Legea nr. 270 Legea prevenerii

Comentarii:

scopul legii este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii;
contravenţiile, precum şi modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, care se adoptă până la 15 ianuarie 2018.

In Monitorul Oficial nr. 1037 din 28 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3781 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii:

·         Se completează nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat raportate prin formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

·         Se modifică instrucţiunile de completare ale formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat.

In Monitorul Oficial nr. 1038 din 29 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3726  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

Comentarii: ordinul modifică modelul unor formulare utilizate pentru declararea veniturilor realizate începând cu anul 2017 şi definitivarea impozitului anual, respectiv:

·         formularul 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”;

·         formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”;

·         formularul 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”.

In Monitorul Oficial nr. 1038 din 29 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3780 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

Comentarii:

a) 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p şi “Fişa capacităţii de cazare”, cod 14.13.01.13/3p;

b) 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”, cod 14.13.01.13/9 şi “Anexa nr. … la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”, cod 14.13.01.13/9;

c) 222 “Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate”, cod 14.13.01.13/5i;

d) 223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi pentru entităţile supuse regimului transparenţei fiscale”, cod 14.13.01.13/1i;

e) 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România”, cod 14.13.01.13/5.

In Monitorul Oficial nr. 1041 din 29 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 4140 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice

Comentarii: sunt reglementate modelele unor formulare utilizate pentru stabilirea  contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice, respectiv:

formular 600 „Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”;
formular 610 „Decizie de impunere privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”

29/12/2017

In Monitorul Oficial nr. 1027 din 27 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3725 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Comentarii:

ordinul adoptă modelele formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi stabilește tipurile de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2018;
contribuţia asiguratorie pentru muncă se înscrie, cu data de 1 ianuarie 2018, în vectorul fiscal al contribuabililor care, la data de 31 decembrie 2017, au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora. Modificarea vectorului fiscal se realizează, din iniţiativa organului fiscal competent, până la data de 15 ianuarie 2018.

In Monitorul Oficial nr. 1030 din 28 decembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1503 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Comentarii: actul normativ schimba metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu.

In Monitorul Oficial nr. 1033 din 28 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3769 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

Comentarii:

Contribuţia asiguratorie pentru muncă se înscrie, cu data de 1 ianuarie 2018, în vectorul fiscal al contribuabililor care, la data de 31 decembrie 2017, au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora;
Modificarea vectorului fiscal se realizează, din iniţiativa organului fiscal competent, până la data de 15 ianuarie 2018.

20/12/2017 bis

In Monitorul Oficial nr. 1005 din 19 decembrie 2017 a fost publicata OUG nr. 99  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Comentarii: adoptarea actului normative a fost impusă, printre altele, de necesitatea punerii în concordanţă a dispoziţiilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 cu dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în ceea ce priveşte contribuţia asiguratorie pentru muncă

20/12/2017

In Monitorul Oficial nr. 1005 din 19 decembrie 2017 a fost publicata HG nr 905 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

Comentarii:

orice modificare a datelor cu privire la:
funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative;
tipul contractului individual de muncă;
durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;
durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial

se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.

orice modificare a datelor refritoare la salariul de bază lunar brut, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă se transmite în registru în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când transmiterea în registru se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia

18/12/2017

In Monitorul Oficial nr. 995 din 14 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3480 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

15/12/2017

In Monitorul Oficial nr. 984 din 12 decembrie 2017 a fost publicat OMFP nr.3103 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

03/12/2017

In Monitorul Oficial nr. 950 din 29 noiembrie 2017 a fost publicat HG nr. 846 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.900 lei lunar

28/11/2017

In Monitorul Oficial nr. 931 din 27 noiembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3357 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale

In Monitorul Oficial nr. 935 din 27 noiembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1851 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2017

Comentarii: pentru semestrul II al anului 2017, incepând cu luna noiembrie valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 440 lei.

In Monitorul Oficial nr. 935 din 27 noiembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1852 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017

Comentarii: pentru semestrul II al anului 2017, incepând cu luna noiembrie valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 15,09 lei.

In Monitorul Oficial nr. 938 din 28 noiembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3300 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: ordinul modifică procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA atunci când încetează situația care a condus la anularea inițială a înregistrării în scopuri de TVA și adoptă modelul formularului 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”

In Monitorul Oficial nr. 939 din 28 noiembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1887 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2018

Comentarii: pragurile valorice Intrastat pentru anul 2018 sunt de 900.000 lei atat pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cat şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

In Monitorul Oficial nr. 929 din 27 noiembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3289 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: stabilește procedura de declarare a contribuabililor inactivi și procedura de reactivare a acestora și adoptă noile formulare utilizate în cadrul acestor proceduri

In Monitorul Oficial nr. 907 din 20 noiembrie 2017 a fost publicata HG nr. 804 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

Comentarii:

Sunt definite și activitățile de comerţ ocazional ca fiind acte de comerţ cu caracter întâmplător, efectuate pe durată limitată de timp cu ocazia unor târguri, saloane, sărbători cu caracter laic, expoziţii cu vânzare, precum şi livrările de bunuri către proprii angajaţi pentru uzul propriu;
Începând cu 1 august 2018 și până la data implementării sistemului informatic, utilizatorii sistemelor ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afişajul client, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem informatic, au obligaţia de a transmite către ANAF date privind funcționarea aparatelor de marcat electronice fiscale, bonurile emise sau raportul fiscal de închidere zilnică. În acest sens, până la data de 28 februarie 2018 se va adopta procedura de transmitere a acestor date prin ordin ANAF.

18/11/2017

In Monitorul Oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017 a fost publicata OUG nr. 82   pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii:

In perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017 vor duse la îndeplinire următoarele măsuri:

în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, se asigură cadrul normativ necesar pentru stimularea negocierii colective la nivel de unitate pentru toate categoriile de angajatori, chiar dacă numărul de salariaţi este mai mic de 21.
în celelalte unităţi, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017, este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare.

15/11/2017

In Monitorul Oficial nr. 894 din 14 noiembrie 2017 a fost publicat  OPANAF nr. 3159  pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: actul normativ adoptă procedura de soluţionare a cererilor de rambursare a TVA formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul UE și modelul formularului 313 „Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene

In Monitorul Oficial nr. 894 din 14 noiembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3049 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Raportul pentru fiecare ţară în parte”

12/11/2017

In Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017 a fost publicata OUG nr. 79 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru Sinteza modificari cod fiscal OUG nr. 79

08/11/2017

In Monitorul Oficial nr. 875 din 7 noiembrie 2017 a fost publicata Legea nr. 209 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: nu se datorează impozit pe clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice și pe suprafețele construite ale terenurilor aferente acestora, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au fațada stradală și/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice.

In Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017 a fost publicat OMFP nr. 2827 privind completarea unor reglementări contabile

Comentarii: sunt introduse două noi conturi în concordanță cu modificările recente privind plata defalcată a TVA:Comentarii:

 • 5126 „Conturi la bănci în lei – TVA defalcat“;

      – 5127 „Conturi la bănci în valută – TVA defalcat“

27/10/2017

In Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017 a fost publicat OMFP nr. 2800 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: procedură se aplică pentru obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA ale persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează, prin depunerea unei notificări, pentru plata defalcată a acestei taxe în perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017

26/10/2017

In Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2935 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii: este adoptat noul model al formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, respectiv:

 • formular 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
 • formular 710 „Declaraţie rectificativă”.
  Aceste prevederi sunt aplicabile începând cu obligaţiile aferente lunii septembrie 2017, cu termen de declarare până la data de 25 octombrie 2017, inclusiv.

In Monitorul Oficial nr. 813 din 13 octombrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2927 privind procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA

Comentarii: titularii conturilor de TVA (conturile prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA ) pot solicita transferul sumelor din aceste conturi prin depunerea formularului 310 „Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA”.

12/10/2017

In Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2899 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: actul normative corelează dispoziţiile Codului fiscal cu cele legislaţiei secundare

09/10/2017

In Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 690/2017  privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

Comentarii: la data de 17 iunie 2017 a intrat în vigoare Acordul dintre România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016, ratificat prin Legea nr. 99/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 12 mai 2017

In Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2779 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 110 “Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă”

In Monitorul Oficial nr. 780 din 3 octombrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2856 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2853 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: actul normativ stabileste procedura de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social

03/10/2017

In Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017 a fost publicata Legea nr. 196 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

28/09/2017

In Monitorul Oficial nr. 763 din 26 septembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2743 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) “Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA”

Comentarii: actul normativ adoptă modelul formularului 086 „Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA“. Acest formular se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează pentru aplicarea opţională a mecanismului de plată defalcată a TVA, în perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017. Aceste persoane vor aplica mecanismul începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, ca urmare a exprimării opțiunii.

20/09/2017

In Monitorul Oficial nr. 747 din 18 septembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2372  pentru aprobarea modelului, conţinutului, precum şi a instrucţiunilor de completare a formularului (700) “Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, cod 14.13.01.10.01

Comentarii: formularul se utilizează exclusiv pentru declararea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a menţiunilor privind vectorul fiscal (înregistrarea/modificarea tipurilor de obligaţii fiscale pentru care contribuabilul/plătitorul are obligaţia declarării)

06/09/2017

In Monitorul Oficial nr. 716 din 05 septembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1024 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii:

actul normativ aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, anexele 1.1 “Anexa angajator” şi 1.2 “Anexa asigurat”, precum şi instrucţiunile de completare ale acestuia;
prevederile ordinului se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii octombrie.

In Monitorul Oficial nr. 717 din 05 septembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2326 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: actul normativ stabileşte noua procedură de acordare  a scutirii de impozit pe venit a persoanelor care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare.

In Monitorul Oficial nr. 717 din 05 septembrie 2017 a fost publicat OMFP nr. 2343 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

procedura se aplică în cazul salariaţilor care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu nivelul salariului minim brut, pentru care angajatorii sau persoanele asimilate acestora datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul venitului brut lunar realizat efectiv, şi nu la nivelul salariului minim brut pe ţară;
salariaţii aflaţi în situaţia descrisă mai sus au obligaţia să depună la fiecare angajator sau persoane asimilate acestuia o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii şi asimilate salariilor în baza mai multor contracte individuale de muncă, sunt cel puţin egale cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată. Prin excepţie, în cazul în care la unul dintre angajatori salariaţii realizează un venit brut lunar, corespunzător numărului de zile lucrate în lună, cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, aceştia nu au obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere la angajatorul respectiv.

05/09/2017

In Monitorul Oficial nr. 708 din 31 august 2017 a fost publicata OG nr. 30 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

click pentru Sinteza modificari Cod procedura fiscala OG 30

In Monitorul Oficial nr. 706 din 31 august 2017 a fost publicata OG nr. 25 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru Sinteza OG nr. 25

In Monitorul Oficial nr. 706 din 31 august 2017 a fost publicata OG nr. 23 privind plata defalcata a TVA

click pentru Sinteza plata defalcata a tva OG nr. 23

09/08/2017

In Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017 a fost publicata OUG nr. 60 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Comentarii:

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

Anterior, obligaţia era una alternativă:

plata lunar către bugetul de stat o unei sume reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap
achiziţia de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

08/08/2017

In Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017 a fost publicata OUG nr. 55 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Comentarii:

Indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată şi nici mai mare de 8.500 lei.

In Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017 a fost publicata OUG nr. 53 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii:

Este definit termenul “muncă nedeclarată”;
Pe lângă obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, angajatorul trebuie să evidenţieze ora de începere şi a cea de sfârşit al programului de lucru;
primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă se sanţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii se sanţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat se sanţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp partial se sanţionează cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată;”
încălcarea obligaţiei privind păstrarea la locul de muncă a unei copii a contractului individual de muncă se sancţionează cu amendă de 10.000 lei;
Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din amenda prevăzută la alin. 3-6 de mai sus;
Fapta de a primi la muncă mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă este dezincriminata;
Primirea la muncă a unei persoane aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

28/07/2017

In Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017 a fost publicata OG nr. 4 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: cu anumite excepţii, începand cu cu veniturile aferente lunii august 2017, în cazul în care câştigului lunar brut realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat, venitul luat în calcul este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost active.

25/07/2017

In Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017 a fost publicata Legea nr. 177 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru Sinteza modificari cod fiscal Legea nr. 177

11/07/2017

In Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017 a fost publicat OMFP nr. 925 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii

In Monitorul Oficial nr. 518 din 4 iulie 2017 a fost publicat OPANAF nr.1886 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularelor 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 “Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016

In Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017 a fost publicata Legea nr. 155 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată

Comentarii: obligaţia de a întocmi situaţia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenţă, după caz, subzistă doar în cazul persoanele juridice cu capital integral/majoritar/minoritar de stat

23/06/2017

In Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017 a fost publicat Ordin nr.409/4020/737  privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Comentarii:

este introdusă condiţia ca activitatea de creare de programe pentru calculator să fie destinată comercializării;
din definiţia activităţii de creare de programe pentru calculator este eliminata condiţia ca scopul acesteia să fie realizarea unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializării;
este reintrodus plafonul minim de 10.000 euro al veniturilor anuale/angajat obţinute din activitatea de creare de programe pentru calculator;
dispoziţiile actului normativ intră în vigoare la data de 1 iulie 2017 şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii intrării în vigoare.

In Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017 a fost publicat OMFP nr.895 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii:

raportările contabile semestriale se depun până cel mai târziu la data de 16 august 2017;
sunt aduse modificări Ordinului nr. 1802/2014 sub aspectul reflectării contabile a operaţiunilor cu certificate verzi.

In Monitorul Oficial nr. 467 din 21 iunie 2017 a fost publicat OMFP nr.894 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial

Comentarii: procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale este extinsă și pentru situaţia completării eronate a:

Ø  codului unic de înregistrare al entităţii raportoare;

Ø  indicatorilor raportaţi prin formularul „Bilanţ”/„Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”, dacă valoarea acestor indicatori poate fi dovedită de alte documente (de exemplu, act constitutiv, contracte etc.) şi acest aspect este cuprins în declaraţia pe propria răspundere

15/06/2017

In Monitorul Oficial nr. 440 din 14 iunie 2017 a fost publicata Legea nr.136 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Comentarii:

Sunt stabilite noi condiţii pentru aplicarea scutirii de impozit pentru veniturile realizate din salarii ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare:
scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare şi inovare cu indicatori de rezultat definiţi;
scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare, evidenţiate distinct în bugetul proiectului;
statul de plată aferent veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, obţinute de fiecare angajat din activităţile desfăşurate în proiectul de cercetare-dezvoltare şi inovare, se întocmeşte separat pentru fiecare proiect.
Legea intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României

14/06/2017

In Monitorul Oficial nr. 438 din 13 iunie 2017 a fost publicata OUG nr. 42 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii:

societățile-mamă finale ale unui grup de întreprinderi multinaționale cu rezidență fiscală în România vor depune un raport pentru fiecare ţară în parte, pentru fiecare an fiscal de raportare, în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaţionale. Acest raport se depune în vederea utilizării datelor primite în cadrul schimbului de informații automat între România și oricare alt stat membru;
autoritatea care primeşte raportul îl va transmite oricărui altui stat membru în care, pe baza informaţiilor din raportul pentru fiecare ţară în parte, una sau mai multe entităţi constitutive din grupul de întreprinderi multinaţionale al entităţii raportoare îşi au rezidenţa fiscală sau sunt supuse impozitării pentru activitatea economică desfăşurată prin intermediul unui sediu permanent;

Sunt excluse de la obligatia de raportare grupurile care, în anul precedent anului fiscal de raportare, au un venit consolidat total mai mic de 750.000.000 euro sau o sumă în lei echivalentă cu 750.000.000 euro, astfel cum se reflectă în situaţiile financiare consolidate ale grupurilor pentru respectivul an fiscal precedent

Raportul trebuie să conţină:

informaţii agregate referitoare la suma veniturilor, profitul/pierderile anterioare impozitării veniturilor, impozitul pe venit plătit, impozitul pe venit acumulat, capitalul declarat, profitul nedistribuit, numărul de salariaţi şi imobilizările corporale, altele decât numerarul sau echivalentele de numerar pentru fiecare jurisdicţie în care îşi desfăşoară activitatea grupul de întreprinderi multinaţionale;

identificarea fiecărei entităţi constitutive din grupul de întreprinderi multinaţionale, precizând jurisdicţia în care îşi are rezidenţa fiscală respectiva entitate constitutivă şi, în cazul în care este diferită de respectiva jurisdicţie de rezidenţă fiscală, jurisdicţia potrivit legislaţiei în temeiul căreia este organizată respectiva entitate constitutivă şi natura principalei sau principalelor activităţi economice ale respectivei entităţi constitutive.

6/06/2017

In Monitorul Oficial nr. 411 din 31 mai 2017 a fost publicata HG nr. 337 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României

Comentarii:

Actul normativ enumeră câteva elemente faptice avute în vedere de Inspecția Muncii la analiza activității desfășurate pe teritoriul României de către o întreprindere stabilită pe teritoriul Comunității sau al Confederației Elvețiene, astfel:

Ø  locul în care întreprinderea îşi are sediul social, locul în care deţine birourile, locul în care plăteşte impozite şi contribuţiile de asigurări sociale şi, dacă este cazul, locul în care este autorizată să îşi exercite activitatea sau este înregistrată la camera de comerţ sau organismul profesional al statului membru de stabilire;

Ø  activitatea de bază pentru care este autorizată întreprinderea şi obiectul contractului de prestări de servicii/contractului de punere la dispoziţie, încheiat între întreprinderea prestatoare/agentul de muncă temporară şi beneficiar/ utilizator, în baza căruia se realizează detaşarea transnaţională;

Ø  locul de recrutare a salariaţilor detaşaţi şi locul din care sunt detaşaţi;

Ø  legislaţia aplicabilă contractelor încheiate de întreprindere cu lucrătorii acesteia, precum şi contractelor încheiate cu clienţii;

Ø  contractele de muncă/alte forme de angajare încheiate de întreprindere cu propriii salariaţi, potrivit legislaţiei aplicabile în statul de origine;

Ø  locul în care întreprinderea îşi exercită activitatea de bază, precum şi locul în care îşi angajează personalul administrativ;

Ø numărul de contracte executate şi/sau mărimea cifrei de afaceri realizate în statul membru de stabilire

Inspectorii de muncă pot solicita acestor întreprinderi punerea la dispoziţie a formularului A1, a contractului de prestări de servicii încheiat între întreprinderea care face detaşarea transnaţională şi beneficiarul prestării de servicii/a contractului de punere la dispoziţie şi, după caz, a altor documente relevante în efectuarea controlului.

31/05/2017

In Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017 a fost publicat OPANAF nr. 1546 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”

Comentarii:

acest formular se utilizeaza de către contribuabilii care doresc modificarea anului fiscal și se depune astfel:

în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;
în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat;
până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat redevine an fiscal calendaristic 

23/05/2017

In Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017 a fost publicata Legea nr. 105 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Comentarii: prin derogare de la prevederile ce stabileau că un zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic,  pentru zilierii care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum şi activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate perioada este de 180 de zile

17/05/2017

In Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017 a fost publicat OPANAF nr. 1382 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Comentarii:  se modifica continutul formularului 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”.

In Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017 a fost publicat OPANAF nr. 1381 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii:  se modifica continutul si forma urmatoarelor formulare

formularul 091 „Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii, precum si pentru agricultorii care efectueaza livrari intracomunitare de bunuri”;
formularul 098 „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoare adaugata, conform art.316 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ”;

In Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017 a fost publicat Ordinul nr. 625 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2017, incepând cu luna mai   valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 15,09 lei.

In Monitorul Oficial nr. 319 din 4 mai 2017 a fost publicata HG nr. 284 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

click pentru Sinteza modificari Norme Cod fiscla HG nr. 284

20/04/2017

In Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017 a fost publicat OMF nr. 264 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

clik pentru Sinteza norme impozit specific

17/04/2017

In Monitorul Oficial nr. 262 din 13 aprilie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 1232 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: Procedura are ca scop final evaluarea riscului fiscal asociat atât persoanelor impozabile. Este reglementată constituirea unie baze de date specială reprezentând o listă în care sunt înscrise persoane impozabile, despre care organele fiscale deţin informaţii că pot prezenta un risc fiscal pentru rambursarea de TVA.  Ordinul se aplică începând cu deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse după data de 1 mai 2017.

13/02/2017

In Monitorul Oficial nr. 110 din 9 februarie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 511 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Comentarii: ordinul modifica formularale 010, 015 si 030

08/02/2017

In Monitorul Oficial nr. 93 din 1 februarie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 605 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA

In Monitorul Oficial nr. 94 din 1 februarie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 591 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Comentarii: noul formular se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2017.

01/02/2017

In Monitorul Oficial nr. 86 din 31 ianuarie 2017 a fost publicat OMFP nr. 166 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Comentarii:

Sunt reglementate aspectele legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale pentru amul 2016/ultimul execţiu financiar.
Modificari şi completari ale OMFP 1802/2014
În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor, în notele explicative trebuie precizat dacă a fost implicat un evaluator autorizat;
În ceea ce priveşte costurile care se efectuează în legătură cu construcţia unei imobilizări corporale, din punct de vedere contabil, cheltuielile reprezentând costuri de testare şi veniturile din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul şi condiţia de funcţionare se înregistrează distinct, în funcţie de natura acestora, diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile respective urmând a fi înregistrată apoi pe seama activului în curs de construcţie (articol contabil 231 “Imobilizări corporale în curs de execuţie” = 722 “Venituri din producţia de imobilizări corporale”);
În cazul investitiilor imobiliare pentru care nu s-au gasit chriaşi, care sunt trecute în conservare, în funcţie de politica contabilă adoptată, entitatea înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată;
În cadrul stocurilor se cuprind şi ansamblurile sau complexurile de locuinţe destinate vânzării;
Dobânzile şi penalităţile de întârziere, precum şi alte datorii de natură similară se recunosc fie în contul de profit şi pierdere, fie în rezultatul reportat, în funcţie de perioada căreia îi corespund;
promisiunile de cumpărare nu generează contabilizarea de cheltuieli;
În Planul de conturi general se elimină contul 8031 “Imobilizări corporale luate cu chirie” şi se introduc conturile 4318 “Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate” (în acest cont se înregistrează contribuţia datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii, pentru asigurările sociale de sănătate), 7865 “Venituri financiare din amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat” şi 8031 “Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare”.

In Monitorul Oficial nr. 88 din 31 ianuarie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 592  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”

Comentarii:

formularul este adaptat în corelare cu modificarile codului fiscal referitoare la regimul special pentru agricultori;
prevederile actului normativ se aplică începând cu declaraţia recapitulativă aferentă lunii ianuarie a anului 2017.

16/01/2017

In Monitorul Oficial nr. 40 din 13 ianuarie 2017 a fost publicat  OANAF nr. 210 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”

Comentarii: incepand cu 1 februarie este eliminata utilizarea formularului 088.

In Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2017 a fost publicata Legea nr. 2  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Comentarii:

venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei;
pentru veniturile din pensii contributia pentru asigurari de sanatate se suporta de a bugetul de stat;
dispoziţiie legii se aplica începând cu veniturile aferente lunii februarie.

12/01/2017

In Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2017 a fost publicat Ordin nr. 1475 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

In Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3737 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare

Comentarii: actul normativ vizeaza persoanele impozabile care presteaza asemenea servicii catre persoane neimpozabile

10/01/2017

In Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2017 a fost publicat opanaf-nr-3706 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale

In Monitorul Oficial nr. 22 din 9 ianuarie 2017 a fost publicat ordinul-nr-872 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

Comentarii:

a fost eliminate condiţia ca, în anul anterior aplicării facilităţii, să fi obţinut un venit de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari s.u.a pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit;
societăţile care se înfiinţează în cursul anului fiscal, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală, sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei privind realizarea pentru anul înfiinţării şi pentru anul fiscal următor de venituri din din activitatea de creaţie de programe pentru calculator;
activitatea de creaţie de programe pentru calculator reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator în scopul realizării unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializării;
nu mai este necesară legalizarea actelor de studii şi a contratelor individuale de muncă ale angajaţilor beneficiari de scutire, fiind suficientă menţiunea “conform cu originalul”. Copia diplomei de studii va fi însoţită de copia foii matricole;
prevederile actului normativ se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017.

08/01/2017

In Monitorul Oficial nr. 16 din 6 ianuarie 2017 a fost publicata oug-nr-3 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru sinteza-modificari-cod-fiscal-oug-nr-3

In Monitorul Oficial nr. 15 din 6 ianuarie 2017 a fost publicata HG nr. 1 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.450 lei lunar

04/01/2017

In Monitorul Oficial nr. 1069 din 30 decembrie a fost publicat opanaf-nr-3696 pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, precum şi pentru aprobarea unor formulare şi modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 “Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”

Comentarii: 

Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit şi de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizie de impunere, se aplică de organul fiscal, în următoarele situaţii:

    a) rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;

    b) încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, potrivit legislaţiei în materie, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole impuse în sistem real, din silvicultură şi din piscicultură;

    c) corecţia normelor de venit ca urmare a încetării activităţii în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia potrivit pct. 8 din Normele metodologice date în aplicarea art. 69 din Codul fiscal, precum şi în situaţia dobândirii/pierderii calităţii de salariat;

    d) depăşirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;

    e) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activităţi impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit;

    f) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activităţi care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit;

    g) încadrarea, în cursul anului fiscal de impunere, în gradul de handicap grav sau accentuat a persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, din silvicultură şi din piscicultură.

In Monitorul Oficial nr. 1060 din 30 decembrie a fost publicat opanaf-nr-3698 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii: se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularului (087) “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori”

In Monitorul Oficial nr. 1060 din 30 decembrie a fost publicat opanaf-nr-3695 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

Comentarii

Sunt aprobate modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale următoarelor formulare:

    a) 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, şi “Anexa nr. …. la Declaraţia privind veniturile realizate din România”, prevăzute în anexa nr. 1;

    b) 201 “Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”, cod 14.13.01.13/7, prevăzut în anexa nr. 2;

    c) 204 “Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, cod 14.13.01.13/2i, prevăzut în anexa nr. 3;

    d) 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/l, prevăzut în anexa nr. 4;

    e) 207 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”, cod 14.13.01.13/v.n., prevăzut în anexa nr. 5;

    f) 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”, cod 14.13.04.13, şi “Anexa nr. … la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”, prevăzute în anexa nr. 6.

    g) 250 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/a, prevăzut în anexa nr. 7;

    h) 251 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/5a, prevăzut în anexa nr. 8.

Formularele se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2016 şi definitivarea impozitului anual.

In Monitorul Oficial nr. 1049 din 27 decembrie a fost publicat Ordinul nr. 2883 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete

Comentarii: Nivelul accizei specifice la ţigarete în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 martie 2017 este de 334,17 lei/1.000 ţigarete

21/12/2016

In Monitorul Oficial nr. 1020 din 19 decembrie a fost publicat omfp-nr-2844  pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

Comentarii: reglementarea inlocuieste Ordinul 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară

16/12/2016

In Monitorul Oficial nr. 1005 din 14 decembrie a fost publicat ordinul-nr-1302 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2017

Comentarii: pragurile valorice Intrastat pentru anul 2017 sunt de 900.000 lei atat pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cat şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri. Pentru anul 2016, pragul pentru introduceri intracomunitare de bunuri a fost de 500.000 lei

08/12/2016

In Monitorul Oficial nr. 977 din 06 decembrie 2016 a fost publicata oug-nr-84 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal

Comentarii: actul normativ modifica si completeaza Codul fiscal si Codul de procedura fiscala.

Click pentru sinteza-modificari-codul-fiscal-si-de-procedura-fiscala-oug-84

In Monitorul Oficial nr. 983 din 07 decembrie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 2218 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2016

Comentarii:

pentru luna noiembrie a semestrului II al anului 2016 valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 9,57 lei;
pentru intervalul de timp decembrie 2016 – aprilie 2017 inclusiv, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi cuantumul de 15 lei.

06/12/2016

In Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016 a fost publicata hg-877 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a unor dispoziţii legale

Comentarii:

Înființarea Registrului General de Evidență a personalului plătit din fonduri publice (în continuare „Registrul Public”) și a Registrului General de Evidență a salariaților din domeniul privat (în continuare „Registrul Privat”)
Obligația înregistrării unor elemente noi în Registrul Privat, precum:

a) data de început și de sfârșit a detașării;

b) data de început și de sfârșit a detașării transnaţionale, reglementată prin Legea nr. 344/2006;

c) data de început şi de sfârşit a detaşării pe teritoriul unui stat care nu este membru al UE sau al SEE;

d)datele din actele de studii ale salariatului, precum și datele privitoare la profilul/specializarea/calificarea acestuia conform actelor/certificatelor de calificare;

e) datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară.

Reglementarea distincției între detașarea reglementată de Codul muncii și detașarea transnațională reglementată de Legea nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale.

28/11/2016

In Monitorul Oficial nr. 950 din 25 noiembrie 2016 a fost publicat opanaf-nr-3386 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”

Comentarii: formularele se utilizează începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2016.

In Monitorul Oficial nr. 949 din 24 noiembrie 2016 a fost publicata decizia-nr-27  a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Comentarii: O unitate administrativ-teritorială care încheie contracte de execuţie de lucrări pentru realizarea unor obiective finanţate din bugetul de stat, utilizate ulterior pentru realizarea de operaţiuni impozabile, acţionează de manieră independentă, în calitate de persoană impozabilă în sensul art. 127 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, având drept de deducere a TVA aferentă lucrărilor în cauză, în măsura în care taxa nu a fost anterior decontată de la bugetul de stat/valoarea contractului de finanţare nu a inclus TVA.

In Monitorul Oficial nr. 942 din 23 noiembrie 2016 a fost publicat Ordinul 2162 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2016

Comentarii: pentru semestrul II al anului 2016, începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 440 lei.

21/11/2016

In Monitorul Oficial nr. 931 din 18 noiembrie 2016 a fost publicata Legea nr. 220 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii: 1 iunie este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza

In Monitorul Oficial nr. 931 din 18 noiembrie 2016 a fost publicata Legea nr. 218 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Comentarii: legea stabileste valoarea nominala maxima a unui tichet de masa la 15 lei

17/11/2016

In Monitorul Oficial nr. 922 din 16 noiembrie 2016 a fost publicata legea-nr-204 privind ratificarea Acordului dintre România şi Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2015

Comentarii: acordul va intra in vigoare din anul urmator celui in care va avea loc schimbul instrumentelor de ratificare. Intrarea in vigoare va fi semnalata prin ordin al Ministrului Justiiei

10/11/2016

In Monitorul Oficial nr. 893 din 8 noiembrie 2016 a fost publicat opanaf-nr-3006 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: este stabilita procedura de implementare a grupului fiscal unic din perspectiva prevederilor Noului cod fiscal. Reamintim ca, incepand cu 1 ianuarie 2016 grupul fiscal unic, din perspectiva tva, poate fi constituit si din entitati  administrate de organe fiscale diferite.

In Monitorul Oficial nr. 893 din 8 noiembrie 2016 a fost publicat opanaf-nr-3140 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

Comentarii: noul act normativ inlocuieste Ordinul 877/2013 cu acelasi domeniu de reglementare

01/11/2016

In Monitorul Oficial nr. 868 din 31 octombrie 2016 a fost publicat omfp-nr-2809 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

In Monitorul Oficial nr. 854 din 27 octombrie 2016 a fost publicat omfp-nr-2994 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi persoane juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

Comentarii: este stabilita noua procedura si formularistica (cu trimitere la prevederile Noului Cod fiscal) cu privire la declararea prestarilor de servicii efectuate pe teritoriul Romaniei de catre nerezidenti.

In Monitorul Oficial nr. 850 din 26 octombrie 2016 a fost publicat omfp-nr-2921 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii

In Monitorul Oficial nr. 844 din 25 octombrie 2016 a fost publicat  omfp-nr-2810 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România

Comentarii: actul normativ reglementeaza procedura si formularul 318 “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal” . Acesta inlocuieste vechea reglementare: OPANF nr. 3/2010 care dispunea in aceasta materie.

21/10/2016

In Monitorul Oficial nr. 812 din 14 octombrie 2016 a fost publicata legea-nr-170 privind impozitul specific unor activitati

Comentarii:

Legea privind impozitul specific 170/2016 se va aplica de la 1 ianuarie 2017 pentru  anumite categorii de activități economice încadrate în câteva coduri CAEN, respectiv:

5510-„Hoteluri și alte facilităti de cazare similare”
5520-„Facilităti de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”
5530-„Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”
5590 -„Alte servicii de cazare”
5621-„Activităti de alimentație (catering) pentru evenimente”
5629-„Alte servicii de alimentație n.c.a.”
5630-„Baruri și alte activităti de servire a băuturilor”.
Sunt obligate la plata impozitului specific unor activităti, denumit în continuare impozit specific, persoanele juridice române care, la data de 31 decembrie a anului precedent, au îndeplinit, cumulativ, două  condiții:
aveau inscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activitătile corespunzătoare codurilor CAEN enumerate mai sus
nu se află în lichidare, potrivit legii

In Monitorul Oficial nr. 828 din 19 octombrie 2016 a fost publicata legea-nr-182 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Comentarii:

Legea aprobă ordonanța, dar cu modificări și completări, printre care:

Persoanele fizice autorizate vor obține autorizație numai pentru cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN, iar întreprinzătorii persoane fizice, titulari ai unei întreprinderi individuale, vor fi autorizați numai pentru maximum 10 clase de activități.
PFA va putea desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult trei persoane, angajate de aceasta cu contract individual de muncă.
Intreprinzătorii persoane fizice, titulari ai unei întreprinderi individuale, pot angaja cel mult 8 salariați.
Termenul lăsat la dispoziția PFA și a întreprinderilor individuale pentru a-și actualiza autorizarea, conform numărului limitat de clase va fi de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii.
Dacă nu a fost autorizată anterior pentru una sau mai multe activități, PFA sau întreprinderea individuală va trebui să solicite autorizarea acesteia/acestora.
În realizarea obligațiilor, PFA și întreprinderea individuală pot opta pentru modificarea formei de organizare.
În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului, respectiv 60 de zile calculate de la sfârșitul anului 2018, Oficiul Registrului Comerțului va radia din oficiu firmele care nu și-au îndeplinit obligația.

14/10/2016

In Monitorul Oficial nr. 808 din 13 octombrie 2016 a fost publicata Legea nr. 176  pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii:ziua de 24 ianuarie este declarata sarbatoare legala in care nu se lucreaza

In Monitorul Oficial nr. 807 din 13 octombrie 2016 a fost publicat opanaf-nr-2902 pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor şi stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente

19/09/2016

In Monitorul Oficial nr. 718 din 16 septembrie 2016 a fost publicat ordin-nr-4947 privind incadrarea in activitataea de cercetare-dezvoltare  si/sau de dezvoltare tehnologica

Comentarii:

 1. Sunt definiţii termenii:
 • activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică;
 • proiectul de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică.
 1. Sunt enumerate activităţi care nu se încadrează in activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibile.
 2. Sunt enumerate:

condiţiile cumulative pentru aplicarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor pe care trebuie să le îndeplinească angajaţii;

documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor.

07/09/2016

In Monitorul Oficial nr. 685 din 05 septembrie 2016 a fost publicata OUG nr. 46 privind completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: sunt introduse scutiri de la plata impozitelor pe clădiri, teren şi mijloace de transport pentru bunurile deţinute în comun cu soţii/soţiile, de către veteranii de război, văduvele de război, de persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, precum şi de persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

.In Monitorul Oficial nr. 680 din 02 septembrie 2016 a fost publicat OMFP 1938 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Comentarii:

În principal,  se introduc reglementări referitoare la declarația nefinanciară.

– o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;

Astfel, entităţile care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar vor include în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului şi combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:

– o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;

– rezultatele politicilor respective;

– principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective;

– indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.

Actul normativ se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2017.

19/08/2016

In Monitorul Oficial nr. 629 din 17 august 2016 a fost publicat OPANAF nr. 2393  privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Comentarii: Ordinul stabileste noile proceduri privind înregistrarea şi anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit în raport cu însdeplinirea criteriilor care atestă intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică

09/08/2016

In Monitorul Oficial nr. 601 din 8 august 2016 a fost publicat OPANAF nr. 2328 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: Declaraţia 394 se depune la organul fiscal competent, până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declaraţiei pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie, după caz.

In Monitorul Oficial nr. 603 din 8 august 2016 a fost publicat OMFP nr. 1265  privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 4^1 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Comentarii: Actul normativ stabileste procedura prin care persoanele care dispun de săli sau alte spaţii, autorizate potrivit legii, în care se pot organiza nunţi şi botezuri  pot solicita aprobarea unui alt plafon de încasări mai mare decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din legea nr. 70/2015

In Monitorul Oficial nr. 589 din 3 august 2016 a fost publicat OPANAF nr. 2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul Oficial nr. 592 din 3 august 2016 a fost publicat OPANAF nr. 2012  pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii:

Sunt reglementate urmatoarele proceduri:

Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi care nu solicită înregistrarea;
Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 92 din Codul de procedură fiscal;
Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului;
Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au fapte înscrise în cazierul fiscal;
Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive;
Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre calendaristice consecutive nu au fost evidenţiate operaţiuni realizate în cursul perioadelor de raportare;
Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în situaţia în care persoana înregistrată conform art. 317 din Codul fiscal se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 din Codul fiscal;
Îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

02/08/2016

In Monitorul Oficial nr. 578 din 29 iulie 2016 a fost publicat OAPANF nr. 2264 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr.3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii:

 • pentru  perioada 1 iulie 2016 – 30 septembrie 2016 decalaratia 394 se va completa numai  pentru operatiunile desfasurate cu persoane impozabile inregistrate in scopuri de tva in Romania (doar cartusele A-C);
 • incepand cu 1 octombrie 2016 declaratia se va completa integral.

In Monitorul Oficial nr. 577 din 29 iulie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 1099 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta in Romania a persoanelor fizice

Comentarii: actul normativ inlocuieste OPANAF nr. 75/2012 si stabileste formularistica necesara determinarii rezidentei fiscale a persoanelor fizice la sosirea si la la plecarea din Romania

20/07/2016

In Monitorul Oficial nr. 533 din 15 iulie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 2048 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”

Comentarii: Formularul a fost simplificat prin diminuarea numarului de intrebari, de la 20 la 12, si reducerea numarului de documente ce trebuiesc anexate

In Monitorul Oficial nr. 526 din 13 iulie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 1058 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice

Comentarii: actul normativ modifica, printre altele, instructiunile privind aplicarea scitirilor de tva in cazul navelor atribuite navigatiei in largul marii (art. 294 alin. 1 lit. h Cod fiscal)

14/07/2016

In Monitorul Oficial nr. 526 din 13 iulie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 1056 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

Comentarii:

: – Ordinul abroga prevederile anterioare cuprinse in OPANAF nr. 2086/2010;

  – sunt enumerate, cu caracter neexhaustiv, activitatile care nu sunt considerate de cercetare-dezvoltare

07/07/2016

In Monitorul Oficial nr. 499 din 5 iulie 2016 a fost publicat OMFP nr. 916   pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici

Comentarii:

Ordinul se aplică de către:

a. operatorii economici (entități) cărora le sunt incidente prevederile OMFP nr. 1802/2014 referitoare la Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și care au înregistrat o cifră de afaceri în exercițiul financiar precedent mai mare de 220.000 lei – pe baza Planului de conturi general prevăzut la Cap. 14 din OMFP nr. 1802/2014. Aceste entități întocmesc:

– Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

– Contul de profit și pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit și pierdere (cod 20), după caz;

– Date informative (cod 30).

b. societățile (entități) ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată conform OMFP nr. 1286/2012 referitor la Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și care au înregistrat o cifră de afaceri în exercițiul financiar precedent mai mare de 220.000 lei – pe baza Planului de conturi prevăzut la Cap. V din OMFP nr. 1286/2012. Aceste entități întocmesc:

– Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

– Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);

– Date informative (cod 30)

c. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales. Acestea verifică încadrarea în prevederile acestui ordin pe baza indicatorilor determinați conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2015 și completează forma de proprietate corespunzător societăților cărora le aparțin.

Pentru raportarea contabilă la 30 iunie 2016 se aplică și următoarele reguli:

a) Prevederile acestui ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic. În acest caz, se completează formularul ”Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” cu informațiile corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2016 și 30 iunie 2016.

b) Activitatea desfășurată de subunitățile fără personalitate juridică ale persoanelor juridice se va însuma de către persoana juridică care întocmește raportarea contabilă la 30 iunie 2016.

c) Completatea datelor de identificare, datelor privind încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare se face fără a folosi prescurtări sau inițiale care ar putea conduce la imposibilitatea identificării entității și considerarea ca nedepusă a raportării.

d) Raportările contabile se depun până cel târziu pe 16 august 2016:

în format hârtie, la registratura unităților teritoriale ale MFP ori la oficiile poștale prin scrisori cu valoare declarată; sau
numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată semnătura electronică extinsă. Programul de asistență poate fi descărcat de pe portalul MFP- www.mfinante.ro. 

e) Nedepunerea raportărilor în termenul prevăzut se sancționează conform art. 42 din Legea. nr. 82/1991.

04/07/2016

In Monitorul Oficial nr. 488 din 30 iunie 2016 a fost publicata OUG nr. 32 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Comentarii:

Impozit pe venit

Începând cu luna august 2016, sunt scutite de la plata impozitului pe venit veniturile din salarii și asimilate salariilor obținute de persoanele fizice ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică.

Începând cu data de 30 iunie 2016, nu se mai datorează impozit pe venit în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal conform Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. Impozitul nu se datorează pentru o singură operațiune de dare în plată.

Taxa pe valoarea adăugată

Începând cu data de 1 august 2016, se aplică cota de TVA de 9% pentru:

(i) livrarea de îngrășăminte și pesticide folosite în agricultură;

(ii) semințe și alte produse pentru însămânțare sau plantare;

(iii) prestări de servicii specifice utilizate în sectorul agricol.

In Monitorul Oficial nr. 473 din 24 iunie 2016 a fost publicata HG nr. 449  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

Comentarii:

 • indemnizatia lunara va fi limitata doar inferior la 85% din media veniturilor nete relizate in ultimele 12 luni;
 • stimulentul de insertie reprezinta 50% din indemnizatia minima, adica 531,25 lei;
 • indemnizatiile celor aflati deja in concediu pot fi recalculate

In Monitorul Oficial nr. 474 din 24 iunie 2016 a fost publicat Ordinul 1099 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

31/05/2016

In Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2016 a fost publicata Legea nr. 112 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare

Comentarii:legea aduce modificari codului fiscal. 

În cazul veniturilor din investiţii şi/sau din alte surse realizate în anul 2016, ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară, nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
Sunt instituite scutiri la plata impozitelor şi taxelor locale pentru persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999;

In Monitorul Oficial nr. 403 din 27 mai 2016 a fost publicat OPANAF nr. 1503 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

19/04/2016

In Monitorul Oficial nr. 274 din 12 aprilie 2016 a fost publicata Legea nr. 57 privind modificarea si completarea Legii nr. 273 privind procedura adoptiei si a altor acte normative

Comentarii: legea modifica prevederile Codului fiscal cu privire la regimul contributiile sociale pentru indemnizatiile reglementate de Legea adoptiei

In Monitorul Oficial nr. 274 din 12 aprilie 2016 a fost publicat OMFP nr. 450 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial

Comentarii:

în înţelesul prezentei proceduri, erorile constatate pot fi determinate de completarea eronată a:

    a) denumirii entităţii raportoare;

    b) activităţii CAEN (denumire clasă CAEN şi/sau cod CAEN);

    c) formei de proprietate;

    d) numărului de salariaţi şi/sau a altor indicatori raportaţi prin formularul “Date informative”.
01/04/2016

In Monitorul Oficial nr. 242 din 01 aprilie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 1105 pentru modificarea ordinului  presedintelui ANAF nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: noul formular 394 se va utiliza incepand cu operatiunile lunii iulie 2016

01/04/2016

In Monitorul Oficial nr. 225 din 25 martie 2016 a fost publicata OUG nr.8  privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007 – 2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

Comentarii: se proroga pana la data de 31 mai  2016 termenul de depunere a declaratiilor privind cladirile detinute de persoanele juridice si cele nerezidentiale sau mixte detinute de persoanele fizice

In Monitorul Oficial nr. 225 din 25 martie 2016 a fost publicata Legea nr. 26 privind ratificarea  Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri dintre România şi Emiratele Arabe Unite

27/03/2016

In Monitorul Oficial nr. 208 din 21 martie 2016 a fost publicat HG nr. 159  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

click pentru Sinteza modificari Norme Cod fiscal martie 2016

In Monitoarele Oficiale nr. 217, 218, 220  din 24 martie 2016 au fost  publicate legile nr. 28,27 si 29 privind ratificarea  Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri dintre România şi Republica Italiană, Regatul Norvegiei şi Republica Bulgaria

In Monitorul Oficial nr. 219 din 24 martie 2016 a fost publicat OMF nr. 378  pentru modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015

In Monitorul Oficial nr. 203 din 18 martie 2016 a fost publicat OPANAF br. 889  privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

01/03/2016

In Monitorul Oficial nr. 150 din 26 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 727 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul Oficial nr. 145 din 25 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 795 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

In Monitorul Oficial nr. 146 din 25 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 236 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

Comentarii: pentru anul fiscal 2016, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 100,5%.

In Monitorul Oficial nr. 146 din 25 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 793 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”

Comentarii: declaraţia se completează şi se depune de către:

-persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA;

-locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului;

-persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital.

21/02/2016

In Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 631 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii:se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularelor:

    a) “Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091;

    b) “Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)”;

    c) “Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)”;

    d) “Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (098)”;

    e) “Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal”

In Monitorul Oficial nr. 106 din 11 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 103  privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) – i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul Oficial nr. 96 din 09 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 102 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul Uniunii Europene şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie

In Monitorul Oficial nr. 91 din 08 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 521 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular

Comentarii:ordinul aprobă procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi formularul “Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

In Monitorul Oficial nr. 93 din 08 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 588 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Comentarii: decontul de taxă pe valoarea adăugată se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2016.

In Monitorul Oficial nr. 94 din 08 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 587 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii: sunt reglementate formularele 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” şi 710 “Declaraţie rectificativă”

In Monitorul Oficial nr. 94 din 08 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 591 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”

Comentarii: formularul se completează şi se depune începând cu operaţiunile desfăşurate în luna ianuarie 2016.

08/02/2016

In Monitorul Oficial nr. 81 din 04 februarie 2016 a fost publicat OMF nr. 123 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Comentarii:actul normativ se aplica situatiilor financiare intocmite pentru anul 2015.

04/02/2016

In Monitorul Oficial nr. 78 din 03 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 442 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer

Comentarii:

Marii contribuabili:

intocmesc dosarul preţurilor de transfer (DPT) pana la data de 25 martie a anului urmator anului de referintă dacă valoarea tranzacţiior cu părţile afiliate atinge sau depăşeşte următoarele praguri:
200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;
250.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate;
350.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.
DPT se solicita in cadrul unei inspectii fiscale sau in afara ei. El se prezinta in termen de 10 zile de la solicitare. Aceste prevederi vor fi aplicate tranzacţiilor derulate cu persoanele afiliate efectuate începând cu anul 2016.

Marii contribuabili care nu ating pragurile valorice de mai sus şi ceilalţi contribuabili:

intocmesc DPT în termen de 30-60 zile de la solicitarea organelor fiscal formulată cu ocazia inspecţiei fiscal dacă valoarea tranzacţiior cu părţile afiliate atinge sau depăşeşte următoarele praguri:
50.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;
50.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate;
100.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.
Prevederile ordinului se aplică procedurilor de administrare iniţiate după data de 1 ianuarie 2016.

In Monitorul Oficial nr. 78 din 03 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 522 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

Comentarii: sunt reglementate formularele

(392A) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ….”, cod 14.13.01.02/ia;
(392B) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ….”, cod 14.13.01.02/ib;
(393) “Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul ….”, cod 14.13.01.02/v.

Noua formularistică se utilizează începând cu declaraţiile aferente anului 2015, cu termen legal de depunere până la data de 25 februarie 2016 inclusiv.

03/02/2016

In Monitorul Oficial nr. 52 din 25 ianuarie 2016 a fost publicat OMFP nr. 52 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: actul normativ stabileste si algoritmul de calcul pentru deducerea lunara in functie de venitul brut lunar din salarii şi de numărul de persoane aflate în întreţinerea contribuabilului

18/01/2016

In Monitorul Oficial nr. 26 din 14 ianuarie 2016 a fost publicat OPANF nr. 4147 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 295 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: Ordinul reglementeaza scutirile de tva

a) livrarea de bunuri care urmează sa fie plasate în diverse regimuri vamale;

b) livrarea de bunuri efectuată în locaţiile prevăzute la lit. a), precum şi livrarea de bunuri care se află în unul dintre regimurile sau situaţiile precizate la lit. a);

c) prestările de servicii aferente livrărilor prevăzute la lit. a) sau efectuate în locaţiile prevăzute la lit. a), pentru bunurile aflate în regimurile sau situaţiile prevăzute la lit. a);

d) livrările de bunuri care încă se află în regim vamal de tranzit intern, precum şi prestările de servicii aferente acestor livrări;

e) importul de bunuri care urmează să fie plasate în regim de antrepozit de TVA.

In Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2016 a fost publicata HG nr. 1 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: actul normativ abroga HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul Oficial nr. 21 din 12 ianuarie 2016 a fost publicat OMFP nr. 4160 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Comentarii: Ordinul  modifica si completeaza OMFP 1802 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate si OMFP nr. 1286 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

In Monitorul Oficial nr. 14 din 8 ianuarie 2016 a fost publicat OPANF nr. 3846 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: Sunt aprobate urmatoarele proceduri

 procedura privind declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscal;
procedura de reactivare a contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi;
procedura de îndreptare a erorilor material
procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi a contribuabililor/plătitorilor radiaţi.

In Monitorul Oficial nr. 15 din 8 ianuarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 3845 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: Sunt aprobate urmatoarele proceduri

procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului;
procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor care sunt supuşi înregistrării la organele fiscal;
procedura de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal.

In Monitorul Oficial nr. 8 din 6 ianuarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 3841 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”

In Monitorul Oficial nr. 11 din 7 ianuarie 2016 a fost publicat OAPANF nr. 3769 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: ordinul reglementeaza continutul si instructiunile de completare ale formularului 394

08/01/2016

In Monitorul Oficial nr. 5 din 5 ianuarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 3840 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

In Monitorul Oficial nr. 975 din 29 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3741 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii: ordinul stabileste procedura de solutionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale

In Monitorul Oficial nr. 981 din 30 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 4120 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 270 alin. (10) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: Ordinul trateaza aplicarea masurilor de simplificare pentru operatorii economici care desfăşoară operaţiuni cu bunuri vândute în regim de consignaţie, stocuri la dispoziţia clientului sau bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformităţii. Acesta inlocuieste OPANAF nr. 2216/2006

In Monitorul Oficial nr. 984 din 30 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3834 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare

In Monitorul Oficial nr. 987 din 31 decembrie 2015 a fost publicata HG nr. 1017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.250 lei lunar

In Monitorul Oficial nr. 988 din 31 decembrie 2015 a fost publicata  Legea nr. 358 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

click pentru Sinteza modificari cod fiscal Legea 358 din 2015

02/01/2016

In Monitorul Oficial nr. 973 din 29 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3775 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central

In Monitorul Oficial nr. 979 din 30 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3698 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Comentarii: formularele reglementate sunt

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010), cod 14.13.01.10.11/1;
Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (015), cod 14.13.01.10.11/n;
Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal (020), cod 14.13.01.10.11/2;
Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal (030), cod 14.13.01.10.11/3;
Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţii publice (040), cod 14.13.01.10.11/4;
Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod 14.13.04.16;
Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare (060), cod 14.13.01.99/c;
Declaraţie privind sediile secundare (061), cod 14.13.01.99/b, prevăzută în anexa nr. 8;
Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), cod 14.13.01.10.11/5;
Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, cod 14.13.20.99/1;

Certificat de înregistrare fiscală, cod 14.13.20.99/2.

In Monitorul Oficial nr. 969 din 28 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3699 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul Oficial nr. 964 din 24 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3736 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate

28/12/2015

In Monitorul Oficial nr. 943 din 21 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3622 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

Comentarii: formularele reglementate sunt

220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p, şi “Fişa capacităţii de cazare”, cod 14.13.01.13/3p;
221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit;
222 “Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate”;
223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”;
224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”;
260 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale”;

650 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”.

In Monitorul Oficial nr. 942 din 19 decembrie 2015 a fost publicata Legea nr. 340 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

Comentarii:

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei;
În anul 2016 valoarea punctului de pensie este de 871,7 lei.
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte în cazul:

    a) asiguratului sau pensionarului, la 2.681 lei;

    b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.341 lei.

In Monitorul Oficial nr. 938 din 18 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3655 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 “Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”

Comentarii: Declaratia se depune de persoanele obligate să se asigure în sistemul public de pensii  până la data de 31 ianuarie.

17/12/2015

In Monitorul Oficial nr. 926 din 15 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3604 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii: procedura stabilita prin actul normativ se aplica de la 1 ianuarie 2016

In Monitorul Oficial nr. 926 din 15 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3605 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii: sunt prezentate modelele noilor declaratii nr. 200,201, 205, 250, 251 care vor depuse incepand cu 1 ianuarie 2016.

In Monitorul Oficial nr. 924 din 14 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 2727 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

Comentarii: ordinul prezinta modelul şi conţinutul formularisticii ce se vor de pune de către rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene. Ordinul intra in vigoare la 1 ianuarie 2016

14/12/2015

In Monitorul Oficial nr. 914 din 10 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF  3495 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”

Comentarii: notificarea se depune in termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului

In Monitorul Oficial nr. 910 din 9 decembrie 2015 a fost publicat OMFP 2634 privind documentele financiar-contabile

Comentarii: Actul normativ abroga OMFP 3512/2008 si se aplica de la 1 ianuarie 2016.

In Monitorul Oficial nr. 905 din 7 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3250 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii: modificarea este necesară pentru a permite beneficiarilor de venituri din dobânzi rezidenţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European să opteze pentru regularizarea impozitului pe dobânzi plătit prin declararea şi plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite în titlul II.

26/11/2015

In Monitorul Oficial nr. 874 din 23 noiembrie 2015 a fost publicat OMFP nr. 3831 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central

19/11/2015

In Monitorul Oficial nr. 858 din 18 noiembrie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 501 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2016

Comentarii: praguri valorice Intrastat pentru anul 2016 sunt 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

13/11/2015

In Monitorul Oficial nr. 837din 10 noiembrie 2015 a fost publicat Ordinul 2184 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de masa pentru semestrul II al anului 2015

Comentarii: începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă este de  9,41 lei.

In Monitorul Oficial nr. 837din 10 noiembrie 2015 a fost publicat Ordinul 2185 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2015

Comentarii: începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de cresa este de  440 lei.

09/11/2015

In Monitorul Oficial nr. 817 din 3 noiembrie 2015 a publicata OUG nr. 50 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

click pentru sinteza modificari Cod fiscal procedura fiscala OUG 50

23/10/2015

In Monitorul Oficial nr. 785 din 21 octombrie 2015 a fost publicata OUG nr. 44 privind acordarea unor facilitati fiscale

Comentarii:penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv se anulează dacă, în principiu, toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv

15/10/2015

In Monitorul Oficial nr. 766 din 14 octombrie 2015 a fost publicat ORDIN nr. 239 privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

25/09/2015

In Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 a fost publicata legea nr. 227 privind Codul fiscal

click pentru sinteza Noul Cod fiscal

In Monitorul Oficial nr. 711  din 22 septembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 897 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor

05/08/2015

In Monitorul Oficial nr. 573 din 30 iulie 2015 a fost publicat OPANF nr. 1965 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii:

Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (formular 098) se completează şi se depune de către societăţile care se înfiinţează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990 şi care:

 1. declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire pentru întreprinderile mici;
 2. declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

02/08/2015

In Monitorul Oficial nr. 573 din 30 iulie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 217 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

Comentarii:

a fost eliminata conditia existentei unei anume specializari inscrise in actele de studii ale salariatilor care beneficiaza de scutire;
documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii au fost completate cu: suplimentul de diploma si copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;
a fost modificata lista  cuprinzând ocupaţiile specifice activităţilor de creaţie de programe pentru calculator

In Monitorul Oficial nr. 566 din 29 iulie 2015 a fost publicat OPANF nr. 1964 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Comentarii:

dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent, dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate şi nu clarifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice va putea respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA.
actul normativ extinde termenul de emitere a deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în anumite situații.

In Monitorul Oficial nr. 558 din 27 iulie 2015 a fost publicata HG nr. 582 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

Comentarii: modificarile vizeaza personalul din institutiile publice

30/07/2015

In Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015 a fost publicata Legea nr. 207 privind Codul de procedura fiscala

Comentarii: legea intra in vigoare la 1 ianuarie 2016

In Monitorul Oficial nr. 549 din 23 iulie 2015 a fost publicat OMF nr. 837 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015

Comentarii:

Pentru veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate următoarele categorii de persoane fizice:

persoanele fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau reşedinţă, care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate şi fac dovada valabilităţii asigurării;
persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu beneficiază de prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

In Monitorul Oficial nr. 540 din 20 iulie 2015 a fost publicata  OG nr.17 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

click pentru Comentarii OG 17

In Monitorul Oficial nr. 540 din 20 iulie 2015 a fost publicata  Legea nr. 209 privind anularea unor obligaţii fiscale

Comentarii:

Prin noua lege se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a:

 reconsiderării/reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a noii legi.
recalificării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare noii legi.

De asemenea, se anulează diferenţele de taxă pe valoarea adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului ca urmare a depăşirii plafonului şi neînregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare noii legi.

Anularea obligaţiilor fiscale prevăzute mai sus se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.

14/07/2015

In Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iulie 2015 a fost publicat  OMF nr. 773 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile

Comentarii:

raportările contabile la 30 iunie 2015 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 17 august 2015;
sunt aduse modificari Ordinului nr. 1802/2014 cu privire la functiunea unor conturi si criteriile valorile de delimitare a microentitatilor, entitatilor mici si a celor mijlocii si mari

08/07/2015

In Monitorul Oficial nr. 499 din 7 iulie 2015 a fost publicata Legea nr. 187 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

click pentru: sinteza legea 187

In Monitorul Oficial nr. 495 din 6 iulie 2015 a fost publicata Legea nr. 186 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii:

Sunt eliminate prevederile referitoare la bacşis în ceea ce priveşte: emiterea de bon fiscal, menţiunile din  Regulamentul de Ordine Interioară referitoare la această categorie de încasări, sancţiuni contravenţionale etc.
Se elimină obligaţia conducerii Registrului de bani personali şi a prezentării de către personalul operatorului economic a sumelor de bani ddeţinute.

06/07/2015

In Monitorul Oficial nr. 476 din 30 iunie 2015 a fost publicata OUG nr. 28 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

Comentarii: actul normativ are implicatii cu privire la regimul fiscal al diurnei acordate conducatorilor auto care desfăşurarea de activităţi cu caracter temporar pe teritoriul unui stat  membru al Uniunii Europene , al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene.

In Monitorul Oficial nr. 481 din 01 iulie 2015 a fost publicata LEGE nr. 173 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

07/06/2015

In Monitorul Oficial nr. 382 din 02 iunie 2015 a fost publicata Legea nr. 120 privind stimularea investitorilor individuali-business angels

click pentru Sinteza legii business angels

31/05/2015

In Monitorul Oficial nr. 374 din 28 mai 2015 a fost publicat Ordinul 1069 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de masa pentru semestrul I al anului 2015

Comentarii: începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă este de  9,41 lei.

29/05/2015

În Monitorul Oficial nr. 373din 28 mai 2015 a fost publicata HG nr. 367 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

click pentru Sinteza modificari HG 367 din 2015

30/04/2015

În Monitorul Oficial nr. 285 din 25 aprilie 2015 a fost publicata OUG nr. 8 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

click pentru Sinteza prevederi OUG 8

17/04/2015

În Monitorul Oficial nr. 250 din 14 aprilie 2015 a fost publicata OUG nr. 6 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

click pentru sinteza modificari OUG 6 din 2015

15/04/2015

În Monitorul Oficial nr. 242 din 9 aprilie 2015 a fost publicata Legea nr. 70 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

click pentru sinteza legea 70

23/03/2015

În Monitorul Oficial nr. 178 din 16 martie 2015 a fost publicat OMF nr. 256 pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010

click pentru Sinteza modificarilor

03/03/2015

În Monitorul Oficial nr. 148 din 27 februarie 2015 a fost publicat OMF nr. 193 privind modificarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006

Comentarii: modificarile vizeaza aplicarea scutirii de taxa prevazuta la art. 143 alin. 1 lit. i) din Codul fiscal în cazul companiilor aeriene care în principal realizează transport internaţional de persoane şi/sau de mărfuri efectuat cu aeronave.

În Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015 a fost publicat OMF nr. 170 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă

Comentarii:

Persoanele care, potrivit actului normativ, au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă, pot opta pentru aplicarea regulilor contabilităţii în partidă dublă;
Ordinul intră în vigoare la 1 martie 2015.

În Monitorul Oficial nr. 133 din 23 februarie 2015 a fost publicat  OPANAF nr. 410 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) “Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”

Comentarii: formularul se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, stabilite în România care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, şi a căror activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie – noiembrie a anului calendaristic sau în perioada din luna decembrie în care au deţinut licenţa, în situaţia persoanelor impozabile care obţin licenţa de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie, după caz.

În Monitorul Oficial nr. 134 din 23 februarie 2015 a fost publicat OPANAF 467 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili

În Monitorul Oficial nr. 135 din 23 februarie 2015 a fost publicat OPANAF 468 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii

În Monitorul Oficial nr. 138 din 24 februarie 2015 a fost publicată Decizia nr. 8 a Înaltei Curţ de Casaţie şi Justiţie

Comentarii: în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 78 din Codul muncii cu referire la art. 75 alin. (1) din acelaşi cod, neacordarea preavizului cu durata minimă prevăzută de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat, respectiv cu durata cuprinsă în contractele colective sau individuale de muncă, dacă aceasta este mai favorabilă angajatului, atrage nulitatea absolută a măsurii de concediere şi a deciziei de concediere. 

13/02/2015

In Monitorul Oficial nr. 113 din 12 februarie 2015 a fost publicat OMF nr. 138 pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011

Comentarii:

sunt definite notiunile de “contractant al fortelor SUA” si “personal civil care insoteste forta”;
este reglemantat, cu titlul de exceptia, regimul de scutire in cazul inchirierii si leasingului de bunuri imobile

29/01/2015

In Monitorul Oficial nr. 68 din 27 ianuarie 2015 a fost publicat OMF nr. 60 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului

Comentarii:

Cuantumul indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare se majorează la 17 lei;
Cuantumul sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare se majorează la 45 de lei.

In Monitorul Oficial nr. 69 din 27 ianuarie 2015 a fost publicat OMF nr. 65 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

In Monitorul Oficial nr. 74 din 28 ianuarie 2015 a fost publicata OG nr. 4 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

click pentru sinteza modificari OG 4 din 2015

23/01/2015

In Monitorul Oficial nr. 54 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata HG nr. 23 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Comentarii: actul normativ abroga HG nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

In Monitorul Oficial nr. 52 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata Legea nr. 12 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii:

Absenţele nemotivate şi concediile fără plată, cu excepţia concediilor pentru formare profesională fără plată, se scad din vechimea în muncă;
Concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată şi nu diminuează durata concediului de odihnă anual;
În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.

22/01/2015

In Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata HG nr. 22 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

Comentarii:

cota redusa de tva, 9%, se aplica pentru toate tipurile de cazare reglementate de OG 58/1998, inclusiv pentru cazarea cu demipensiune, pensiune completa si “all-inclusive”;
Cota de 9% se aplică şi în cazul refacturării costului exact al unor astfel de operaţiuni.

19/01/2015

In Monitorul Oficial nr. 40 din 16 ianuarie 2015 a fost publicat OPANF nr. 112 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată

Comentarii: ordinul reglementeaza un nou formular (088 “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”) care se completează şi se depune de către persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente în situaţii cum ar fi:

    a) schimbarea sediului social;

    b) schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.

In Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2015 a fost publicat OPANF nr. 18 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: noile reglementari procedurale au fost impuse de modificarile aduse articolului 153 de OUG 80/2014 si se aplica de la 1 februarie 2015.   

14/01/2015

In Monitorul Oficial nr. 19 din 12 ianuarie 2015 a fost publicat OPANF nr. 19 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: este reglementată procedura prin care organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA în situaţia în care persoana impozabilă – societate înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică potrivit criteriilor stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (art.153 alin.(9) lit.h) din Codul fiscal).

In Monitorul Oficial nr. 20 din 12 ianuarie 2015 a fost publicat OMF nr. 1820 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014

Comentarii:ordinul modifica Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011, transpunand astfel decizia Curtii Europene de Justiei  data in cauzele reunite nr. C-249 si C-250 din 2012.Astfel, atunci când preţul unui bun/serviciu a fost stabilit de părţi fără nicio menţiune cu privire la taxa pe valoarea adăugată, iar furnizorul bunului respectiv este persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată datorate pentru operaţiunea supusă taxei, preţul convenit trebuie considerat, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor taxa pe valoarea adăugată solicitată de administraţia fiscală, ca incluzând deja taxa pe valoarea adăugată. Poate fi acceptată ca mijloc de probă a faptului că furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor taxa pe valoarea adăugată inclusiv o declaraţie pe propria răspundere a acestuia.

In Monitorul Oficial nr. 24 din 13 ianuarie 2015 a fost publicata Legea nr. 11 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Comentarii:începând cu anul 2015, impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior. Nu se datorează impozit pentru lucrările de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcţii închiriate, luate în administrare sau în folosinţă.

In Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2015 a fost publicat OPANF nr. 17 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Comentarii: potrivit noilor reglementări (art.153 alin.7^1), introduse prin OUG 80/2004,criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților comerciale cu sediul activității economice în România înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, nu prin ordin al ministrului finanţelor publice, astfel cum era reglementat anterior. Întrucât, criteriile utilizate deja pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților comerciale erau aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, a fost necesară elaborarea unui ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea unor astfel de criterii.

07/01/2015

In Monitorul Oficial nr. 961 din 30 decembrie 2014 a fost publicata Legea nr. 187 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015

Comentarii:

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei.
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

    a) asiguratului sau pensionarului, la 2.415 lei;

    b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.208 lei.

În anul 2015 valoarea punctului de pensie este de 830,2 lei.

In Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat OMF nr. 1802 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate

Comentarii:

Ordinul abrogă OMFP 3055/2009;
se introduc trei categorii de entităţi, respectiv: microentităţi; entităţi mici; entităţi mijlocii şi mari, încadrate astfel în funcţie de criteriile de mărime prevăzute de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, respectiv cifra de afaceri, total active si număr mediu de salariaţi;
Sunt revizuite unele tratamente contabile pentru asigurarea consecvenţei acestora cu tratamentele prevăzute de IFRS;
Sunt completate unele prevederi şi tratamente contabile existente în reglementarea actuală (OMF 3055/2009).

Sunt introduse prevederi şi tratamente contabile pentru elemente bilanţiere şi operaţiuni care nu erau reglementate explicit în reglementarea actuală

In Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat OPANAF nr. 4023 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare

Comentarii: Ordinul reglementeaza  procedurile de înregistrare a persoanelor impozabile în vederea aplicării regimurilor speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată în situaţia în care România este stat membru de înregistrare. Noile reguli de impozitare a acestor servicii se aplică doar pentru cazul în care beneficiarii sunt persoane neimpozabile.

In Monitorul Oficial nr. 966 din 30 decembrie 2014 a fost publicata OUG nr. 91 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Comentarii:

au fost revizuite exceptiile de la obligatia utilizarii caselor de marcat;
au fost adaugate fapte ce constituie contraventii.

In Monitorul Oficial nr. 2 din 5 ianuarie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 4024 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii: actul normativ modifica, in principal, formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” si instructiunile sale de completare. Modificarile au fost impuse  de urmatoarele schimbari legislative:

regimul fiscal al dividendelor primite de o persoană juridică română de la o altă persoană juridică având în vedere condiţiile de participare la capitalul social
posibilitatea unor categorii de contribuabili de a opta ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar ales
posibilitatea de reportare a cheltuielilor de sponsorizare, nedeductibile în anul curent, în anii fiscali următori,
regimul scutirii de impozit pe profitul reinvestit.

In Monitorul Oficial nr. 952 din 29 decembrie 2014 a fost publicat OPANAF nr. 4018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii: reglementeaza un nou formular prin care salariatii pot dispune de o suma de 2% din impozitul pe venitul din salarii, suma ce poate fi directionata pentru sustinerea entitatilor non-profit, pentru sustinerea cultelor religioase sau pentru acordarea de burse private

In Monitorul Oficial nr. 952 din 29 decembrie 2014 a fost publicat OPANAF nr. 4019 privind prorogarea termenului prevăzut la pct. 1 lit. a) şi b) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: termenul pana la care sunt scutite la declarare bonurile fiscale emise intre operatorii inregistrati in scopuri de TVA in Romania se proroga pana la data de 31 decembrie 2016.

16/12/2014

In Monitorul Oficial nr. 906 din 12 decembrie 2014 a fost publicata OUG nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative

click pentru Sinteza modificari cod fiscal OUG 80

In Monitorul Oficial nr. 902 din 11 decembrie 2014 a fost publicata OUG 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

click pentru Sinteza modificari legea contabilitati OUG 79

In Monitorul Oficial nr. 902 din 11 decembrie 2014 a fost publicat HG 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: Începând cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 975 lei lunar, iar începând cu data de 1 iulie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.050 lei lunar.

20/11/2014

In Monitorul Oficial nr. 845 din 20 noiembrie 2014 a fost publicat Ordinul 2207 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de masa pentru semestrul II al anului 2014

Comentarii: începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă ramane 9,35 lei.

In Monitorul Oficial nr. 845 din 20 noiembrie 2014 a fost publicat Ordinul 2208 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de cresa pentru semestrul II al anului 2014

Comentarii: începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 440 lei.

22/09/2014

In Monitorul Oficial nr. 685 din 19 septembrie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 581 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat

In Monitorul Oficial nr. 687 din 19 septembrie 2014 a fost publicata Legea nr. 123 pentru modificarea Codului fiscal

Comentarii: începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2014 contribuţia de asigurări sociale datoate de angajatori se reduce  cu 5 puncte procentuale

In Monitorul Oficial nr. 682 din 18 septembrie 2014 au fost publicate OMFP nr. 1210 şi  nr. 1234 privind aprobarea Deciziilor Comisiei fiscale centrale nr. 3 si 5 din 2014

Comentarii: potrivit Deciziei nr. 5 turnul de susţinere al turbinelor eoliene se încadrează în categoria clădirilor aşa cum sunt acestea definite la art. 249 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

25/08/2014

In Monitorul Oficial nr. 615 din 20 august 2014 a fost publicat OPANAF nr. 2365 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

Comentarii:

Procedura vizează recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit pe venitul realizat de persoanele fizice şi  se aplică pentru următoarele situaţii:

 a) rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere;

 b) încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole impuse în sistem real, din silvicultură şi din piscicultură;

 c) corecţia normelor de venit ca urmare a încetării activităţii în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia, precum şi în situaţia dobândirii/ pierderii calităţii de salariat;

 d) depăşirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;

 e) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activităţi impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit;

 f) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activităţi care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.

14/07/2014

In Monitorul Oficial nr. 510 din 09 iulie 2014 a fost publicat OPANAF   nr. 1703 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii:

se completeaza Nomenclatorului privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, prin introducerea impozitului pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie şi a instrucţiunilor de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”

In Monitorul Oficial nr. 496 din 03 iulie 2014 a fost publicata Legea nr. 94 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă

Comentarii:

Denumirea “tichete de vacanta” este inlocuita de “vouchere de vanacta”;
Este eliminate conditia care vizeaza obtinerea de profit/venit in anul anterior acordarii voucherelor de vacanta;
Voucherele de vacanţă se emit numai în sistem on-line.

03/07/2014

In Monitorul Oficial nr. 475 din 27 iunie 2014 a fost publicata OUG nr. 46 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii:

se reglementează revizuirea  sistemului de acordare a deducerilor pentru persoanele fizice care desfăşoară o activitate dependentă şi care realizează venituri din salarii, la funcţia de bază,  în sensul acordării unei deduceri speciale lunare pentru credite restructurate ce va fi luată în calcul la stabilirea bazei impozabile;
Pentru a beneficia de deducerea specială lunară pentru credite restructurate, contribuabilii respectivi  trebuie să realizeze venituri brute din salarii prevăzute la art. 55 altele decât alin. (2)-(4), la funcţia de bază sau venituri brute din pensii de până la 2.200 lei , inclusiv, în fiecare lună a perioadei impozabile în care se acordă deducerea;
deducerea se acordă lunar, începând cu drepturile reprezentând venituri din salarii şi pensii, aferente lunilor cuprinse în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017,  pentru o singură sursă de venit şi reprezintă rata din perioada de prelungire a duratei iniţiale a,  nu mai mult de 900 lei, în anumite condiţii, pe baza documentelor justificative emise de împrumutător.

In Monitorul Oficial nr. 462 din 24 iunie 2014 a fost publicat OPANF nr. 1672 pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale

Comentarii:Ordinul reglementează conţinutului următoarelor formulare:

250 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/a
251 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/5a
260 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”, cod 14.13.02.13/3a
630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, cod 14.13.02.19;
650 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”, cod 14.13.02.15/cfb

In Monitorul Oficial nr. 455 din 23 iunie 2014 a fost publicata OUG nr. 40 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale

Comentarii:

excepţia în privinţa obligaţiei de desemnare a unui împuternicit de către contribuabilii rezidenţi ai statelor membre ale Uniunii Europene, este extinsă şi în privinţa persoanelor care sunt rezidente în state semnatare ale unor convenţii, acorduri şi oricăror altor instrumente juridice internaţionale la care România este parte, dacă respectivele documente conţin reglementări privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi recuperarea creanţelor fiscale;
în scopul creşterii gradului de informatizare a activităţilor desfăşurate de organele fiscale, al stimulării depunerii prin mijloace electronice a declaraţiilor, cererilor şi a altor documente pe care contribuabilii le depun la organele fiscale, se reglementează posibilitatea emiterii şi comunicării actelor administrative fiscale şi în formă electronică, transmiterea la organele fiscale de cereri ori alte acte procedurale utilizând mijloacele de transmitere la distanţă;
este reglementată posibilitatea organului fiscal de a transmite, inclusiv în format electronic, la solicitarea unor autorităţi publice, documentele privind situaţia fiscală a unui contribuabil;
pentru ca facilităţile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată să îşi atingă obiectivul scontat de sprijin al contribuabililor aflaţi în dificultate financiară temporară, este prevăzută includerea creanţelor stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) în sfera de aplicare a eşalonărilor la plată, astfel încât vor constitui obiect al eşalonării toate obligaţiile de plată existente în evidenţa organului fiscal la data emiterii certificatului de atestare fiscală.

25/05/2014

In Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2014 a fost publicata HG nr. 421 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

click pentru sinteza modificari Norme aplicare Cod mai 2014

18/05/2014

In Monitorul Oficial nr. 355 din 14 mai 2014 a fost publicata Legea nr. 69 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Comentarii: legea modifica Codul fiscal in materia tva si a accizelor

In Monitorul Oficial nr. 362 din 16 mai 2014 a fost publicat Ordinul 669 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2014

Comentarii: începând cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 430 lei.

In Monitorul Oficial nr. 362 din 16 mai 2014 a fost publicat Ordinul 668 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2014

Comentarii: începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă ramane 9,35 lei.

29/04/2014

In Monitorul Oficial nr. 308 din 25 aprilie 2014 a fost publicata OUG nr. 19 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii: În vederea aplicării măsurii privind scutiea profitului reinvestit au fost reglementate următoarele:

stabilirea categoriile de mijloace fixe pentru care se acordă scutirea, respectiv acestea sunt echipamentele tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
a fost definit profitul investit asupra căruia se aplică scutirea ca fiind soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anul efectuării investiţiei;
stabilirea regulilor de repartizare şi evidenţă a rezervelor aferente profitului reinvestit în funcţie de situaţia financiară anuală a contribuabililor;
stabilirea regulilor aplicabile echipamentele care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, respectiv pentru investiţiile puse în funcţiune parţial în anul fiscal respectiv;
instituirea unor norme pentru menţinerea în patrimoniu a echipamentelor tehnologice a căror achiziţie/producţie este finanţată din profit;

Mijloace fixe finanţate din profitul pentru care se acordă scutirea îşi menţin valoarea fiscală în vederea amortizării liniară sau degresivă, nefiind aplicabilă concomitent amortizarea accelerată. Pentru perioada 1 iulie- 31 decembrie 2014 facilitatea se va aplica pentru investiţiile realizate începând cu 1 iulie 2014. Scutirea de impozit a profitului reinvestit se va aplica până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

14/04/2014

In Monitorul Oficial nr. 270 din 11 aprilie 2014 a fost publicat OMFP nr. 544 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale

In Monitorul Oficial nr. 264 din 10 aprilie 2014 a fost publicat OMFP nr. 550 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014

Comentarii:in situaţia în care organul fiscal comunică contribuabililor deciziile de plăţi anticipate după expirarea termenelor de plată prevăzute de codul fiscal aceştia nu datorează accesorii pentru perioada cuprinsă între termenul de plată şi data comunicării deciziei de plăţi anticipate.

In Monitorul Oficial nr. 247 din 07 aprilie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 530 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii: actul normativ modifica formularul 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” si instructiunile de completare ale acestuia.

In Monitorul Oficial nr. 249 din 07 aprilie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 491  pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010

Comentarii:

A. Măsuri aplicabile tuturor persoanelor impozabile care solicită rambursarea sumei negative de TVA

a) Restructurarea etapelor de soluţionare a deconturilor cu sume negative cu opţiune de rambursare, astfel încât procedura de rambursare va presupune parcurgerea mai multor etape succesive

b) eliminarea termenelor şi condiţiilor pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare.

B. Modificarea actualelor condiţii de încadrare la risc fiscal mare, specifice unor categorii de contribuabili

21/03/2014

In Monitorul Oficial nr. 192 din 19 martie 2014 a fost publicata  Legea nr. 18 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Comentarii:

 • zilierii pot fi si cetatenii straini
 • beneficiarii pot fi doar persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
 • cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

12/03/2014

In Monitorul Oficial nr. 151 din 28 februarie 2014 a fost publicata OUG nr. 8 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

Comentarii: actul normatic modifica si completeaza Codul fiscal si Codul de procedura fiscala

click pentru sinteza OUG 8

17/02/2014

In Monitorul Oficial nr. 108 din 12 februarie 2014 a fost publicata HG nr. 77  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

click pentru sinteza modificari Norme aplicare Cod februarie 2014

15/02/2014

In Monitorul Oficial nr. 104 din 11 februarie 2014 a fost publicata OUG nr.2 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii: sunt aduse precizari cu privire obligatiile de asigurare ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene precum si ale celor care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier

In Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2014 a fost publicat OPANF nr. 117 pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”

In Monitorul Oficial nr. 87 din 4 februarie 2014 a fost publicat OPANF nr.  123 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii:pentru impozitelor şi taxelor datorate începând cu 1 ianuarie 2014 se aplica noile instructiuni de completare ale formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”

In Monitorul Oficial nr. 76 din 31 ianuarie 2014 a fost publicat OMFP nr. 93 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

Comentarii:sunt aprobate modelele formularelor (392A) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ….”, (392B) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ….”, (393) “Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ….”. Formularele se utilizează începând cu declaraţiile aferente anului 2013, cu termen legal de depunere până la data de 25 februarie 2014.

In Monitorul Oficial nr. 70 din 29 ianuarie 2014 a fost publicat OMF nr. 79 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

26/01/2014

In Monitorul Oficial nr. 57 din 23 ianuarie 2014 a fost publicat OMFP nr. 1977 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: prevederile se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii februarie 2014, cu exceptia veniturilor din arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit.

18/01/2014

In Monitorul Oficial nr. 41 din 17 ianuarie 2014 a fost publicat OPANF nr. 3853 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”

Comentarii: contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie 2014, au optat pentru anul fiscal modificat depun la organul fiscal competent formularul 012 “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit” în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat.

In Monitorul Oficial nr. 41 din 17 ianuarie 2014 a fost publicat OPANF nr.3581 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

In Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2014 a fost publicat OMF nr. 35 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

Comentarii: actul normativ completeaza categoriile de obligatii fiscale care se inscriu in vectorul fiscal si modifica formularele “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)” si “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine (030)”

11/01/2014

In Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2014 a fost publicata Legea nr. 4 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Comentarii: Soţia/Soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate (a caror participare în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate este înscrisă în regsitrul comerţului) se poate asigura în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, prin încheierea unui contract de asigurare de şomajprecum şi în sistemul asigurărilor de sănătate.

In Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2014 a fost publicat OPANF 3854 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”

Comentarii: formularul se utilizează de către contribuabili pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal şi se depune la organul fiscal competent cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat.

In Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2014 a fost publicat OPANF 3884 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”

In Monitorul Oficial nr. 6 din 7 ianuarie 2014 a fost publicat OMFP 2067 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Comentarii:

 • se modifica regimul contabil al certificatelor verzi;
 • este reglementata contabilitatea operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi
 • ordinul se aplică începând cu situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2013

In Monitorul Oficial nr. 2 din 6 ianuarie 2014 a fost publicat OPANAF 3883 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii: noile formularele se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2013.

3/01/2014

In Monitorul Oficial nr. 833 din 24 decembrie 2013 a fost publicat OPANAF 3806 pentru modificarea anexelor nr. 1 – 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: Prevederile ordinului se aplică începând cu facturile emise/primite în ultima perioadă fiscală de raportare din anul 2013, pentru care există obligaţia de declarare de către fiecare operator înregistrat în scopuri de TVA

21/12/2013

In Monitorul Oficial nr. 809 din 19 decembrie 2013 a fost publicata OUG nr. 111 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

Comentarii: actul normativ modifica Codul fiscal incepand cu 1 iabuarie 2014 (click pentru sinteza modificarilor).

In Monitorul Oficial nr. 809 din 19 decembrie 2013 a fost publicat OPANAF 1042  privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2014

Comentarii: praguri valorice Intrastat pentru anul 2014 sunt 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

In Monitorul Oficial nr. 805 din 18 decembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 356 Legea bugetului de stat pe anul 2014

In Monitorul Oficial nr. 776 din 12 decembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 340 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

Comentarii:câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei

In Monitorul Oficial nr. 769 din 10 decembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 329 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013

29/11/2013

In Monitorul Oficial nr. 727 din 26 noiembrie 2013 a fost publicat OMFP 1898 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009

click pentru sinteza modificari reglementari contabile OMFP 1898

15/11/2013

In Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013 a fost publicata OUG 102 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

click pentru sinteza modificarilor Codului fiscal

In Monitorul Oficial nr. 702 din 15 noiembrie 2013 a fost publicata HG 854 privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011

In Monitorul Oficial nr. 701 din 15 noiembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 291 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Comentarii: tichetele de masa pot fi emise si pe suport electronic.

01/11/2013

In Monitorul Oficial nr. 668 din 31 octombrie 2013 a fost publicat OMFP nr. 1778  privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2013

In Monitorul Oficial nr. 663 din 29 octombrie 2013 a fost publicat OPANAF nr. 3361 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar

In Monitorul Oficial nr. 664 din 30 octombrie 2013 a fost publicat OPANAF 3330 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b) – d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii:

societăţile comerciale cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din cauza faptelor înscrise în cazierul fiscal al asociaţilor (art.153 alin.(9) lit.c) din Codul fiscal), pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA, chiar dacă nu a încetat situaţia care a condus la anulare, dacă asociaţii respectivi nu sunt majoritari la momentul solicitării reînregistrării
persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din cauza nedepunerii niciunui decont de TVA pentru 6 luni/2 trimestre calendaristice consecutive (art.153 alin.(9) lit.d) din Codul fiscal), pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA oricând, fără a mai exista termenul minim pentru depunerea cererii de 3 luni de la data anulării;
Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA întrucât nu au evidenţiat, în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni/2 trimestre calendaristice consecutive, achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare (art.153 alin.(9) lit.e) din Codul fiscal), pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA oricând fără a mai exista termenul maxim pentru depunerea cererii de 180 de zile de la data anulării (art.153 alin.(91) lit.d) din Codul fiscal);

In Monitorul Oficial nr. 661 din 30 octombrie 2013 a fost publicata Legea nr. 276 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14 septembrie 2012

In Monitorul Oficial nr. 661 din 29 octombrie 2013 a fost publicata Legea nr. 277 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Comentarii:

Beneficiar lucrărilor efectuate de zilier poate fi şi persoana fizică autorizată, întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale, întreprinderii familiale;
Plata remuneraţiei se poate realiza şi la sfârşitul perioadei activităţii, numai cu acordul scris al părţilor;
Nu se pot presta activităţi cu caracter ocazional în domeniul întreţinerii şi curăţenie;

25/10/2013

In Monitorul Oficial nr. 658 din 25 octombrie 2013 a fost publicat OPANAF nr. 3331 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii:

a fost preluată prevederea din Codul fiscal potrivit căreia anularea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor comerciale se dispune numai dacă asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal fapte de evaziune fiscal;
au fost introduse noi dispoziţii referitoare la îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

In Monitorul Oficial nr. 657 din 25 octombrie 2013 a fost publicat Ordinul 2210 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2013

Comentarii: începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 430 lei.

In Monitorul Oficial nr. 657 din 25 octombrie 2013 a fost publicat Ordinul 2209 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2013

Comentarii: începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă ramane 9,35 lei.

21/09/2013

In Monitorul Oficial nr. 593din 20 septembrie 2013 a fost publicata OUG nr. 88  privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii: actul normativ aduce modificari si completari Codului fiscal (click pentru sinteza modificari Cod fiscal OUG 88 din 2013) care vor intra in vigoare la 01.01.2014.

13/09/2013

In Monitorul Oficial nr. 582 din 13 septembrie 2013 a fost publicata OMFP 2986 pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: incepand cu operatiunile efectuate in luna august si pana la data de 31.12.2014 in declaraţia 394 nu se înscriu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal. Prevederea vizeaza bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile OUG nr. 28/1999, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, in care furnizorul/prestatorul a menţionat ,cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

10/09/2013

In Monitorul Oficial nr. 575 din 10 septembrie 2013 a fost publicata Ordinul 539 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

Comentarii: actul normativ abroga Ordinul 250/189/748/2004 si stabileste noile conditii pentru aplicarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator (art. 55 alin. 4 lit. l Cod fiscal)

30/08/2013

In Monitorul Oficial nr. 553 din 30 august 2013 a fost publicata OG nr.28 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Comentarii:

 • impozitul şi contribuţiile aferente veniturilor din activităţi agricole, datorate de persoanele fizice se pot achita în numerar şi la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal contribuabilii unde nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (modificare Cod procedura fiscala);
 • motoarele cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement, intră în sfera de aplicare a accizelor (modificare Cod fiscal)

29/08/2013

In Monitorul Oficial nr. 549 din 29 august 2013 a fost publicat OMFP 2224 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

In Monitorul Oficial nr. 548 din 29 august 2013 a fost publicat OMFP 2223 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”

28/08/2013

In Monitorul Oficial nr. 543 din 28 august 2013 a fost publicat OMFP nr. 1436 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie

Comentarii: Actul normativ contine definitiile produselor de panificatie carora li se aplica cota de tva de 9% incepand cu 01.09.2013

22/08/2013

In Monitorul Oficial nr. 528 din 22 august 2013 a fost publicata HG 613 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

click pentru sinteza modificari Norme Cod fiscal HG 613 din 2013

12/08/2013

Pe pagina web a MFP fost publicat Proiectul de Hotarare de Guvern privind modificarea Normelor de aplicare ale Codului Fiscal

07/08/2013

In Monitorul Oficial nr. 490 din 02 august 2013 a fost publicata OG nr.16 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

click pentru sinteza modificarilor Codului fiscal

17/07/2013

In Monitorul Oficial nr. 432 din 16 iulie 2013 a fost publicat OMFP nr. 878 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii:Persoana juridică străină care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România are obligaţia să stabilească unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin. Sediile permanente care aplică dispoziţiile art.29^1 alin.(1) din Codul fiscal, închid perioada impozabilă până la data de 30 iunie 2013 inclusiv.

Calculul, plata şi declararea impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut de fiecare sediu permanent în perioada 1 ianuarie 2013 – 30 iunie 2013 se efectuează până la 25 iulie 2013 inclusiv, prin excepţie de la prevederile art.34 şi 35. În sensul modificărilor legislative sus menţionate, a fost adaptat corespunzător modelul şi conţinutul formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia.

05/07/2013

In Monitorul Oficial nr. 397 din 02 iulie 2013 a fost publicata Circulara nr. 17 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

Comentarii: Începând cu data de 2 iulie 2013, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 5,00% pe an. Nivelul ratei dobanzii prezinta importanta pentru urmatoarele arii:

 • deductibilitatea dobanzilor la imprumuturile primite de alte entitati decat institutiile de credit si asimilate;
 • stabilirea dobanzii legale remuneratorii si penalizatoare (a se vededea OG 13/2011)

21/06/2013

Pe pagina web a MFP fost publicat Proiect de Ordin pentru pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30.06.2013 a operatorilor economici

Comentarii: Raportările contabile la 30 iunie 2013 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2013. Se propune depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile de către operatorii economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

05/06/2013

In Monitorul Oficial nr. 320din 03 iunie 2013 a fost publicata   OUG 50 privind reglementarea unor masuri fiscale

click pentru comentarii OUG 50

30/05/2013

In Monitorul Oficial nr. 313 din 30 mai 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 276 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

Comentarii: incepând cu data de 1 iulie 2013 , valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe este de 2.500 lei. Valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.800 lei şi 2.500 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici la data de 1 iulie 2013 se va recupera pe durata normală de funcţionare rămasă.

30/05/2013

In Monitorul Oficial nr. 310 din 29 mai 2013 a fost publicata Legea nr. 168 de aprobare a  Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

click pentru Sinteza modificari Legea 168

29/05/2013

Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, presedintele a semnat miercuri decretul pentru promulgarea  Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 (legea de aprobare a OG 8) pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

19/05/2013

In Monitorul Oficial nr. 275 din 16 mai 2013 a fost publicata HG 225 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008

Comentarii: incepand cu 1 iunie 2013 se modifica tarifele de risc care stau la baza calcularii contributiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

In Monitorul Oficial nr. 276 din 16 mai 2013 a fost publicata Ordinul 883 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2013

Comentarii: începând cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 420 lei.

In Monitorul Oficial nr. 276 din 16 mai 2013 a fost publicata Ordinul 882 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013

Comentarii: începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9,35 lei.

9/05/2013

In Monitorul Oficial nr. 254 din 08 mai 2013 a fost publicata OPANAF 467 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale

24/04/2013

In Monitorul Oficial nr. 236 din 24 aprilie 2013 a fost publicata OPANAF 450 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii: actul normativ reprezinta, in esenta, o republicare a OPANF 2137/2011privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 31 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

15/04/2013

In Monitorul Oficial nr. 211 din 15 aprilie 2013 a fost publicata Legea nr. 100 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii: în situaţia în care declaraţia fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declaraţiei, data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi a lunii în care se împlineşte termenul legal de depunere.

12/04/2013

In Monitorul Oficial nr. 203 din 10 aprilie 2013 a fost publicat OPANAF nr.339 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii:având în vedere prevederile Codului fiscal cu privire persoanele impozabile care aplică sistemul tva la încasare, a fost elaborată procedura de înregistrare/radiere, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA

In Monitorul Oficial nr. 199 din 09 aprilie 2013 a fost publicat OPANAF nr.378 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011

click pentru Sinteza actului normativ modificat

05/04/2013

In Monitorul Oficial nr. 185 din 02 aprilie 2013 a fost publicata  Legea nr.72 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante

Comentarii:prevederile actului normativ se aplica creantelor certe, lichide si exigibile constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract incheiat intre profesionisti sau intre acestia si o autoritate contractanta, avand ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii. Sunt stabilite termene maximale de plata (60 de zile), determinarea dobanzii legale (nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 8 puncte procentuale), reglementarea institutiei “daunelor-interese suplimentare minimale” (40 euro) si prevederea unei liste neexhaustive de clauze abuzive si de criterii de determinare a acestor clauze si practici abuzive.

28/03/2013

Pe pagina web a ANAF a fost publicat Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi continutului unor formulare prevãzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ulterioare
Proiect ordin
Anexa1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Referat de aprobare

Comentarii:ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin OG 8/2013, a fost necesară adaptarea corespunzătoare a procedurilor de administrare a impozitului pe veniturile din activităţi agricole, atât în ceea ce priveşte modelul şi conţinutul unor formulare (declaraţii de venit, decizii de impunere), precum şi instrucţiunile de completare a acestora.

17/03/2013

In Monitorul Oficial nr. 136 din 14 martie 2013 a fost publicata HG 84 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

click pentru  Sinteza modificari HG 84

12/03/2013

In Monitorul Oficial nr. 130 din 12 martie 2013 a fost publicat OMFP 250 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

Comentarii: actul normativ actualizează categoriile de obligaţii fiscale de declarare înscrise în vectorul fiscal cu 1. impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, 2. impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale şi 3. impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale

28/02/2013

Pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004
Anexe
Notă de fundamentare
27/02/2013

In Monitorul Oficial nr. 111 din 26 februarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 195 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii: formularul 100<> este adaptat modificarilor aduse prin OG nr.5, 6, 7/2013 prin care se instituie urmatoarele obligatii fiscale:

 • impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;
 • impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;
 • impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.

22/02/2013

In Monitorul Oficial nr. 107 din 22 februarie 2013 a fost publicata Legea nr. 6 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013

Comentarii: câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 este de 2.223 lei.

In Monitorul Oficial nr. 106 din 22 februarie 2013 a fost publicata  Legea nr. 5 Legea bugetului de stat pe anul 201320/02/2013

20/02/2013

In Monitorul Oficial nr. 101 din 20 februarie 2013 a fost publicat OPANAF nr. 84 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii: reglementarea are ca scop adaptarea formularelor 220 (Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit) si 223 (Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale) ca urmare a modificarilor aduse codului foscal prin OG nr. 8/2013

In Monitorul Oficial nr. 100 din 20 februarie 2013 a fost publicat OMFP nr. 213 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012

06/02/2013

Pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de Ordin privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată – publicat în data de 06.02.2013
Referat de aprobare

04/02/2013

În urma publicării OG nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2013 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, care va a intrat în vigoare începând cu data de 1 februarie 2013, în vederea aplicării art.I, pct.44 din acest act normativ, care vizează completarea alineatului 2 al art.116 din Codul fiscal, modificat şi completat, în sensul aplicării unei cote de impozit de 50% asupra veniturilor prevăzute la art.115, alin.(1), lit.a) – g), k) şi l) din acelaşi act normativ, dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, pe pagina web a MFP a fost publicată:“Lista instrumentelor juridice încheiate de România în baza cărora se realizează schimbul de informaţii cu alte state”

Pe pagina web a ANAF a fost publicat Proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursã
Proiect ordin
Referat de aprobare

Comentarii: se completează nomenclatorului privind obligaţiile de plată la bugetul de stat declarate prin formularul 100 „“Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“”, cu următoarele poziţii:

 • impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

01/02/2013

Pe pagina web a ANAF a fost publicat Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiect ordin
Anexa 1
Anexa 2
Referat de aprobare

Comentarii: Actul normativ actualizează categoriile de obligaţii fiscale de declarare înscrise în vectorul fiscal cu 1. impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, 2. impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale şi 3. impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale.

31/01/2013

Pe pagina web a ANAF a fost publicat Proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naþionale de Administrare Fiscalã nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevãzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ulterioare
Proiect ordin
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Referat de aprobare
25/01/2013

Curtea Europeana de Justitie a pronuntat Hotararea C-244/11 in cauza BGZ Leasing

Comentarii: In urma deciziei Curtii Europene de Justitie, regimul tva al operatiunilor de refacturare a serviciilor de asigurare va fi, in principiu, scutit de tva. Asta inseamna ca un client care achizitioneaza un bun in leasing va plati TVA doar in cazul bunului respectiv, in timp ce costul asigurarii va trebui sa fie scutit prin refacturare.Potrivit legislatiei romane, cheltuielile accesorii nu reprezinta o tranzactie separata, ci sunt parte componenta a livrarii/prestarii de care sunt legate, urmand aceleasi reguli referitoare la locul livrarii, cotele si scutirile de taxa, etc, ca si livrarea/prestarea de care sunt legate. Punctul 18 aliniatul 8 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal mentioneaza expres ca furnizorul nu poate aplica structura de comisionar, respectiv nu poate refactura separat aceste cheltuieli urmand regimul fiscal al facturilor primite.

Principiul prioritatii dreptului comunitar asupra dreptului national face ca decizia Curtii de Jutitie a Uniunii Europene ponuntata in cauza C 224/11 BGŻ Leasing sa fie obligatorie pentru instantele nationale, indiferent daca legislatia nationala contine, asa cum am vazut, prevederi contrare.

24/01/2013

In Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata OG nr. 8 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

click pentru Sinteza modificari OG 8

In Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata HG nr.23 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: incepând cu data de 1 februarie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 750 lei lunar. Începând cu data de 1 iulie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 800 lei lunar.

In Monitorul Oficial nr. 53 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata OUG nr.1 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Comentarii:Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. În anul 2013 valoarea punctului de pensie este de 762,1 lei.

In Monitorul Oficial nr. 56 din 24 ianuarie 2013 a fost publicat OPANAF nr.65 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

Comentarii: modificarea vizeaza corelarea informatiilor prezentate in declaratii informative 392A si 392B cu plafonul (220.000 lei) de scutire pentru intreprinderile mici

In Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata  OG nr.5 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural

In Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata OG nr.6 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

22/01/2013

In Monitorul Oficial nr. 45 din 21 ianuarie 2013 a fost publicat OPANAF nr. 24 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentariu: Actul normativ modifica formularul 200, “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, care se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: 1.1 activităţi independente;1.2. cedarea folosinţei bunurilor; 1.3. activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; 1.4. transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; 1.5. operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen. Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012.

In Monitorul Oficial nr. 45 din 21 ianuarie 2013 a fost publicat OMFP nr. 40 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

click pentru Comentarii OMFP nr 40

21/01/2013

Pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de Ordonanţă de Guvern  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Notă de fundamentare

16/01/2013

In Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2013 a fost publicata OPANAF nr. 17  pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale

Comentariu: Actul normativ reglementeaza obligatiile procedural-fiscale ale angajatorilor nerezidenti si ale salariatilor acestora (persoane fizice rezidente sau nerezidente) care isi desfasoara activitatea in Romania. Obligatiile declarative si de plata privind contributiile sociale vor fi indeplinite de:

1. angajatorul nerezident sau

 1. angajati in situatia in care, intre angajator si angajat, sunt incheiate acorduri prin care obligatiile declarative sunt asumate de persoanele fizice salariate.

In situatia dela pct. 2, persoanele fizice rezidente sau nerezidente au obligaţia să depună lunar formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Acestea  declară în formularul 112 şi impozitul pe venitul din salarii datorat potrivit legii, fără a mai depune formularul 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”.

11/01/2013

In Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2013 a fost publicata OG nr.1 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale

In Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2013 a fost publicat  OPANAF 1992 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

In Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2013 a fost publicat  OPANF 1985 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

10/01/2013

Pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004

Notă de fundamentare

09/01/2013

Pe pagina web a ANAF au fost publicate Modalităţile  de consultare a Registrului persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

Pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de  Ordonanţă a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale )

Notă de fundamentare

07/01/2013

In Monitorul Oficial nr. 9 din 7 ianuarie 2013 a fost publicat OPANAF 1994 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”

04/01/2013

In Monitorul Oficial nr. 6 din 04 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul INS nr. 1948 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

28/12/2012

In Monitorul Oficial nr. 898 din 28 decembrie 2012 a fost publicata  HG 1309 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013

27/12/2012

In Monitorul Oficial nr. 887 din 27 decembrie 2012 a fost publicat OPANAF 1950 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

21/12/2012

Pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de  Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Notă de fundamentare

20/12/2012

Pe pagina web a ANAF a fost publicat Proiectul ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi platã a impozitului pe profit” (012).
Proiect ordin
Referat de aprobare
Anexa 1 – Notificare
Anexa 2 – Intructiuni completare
Anexa 3 – Caracteristici tiparire

In Monitorul Oficial nr. 857 din 18 decembrie 2012 a fost publicat OUG 87 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul Oficial nr. 857 din 18 decembrie 2012 a fost publicat OMFP 1690 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

19/12/2012

Proiect de ordin pentru modificarea ordinului preşedintelui ANAF nr.3596/ 2011  privind declararea livrãrilor/prestãrilor şi achiziţiilor efectuate pe  teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrãrile/prestãrile şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
Proiect
Ordin
Proiect modificare OPANAF 3596/2011
Referat aprobare modificare OPANAF 3596/2011
Referat final

17/12/2012

In Monitorul Oficial nr. 852 din 17 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul nr. 1708 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice

In Monitorul Oficial nr. 850 din 17 decembrie 2012 a fost publicat OPANAF 1913 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

14/12/2012

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat  Proiectul de Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă
Referat de aprobare

13/12/2012

In Monitorul Oficial nr. 845 din 13 decembrie 2012 a fost publicata OUG 84  privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

13/12/2012

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplicã sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplicã sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.
Proiect Ordin
Anexa 1 Procedura de înregistrare
Anexa 2 Procedura de radiere
Anexa 3 Inştiinţare înregistrare din oficiu
Anexa 4 Inştiinţare
Anexa 5 Decizie radiere din oficiu
Anexa 6 Inştiinţare radiere din oficiu
Anexa 7 Decizie de îndreptare erori materiale
Anexa 8 Caracteristici de tipãrire
Anexa la procedura de radiere
Referat de aprobare

12/12/2012

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare – publicat în data de
Notă de fundamentare

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal – publicat în data de 12.12.2012
Notă de fundamentare

4/12/2012

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de  Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice – publicat în data de 04.12.2012

Referat de aprobare 

28/11/2012

In Monitorul Oficial nr. 798 din 28 noiembrie 2012 a fost publicat OPANAF nr. 1714/2012 pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare

OPANAF 1714 din 2012

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice au fost publicate materialele prezentate în cadrul instruirii, privind TVA la încasare, desfăşurată în data de 27 noiembrie 2012 la Institutul Naţional de Statistică.

Jurnal pentru cumpărări (forma actuală şi forma TVA la încasare) – format xls

Model jurnal vânzări TVA la încasare- format xls

Suport curs instruire TVA la încasare – format ppt

27/11/2012

In MONITORUL OFICIAL  nr. 795 din 27 noiembrie 2012  a fost publicat OPANAF nr. 1768 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal

26/11/2012

In MONITORUL OFICIAL  nr. 792 din 26 noiembrie 2012  a fost publicat OMFP nr. 1519 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare

In MONITORUL OFICIAL  nr. 791 din 26 noiembrie 2012  a fost publicat OPANAF 1790 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

22/11/2012

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile – publicat în data de 22.11.2012
Referat de aprobare

21/11/2012

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevãzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ulterioare.
Proiect Ordin
Formular 200
Anexa 1 formular 200
Formular 260
Anexa 1 260
Anexa 2 formular 260
Instructiuni de completare

20/11/2012

Pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat Ghid privind aplicarea sistemului TVA la încasare

19/11/2012

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxã pe valoarea adãugatã”
Proiect Ordin
Anexa 1
Anexa 2
Caracteristici de tiparire
Referat de aprobare

17/11/2012

In MONITORUL OFICIAL  NR. 772 din 15 noiembrie 2012  a fost publicata LEGEA   Nr. 209 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

legea 209 din13 noiembrie 2012

In MONITORUL OFICIAL  NR. 772 din 15 noiembrie 2012  a fost publicata LEGEA   Nr. 208 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea nr. 208 din 13 noiembrie 2012

14/11/2012

In MONITORUL OFICIAL  NR. 753 din  8 noiembrie 2012 a fost publicata HOTĂRÂREA   Nr. 1071 din  6 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
HOTĂRÂRE Nr. 1071 din 6 noiembrie 2012

13/11/2012

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentrudeclararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilireprin autoimpunere sau reţinere la sursa

Proiect Ordin
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Anexa 10
Nomenclator
Caracteristici de tiparire
Referat de aprobare

02/11/2012

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie, precum si a Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contribuţiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îsi desfasoara activitatea in Romania si obţin venituri din salarii, precum si pentru reglementarea unor aspecte procedurale:

Proiect Ordin

12/05/2023

In Monitorul Oficial nr. 395 din 9 mai 2023 a fost publicat Ordinul nr. 874/1429 privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. IV alin. (1) şi (2) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

Comentarii: actul normativ stabileşte procedura privind reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub forma indemnizaţiei de delegare, a indemnizaţiei de detaşare, inclusiv a indemnizaţiei specifice detaşării transnaţionale, şi a prestaţiei suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate, primite de salariaţi, care poate fi realizată de organele fiscale în temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în urma controalelor realizate de organele competente ale Inspecţiei Muncii, prin care se constată situaţiile de delegare, detaşare, detaşare transnaţională în care se pot afla salariaţii, după caz, potrivit legii.

05/05/2023

In Monitorul Oficial nr. 370 din 2 mai 2023 a fost publicat Ordinul nr. 20.463/3.964/967/1.415/ privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Comentarii:

Sunt enumerate domeniile de activitate ale compartimentelor în care lucrează salariaţii beneficiari ai facilităţii;
Facilitatea se extinde asupra salariaţilor din instituţii publice;
Facilitatea se aplică şi pe perioada delegării;
Actul normative se aplică de la 1 iunie 2023.

19/04/2023

In Monitorul Oficial nr. 310 din 12 aprilie 2023 a fost publicată Legea nr. 88 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: Sunt scutite de tva fără drept de deducere următoarele:

a) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti prestate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1), dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;

b) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, altele decât cele prevăzute la lit. c) şi d), precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi cele efectuate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza art. 25 alin. (4^1), dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;

c) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b);

d) livrarea de produse ortopedice.

Prevederile legi intră în vigoare la 12 iunie 2023.

02/04/2023

In Monitorul Oficial nr. 265 din 30 martie 2023 a fost publicată Legea nr. 69 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: nomazii digitali nu au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de pensii şi cel deasigurări sociale de sănătate în condiţiile în care nomadul digital este prezent pe teritoriul României pentru o perioadă sau mai multe perioade care nu depăşesc 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

Sunt venituri neimpozabile realizate de nerezidenţi veniturile din salarii sau asimilate salariilor obţinute de persoana fizică cu statut de nomad digital din activitatea pe care o prestează în baza unui contract de muncă la o companie înregistrată în afara României şi care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor sau care deţine o companie înregistrată în afara României, în cadrul căreia prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi poate desfăşura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanţă, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, în condiţiile în care persoana fizică este prezentă pe teritoriul României pentru o perioadă sau mai multe perioade care nu depăşesc 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

In Monitorul Oficial nr. 264 din 30 martie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 347 pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

In Monitorul Oficial nr. 272 din 31 martie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 1263/654 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2023, începând cu luna aprilie 2023, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi cuantumul de 30 de lei. Valoarea nominală menţionată se aplică şi pentru primele 2 luni ale semestrului al II-lea al anului 2023, respectiv august 2023 şi septembrie 2023.

30/03/2023

In Monitorul Oficial nr. 261 din 29 martie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 1235 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei de delegare/detaşare şi a cuantumului alocaţiei de cazare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

Comentarii: începând cu 1 aprilie 2023, indemnizaţiile de delegare şi detaşare în ţară se majorează de la 20 lei/zi la 23 lei/zi.

08/03/2023

In Monitorul Oficial nr. 186 din 6 martie 2023 a fost publicată Legea nr. 52 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii: 6 ianuarie – Botezul Domnului – Boboteaza – şi 7 ianuarie – Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul – sunt zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

25/02/2023

In Monitorul Oficial nr. 163 din 24 februarie 2023 a fost publicat Legea nr. 163 pentru anularea unor obligaţii fiscale

Comentarii: se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, a veniturilor din tichete cadou obţinute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii, pentru perioadele fiscale de la intrarea în vigoare a Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă şi, respectiv, a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare şi până la 31 decembrie 2020 inclusiv, şi neachitate până la data intrării în vigoare a acestei legi. Organul fiscal nu reîncadrează în venituri din salarii şi asimilate salariilor veniturile din tichete cadou obţinute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii acestora şi încadrate în categoria veniturilor din alte surse şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare, pentru perioada anterioară datei de 31 decembrie 2020 inclusiv.

12/02/2023

In Monitorul Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 165/7/1272/456 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: actul normativ aprobă noul formular 112 care se va utiliza pentru declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2023.

20/01/2023

In Monitorul Oficial nr. 47 din 17 ianuarie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 18 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” şi 207 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”

Comentarii:

Se modifică formuarul 205 şi instrucţiunile de completare;
Formularul se utilizează pentru declararea, pe fiecare beneficiar de venit, a impozitului aferent veniturilor cu regim de reţinere la sursă, precum şi a câştigurilor/pierderilor din investiţii, realizate începând cu anul 2022.

13/01/2023

In Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023 a fost publicată Legea nr. 36 pentru modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Comentarii:

persoanele care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 5 ani calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exerciţiului financiar în care au fost întocmite. Anterior, termenul era de 10 ani.
registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 timp de 5 ani calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exerciţiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii. Anterior, termenul era de 10 ani.
memoria fiscală a aparatelor electronice fiscal trebuie să permită obligatoriu acumulări progresive ale datelor, fără ca acestea să poată fi modificate sau şterse, precum şi conservarea în timp a acestora pe o perioadă de 5 ani. Anterior, termenul era de 10 ani.

In Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023 a fost publicată Legea nr. 34 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană, sunt venituri neimpozabile şi netaxabile dacă, alături de celelalte venituri enumerate la art. 76 alin. 4^1 lit. a)-g) (prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, contravaloarea hranei, cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spaţiile de cazare/de locuit etc.), se încadrează în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.Prevedrea se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2023.

10/01/2023

In Monitorul Oficial nr. 18 din 6 ianuarie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 4291 pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii:

este prezentată reflectarea în evidenţa contabilă a entităţilor beneficiare a distribuirii de dividende interimare;
sunt enumerate indicii care pot conduce la concluzia că o entitate acţionează în nume propriu, în scopul recunoaşterii veniturilor din activitatea desfăşurată astfel;
este reglementată contabil cesionarea prin contract de licenţă a proprietăţii intelectuale;
În planul de conturi general se introduc conturile 467 “Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende”, 6053 “Cheltuieli privind consumul de gaze naturale”, 6058 “Cheltuieli cu alte utilităţi”, 694 “Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit” şi 794 “Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit”, precum şi grupa 79 “Venituri din impozitul pe profit”.

In Monitorul Oficial nr. 22 din 9 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 4268 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

04/01/2023

In Monitorul Oficial nr. 1272 din 29 decembrie 2022 a fost publicată OUG nr. 188 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii:

Se definesc dosarul fiscal și dosarul de control fiscal, iar cel din urmă poate fi solicitat de contribuabilul supus inspecţiei;
contribuabilii vor putea obține de la autorități, la cerere, clasa sau subclasa de risc la care este încadrat, cu excepţia cazului în careobiective de interes general justifică restrângerea accesului la această informație;
Inspecția fiscală se derulează, de principiu, la sediul organului fiscal;
înainte de selectarea unei firme pentru derularea unei inspecții fiscale, aceasta este anunțată despre riscurile identificate și are 30 de zile la dispoziție să-și reanalizeze situația fiscală și să-și depună/corecteze declarațiile fiscal;
se prevede posibilitatea de a prezenta legitimația și ordinul de serviciu în cadrul apelurilor video, atunci când este necesar ca inspecția fiscală să se deruleze de la distanță; registrul unic se completează numai la inspecțiile effectuate în spaţiile de lucru ale contribuabilului;
contribuabilii controlaţi pot să ceară emiterea unei decizii provizorii atunci când n-au fost informaţi despre finalizarea verificării unei perioade fiscale și a unui tip de obligație fiscală, dacă s-a împlinit jumătate din durata legală a inspecției fiscal.

In Monitorul Oficial nr. 1278 din 30 decembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2578 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Comentarii: se modifică formularele 010 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” şi 700 “Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscal” precum şi instrucţiunile de completare a acestora.

In Monitorul Oficial nr. 1275 din 30 decembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 4636 privind activele utilizate în activitatea de producţie şi procesare şi activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: actul normative identifică subgrupele şi clasele din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe în care se regăsesc activele utilizate în activitatea de producţie şi procesare şi activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit.

30/12/2022

In Monitorul Oficial nr. 1246 din 23 decembrie 2022 a fost publicată Ordinul nr. 2541 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii: formularul se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2022, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2023.

In Monitorul Oficial nr. 1252 din 23 decembrie 2022 a fost publicată Ordinul nr. 21813/6421/2246/4433 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Comentarii:

lista ocupațiilor vizate de scutirea de impozit pe venit este completată cu cea de inginer de dezvoltare a produselor software;
sunt aduse precizări şi completări cu privire la documentele justificative ce trebuie avute în vedere la încadrarea persoanelor scutite de impozitul pe venit, prin raportare la ocupațiile vizate de ordin.

In Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 decembrie 2022 a fost publicată Legea nr. 376 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Comentarii:

Pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN 5610 – «Restaurante» şi 5630 – «Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor», bacşişul încasat de la clienţi se evidenţiază pe bonul fiscal, indiferent de modalitatea de încasare a acestuia;
Bacşişul se evidenţiază distinct pe acelaşi bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate şi este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea «bacşiş»;
Sumele provenite din încasarea bacşişului de către salariaţi ca urmare a distribuirii sunt calificate ca venituri din alte surse şi se supun regimului fiscal prevăzut de titlul IV – cap. X din Legea nr. 227/2015, nefiindu-le aplicabile prevederile titlului V – Contribuţii sociale obligatorii din acelaşi act normativ. Impozitul pe venit datorat de salariat se reţine la sursă la momentul distribuirii bacşişului de către plătitorii de venituri şi se achită la bugetul de stat. Aceste sume nu pot fi reîncadrate fiscal ca venituri salariale sau asimilate salariilor.

21/12/2022

In Monitorul Oficial nr. 1228 din 20 decembrie 2022 a fost publicată Legea nr. 370 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale

Comentarii

plafonul de 500.000 euro pentru încadrarea în regimul fiscal al microintreprinderilor se va aplica incepand cu veniturile aferente anului 2023;
realizarea de venituri din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 – «Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal», indiferent de ponderea in cifra de afaceri toatală, nu conduce excluderea aplicării regimului microintreprinderilor;
în situația în care persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – „Hoteluri și alte facilități de cazare similare“, 5520 – „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată“, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere“, 5590 – „Alte servicii de cazare“, 5610 – „Restaurante“, 5621 – „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente“, 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.“, 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor“ obțin în cursul anului venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, pentru veniturile din alte activități aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit, dacă se îndeplinesc anumite condiții;
în scopul aplicării facilităţilor fiscale, pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii în cifra de afaceri totală, indicatorul cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii cuprinde numai veniturile din activitatea desfăşurată pe teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală cuprinde doar veniturile din activitatea desfăşurată pe teritoriul României, nu şi din afara României;
În cazul dividendelor distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2022, cota de impozit pe dividende este de 5%, fără recalcularea impozitului pe dividendele respective, după regularizarea acestora pe baza situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, aprobate potrivit legii;
dispoziţiile OG 16/2022 cu privire la impozitele şi taxele locale se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2025.

20/12/2022

In Monitorul Oficial nr. 1214 din 19 decembrie 2022 a fost publicată Legea nr. 368 Legea bugetului de stat pe anul 2023

In Monitorul Oficial nr. 1215 din 19 decembrie 2022 a fost publicată Legea nr. 369 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023

Comentarii:

câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 este de 6.789 lei.
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 6.789 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 3.395 lei.

10/12/2022

In Monitorul Oficial nr. 1186 din 9 decembrie 2022 a fost publicată OUG nr. 168 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Comentarii:

Se suspenda, incepand cu 1 ianuarie 2023 si pana la 31 decembrie 2023, depunerea declaratiilor recapitulative : 392 A, 392 B si 393;
Se suspenda, incepand cu 1 ianuarie 2023 si pana la 31 decembrie 2023, creditul fiscal acordat indemnizatiei pentru educatie timpurie;
începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit şi nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;
b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor în baza aceluiaşi contract individual de muncă, pentru aceeaşi lună, nu depăşeşte nivelul de 4.000 lei inclusiv.
începând cu data de 1 ianuarie 2023 pentru domeniul construcţiilor (se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015), salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar. Veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea de impozit pe venit sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 4.000 lei lunar.

In Monitorul Oficial nr. 1186 din 9 decembrie 2022 a fost publicată HG nr. 1447 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Comentarii: începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei/oră.

29/11/2022

In Monitorul Oficial nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2053 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023.

Comentarii: Registrul se completează de notarii publici la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 5%.

În anul 2023, notarii completează registrul şi cu informaţiile din actele juridice între vii autentificate în anul 2023, care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 600.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata unui avans reprezentând plata parţială sau integrală a contravalorii pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe.

08/10/2022

In Monitorul Oficial nr. 967 din 4 octombrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 3265/21453 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

Comentarii:

Activităţile de cercetare-dezvoltare eligibile trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele noi condiţii:

proiectul de cercetare-dezvoltare trebuie să conţină scopul proiectului, echipa de proiect şi infrastructura de cercetare, bugetul proiectului;
în cadrul activităţilor de dezvoltare tehnologică se vor lua în considerare activităţile de dezvoltare experimentală.

Au fost eliminate prevederile art.4 din Ordinul comun nr. 3.265/21.453/2022, prin care se dădeau exemple de activităţi care nu reprezintă activităţi de cercetare-dezvoltare.

Proiectele şi activităţile vor fi încadrate ca fiind de cercetare-dezvoltare de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, care va constitui un corp de experţi înscrişi în Registrul naţional al experţilor pentru certificarea activităţii de cercetare dezvoltare.

Contribuabilii mari au obligaţia de a solicita certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare de către un expert înscris în registrul indicat mai sus.

20/09/2022

In Monitorul Oficial nr. 918 din 19 septembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1667/2194/772/4079 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: actul normativ aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 şi se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii august 2022.

03/09/2022

In Monitorul Oficial nr. 857 din 31 august 2022 a fost publicata Ordonanta nr. 31 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii:

Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se consideră comunicat la data punerii la dispoziţia contribuabilului/plătitorului prin aceste mijloace, fiind eliminat termenul de 15 zile;
Sunt aduse câteva modificări în materia soluţiei fiscale individuale anticipate în privinţa obiectului acesteia si a restituirii taxei de emitere;
De comun acord cu organele de inspecţie fiscală, colaborarea contribuabilului/plătitorului la constatarea stărilor de fapt fiscale se poate realiza şi prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanţă;
Se extinde de la 45 de zile la 180 de zile durata de efectuare a inspecţiei fiscale pentru contribuabilii nerezidenţi;
Se clarifica efectele efectuării unei sesizări penale asupra inspecţiei fiscale în curs: limitarea încetării inspecţiei doar pentru obligaţiile fiscale ce fac obiectul sesizării;
Direcţia generală antifraudă fiscal are obligaţia de a analiza punctul de vedere al cotribuabilului faţă de constatările menţionate în procesul-verbal/actul de control;
Organul fiscal central, precum şi organul fiscal local au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista contribuabililor persoane juridice care au declarat şi au achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu au obligaţii restante.

20/07/2022

In Monitorul Oficial nr. 723 din 19 iulie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1669 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici

Comentarii: raportările contabile la 30 iunie 2022 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor până cel mai târziu la data de 16 august 2022.

18/07/2022

In Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022 a fost publicata Ordonanta nr. 16 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale

click pentru sinteza modificari Cod fiscal OG nr. 16 iulie 2022

16/07/2022

In Monitorul Oficial nr. 715 din 15 iulie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1580 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: noul model al formularului 112 se utilizează începând cu declararea veniturilor aferente lunii iunie 2022.

06/07/2022

In Monitorul Oficial nr. 668 din 4 iulie 2022 a fost publicată Legea nr. 195 pentru completarea art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

Comentarii: începând cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii se păstrează timp de 5 ani.

02/07/2022

In Monitorul Oficial nr. 661 din 1 iulie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1528 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor

In Monitorul Oficial nr. 661 din 1 iulie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1525 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară

In Monitorul Oficial nr. 656 din 30 iunie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1190/4625 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

Comentarii: categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă autorizată de minimum 3,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puţin unei relaţii comerciale care face obiectul transportului.

24/06/2022

In Monitorul Oficial nr. 613 din 22 iunie 2022 a fost publicată Legea nr. 187 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Comentarii:

Începând cu data de 1 iulie 2022 valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 30 de lei.

26/05/2022

In Monitorul Oficial nr. 502 din 23 mai 2022 a fost publicată Legea nr. 142 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Incepand cu 1 ianuarie 2023, veniturile sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare, pentru transferuri/operaţiuni efectuate prin intermediari, se impun prin reţinere la sursă astfel:

 (i) prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;

 (ii) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii;

Pierderile obţinute din transferul titlurilor de valoare nu se reportează şi nu se compensează, acestea reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului.

23/05/2022

In Monitorul Oficial nr. 494 din 18 mai 2022 a fost publicată OUG nr. 67 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii: începând cu data de 1 iunie 2022, în cazul salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii pentru o sumă de 200 de lei reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor în următoarele situaţii:

a) angajatorii majorează voluntar, oricând în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022 inclusiv, nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 de lei, respectiv de la 2.550 de lei la 2.750 de lei, pentru salariaţii care desfăşoară activitate în baza contractelor individuale de muncă, în executare la data de 1 iunie 2022, ce prevăd un nivel al salariului de bază lunar brut la aceeaşi dată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

b) nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este de 2.750 de lei, în cazul persoanelor nou-angajate în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022 inclusiv.

Regimul fiscal prezentat mai sus se aplică în perioada în care salariul majorat/de încadrare, după caz, este menţinut/stabilit la nivelul de 2.750 de lei, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022 inclusiv.

19/05/2022

In Monitorul Oficial nr. 489 din 17 mai 2022 a fost publicată Legea nr. 135 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii: Sunt scutite de impozit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), pentru activitatea desfăşurată în România, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) angajatorii care desfăşoară pe teritoriul României activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară definite de următoarele coduri CAEN:
cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
cod CAEN 10: Industria alimentară;
b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală.
c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară care se încadrează în condiţiile prevăzute mai sus, cota contribuţiei de asigurări sociale se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028.

Persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor care desfăşoară activităţi la angajatori din sectorul agricol şi din industria alimentară şi care se încadrează în condiţiile prevăzute mai sus sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, până la 31 decembrie 2028 inclusiv.

Până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor care desfăşoară activităţi la angajatori din sectorul agricol şi din industria alimentară cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Până la sfârşitul anului 2022, pentru sectorul agricol şi în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră. În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2028, pentru sectorul agricol şi în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.

Prevederile legale de mai sus intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.

29/04/2022

In Monitorul Oficial nr. 402 din 27 aprilie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 765 privind procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului

Comentarii: plătitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declaraţie de regularizare/cerere de restituire a impozitului pe dividende, în termen de maxim 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire, numai după restituirea de către asociaţi sau acţionari a dividendelor distribuite în plus. Restituirea sumelor cuvenite plătitorului se efectuează prin decontare bancară în termen de 45 de zile de la înregistrare.

05/04/2022

In Monitorul Oficial nr. 315 din 31 martie 2022 a fost publicată Legea nr. 72 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

Comentarii:

se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizaţii sau orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada delegării, detaşării sau desfăşurării activităţii pe teritoriul altei ţări, de către angajaţi ai angajatorilor români care şi-au desfăşurat activitate pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a legii, şi neachitate;
sunt venituri salariale neimpozabile şi netaxabile indemnizaţiile de delegare, indemnizaţiiile de detaşare, inclusiv indemnizaţiiile specifice detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care nu depăşeşte plafonul stabilit astfel:

 (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;

 (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

In Monitorul Oficial nr. 328 din 4 aprilie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 366/209 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2022

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2022, începând cu luna aprilie 2022, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi cuantumul de 20,17 lei.

In Monitorul Oficial nr. 326 din 4 aprilie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 270/2774 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2022

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2022, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale este de maximum 170 de lei/lună, respectiv de maximum 350 de lei/eveniment.

23/03/2022

In Monitorul Oficial nr. 73 din 22 martie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 423 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”

Comentarii: ordinul modifică unele prevederi în ceea ce privește depunerea si completarea formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“. Pe perioada în care contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare sau plată, beneficiază de reduceri la impozitul pe profit anual în situația menținerii/creșterii capitalurilor proprii, termenul de depunere al declaraţiei anuale privind impozitul pe profit – formularul 101 – este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic este până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat. Astfel, prevederile prezentului act normativ se vor aplica începând cu declararea impozitului pe profit anual aferent anului fiscal 2021.

25/02/2022

In Monitorul Oficial nr. 178 din 23 februarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 237 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii: aprobă modelul şi conţinutul formularelor 100 ” Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” şi 710 “Declaraţie rectificativă”.

18/02/2022

In Monitorul Oficial nr. 159 din 17 februarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 152/153/375/2022 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, precum şi anexele nr. 1.1 “Anexa angajator” şi nr. 1.2 “Anexa asigurat” la acesta. Prevederile ordinului se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2022.

14/02/2022

In Monitorul Oficial nr. 138 din 10 februarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 179 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” şi 207 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”

Comentarii: actul normativ adoptă modelului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“ şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi“, care se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2021. Formularele se depun până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat

03/02/2022

In Monitorul Oficial nr. 100 din 1 februarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 85 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii:

 Sunt adaugate în planul de conturi utilizat atât de entitățile care conduc contabilitatea conform OMFP nr. 1802/2014 cât și din cele utilizate de entitățile care aplică IFRS sau de persoanele juridice fără scop patrimonial următoarele conturi de cheltuieli:

6051 „Cheltuieli privind consumul de energie“,
6052 „Cheltuieli privind consumul de apă“,
6461 „Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaţilor“,
6462 „Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariaţii“.

In Monitorul Oficial nr. 97 din 31 ianuarie 2022 a fost publicată OG nr. 11 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termene

Comentarii:

termenul pentru soluţionarea cererii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate este de până la 6 luni;
procedura privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor;
Entităţile înregistrate în registrul comerţului, pentru care există înscrise menţiuni privind inactivitatea temporară, nu au obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale pentru perioada în care se află în inactivitate temporară, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului;
contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru anul 2022, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 180 de zile calculată de la data intrării in vigoare a OG 11/2022;
până la data de 31 decembrie 2022, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999.

01/02/2022

In Monitorul Oficial nr. 95 din 31 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 77 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: actul normativ  adoptă un nou format al declaraţiei 394 care se va aplica începând cu operaţiunile derulate de la data de 1.04.2022.

27/01/2022

In Monitorul Oficial nr. 72 din 25 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 5 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

Comentarii: actul normative adoptă normele de completare a declaraţiei statistice Intrastat.

Au obligația furnizării de date statistice Intrastat operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

✓ sunt înregistraţi în scopuri de TVA;

✓ realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale UE;

✓ valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale UE, pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric de 900.000 lei atât pentru expedieri intra-UE de bunuri, cât şi pentru introduceri intra-UE de bunuri.

06/01/2022

In Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2127 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii:

Formularul se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2021, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2022.

31/12/2021

In Monitorul Oficial nr. 1245 din 30 decembrie 2021 a fost publicata Legea nr. 322 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Valoarea sumelor destinate acţiunilor de sponsorizare/mecenat/burse private pentru anul curent, diminuată cu sumele reportate, poate fi redirecţionată pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declaraţiei anuale de impozit pe profit/ depunerii declaraţiei de impozit aferente trimestrului IV.

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, contribuabilii pot dispune asupra sumei destinate acţiunilor de sponsorizare/mecenat, numai dacă aceasta, în urma diminuării cu sumele reportate, este pozitivă.

30/12/2021

In Monitorul Oficial nr. 1238 din 28 decembrie 2021 a fost publicata Legea nr. 317 Legea bugetului de stat pe anul 2022

In Monitorul Oficial nr. 1239 din 28 decembrie 2021 a fost publicata Legea nr. 318 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022

Comentarii:

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 este de 6.095 lei.

In Monitorul Oficial nr. 1240 din 29 decembrie 2021 a fost publicata Legea nr. 315 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii:

Declaraţia privind beneficiarul real se depune doar la înfiinţare persoanelor juridice şi ori de cate ori intervin modificări, nu se mai depune anual.

19/12/2021

In Monitorul Oficial nr. 1202 din 18 decembrie 2021 a fost publicată OUG nr. 130 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Comentarii:

Se majorează de la 150 lei la 300 lei valoarea neimpozabilă a cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite ocazional de angajatori angajaţilor, copiilor minori ai acestora, precum şi angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
Sunt eliminate din categoria veniturilor din alte surse biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pe baza evidenţei nominale altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă şi publicitate.
În baza de calcul a contribuţiei de asigurări de sociale, a contribuţiei de sănătate şia contribuţei asiguratorii pentru muncă sunt incluse şi tichetelor cadou acordate potrivit legii, cu excepţia destinaţiilor şi limitelor prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. a);
În baza de calcul a contribuţiei de sănătate sunt incluse şi veniturile din pensii pentru partea care depășește suma lunară de 4.000 lei;
Cota redusă de tva de 5% se aplică şi pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;
Cota redusă de tva de 5% se aplică şi pentru livrarea de energie termică în sezonul rece, destinată anumitor categorii de consumatori;
Creditul fiscal pentru cheltuielile cu educaţia timpurie se suspendă până la data de 31 decembrie 2022;
Este interzisă acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari decât angajaţilor proprii. Încălcarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă;
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă.

In Monitorul Oficial nr. 1195 din 17 decembrie 2021 a fost publicată Legea nr. 301 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit aplică individual prevederile OUG 153/2020 privind măsurile fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii.

13/12/2021

In Monitorul Oficial nr. 1172 din 10 decembrie 2021 a fost publicata Legea nr. 291 pentru modificarea art. 291 alin. (3) lit. a) din Le

gea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Începand cu 1 ianuarie 2022, se aplica cota de tva de 5% pentru livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, pe suport fizic şi/sau pe cale electronică, cu excepţia celor care au, în totalitate sau în mod predominant, un conţinut video sau un conţinut muzical audio şi a celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii.

10/11/2021

In Monitorul Oficial nr. 1073 din 9 noiembrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1783privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal

Comentarii:

Obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:

    – pentru contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru mari contribuabili;

    – pentru contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru noii mari contribuabili;

    – pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii;

    – pentru contribuabilii încadraţi în categoria de contribuabili mici la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mici;

    – pentru contribuabilii nou-înregistraţi/încadraţi după data de referinţă pentru fiecare categorie în parte, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declaraţiei informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinţă pentru categoria în care au fost înregistraţi/încadraţi.

08/10/2021

In Monitorul Oficial nr. 956 din 6 octombrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1245/902 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2021

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2021 si primele două luni ale semestrului II, începând cu luna aprilie 2021, valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 20,09 lei.

In Monitorul Oficial nr. 956 din 6 octombrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1244/901 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2021

Comentarii: pentru semestrul II al anului 2021, începând cu luna octombrie 2021, şi pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2022 valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 490 lei.

07/10/2021

In Monitorul Oficial nr. 950 din 5 octombrie 2021 a fost publicată HG nr. 1071 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este de 2.550 lei lunar.

16/09/2021

In Monitorul Oficial nr. 878 din 14 septembrie 2021 a fost publicat HG nr. 928 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Comentarii: actul normative enumeră registrele şi alte documente fiscale pe care le va ţine persoana impozabilă care facilitează livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către o persoană neimpozabilă din Uniunea Europeană prin intermediul unei interfeţe electronice cum ar fi o piaţă online, o platformă, un portal.

02/09/2021

In Monitorul Oficial nr. 832 din 31 august 2021 a fost publicata OG nr. 8 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul Oficial nr. 832 din 31 august 2021 a fost publicata OG nr. 11 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale

click pentru Sinteza modificari Cod fiscal si Cod procedura fiscala

18/08/2021

In Monitorul Oficial nr. 788 din 17 august 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1253 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Comentarii: noul formular al decontulului de taxă pe valoarea adăugată se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii iulie 2021.

19/07/2021

In Monitorul Oficial nr. 699 din 15 iunie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 763 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici

Comentarii: reglementează modul de întocmire și depunere al situațiilor financiare semestriale la 30 iunie 2021 ce se depun până la data de 16 august 2021 de către operatori economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

04/07/2021

In Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021 a fost publicată OUG nr. 59 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru sinteza modificarilor Codului fiscal

02/06/2021

In Monitorul Oficial nr. 561 din 31 mai 2021 a fost publicată OUG nr. 43 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii: declaraţia anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică până la data de 1 octombrie 2021.

20/05/2021

In Monitorul Oficial nr. 520 din 19 mai 2021 a fost publicat Ordinul nr. 477 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor juridice străine

Comentarii: actul normative adoptă formularele utilizate la stabilirea rezidenţei fiscale în România a persoanelor juridice străine, respectiv:  

chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei juridice străine cu locul conducerii efective în România;
notificarea privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă de către persoana juridică străină.

07/05/2021

In Monitorul Oficial nr. 464 din 4 mai 2021 a fost publicat Ordinul nr. 632 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”
Comentarii: formularul este actualizat conform art. 269 alin. (9) C. fisc, cu referire la constituirea grupului fiscal unic – „un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relații strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar și economic”. În acest sens, a fost introdusă o casetă – „Decont consolidat de TVA, depus de reprezentantul grupului fiscal unic” și se bifează în situația îndeplinirii de către reprezentantul grupului fiscal unic a obligației de depunere a decontului consolidat de TVA pentru grupul fiscal constituit conform art. 269 alin. (9) C. fisc. Această casetă nu se bifează în cazul depunerii de către reprezentantul grupului fiscal a decontului de TVA pentru activitatea proprie. Formularul (300) aprobat prin acest ordin se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iunie 2021.

25/04/2021

In Monitorul Oficial nr. 423 din 21 aprilie 2021 a fost publicată OUG nr. 30 privind unele măsuri fiscale

Comentarii: suma reprezentând cheltuieli cu educaţia timpurie, efectuate în perioada noiembrie 2020 – martie 2021, care depăşeşte impozitul pe profit datorat, se scade, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, cu data scadenţei acestora, declarate în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, în decontul de TVA, respectiv în declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, care au acelaşi termen de depunere cu cel al declaraţiei prin care s-a efectuat scăderea acestor cheltuieli din impozitul pe profit datorat. În acest scop se va depune o declaraţie de regularizare al cărei model, modalitatea de depunere şi gestionare este aprobat prin OPANAF nr. 653/2021.

In Monitorul Oficial nr. 429 din 23 aprilie 2021 a fost publicat OPANAF nr. 653 pentru aprobarea modelului şi a modalităţii de depunere şi gestionare a formularului 711 “Declaraţie de regularizare pentru cheltuielile cu educaţia timpurie”

Comentarii: declaraţia de regularizare se utilizează de către contribuabilii care au efectuat, în perioada noiembrie 2020 – martie 2021, cheltuieli cu educaţia timpurie care depăşesc impozitul pe profit datorat. Contribuabilii care declară trimestrial impozitul pe profit şi care au anul fiscal identic cu anul calendaristic declaraţia de regularizare se depune până la data de 25 aprilie 2021.

In Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 450/258 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2021 si primele două luni ale semestrului II, începând cu luna aprilie 2021, valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 20,01 lei.

07/04/2021

In Monitorul Oficial nr. 350 din 6 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 214 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 53^1 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii: actul normativ reglementează formularistică în baza căreia se solicită decontarea indemnizaţiei plătită din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, în cazul suspendării temporare a activităţii şi/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgenţă.

06/04/2021

In Monitorul Oficial nr. 345 din 5 aprilie 2021 a fost publicată Legea nr. 58 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

Comentarii:

Se majorează procentul de reducere a timpului de lucru, de la 50% la 80%, pentru care salariaţii afectaţi de această măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru. Indemnizaţia se acordă şi atunci când reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% faţă de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgenţă/alertă/asediu, respectiv 2019. În cazul unei societăţi nou-înfiinţate în perioada 1 ianuarie – 15 martie 2020 şi care are cel puţin un angajat, diminuarea se raportează la cifra de afaceri realizată în luna anterioară aplicării măsurii. Se modifică documentaţia necesară decontării indemnizaţiilor.

30/03/2021

In Monitorul Oficial nr. 315 din 29 martie 2021 a fost publicată OUG nr. 19 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal

Comentarii:

Se prelungeşte până la data de 2 iulie 2021 perioada în care contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru anul 2021, nu datorează impozit specific.
Pe perioada 1 aprilie 2021 – 31.12.2021 se suspendă aplicarea prevederilor referitoare la facilităţilor fiscale acordate pentru cheltuielilor cu educaţia timpurie. Aceste cheltuieli vor fi considerate cheltuieli sociale deductibile limitat.
Se introduc anumite excepții de la depunerea declarației recapitulative pentru operațiunile desfășurate între persoanele impozabile din România și persoanele impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, având în vedere că sistemul VIES nu mai oferă informații cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Excepțiile de la depunerea declarațiilor recapitulative nu vor viza operațiunile care implică transporturi de bunuri în/din Irlanda de Nord.
Se prorogă termenul pentru depunerea notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data de 30 septembrie 2021 și a termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 31 ianuarie 2022.
Se continua aplicarea, până la data de 31 ianuarie 2022, a masurilor de anulare a obligaţiilor fiscal accesorii.
Se continua aplicarea, până la data de 30 septembrie 2021, a masurilor de eșalonare la plată, în formă simplificată, a obligațiilor bugetare datorate după data declarării stării de urgență.
Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau începute după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, indiferent de momentul la care inspecţia fiscală se finalizează, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ anumite condiţii.

24/03/2021

In Monitorul Oficial nr. 285 din 22 martie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 410 pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii: Sunt aduse modificari si completarii Ordinului 1802/2014 si 2844/2016.

În cazul în care societatea la care sunt deţinute participaţiile îşi reduce capitalul social ca urmare a acoperirii pierderii contabile reportate sau a altor pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii şi acoperite din capitalul social, micşorarea numărului de acţiuni deţinute sau reducerea valorii lor nominale, după caz, se evidenţiază în contabilitatea entităţii care deţine participaţiile pe seama cheltuielilor financiare (contul 668 «Alte cheltuieli financiare»), respectiv a conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute. Rezerva corespunzătoare acestor acţiuni se transferă la venituri la cedarea acţiunilor respective.

11/03/2021

In Monitorul Oficial nr. 238 din 9 martie 2021 a fost publicata Legea nr. 16 privind bugetulu asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

Comentarii: câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 este de 5.380 lei.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 5.380 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.690 lei.

In Monitorul Oficial nr. 236 din 9 martie 2021 a fost publicata Legea nr. 15 privind bugetul de stat pe anul 2021

28/02/2021

In Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021 a fost publicata OUG nr. 13 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991

Comentarii

Codul fiscal

Sunt nedeductibile cheltuielile privind tranzacţiile efectuate cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru tranzacţiile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021, numai în situaţia în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacţii care nu au un scop economic. Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa II din Lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, reprezintă cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal începând cu trimestrul I al anului 2021.
contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul sunt venituri neimpozabile indiferent dacă sunt acodate pe durata concediului de odihnă sau a concediului medical;
În anul 2021, termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale este până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv. În cadrul aceluiaşi termen, asociatul desemnat are obligaţia transmiterii către fiecare membru asociat a informaţiilor referitoare la venitul impozabil/venitul net/pierderea ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii sau corespunzător cotei de participare, conform contractului de asociere, după caz.

Legea contabilității

persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit legii contabilității;
Situaţiile financiare şi raportările contabile intocmite cu ocazia fuziunii, divizării şi transformării, precum şi în situaţia lichidării, se păstrează timp de 10 ani;
Situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi situaţiile financiare interimare se păstrează timp de 10 ani.

24/02/2021

In Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 239 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Actul normativ stabilește procedura de înregistrare pentru următoarele situații:

înainte de realizarea operaţiunilor taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România;
dacă în cursul unui an calendaristic se atinge sau depăşeşte plafonul de scutire;
dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar se optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

22/02/2021

In Monitorul Oficial nr. 174 din 19 februarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 203/207/188 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: actul normativ modifică și completează formularul 112 și se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2021.

26/01/2021

In Monitorul Oficial nr. 66 din 21 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 58 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii: actul normativ stabilește modul de întocmire, completare și depunere a situaţiilor financiare anuale pentru anul 2020.

20/01/2021

In Monitorul Oficial nr. 59 din 19 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 51 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Comentarii: actul normativ adoptă noile modele ale formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, respectiv:

formular 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“ – se va utiliza începând cu obligaţiile fiscale care au termenul legal de declarare 25 ianuarie 2021 inclusiv;
formular 710 „Declaraţie rectificativă“ – se va utiliza începând cu data intrării în vigoare a actului normativ.

14/01/2021

In Monitorul Oficial nr. 33 din 12 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 14 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Comentarii: formularul se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2020, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2021.

Declaraţia se depune:

până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale;
până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate.

In Monitorul Oficial nr. 40 din 13 ianuarie 2021 a fost publicată HG nr. 4 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: începând cu 13 ianuaroe 2021, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este de 2.300 lei/lună. Pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut, începând cu 13 ianuarie 2021, rămâne la același nivel ca și în anul 2020, respectiv 2.350 lei/lună.

13/01/2021

In Monitorul Oficial nr. 34 din 12 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 15 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: procedura de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit și a unităţilor de cult și stabilește modelul următoarelor formulare:

formular 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”;
„Notificare privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult”;
„Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităţilor nonprofit/unităţilor de cult”;
258 „Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităţilor nonprofit/unităţilor de cult”;
255 „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”

Aceste prevederi se aplică pentru veniturile realizate începând cu anul 2020.

05/01/2021

In Monitorul Oficial nr. 1311 din 30 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 4136 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Comentarii: actul normativ adoptă noul model al formularului 700 „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscal”.

In Monitorul Oficial nr. 1326 din 31 decembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 220 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Comentarii:

angajatorii care în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau de alertă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene precum şi cetăţeni români, încadraţi în aceleaşi categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei;
Până la 30 iunie 2021 se vor deconta și sumele reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate pentru angajaţii care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni.
până la 30 iunie 2021 se prelungeste aplicarea reglementărilor cu privire la acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ.

In Monitorul Oficial nr. 1332 din 31 decembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 226 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

Comentarii:

Se prorogă până la 1 ianuarie 2022 termenul de la care ajustarea anumitor creanțe, prevăzute de Legea 296/220, este integral deductibilă;
Se prorogă până la 1 ianuarie 2022 termenul de la care cota redusă a TVA de 5% se aplică pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 140.000 de euro, exclusiv TVA, achiziţionate de persoane fizice;
Obligația operatorilor economici de a conecta aparatele de marcat electronice fiscale la sistemul național de supraveghere și monitorizare se suspendă până la data de 31 martie 2021;
Se prelungește aplicarea reglementărilor privind posibilitatea anulării obligațiilor de plată accesorii, astfel că vor fi considerate obligații fiscale restante la data de 31 martie 2020 și obligațiile fiscale care la această dată beneficiau de înlesnire la plată sau erau suspendate iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2021 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal;
Se prelungeste până la 31 martie 2021, termenul până la care TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă cu opţiune de rambursare, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscal;
Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016, pentru anul 2021, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 ianuarie 2021.

22/12/2020

In Monitorul Oficial nr. 1266 din 21 decembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 295 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

click pentru Sinteza modificarilor Codului de procedura fiscala

In Monitorul Oficial nr. 1269 din 21 decembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 296 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru Sinteza modificarilor Codului fiscal

18/12/2020

In Monitorul Oficial nr. 1237 din 16 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1129 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

In Monitorul Oficial nr. 1246 din 17 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 4072 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”

Comentarii: actul normative adoptă noul modelul al formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ în concordanță cu modificările legislative adoptate în contextul situaţiei epidemiologice de răspândire a coronavirusului SARS-CoV-2. Acesta se va utiliza începând cu declararea obligaţiilor aferente anului fiscal 2020.

11/12/2020

In Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020 a fost publicată HG nr. 1046 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii:

Măsura reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă se prelungește până la 30 iunie 2021.

In Monitorul Oficial nr. 1201 din 9 decembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 282 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii:

Măsura reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, se poate aplica pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgenţă/alertă/asediu;
Indemnizația de 2.500 lei pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă se acordă, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de șomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinație, angajatorilor, pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență sau a stării de alertăpentru cel puțin 15 zile lucrătoare (prevederea inițială făcea referire doar la starea de urgență).

08/12/2020

In Monitorul Oficial nr. 1189 din 7 decembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 211 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii:

se extinde până la data de 30 unie 2021 perioadă în care, pe durata suspendării temporare a contractului individual de muncă, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut;
se modifică de la 50% la 80% limita maximă cu care se poate reduce timpul de muncă al salariaților ca urmare a diminuării temporare a activităţii determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu.

22/11/2020

In Monitorul Oficial nr. 1112 din 20 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 262 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Profitul investit în susţinerea învăţământului profesional-dual prin asigurarea pregătirii practice şi formării de calitate a elevilor este scutit de impozit;
Pentru cheltuielile cu bursele acordate elevilor din învăţământul profesional-dual se aplică credit fiscal specific sponsorizării.

20/11/2020

In Monitorul Oficial nr. 1104 din 19 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3896 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central

Comentarii: procedura se aplică obligaţiilor fiscale principale şi accesorii administrate de organul fiscal central a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscal.

15/11/2020

In Monitorul Oficial nr. 1079 din 13 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 248 pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: începând cu 1 ianuarie 2021 valoarea locuințelor pentru care se aplică cota redusă de tva 5% va fi de maxim 140.000 euro, față de 450.000 lei care este limita la acest moment.

07/11/2020

In Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 241 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: pentru suprafața din locuința persoanei fizice folosită în scop nerezidențial, şi cu condiţia ca cheltuielile cu utilităţile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, nu este necesar un raport de evaluare.

In Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 239 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Se lărgește sfera cheltuielilor sociale deductibile limitat (5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului) la calculul impozitului pe profit cu cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi de educaţie timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie aflate în unităţi care oferă servicii de educaţie timpurie;
contribuabilii care efectuează cheltuieli cu educaţia timpurie scad din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educaţia timpurie, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depăşeşte impozitul pe profit datorat, diferenţa va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.
Alături cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi ethnic, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal și cele destinate învăţământului dual preuniversitar şi universitar.
sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor nu sunt venituri impozabile.

In Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 238 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991

Comentarii: persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mica sau egală cu echivalentul în lei a 1.000.000 euro nu mai au obligația întocmirii şi depunerii la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decât anual.

06/11/2020

In Monitorul Oficial nr. 1030 din 4 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 230 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: Impozitul pe clădirile si terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

In Monitorul Oficial nr. 1026 din 4 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1075 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2021

Comentarii: pragurile valorice Intrastat pentru anul 2021 sunt de 900.000 lei atat pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cat şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

04/11/2020

In Monitorul Oficial nr. 1018 din 2 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 222 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

In Monitorul Oficial nr. 1018 din 2 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 223 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990

Comentarii:

La înmatricularea unei societăți sau la schimbarea sediului social, ONRC are obligația transmiterii documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social către organul fiscal pe raza căruia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social.
La înmatricularea unei societăți cu răspundere limitată nu mai este necesar ca cererea de înmatriculare să fie însoțită de dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv.
În ceea ce privește transmiterea părților sociale către persoane din afara societății, se elimină obligația depunerii la ONRC a hotărârii adunării asociaților.
se abrogă prevederile care stabileau obligația depunerii la ONRC a actului de transmitere a părților sociale și a actului constitutiv actualizat cu datele de identificare ale noilor asociați.

31/10/2020

In Monitorul Oficial nr. 1013 din 30 octombrie 2020 a fost publicată OUG nr. 191 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului

Comentarii: termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii și la art. 62 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

In Monitorul Oficial nr. 1005 din 29 octombrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2814/1536/1806 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: adoptă noul model al formularului 112 „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, având în vedere reglementările introduse cu privire la suspendarea contractelor de muncă din inițiativa angajatorului, întreruperea activității și reducerea timpului de lucru, ca urmare e situației epidemiologice generate de răspândirea virusului SARS-COV-2. Noul model se va folosi începând cu data de 1 noiembrie 2020.

28/10/2020

In Monitorul Oficial nr. 993 din 27 octombrie 2020 a fost publicată OUG nr. 182 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii:

Sprijinul financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă nu se acordă angajatorilor care au transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor datele privind elementele raportului de muncă, prin care s-a stabilit desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, după expirarea termenului legal de înregistrare a modificării.

27/10/2020

In Monitorul Oficial nr. 988 din 26 octombrie 2020 a fost publicată OUG nr. 181 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene 

Comentarii:

Este reglementată o procedură simplificată de acordare a eșalonarii la plată pentru cel mult 12 luni, pentru contribuabilii care au obligaţii fiscale principale şi accesorii a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă.
Pentru acordarea eșalonării, trebuie să se depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv și să se îndeplinească anumite condiții prevăzute de actul normativ.
se suspendă executarea silită pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării la plată.
Pe perioada pentru care sunt acordate eşalonări la plată, începând cu data de 26 decembrie 2020, se datorează şi se calculează dobânzi. Nivelul dobânzii este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016, în anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi 31 decembrie 2020 inclusiv.
În anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 2 decembrie 2020 privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale.
Se suspendă, până la 31 decembrie 2020, aplicarea amenzii pentru nerespectarea obligaţiie de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Se completează Codul fiscal prin introducerea în categoria cheltuielilor deductibile la stabilirea venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate a contravalorii testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19 efectuate pentru contribuabil, în scopul desfășurării activității în condiții de securitate și sănătate în muncă și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
Se completează Codul fiscal prin introducerea în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor neimpozabile și care nu sunt cuprinse în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale, a avantajelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei COVID-19, la inițiativa angajatorului/plătitorului, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor.
Se prorogă, până 25 decembrie 2020, termenul până la care, pentru obligaţiile fiscale scadente începând 21 martie 2020, nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere.
Se prorogă, până 25 ianuarie 2021, termenul până la care, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.

26/10/2020

In Monitorul Oficial nr. 978 din 23 octombrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2876 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2020

Comentarii:  pentru semestrul II al anului 2020, incepand cu luna octombrie, valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 20,01 lei. Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică şi pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2021.

In Monitorul Oficial nr. 978 din 23 octombrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2810 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2020

Comentarii:  pentru semestrul II al anului 2020, incepand cu luna octombrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 470 lei. Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică şi pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2021

17/10/2020

In Monitorul Oficial nr. 956 din 16 octombrie 2020 a fost publicata HG nr. 864 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Comentarii:

Se cuprind în sfera operaţiunilor scutite fără drept de deducere, conform art. 292 alin. (2) lit. a) pct. 1 şi 2 din Codul fiscal, şi operaţiunile de administrare a creditelor şi/sau administrare a garanţiilor de credit, efectuate de către una dintre persoanele care acordă creditul sindicalizat şi care este desemnată de ceilalţi participanţi la contractul de credit sindicalizat pentru administrarea creditului/administrarea garanţiilor de credit;
în categoria  fondurilor speciale de investiții, pentru administrarea cărora se aplică scutirea de TVA fără drept de deducere, se includ și fondurile de pensii ocupaționale;
se permite ajustarea în favoarea persoanei impozabile a taxei aferente bunurilor de capital, în ipoteza reînregistrării în scopuri de TVA a acesteia după ce a avut codul de TVA anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) şi h) din Codul fiscal, dacă bunurile de capital au fost utilizate pentru realizarea de operațiuni cu drept de deducere, altele decât cele constând în livrarea în regim de taxare a bunurilor respective, pe perioada în care persoana a avut codul anulat. Se are în vedere faptul că pe perioada în care au avut codul anulat aceste persoane au avut obligația plății TVA pentru operațiunile efectuate.
Se abrogă alin. (4) al pct. 83 din norme în vederea respectării hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C – 388/18, potrivit căreia cifra de afaceri ce servește drept referință în scopul aplicabilității regimului special pentru întreprinderile mici trebuie stabilită pe baza tuturor sumelor, exclusiv TVA, încasate sau care urmează a fi încasate de persoana impozabilă, independent de modalitatea în care aceste sume vor fi efectiv impozitate.
în vederea stabilirii unor reguli unitare în cazul persoanelor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA ulterior începerii activității, se propune ca înregistrarea să fie considerată valabilă începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care se solicită înregistrarea.

14/10/2020

In Monitorul Oficial nr. 933 din 12 octombrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1468 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

Comentarii: adoptă noile modele pentru cererea, declarația pe propria răspundere şi lista persoanelor care beneficiază de plata indemnizaţiei pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă.

21/09/2020

In Monitorul Oficial nr. 850 din 16 septembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1392 privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii: se adoptă modelul cererii, al declaraţie pe propria răspundere și al listei persoanelor pentru care se solicită decontarea unei părţi din salariu pentru salariații angajați pe o perioadă determinată de maxim 3 luni.

In Monitorul Oficial nr. 850 din 16 septembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1393 privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii: se adoptă modelul cererii, al declaraţie pe propria răspundere și al listei persoanelor pentru care se solicită decontarea indemnizației pentru salariații cărora le-a fost redus timpul de munca cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă.

12/09/2020

In Monitorul Oficial nr. 832 din 10 septembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1376 pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii: stabilește modalitatea de acordare a sprijinului financiar în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă cât și categoriile de bunuri care pot fi achiziționate folosind aceste sume. Categoriile de bunuri care pot fi achiziționate utilizând sumele acordate ca sprijin financiar, acestea sunt: sisteme de calcul tip laptop/notebook, tablete, smartphone, echipamente periferice de intrare şi ieşire aferente acestor bunuri, echipamente necesare conectării la internet aferente acestor bunuri,licenţe aferente sistemelor de operare şi aplicaţiilor software aferente acestor bunuri.

05/09/2020

In Monitorul Oficial nr. 817 din 4 septembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 153 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative

Comentarii:

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor și impozit specific unor activităţi beneficiază de reduceri de până la 15% ale impozitului pe profit anual/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/impozitului specific unor activităţi în funcție valoarea și evoluția capitalurilor proprii;
Pe perioada aplicării facilității fiscal, 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2025, termenele pentru depunerea declaraţiilor şi pentru plata impozitului sunt următoarele:
pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor termenul pentru depunerea declaraţiei aferente trimestrului IV şi plata impozitului aferent acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi termenul pentru depunerea declaraţiei aferente semestrului II şi plata impozitului aferent acestui semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

01/09/2020

In Monitorul Oficial nr. 790 din 28 august 2020 a fost publicată OUG nr. 147 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

Comentarii: este reglementată acordarea de zile libere plătite pentru unul dintre părinți, în situația suspendării activității școlare, pentru supravegherea copiilor, când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară;
celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

Pentru aceste zile, părintele beneficiază de o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Această indemnizație se plătește inițial de către angajator și se decontează ulterior din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

 1. In Monitorul Oficial nr. 794 din 31 august 2020 a fost publicată HG nr. 719 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii: este reglementată procedura de decontare a indemnizațiilor acordate angajaților pe perioada reducerii timpului de muncă

22/08/2020

In Monitorul Oficial nr. 763 din 21 august 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3281 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: sunt modificate formularul 394 și instrucțiunile sale de completare.

In Monitorul Oficial nr. 767 din 21 august 2020 a fost publicată Legea nr. 193 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Comentarii:

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, pot opta pentru una dintre următoarele obligaţii:

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate.

15/08/2020

In Monitorul Oficial nr. 736 din 13 august 2020 a fost publicată Legea nr. 72 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

Comentarii:

indemnizaţiei specifică detaşării transnaţionale, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, sunt asimilate salariilor pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;

(ii) străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale este considerată parte a remuneraţiei, cu excepţia cheltuielilor generate de detaşare, respectiv orice cheltuieli cu transportul, cazarea şi masa, efectuate în scopul detaşării.
conducătorii auto detaşaţi de pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, inclusiv plata orelor suplimentare.
legea se aplică sectorului transportului rutier în ceea ce priveşte detaşarea conducătorilor auto din domeniul transportului rutier, cu excepţia art. 5^1, 5^2, art. 6 lit. c), h) şi i), art. 6 alin. (2), art. 6^1, 6^2, art. 8 lit. c), h) şi i), art. 8^1 – 8^3.

12/08/2020

In Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020 a fost publicată OUG nr. 32 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii:

în cazul reducerii temporare a activităţii determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă;
pe durata reducerii timpului de muncă în condiţiile de mai sus salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat;
Indemnizaţia este suportată de angajator şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru şomaj după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea;
Indemnizaţia reprezintă venit de natură salarială şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale
angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă şi poate solicita decontarea indemnizaţiei dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior;
până la 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajaţii care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, se asigură decontarea unei părţi din salariul acordat acestora, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020;
pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă.

01/08/2020

In Monitorul Oficial nr. 675 din 30 iulie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2206 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile

Comentarii: termenul de depunere pentru raportările contabile la 30 iunie 2020 este data de 30 septembrie 2020.

26/07/2020

In Monitorul Oficial nr. 659 din 24 iulie 2020 a fost publicată Legea nr. 153 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

Comentarii: cheltuielile reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, insa pot fi scazute, după caz, din:

impozitul pe profit datorat în trimestrul/anul în care au fost puse în funcțiune;
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în trimestrul în care au fost puse în funcţiune;
impozitul anual declarat de contribuabili în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;
impozitul specific în anul în care au fost puse în funcţiune.

22/07/2020

In Monitorul Oficial nr. 635 din 20 iulie 2020 a fost publicat OMFP nr.2100 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

Comentarii: este adoptata procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii conform OUG 69/2020, respectiv:

dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv;
dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv;
dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată;
dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020

În acest sens, debitorii vor depune o notificare la registratura organului fiscal competent, prin poștă sau prin SPV prin care își exprimă intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii.

In Monitorul Oficial nr. 628 din 17 iulie 2020 a fost publicat OMFP nr.2148 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) – i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 103/2016

Comentari: modifică instrucțiunile privind scutirea de TVA pentru exportul de bunuri, livrări intracomunitare de bunuri și alte operațiuni similare.

02/07/2020

In Monitorul Oficial nr. 576 din 1 iulie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1106 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

Comentarii: adoptă noile modele ale cererii şi declaraţiei pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei de către alţi profesionişti care au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă.

In Monitorul Oficial nr. 576 din 1 iulie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1107 privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

Comentarii: adoptă noile modele pentru cererea, declarația pe propria răspundere şi lista persoanelor care beneficiază de plata indemnizaţiei pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă.

In Monitorul Oficial nr. 576 din 1 iulie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1108 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

Comentarii: adoptă noile modele pentru cererea, declarația pe propria răspundere și lista persoanelor care beneficiază de plata indemnizației care se depun de către societățile cooperative în cazul suspendării temporare a convenţiilor individuale de muncă pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă

01/07/2020

In Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iunie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 491 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Comentarii: este adoptat noul model al listei persoanelor pentru care se solicită decontarea unei părţi din salariul angajaților, pentru o perioadă de trei luni, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut, folosite de către angajatorii ai căror angajați au avut contractele de muncă suspendate ca urmare a întreruperii activității.

25/06/2020

In Monitorul Oficial nr. 551 din 25 iunie 2020 a fost publicata OUG 99 pivind unee măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Comentarii:

Impozit specific
Impozitul nu se datorează pentru o perioada de 90 de zile de la intrarea in vigoarea a prezentei OUG (25 iunie 2020);
Impozitul datorat pentru semetrul I al anului 2020 se efectuează până la 25 octombrie;
TVA
Scutirea de tva pentru livrările și achizițiile intracomunitare de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă se prelungește până la data de 1 ocombrie 2020.
Procedură fiscală
A fost prorogat până la 25 octombrie 2020 termenul până la care obligaţiile fiscale scadente începând cu 18 martie 2020 pot fi achitate fără a se datora obligații fiscale accesorii.

09/06/2020

In Monitorul Oficial nr. 481 din 5 iunie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 457 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Comentarii: adoptă modelul formularelor folosite de către angajatorii ai căror angajați au avut contractele de muncă suspendate ca urmare a întreruperii activității și care beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părţi din salariul angajaților, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut.

04/06/2020

In Monitorul Oficial nr. 468 din 3 iunie 2020 a fost publicat  OPANAF nr. 1107 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

Comentarii:

declarație se va depune până la data de 30 iunie 2020 inclusiv:

pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în anul 2020, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;
în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale, pentru anul 2019;
în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

30/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 459 din 29 mai 2020 a fost publicată OUG nr. 92 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

Comentarii:

Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de indemnizația suportată de bugetul de stat pe perioada suspendării contractului individual de muncă, precum și angajatorii ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și nu au beneficiat de indemnizația suportată de bugetul de stat, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare;
Angajatorii ai căror salariați beneficiază de prevederile de mai sus au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020.
Prevederile de mai sus se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă.
În vederea decontării sumelor, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile ordonanței de urgență și ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.
Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la data încetării aplicării facilității.
Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la data încetării aplicării facilității.

In Monitorul Oficial nr. 459 din 29 mai 2020 a fost publicată OUG nr. 90 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative

Comentarii:

A fost prelungită până la 31 martie 2020 scadența obligațiilor ficale care pot fi supuse restructurării în condițiile OG 6/2020. Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare are obligația de a notifica organul fiscal cu privire la intenția sa până la 30 septembrie 2020. Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 15 decembrie 2020.
A fost prorogat până la 25 iunie 2020:
termenul până la care obligaţiile fiscale scadente începând cu 18 martie 2020 pot fi achitate fără a se datora obligații fiscale accesorii;
termenul până la care taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.

23/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 426 din 21 mai a fost publicat OMFP nr. 1942 din 12 mai 2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: este adoptat noul model al formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, model actualizat cu prevederile introduse pe perioada stării de urgență, respectiv a stării de alertă, ce se va utiliza începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2020.

22/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai a fost publicata Legea nr.59 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Comentarii:

Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ și după încetarea stării de urgență, până la încheierea anului școlar (vezi și Legea nr. 61/2020). Aceste prevederi se aplică și părinților care au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 26 ani (în O.U.G. 30/2020, până la 18 ani), înscriși în cadrul unei unități de învățământ. Decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de către angajator;
Se pot acorda tichete de masă salariaților ale căror contracte de muncă au fost suspendate temporar, din inițiativa angajatorului, conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a situației epidemiologice produsă de coronavirus. Tichetele de masă sunt primite exclusiv în format electronic.

In Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai a fost publicata Legea nr.60 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

Comentarii:

Legea definește sintagma „au realizat încasări”, în cazul avocaților care beneficiază de indemnizația de sprijin prevăzută de O.U.G. nr. 32/2020, a căror activitate a fost redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență. Astfel, prin această sintagmă se înțelege situația în care aceștia au realizat venituri din exercitarea profesiei, dar și orice alte venituri prevăzute la art. 62 și art. 76 Cod fiscal (venituri din salarii și asimilate, ajutoare, recompense, indemnizații de maternitate, risc maternal, despăgubiri, etc).

In Monitorul Oficial nr. 425 din 21 mai a fost publicata Legea nr.62 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă

Comentarii:

în anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosinţei bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau usufruct de către contribuabilii care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani şi/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părţi, cu cel puţin 30% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020. Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de scutire este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinţei bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020. De aceste prevederi beneficiază şi persoanele fizice care în anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere şi, începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente.
În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit şi ai celor care datorează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporţie de 80% din valoarea lor. Contribuabilii care beneficiază de acesată prevedere sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani şi/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părţi, cu cel puţin 20% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

16/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 396 din 15 mai a fost publicata Legea nr. 54 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative

Comentarii: Contribuabilii plătitori de impozit pe profit și contribuabilii care plătesc impozit pe venitul microîntreprinderilor, care plătesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, şi 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului pe profit datorat.

15/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 394 din 14 mai a fost publicata OUG nr. 70 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

click pentru sinteza OUG 70

In Monitorul Oficial nr. 393 din 14 mai a fost publicata OUG nr. 69 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

click pentru sinteza OUG 69

12/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 376 din 11 mai a fost publicat Ordinul nr. 1926 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020

Comentarii: actul normativ aprobă Lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import şi TVA de către organizaţiile cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin unităţile sale subordonate să beneficieze de o astfel de scutire.

07/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 364 din 6 mai 2020 a fost publicată HG nr. 340 pentru modificarea și completarea titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Comentarii:

sunt excluse din categoria bunurilor second-hand, în sensul regimului special tva, obiectele vechi care sunt executate din metale preţioase sau şi cu pietre preţioase sau semipreţioase care nu mai sunt apte să îndeplinească funcționalitatea lor inițială și nu au păstrat decât funcționalitățile inerente acestor metale și pietre;
sunt stabilite criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) din Codul fiscal, precum și în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal și cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA.

04/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 351 din 30 aprilie  2020 a fost publicat Ordinul 389 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Comentarii: se modifică formularele „declaraţie pe propria răspundere” și „cerere” pentru decontarea sumei  reprezentând indemnizaţia pentru zilele libere pentru supravegherea copiilor.

22/04/2020

In Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie  2020 a fost publicată OUG nr. 53 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Comentarii:

Persoanele cu drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de indemnizație suportată de la bugetul de stat pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2.
Sumele reprezentând indemnizațiile suportate de la bugetul de stat pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2 nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor.

In Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie  2020 a fost publicat Ordinul nr. 935 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii:

Actul normativ reglementează noile formulare 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” și 710 „Declaraţie rectificativă”;
Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial pot completa randul 1 “suma datorată” cu suma rezultată din calculul impozitului pe profit trimestrial curent.
Contribuabilii care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiaşi trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, completează suma reprezentând bonificația de 5% sau 10%, după caz, la rândul 1.2. “Bonificație”.

17/04/2020

In Monitorul Oficial nr. 319 din 16 aprilie  2020 a fost publicat OUG nr. 48 privind unele măsuri financiar-fiscale

Comentarii:

Pentru sponsorizările efectuate către către instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, deducerea sumelor din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează în baza contractului, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
Sunt venituri neimpozabile și nu sunt supuse contribuțiilor sociale avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii;
pe perioada stării de urgență, pentru indemnizațiile suportate de la bugetul de stat prevăzute la art. XI  (1)și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 și la art. 3 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv din bugetul de stat, nu se acordă facilități fiscale. Prevederea se aplică indemnizațiilor acordate începând cu luna aprilie 2020.
în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, nu se face plata efectivă a taxei pe valoarea adăugată la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care importă alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți.
Se modifică lista bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale, prevăzută de OUG 33/2020.
Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii  170/2016, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate. Contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a)întrerup activitatea total sau parțial și dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
b)nu se află în insolvență conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.
Cu îndeplinirea anumitor condiții, pe perioada stării de urgență și 30 de zile de la încetarea acesteia, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.
pe perioada stării de urgență și 30 de zile de la încetarea acesteia, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni;
Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.

15/04/2020

In Monitorul Oficial nr. 312 din 14 aprilie  2020 a fost publicat Ordinul 872 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

Comentarii: se modifică formularul „Declarație pe propria răspundere”, necesar pentru obținerea certificatelor de situații de urgență.

12/04/2020

In Monitorul Oficial nr. 302 din 10 aprilie  2020 a fost publicat Ordinul nr. 1830 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:este prevăzută completarea și depunerea prin mijloace electronice a formularelor specifice declarării raporturilor care intră sub incidența impozitului pe veniturile realizate de nerezidenți.

04/04/2020

In Monitorul Oficial nr. 282 din 3 aprilie  2020 a fost publicata OUG nr. 41 pentru modificarea si completarea Legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Comentarii:

se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor inclusiv pe perioada vacanței școlare;
dispozițiile legii se aplică și în cazul închiderii temporare a unităților de educație antepreșcolară.

01/04/2020

In Monitorul Oficial nr. 269 din 31 martie 2020 au fost publicate Ordinele nr. 740, 741, 742 și 743 privind aprobarea modelelor documentelor prevăzute de OUG  nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Comentarii: este reglementată forma documentelor necesare pentru a beneficia de la bugetul de stat de indemnizație pe perioada suspendării contractelor individuale de muncă (cerere, declarație pe propria răspundere, lista persoanelor beneficiare).

31/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 265 din 31 martie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 346 privind aprobarea modelului declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 3 alin. 1 lit.c) din HG 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

In Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020 a fost publicata OUG nr. 33 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative

Comentarii:

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiaşi trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificaţie calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel:

5% pentru contribuabilii mari;
10% pentru contribuabilii mijlocii;
10% pentru ceilalţi contribuabili.

Tot o bonificație de 10%, calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul I se acordă și contribuabililor plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor dacă efectuează plata până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv.

30/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020 a fost publicata OUG nr. 32 pentru modifcarea si completarea OUG 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala

Comentarii:

Sunt eliminate condițiile pentru a beneficia de indemnizația de șomaj suportate de la bugetul de stat (reducerea cu 25% a incasarilor, detinerea certificatului de situatii de urgenta, lipsa capacitatii financiare de a achita salariile). Astfel, pentru a fi eligibil este suficient ca, în baza unei declarațiipe prorpia răspundere, să se ateste faptul că, pe perioada stării de urgență, angajatorii au redus sau au întrerupt total sau partial activitatea ca urmare a efectelor epidemiei. In vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei angajatorii depun la AJOFM: o cerere, declaratie pe propria raspundere si lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie (modelul urmeaza a fi aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale).
De plata indemnizatiei pot beneficia toti angajatii, nu doar 75%;
Se reduce termenul de plată a indemnizației de la 30 la 15 zile. Agajatorul va plăti angajatului indemnizația în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care angajatorul încasează sumele de la buget.

25/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 248 din 25 martie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 791 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a caror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

click pentru actul normativ:Ordin1 si ordin2

21/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 30 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirului SARS-CoV-2

click pentru Sinteza modificari legislative OUG 30

In Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020 a fost publicata Hotărârea de Guvern nr. 217 privind privind aplicarea prevederilor Legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Comentarii:

Zilele libere plătite, in conformitate cu Legea 29/2020, sunt zilele lucrătoare până la incetarea starii de urgentă, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacantelor scolare.
Indemnizatia pentru zilele libere platite se decontează de către AJOFM în termen de 60 de zile de la depunerea cererii însoțită de documentele prevazute la art. 3 alin. 1.

In Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr 29

click pentru Sinteza modificari legislative OUG 29

19/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 219 din 18 martie 2020 a fost publicata Ordonanta militara nr.1 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri

18/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 217 din 17 martie 2020 a fost publicat Ordinul 705 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”

Comentarii:

A fost introdusa o noua sectiune specifica regimului de declarare a „stocurilor la dispozitia clientului”, ca urmare a modificarii Codului fiscal prin OG 6/2020. Astfel:

s-a introdus obligația atât pentru furnizor, cât și pentru cumpărător de a ține un registru al bunurilor transferate în cadrul regimului de stocuri la dispoziția clientului, în vederea asigurării monitorizării adecvate de către administrațiile fiscale;
s-a introdus obligația ca în Declarația recapitulativă 390 a furnizorului să fie menționată identitatea cumpărătorilor cărora le vor fi livrate ulterior bunurile expediate în cadrul regimului pentru stocuri la dispoziția clientului.

Noul model al formularului 390 care se va utiliza începând cu operaţiunile desfăşurate în luna februarie 2020.

In Monitorul Oficial nr. 217 din 17 martie 2020 a fost publicat Ordinul 706 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”

Comentarii:

Se adoptă noul model al formularului 120 „Decont privind accizele” care va fi utilizat  ncepând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2019. Formularul 120 „Decont privind accizele” se depune anual de către plătitorii de accize, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare.

16/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 209 din 14 martie 2020 a fost publicata Legea nr. 29  privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Comentarii:

Legea nr. 19/2020 stabilește posibilitatea acordării de zile libere plătite părinților pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ (ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu), când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;
locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

În acest sens, părintele care se va ocupa cu supravegherea copilului în această perioadă va depune o cerere la angajator însoțită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere în temeiul acestui act normativ.

Pentru această perioadă, angajatul va primi din partea angajatorului o indemnizație în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Aceste sume se decontează din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale însa se vor restitui până la finele anului fiscal.

02/02/2020

In Monitorul Oficial nr. 72din 31 ianuarie 2020 a fost publicata OG nr. 6 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul Oficial nr. 68 din 31 ianuarie 2020 a fost publicata OG nr. 5 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii: clik pentru sinteza modificari Cod fiscal si Cod procedura fiscala OG nr. 5 si 6 din 2020

31/01/2020

In Monitorul Oficial nr. 47 din 23 ianuarie 2020 a fost publicat Ordinul 139 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

Comentarii: se adoptă noul model al formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” utilizat de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2019, respectiv a impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2020.

In Monitorul Oficial nr. 44 din 22 ianuarie 2020 a fost publicat Ordinul 147 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii:

contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat prin completarea următoarelor formulare, în funcţie de natura venitului:

„Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”;
230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”.

Formularul 230 se depune până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului de către persoanele fizice.

08/01/2020

In Monitorul Oficial nr. 2 din 6 ianuarie 2020 a fost publicata Legea nr. 5 privind bugetul de stat pe anul 2020

In Monitorul Oficial nr. 3 din 6 ianuarie 2020 a fost publicat Legea nr. 5 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2020

Comentarii: Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.

In Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3781 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii: stabilește modul de întocmire, completare și depunere a situaţiilor financiare si raportărilor contabile anuale pentru anul 2019.

03/01/2020

In Monitorul Oficial nr. 1054 din 30 decembrie 2019 a fost publicata Legea 263 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020, pentru contractele de muncă cu timp parțial atât contribuția de asigurări sociale cât și contribuția de asigurări sociale de sănătate se vor stabili prin aplicarea cotelor stabilite prin lege asupra salariului stabilit în baza contractului de muncă și nu se vor raporta la nivelul salariului de bază minim brut pe țară;
stabilește nivelul accizei la carburanți începând cu anul 2020.

30/12/2019

In Monitorul Oficial nr. 1031 din 23 decembrie 2019 a fost publicata OUG 78 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Comentarii: actul abrogă prevederile OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, începând cu data de 1 februarie 2019.

17/12/2019

In Monitorul Oficial nr. 1010 din 16 decembrie 2019 a fost publicat  HG 935 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: incepând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de:

2.230 lei lunar;
2.350 lei lunar pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare.

25/11/2019

In Monitorul Oficial nr. 940 din 22 noiembrie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 1827 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2020

Comentarii: pragurile valorice Intrastat pentru anul 2020 sunt de 900.000 lei atat pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cat şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri

13/10/2019

In Monitorul Oficial nr. 829 din 11 octombrie 2019 a fost publicata legea 179 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: se modifica definitia fiscala a termenului “franciza”.

09/10/2019

In Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019 a fost publicata Legea nr. 172 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

nu este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile realizat de o persoană impozabilă către o instituţie publică în scopul stingerii unei obligaţii fiscale restante (dispoziția transpune jurisprudența CJUE în afacerea C-36/16 Posnania Investment);
preluarea de către o persoană impozabilă de bunuri mobile corporale achiziţionate sau produse de către aceasta, altele decât bunurile de capital, pentru a fi utilizate în scopul unor operaţiuni care nu dau drept integral de deducere, dacă taxa aferentă bunurilor respective a fost dedusă total sau parţial la data achiziţiei, nu mai este asimilata unei livrări de bunuri, însă se vor aplica regulile de ajustare a taxei;
în scopul cresterii transparentei de actiune a autoritatilor executive, criteriile pentru evaluarea riscului fiscal a persoanelor care solicită înregistrarea în scopuri de tva vor fi reglementate prin Normele de aplicare, iar nu prin ordin al președintelui ANAF.

03/10/2019

In Monitorul Oficial nr. 794 din 1 octombrie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 3063  pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii:

este aprobat noul formular 112 care utilizează începând cu obligațiile declarative ale lunii iulie 2019;
Conține dispoziții pentru contribuabilii din domeniul construcțiilor:
Pentru salariații detașați în interiorul tării, se acordă facilități fiscale la angajatorul unde este detașată persoana;
Pentru contractele cu timp parțial, salariații din construcții beneficiază de facilități dacă salariul minim brut tarifar orar este cel puțin egal cu 17,928 lei/oră, corespunzător timpului lucrat;
Beneficiază de facilități salariații cu normă întreagă care se află în concediu medical sau timpul lucrat este mai mic decât norma întreagă, dacă salariul de încadrare este de minim 3.000 lei, corespunzător unei norme întregi;
Beneficiază de facilități cei care obțin venituri din internship și ucenicie dacă salariul tarifar brut orar este de minim 17,928 lei/oră;
Pentru contractele de administrare, de mandat și altele asemenea, se acordă facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor dacă venitul brut lunar realizat este egal cu cel puțin suma de 3.000 lei.

26/08/2019

In Monitorul Oficial nr. 694 din 22 august 2019 a fost publicata OG nr. 19 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala

Comentarii:

reglementează procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri prin transpunearea Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de soluţionare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană;
procedura de soluționare a litigiilor se aplice în situații diferite de interpretare și aplicare a tratatelor fiscale bilaterale și a Convenției de arbitraj a Uniunii care conduc la dubla impozitare.

21/08/2019

In Monitorul Oficial nr. 687 din 20 august 2019 a fost publicat OPANAF nr. 2227 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Comentarii: noul formular se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii iulie 2019.

8/08/2019

In Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2019 a fost publicata Ordonanta nr. 6 privind instituirea unor facilităţi fiscale

Comentarii:

Sunt reglementate două mecanisme pentru acordarea unor facilități fiscale în funcție de valoarea obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018:

măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de 1 milion lei, în baza unui plan de restructurare;
anularea obligațiilor accesorii în cazul datoriilor sub 1 milion lei sau a celor peste 1 milion lei (cu excepția persoanelor juridice), care nu pot beneficia de măsurile de restructurare.

Situațiile vizate de a doua măsură includ următoarele:

anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante, neachitate până la 31 decembrie 2018;
anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare anterioare datei de 31 decembrie 2018, dar achitate până la 31 decembrie 2018;
anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 și stabilite prin decizii de impunere subsecvente inspecțiilor fiscale în desfășurare la data intrării în vigoare a OG 6/2019.

Printre condițiile care trebuie îndeplinite se numără următoarele: (i) debitorii trebuie să achite până la 15 decembrie 2019 toate obligațiile principale restante la 31 decembrie 2018, precum și toate obligațiile principale și accesorii cu termene de plată între 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019; (i) debitorii trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale. Cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă până în 15 decembrie 2019.

In Monitorul Oficial nr. 625 din 26 iulie 2019 a fost publicata Legea nr. 156 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: este majorat plafonul cheltuielilor de sponsorizare care pot fi scăzute din impozitul pe profit datorat de la 0,5% la 0,75%.

22/07/2019

In Monitorul Oficial nr. 596 din 19 iulie 2019 a fost publicat OMFP nr. 2493 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile

Comentarii:

termenul de depunere pentru raportările contabile la 30 iunie 2019 este data de 14 august 2019;
se modifică planul de conturi utilizat de entitățile care conduc contabilitatea conform OMFP nr. 1802/2014 si 2844/2016.

In Monitorul Oficial nr. 587 din 17 iulie 2019 a fost publicata Legea nr. 136 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Comentarii:

sunt exceptați de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscal operatorii care efectuează activitate de transport rutier internaţional contra cost de persoane;
sunt aduse precizări pentru cazul operatorilor economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare.

In Monitorul Oficial nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicata Legea nr. 129 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii:

Persoanele juridice au obligația declarării beneficiarului real, depunând la Registrul Comerțului o declarație privind beneficiarul real al respectivei societăți, în vederea înregistrării în Registrul Beneficiarilor Reali al Societăților (declaratia se depune in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a legii);
se interzice emiterea de noi acţiuni la purtător şi efectuarea de operaţiuni cu acţiunile la purtător existente.

In Monitorul Oficial nr. 592 din 18 iulie 2019 a fost publicat OPANAF nr. 1888 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii: se  adoptă noul model formularului 091 „Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum şi pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri”

12/07/2019

In Monitorul Oficial nr. 561 din 9 iulie 2019 a fost publicat OPANAF nr. 1886 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii: acest ordin modifică OPANAF nr. 49/2019 în sensul revenirii la modalitatea de depunere a Declarației unice în format hârtie. În acest caz, Declarația unică se depune la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

In Monitorul Oficial nr. 563 din 9 iulie 2019 a fost publicata legea nr. 127 privind sistemul public de pensii

Comentarii: cu unele excepții, legea intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021.

24/06/2019

In Monitorul Oficial nr. 507 din 21 iunie 2019 a fost publicata OUG nr. 43 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor

Comentarii:

Lista codurilor de activitate pentru entităților pot beneficia de aplicarea facilităților fiscale specifice domeniului construcțiilor a fost completat cu următoarele:

2351 – Fabricarea cimentului;

2352 – Fabricarea varului şi ipsosului;

2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;

Calcul cifrei de afaceri pentru acordare facilității fiscale:
pentru societăţile înregistrate la registrul comerţului începând cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea,
pentru societăţile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecărui an se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat pe anul fiscal anterior. Dacă aceste societăți au înregistrat o cifră de afaceri din activităţile enumerate in lege realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilităţile fiscale se vor acorda pe toată durata anului în curs. Pentru societăţile care nu realizează această limită minimă a cifrei de afaceri cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv se va aplica principiul societăţilor comerciale nou-înfiinţate: cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea;
cifra de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă şi acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare activităţilor menţionate. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată;
mecanismul de calcul al cifrei de afaceri în vederea aplicării facilităţii fiscale se va stabili prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, care se va publica pe site-ul instituţiei.
Nivelul veniturilor pentru care se aplică facilitatățile:
veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar;
Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obţinut din salarii şi asimilate salariilor. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 30.000 lei nu va beneficia de facilităţi fiscale;
Dispozițiile de mai sus se aplică începând cu data de 12 iulie 2019.

27/05/2019

In Monitorul Oficial nr. 403 din 23 mai 2019 a fost publicata OUG nr. 31 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Comentarii: începând cu 1 iunie 2019, se va aplica o cotă de TVA de 5% pentru livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiţionale.

In Monitorul Oficial nr. 404 din 23 mai 2019 a fost publicat OMFP nr. 2165 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii aprilie 2019, cu excepţia pct. 9 din anexa nr. 4 “Tip asigurat” care se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii mai 2019

19/04/2019

In Monitorul Oficial nr. 296 din 17 aprilie 2019 a fost publicata Legea nr. 60 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Pentru definirea serviciilor furnizate pe cale electronică se face trimitere la Anexa II din la Directiva 112 şi la art. 7 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011;
Sunt transpuse prevederile Directivei (UE) 2016/1.065 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte tratamentul aplicat cupoanelor valorice;
locul de prestare al serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune și serviciilor furnizate pe cale electronică către o persoana neimpozabilă este considerat locul unde prestatorul își are stabilit sediul activității sale economice, domiciliul stabil sau reședința obișnuită dacă valoarea totală, fără TVA, a prestărilor de servicii nu depăşeşte, în anul calendaristic curent, 10.000 euro  şi nu a depăşit această sumă în cursul anului calendaristic precedent. După depașirea plafonului, locul prestării va fi statul beneficiarului.

16/04/2019

In Monitorul Oficial nr. 282 din 12 aprilie 2019 a fost publicata HG 213 pentru modificarea şi completarea titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Comentarii: este detaliat demersul în vederea determinării cotei de tva pentru situația comercializării unor pachete care cuprind bunuri supuse unor cote diferite de tva.

25/03/2019

In Monitorul Oficial nr. 223 din 22 martie 2019 a fost publicat  OPANAF nr. 819 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii:

Pentru ca persoanele fizice/juridice plătitoare sa dispuna de creditul fiscal specific sponsorizărilor, beneficiarii trebuie să fie înscrisi în registrul reglementat prin acest act normativ.

In Monitorul Oficial nr. 204 din 14 martie 2019 a fost publicata Ordonanța de Urgență pentru prorogarea unor termene

Comentarii:

 • În anul 2019, termenul de 15 martie prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv;
 • În anul 2019, termenul de 15 martie prevăzut pentru depunerea formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

In Monitorul Oficial nr. 209 din 15 martie 2019 a fost publicata Legea nr. 50 Legea bugetului de stat pe anul 2019

In Monitorul Oficial nr. 196 din 12 martie 2019 a fost publicata Legea nr. 47 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

Comentarii: câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este de 5.163 lei.

31/01/2019

In Monitorul Oficial nr. 61 din 23 ianuarie 2019 a fost publicat  OPANAF nr. 3201 privind Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi de către organul fiscal central

Comentarii: în situația reconsiderării tranzacţiei/ reîncadrării formei unei activităţi, plata obligaţiilor fiscale declarate iniţial reprezintă o plată anticipată. În plus, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare scadenţei şi până la data stingerii acestora inclusiv.

21/01/2019

In Monitorul Oficial nr. 44 din 17 ianuarie 2019 a fost publicata Legea nr. 30 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetar

Comentarii: click pentru Sinteza modificari Cod fiscal

18/01/2019

In Monitorul Oficial nr. 43 din 16 ianuarie 2019 a fost publicat OPANAF nr. 49 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii: formularul se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2018, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2019.

16/01/2019

In Monitorul Oficial nr. 40 din 15 ianuarie 2019 a fost publicat OPANAf nr. 48 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” şi 207 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”

Comentarii:

Formularul 205

Formularul se va depune până la data de 31 ianuarie pentru declararea:

·       veniturilor din dividende;

·       veniturilor din dobânzi;

·       veniturilor din lichidarea unei persoane juridice;

·       veniturilor din pensii;

·       veniturilor din premii;

·       veniturilor din jocuri de noroc;

·       veniturilor din alte surse.

·     câştigurilor/pierderilor din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar.

Formularul 207: se va depune până la data de 31 ianuarie de către plătitorii de venituri pentru declararea impozitului reţinut la sursă pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, pe beneficiari de venit.

In Monitorul Oficial nr. 40 din 15 ianuarie 2019 a fost publicat OPANAF nr. 50 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

15/01/2019

In Monitorul Oficial nr. 35 din 14 ianuarie 2019 a fost publicat OMFP nr.10 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

In Monitorul Oficial nr. 24 din 9 ianuarie 2019 a fost publicat HG 1045  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Comentarii:

Regimul fiscal aplicabil tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, tichetelor cadou, tichetelor de creşă, respectiv tichetelor culturale este, atât pentru beneficiari, cât şi pentru angajatori/plătitori de venituri, cel prevăzut de Codul fiscal.
Regimul fiscal aplicabil tichetelor culturale este următorul:
pentru angajator reprezintă cheltuieli cu deductibilitate limitată, potrivit prevederilor art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3 din Codul fiscal;
pentru beneficiar reprezintă avantaje în natură la stabilirea impozitului pe venit, conform art. 76 alin. (3) din din Codul fiscal.

09/01/2019

In Monitorul Oficial nr. 18 din 8 ianuarie 2019 a fost publicat OPANAF nr. 3200 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”

Comentarii:

Cu privire la perioada de raportare inscrisa in declaratia 101, actul normativ stabileste urmatoarele:

–          în cazul contribuabililor care au fost plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor și au realizat venituri mai mari de 1.000.000 euro, fiind astfel obligați conform legii ca începând cu trimestrul în care au atins acest prag să devină plătitori de impozit pe profit, se va înscrie perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care s-a atins pragul și sfârșitul anului de raportare;

–          în cazul microîntreprinderilor care au subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei şi au cel puţin 2 salariaţi şi care optează la plata impozitului pe profit se va înscrie perioada din anul fiscal pentru care datorează impozit pe profit;

–          în cazul contribuabililor care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic se va înscrie perioada reprezentând anul fiscal modificat;

–          în cazul contribuabililor care se dizolvă cu lichidare se va înscrie perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare.

31/12/2018

In Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018 a fost publicata OUG nr.114 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

Comentarii:

Jocuri de noroc online

Începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc online au obligaţia de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar;

Zilieri

O persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

Codul fiscal
In perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, sunt scutite de la plata impozitului pe venit în anumite condiții. Pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor realizate de persoanele fizice de la acești angajatori se aplică o reducere a cotei contribuţiei de asigurări sociale cu 3,75 puncte procentuale iar aceste venituri sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.  Pentru angajatori, cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă de 2,25% se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;
Se extinde aplicarea taxării inverse până la 30 iunie 2022 pentru următoarele operațiuni:
livrarea de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, care nu sunt în principiu destinate ca atare consumatorilor finali;
transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră;
livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România;
transferul de certificate verzi;
furnizările de telefoane mobile;
furnizările de dispozitive cu circuite integrate;
furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri.

Codul muncii

În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

23/12/2018

In Monitorul Oficial nr. 1086 din 21 decembrie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2565 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2018

Comentarii:  pentru semestrul II al anului 2018 valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 15,18 lei

In Monitorul Oficial nr. 1079 din 20 decembrie 2018 a fost publicata Legea nr. 309 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a protocolului la convenţie, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 2017

In Monitorul Oficial nr. 1058 din 13 decembrie 2018 a fost publicata OUG nr. 107 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

Comentarii: termenul pentru intrarea in vigoare a dispozițiilor Legii nr. 165/2018 referitoare la vouchere de vacanță se prorogă pănă la data de 1 ianuarie 2021, amânându-se astfel creșterea plafonului maxim al îndemnizației.

11/12/2018

In Monitorul Oficial nr. 1045 din 10 decembrie 2018 a fost publicat HG nr. 937  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: incepând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de

2.080 lei lunar;
2.350 lei lunar pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare.

07/12/2018

In Monitorul Oficial nr. 1037 din 6 decembrie 2018 a fost publicat OMFP nr. 3659 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:  se adoptă instrucțiunile de aplicare unitară a reglementărilor privind cotele reduse de TVA pentru livrările de alimente și prestările de servicii de restaurant sau catering, stabilind principalele elemente care stau la baza încadrării din punctul de vedere al TVA a operaţiunilor realizate de persoanele impozabile

In Monitorul Oficial nr. 1030 din 4 decembrie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1667 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2019

Comentarii: pragurile valorice Intrastat pentru anul 2019 sunt de 900.000 lei atat pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cat şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri. 

15/11/2018

In Monitorul Oficial nr. 942 din 7 noiembrie 2018 a fost publicat OMFP nr. 3456 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Comentarii: entitățile care aplică reglementările contabile conform cu OMFP nr. 1802/2014 pot revizui metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă.

15/10/2018

In Monitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018 a fost publicata OUG nr. 89 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii:

Începând cu 1 noiembrie 2018 se extinde cota redusă de tva de 5% pentru următoarele servicii:

–          Accesul la bâlciuri, parcuri de distracţii şi parcuri recreative ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9321 şi 9329;

–          dreptul de utilizare a facilităţilor sportive ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311 şi 9313, în scopul practicării sportului şi educaţiei fizice.

–          cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

–          serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10.

Se acordă o bonificație de 10% din sumele cuprinse în deciziile de impunere anuală emise şi comunicate de organul fiscal competent după 9 octombrie 2018, dacă sunt plătite integral până la data de:

–          15 decembrie 2018, inclusiv – pentru sumele reprezentând definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 şi pentru definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017, al căror termen limită de plată, conform actului normativ analizat astăzi, este data de 30 iunie 2019.

–          31 martie 2019, inclusiv – pentru sumele reprezentând definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, al căror termen limită de plată, conform actului normativ analizat astăzi, este 30 iunie 2019.

20/09/2018

In Monitorul Oficial nr. 797 din 18 septembrie 2018 a fost publicata HG nr. 714 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

Comentarii: persoana delegată sau detaşată într-o localitate situată la o distanţă de cel puțin 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizaţie de detaşare în cuantum de 20 lei/zi.

Actul normativ intra in vigoare la 1 ianuarie 2019.

In Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018 a fost publicat OMFP nr. 3067 pentru completarea unor reglementări contabile

Comentarii: actul normativ modifică reglementările contabile în concordanță cu ultimele prevederi privind posibilitatea distribuirii de dividende în cursul exercițiului financiar, pe baza situațiilor financiare interimare.

31/07/2018

In Monitorul Oficial nr. 646 din 25 iulie 2018 a fost publicat OPANAF nr. 1825 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 “Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private”

Comentarii:

in cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, declarația se depune până la termenul de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit;
pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, declarația se depune, de regulă,  până la data de 25 ianuarie a anului următor.

19/07/2018

In Monitorul Oficial nr. 623 din 18 iulie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2531  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Comentarii:

Este reglementat modul de întocmire și depunere al situațiilor financiare semestriale la 30 iunie 2018 pentru operatori economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. Termenul de depunere pentru raportările contabile la 30 iunie 2018 este data de 16 august 2018.

Se modifică planul de conturi utilizat de entitățile care conduc contabilitatea conform OMFP nr. 1802/2014 cât și planul de conturi utilizat de entitățile care conduc contabilitatea conform IFRS astfel:

denumirea contului 441 se modifică în „Impozitul pe profit şi alte impozite”.
se introduc următoarele conturi:

4415 „Impozitul specific unor activităţi”;
6231 „Cheltuieli de protocol”;
6232 „Cheltuieli de reclamă şi publicitate”;
695 „Cheltuieli cu impozitul specific unor activităţi”.

In Monitorul Oficial nr. 611 din 17 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 175 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:se extinde aplicarea cotei reduse a TVA de 9% pentru următoarele prestări de servicii și livrări de bunuri:

–       livrarea apei pentru irigaţii în agricultură;

–       serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.

 Aceste prevederi intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2019.

16/07/2018

In Monitorul Oficial nr. 602 din 13 iulie 2018 a fost publicată OUG nr. 63 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen

Comentarii: se prorogă termenul de depunere al declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la 31 iulie 2018.

In Monitorul Oficial nr. 599 din 13 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 165 privind acordarea biletelor de valoare

Comentarii: Legea cuprinde reglementările privind biletele de valoare – tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă, tichete culturale şi vouchere de vacanţă ce vor fi aplicabile începând cu 1 ianuarie 2019

In Monitorul Oficial nr. 595 din 12 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 163 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

Comentarii:

prin opțiune, dividendele se pot distribui trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor;
regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului se va face prin situaţiile financiare anuale iar plata acestor diferențe se face în termen de 60 de zile de la data aprobării acestora;
sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate şi se reflectă în situaţiile financiare interimare drept creanţe faţă de acţionari, respectiv asociaţi.

05/07/2018

In Monitorul Oficial nr. 521 din 26 iunie 2018 a fost publicată Legea nr. 126 privind pieţele de instrumente financiare

In Monitorul Oficial nr. 523 din 26 iunie 2018 a fost publicată Legea nr. 150 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii: în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită de titulari ai dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport, se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală.

In Monitorul Oficial nr. 507 din 20 iunie 2018 a fost publicat  OPANAF nr. 1450 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

Comentarii: ordinul stabileşte procedura aplicata de organul fiscal pentru:

Acordarea deducerii la contribuţia socială de sănătate în conformitate cu art. I alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018;
Verificarea contribuabililor cu privire la corectitudinii stabilirii deducerii.

.31/05/2018

In Monitorul Oficial nr. 442 din 25 mai 2018 a fost publicat  HG nr. 354 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

click pentru Sinteza HG 354 modificare Norme Cod fiscal

22/05/2018

In Monitorul Oficial nr. 424 din 18 mai 2018 a fost publicat  OPANAF nr. 1203 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii:  ordinul adoptă noul model al formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” și Nomenclatorul obligaţiilor scutite de la plată. Prin formularul 100  nu se mai declară impozitul pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozitul pe veniturile din arendarea bunurilor agricole sau impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică.

In Monitorul Oficial nr. 422 din 17 mai 2018 a fost publicata Legea nr. 111 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: modificarile vizeaza facilităţi la plata impozitelor si taxelor locale pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate.

16/05/2018

In Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1619 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2018

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2018, incepând cu luna mai  valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 450 lei.

In Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1618 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2018

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2018, incepând cu luna mai valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 15,18 lei.

15/05/2018

In Monitorul Oficial nr. 405 din 11 mai 2018 a fost publicat OPANAF nr. 1155 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii: actul normativ aduce modificări de ordin terminologic.

In Monitorul Oficial nr. 402 din 10 mai 2018 a fost publicat OMFP nr. 1931  pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: actul normative adoptă noul model al formularului 112 „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” și modul de completare al acestuia.

23/04/2018

In Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018 a fost publicata Legea nr. 87 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

In Monitorul Oficial nr. 313 din 10 aprilie 2018 a fost publicata Legea nr. 86 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

In Monitorul Oficial nr. 315 din 10 aprilie 2018 a fost publicata Legea nr. 88 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

In Monitorul Oficial nr. 316 din 11 aprilie 2018 a fost publicat OPANAF nr. 1003 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”

11/04/2018

In Monitorul Oficial nr. 296 din 2 aprilie 2018 a fost publicata Legea nr. 81 privind reglementarea activităţii de telemuncă

03/04/2018

In Monitorul Oficial nr. 291 din 30 martie 2018 a fost publicat OPANAF nr. 888 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

comentarii: formularul se utilizează pentru declararea venitului realizat în anul 2017, precum şi pentru declararea impozitului pe venitul estimat şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice începând cu anul 2018

In Monitorul Oficial nr. 291 din 30 martie 2018 a fost publicata OUG nr. 25 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

click pentru Sinteza modificari cod fiscal OUG 25 din 2018

In Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018 a fost publicata OUG nr. 18 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

click pentru Sinteza modificari cod fiscal OUG 18 din 2018

In Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018 a fost publicata Legea nr. 72 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru Sinteza modificari cod fiscal Legea 72 din 2018

12/03/2018

In Monitorul Oficial nr. 225 din 13 martie 2018 a fost publicata OUG nr. 15 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii: corelarea dispozitiilor din OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilorcu cele din Codul fiscal

In Monitorul Oficial nr. 226 din 13 martie 2018 a fost publicata Legea nr. 64 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii: Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui, este sărbătoare legală îmn care nu se lucrează.

05/03/2018

In Monitorul Oficial nr. 190 din 1 martie 2018 a fost publicata OUG nr. 8 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii

Comentarii:

Cu privire la stagiul de cotizare:
stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor medicale şi a indemnizaţiilor aferente este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical;
cu privire la indemnizatiile pentru concedii medicale   
Începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2018, în situaţia în care din aplicarea dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. o), art. 143 alin. (4) şi art. 144 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă un cuantum al contribuţiei de asigurări sociale calculate mai mare decât nivelul aferent sumei reprezentând 10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, corespunzătoare numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, în cazul persoanelor care în intervalul 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018 inclusiv se află sau intră în concediu medical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul contribuţiei de asigurări sociale datorate nu poate fi mai mare decât acest nivel, pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical iniţiale acordate oricând în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018 inclusiv, precum şi pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical acordate în continuarea concediilor medicale iniţiale acordate oricând în perioada anterioară datei de 1 iulie 2018.
Începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2018, în situaţia în care din aplicarea dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. o), art. 143 alin. (4) şi art. 144 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă un cuantum al contribuţiei de asigurări sociale calculate mai mare decât nivelul aferent sumei reprezentând 10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, corespunzătoare numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, în cazul persoanelor care în intervalul 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018 inclusiv se află sau intră în concediu medical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) – e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul contribuţiei de asigurări sociale datorate nu poate fi mai mare decât acest nivel, pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical iniţiale acordate oricând în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018 inclusiv, precum şi pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical acordate în continuarea concediilor medicale iniţiale acordate oricând în perioada anterioară datei de 1 octombrie 2018.
Pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente anului 2018 plătite înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru care cuantumul contribuţiei de asigurări sociale aferent acestor indemnizaţii este mai mare decât nivelul prevăzut la alin. (1) şi (2), angajatorul/plătitorul efectuează regularizarea acesteia prin depunerea declaraţiei rectificative şi plăteşte diferenţele de indemnizaţii persoanelor în drept, până la 31 martie 2018.

12/02/2018

In Monitorul Oficial nr. 125 din 8 februarie 2018 a fost publicata OUG nr. 3 privind unele masuri fiscal-bugetare

Comentarii: pentru angajaţii care se încadrează în categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal al căror salariu brut lunar este majorat cu cel puţin 20% faţă de nivelul celui din luna decembrie 2017, angajatorii/plătitorii stabilesc, reţin la sursă şi plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după următoarea formulă de calcul:

  CASS reţinută = venit brut2018 – CAS datorată în 2018 – salariu net decembrie2017.

Valoarea reprezentând diferenţa pozitivă dintre contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată şi calculată potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută conform formulei de mai sus se stabileşte de către angajator/plătitor şi se evidenţiază distinct ca sumă dedusă în formularul 112. Aceste dispozitii se aplica veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate in anul 2018.

08/02/2018

In Monitorul Oficial nr. 120 din 7 februarie 2018 a fost publicat OMFP nr. 1243 privind completarea unor reglementări contabile

Comentarii: planul de conturi se completeaza cu conturile 4315 “Contribuţia de asigurări sociale (P)”, 4316 “Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P)”, 436 “Contribuţia asiguratorie pentru muncă (P)” şi 646 “Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă” .

07/02/2018

In Monitorul Oficial nr. 101 din 2 februarie 2018 a fost publicat OMFP nr. 1209  pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Comentarii: actul normativ aproba formularul 112 care se va utiliza  începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2018.

01/02/2018

In Monitorul Oficial nr. 95din 31 ianuarie 2018 a fost publicata OUG nr. 2 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: actul normative prorogă termenul de depunere al formularului 600 „Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” până la data de 15 aprilie 2018

24/01/2018

In Monitorul Oficial nr. 66 din 23 ianuarie 2018 a fost publicat OMFP nr. 470 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

22/01/2018

In Monitorul Oficial nr. 52 din 18 ianuarie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3337 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Comentarii:

pot beneficia de scutire și angajații care deţin o diplomă de bacalaureat şi urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate şi prestează efectiv una dintre activităţile pentru care se aplică această scutire;
Pentru cazurile în care nu se poate prezenta diploma acordată după finalizarea studiilor universitare facilitate fiscală poate fi acordată în baza următoarele documente justificative, după caz:

adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă, eliberată de instituţia de învăţământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată;
copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a diplomei de bacalaureat, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoaştere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate;
adeverinţă care să ateste faptul că persoana urmează o formă de învăţământ superior, în cazul în care angajatul deţine diplomă de bacalaureat, eventual echivalată/recunoscută, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licenţă.
Se extinde lista ocupaţiilor specifice activităţilor de creare de programe pentru calculator pentru care se poate beneficia de scutirea de impozit pe venit, adăugându-se următoarele:

programator ajutor;
analist ajutor.

In Monitorul Oficial nr. 52 din 18 ianuarie 2018 a fost publicată Legea nr. 29 privind anularea unor obligaţii fiscal

Comentarii:

Persoanele fizice care, pe perioadele fiscale de până la 1 iunie 2017, au obținut venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal și ale căror venituri au fost reîncadrate de organul fiscal ca venituri dintr-o activitate independentă, vor beneficia de anularea diferenţelor de obligaţii fiscale principale, respectiv impozit pe venit şi contribuţii sociale, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora.
În cazul persoanelor fizice, PFA, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, cu sediul activităţii economice în România, care au realizat activităţile de producţie agricolă, inclusiv activităţile de transformare a produselor agricole prin alte metode decât cele industriale sau au furnizat servicii agricole utilizând munca manuală proprie şi/sau echipamentele specifice se anulează diferenţele de TVA şi accesoriile aferente acestora, pentru perioadele fiscale anterioare datei de 31 decembrie 2016, stabilite prin decizie de impunere comunicată contribuabilului anterior intrării în vigoare a acestei legi, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 220.000 lei.

16/01/2018

In Monitorul Oficial nr. 31 din 12 ianuarie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 15 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

10/01/2018

In Monitorul Oficial nr. 14 din 8 ianuarie 2018 a fost publicat OPANAF nr. 4160 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”

Comentarii: ordinul se aplică începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2017

In Monitorul Oficial nr. 5 din 3 ianuarie 2018 a fost publicata Legea nr. 3 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

Comentarii: câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei.

In Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2018 a fost publicat OMFP nr. 3254 privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

au obligaţia conducerii registrului:

contribuabilii pentru care venitul net anual se stabileşte în sistem real, în baza datelor din contabilitate;
persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

          a) activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere;

          b) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;

contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit au obligaţia să completeze în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri.

30/12/2017

In Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017 a fost publicata Legea nr. 275 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

click pentru Sinteza lege plata defalcata tva

In Monitorul Oficial nr. 1037 din 28 decembrie 2017 a fost publicata Legea nr. 270 Legea prevenerii

Comentarii:

scopul legii este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii;
contravenţiile, precum şi modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, care se adoptă până la 15 ianuarie 2018.

In Monitorul Oficial nr. 1037 din 28 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3781 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii:

·         Se completează nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat raportate prin formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

·         Se modifică instrucţiunile de completare ale formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat.

In Monitorul Oficial nr. 1038 din 29 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3726  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

Comentarii: ordinul modifică modelul unor formulare utilizate pentru declararea veniturilor realizate începând cu anul 2017 şi definitivarea impozitului anual, respectiv:

·         formularul 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”;

·         formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”;

·         formularul 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”.

In Monitorul Oficial nr. 1038 din 29 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3780 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

Comentarii:

a) 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p şi “Fişa capacităţii de cazare”, cod 14.13.01.13/3p;

b) 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”, cod 14.13.01.13/9 şi “Anexa nr. … la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”, cod 14.13.01.13/9;

c) 222 “Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate”, cod 14.13.01.13/5i;

d) 223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi pentru entităţile supuse regimului transparenţei fiscale”, cod 14.13.01.13/1i;

e) 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România”, cod 14.13.01.13/5.

In Monitorul Oficial nr. 1041 din 29 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 4140 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice

Comentarii: sunt reglementate modelele unor formulare utilizate pentru stabilirea  contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice, respectiv:

formular 600 „Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”;
formular 610 „Decizie de impunere privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”

29/12/2017

In Monitorul Oficial nr. 1027 din 27 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3725 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Comentarii:

ordinul adoptă modelele formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi stabilește tipurile de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2018;
contribuţia asiguratorie pentru muncă se înscrie, cu data de 1 ianuarie 2018, în vectorul fiscal al contribuabililor care, la data de 31 decembrie 2017, au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora. Modificarea vectorului fiscal se realizează, din iniţiativa organului fiscal competent, până la data de 15 ianuarie 2018.

In Monitorul Oficial nr. 1030 din 28 decembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1503 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Comentarii: actul normativ schimba metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu.

In Monitorul Oficial nr. 1033 din 28 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3769 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

Comentarii:

Contribuţia asiguratorie pentru muncă se înscrie, cu data de 1 ianuarie 2018, în vectorul fiscal al contribuabililor care, la data de 31 decembrie 2017, au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora;
Modificarea vectorului fiscal se realizează, din iniţiativa organului fiscal competent, până la data de 15 ianuarie 2018.

20/12/2017 bis

In Monitorul Oficial nr. 1005 din 19 decembrie 2017 a fost publicata OUG nr. 99  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Comentarii: adoptarea actului normative a fost impusă, printre altele, de necesitatea punerii în concordanţă a dispoziţiilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 cu dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în ceea ce priveşte contribuţia asiguratorie pentru muncă

20/12/2017

In Monitorul Oficial nr. 1005 din 19 decembrie 2017 a fost publicata HG nr 905 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

Comentarii:

orice modificare a datelor cu privire la:
funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative;
tipul contractului individual de muncă;
durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;
durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial

se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.

orice modificare a datelor refritoare la salariul de bază lunar brut, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă se transmite în registru în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când transmiterea în registru se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia

18/12/2017

In Monitorul Oficial nr. 995 din 14 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3480 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

15/12/2017

In Monitorul Oficial nr. 984 din 12 decembrie 2017 a fost publicat OMFP nr.3103 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

03/12/2017

In Monitorul Oficial nr. 950 din 29 noiembrie 2017 a fost publicat HG nr. 846 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.900 lei lunar

28/11/2017

In Monitorul Oficial nr. 931 din 27 noiembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3357 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale

In Monitorul Oficial nr. 935 din 27 noiembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1851 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2017

Comentarii: pentru semestrul II al anului 2017, incepând cu luna noiembrie valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 440 lei.

In Monitorul Oficial nr. 935 din 27 noiembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1852 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017

Comentarii: pentru semestrul II al anului 2017, incepând cu luna noiembrie valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 15,09 lei.

In Monitorul Oficial nr. 938 din 28 noiembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3300 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: ordinul modifică procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA atunci când încetează situația care a condus la anularea inițială a înregistrării în scopuri de TVA și adoptă modelul formularului 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”

In Monitorul Oficial nr. 939 din 28 noiembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1887 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2018

Comentarii: pragurile valorice Intrastat pentru anul 2018 sunt de 900.000 lei atat pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cat şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

In Monitorul Oficial nr. 929 din 27 noiembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3289 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: stabilește procedura de declarare a contribuabililor inactivi și procedura de reactivare a acestora și adoptă noile formulare utilizate în cadrul acestor proceduri

In Monitorul Oficial nr. 907 din 20 noiembrie 2017 a fost publicata HG nr. 804 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

Comentarii:

Sunt definite și activitățile de comerţ ocazional ca fiind acte de comerţ cu caracter întâmplător, efectuate pe durată limitată de timp cu ocazia unor târguri, saloane, sărbători cu caracter laic, expoziţii cu vânzare, precum şi livrările de bunuri către proprii angajaţi pentru uzul propriu;
Începând cu 1 august 2018 și până la data implementării sistemului informatic, utilizatorii sistemelor ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afişajul client, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem informatic, au obligaţia de a transmite către ANAF date privind funcționarea aparatelor de marcat electronice fiscale, bonurile emise sau raportul fiscal de închidere zilnică. În acest sens, până la data de 28 februarie 2018 se va adopta procedura de transmitere a acestor date prin ordin ANAF.

18/11/2017

In Monitorul Oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017 a fost publicata OUG nr. 82   pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii:

In perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017 vor duse la îndeplinire următoarele măsuri:

în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, se asigură cadrul normativ necesar pentru stimularea negocierii colective la nivel de unitate pentru toate categoriile de angajatori, chiar dacă numărul de salariaţi este mai mic de 21.
în celelalte unităţi, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017, este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare.

15/11/2017

In Monitorul Oficial nr. 894 din 14 noiembrie 2017 a fost publicat  OPANAF nr. 3159  pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: actul normativ adoptă procedura de soluţionare a cererilor de rambursare a TVA formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul UE și modelul formularului 313 „Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene

In Monitorul Oficial nr. 894 din 14 noiembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3049 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Raportul pentru fiecare ţară în parte”

12/11/2017

In Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017 a fost publicata OUG nr. 79 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru Sinteza modificari cod fiscal OUG nr. 79

08/11/2017

In Monitorul Oficial nr. 875 din 7 noiembrie 2017 a fost publicata Legea nr. 209 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: nu se datorează impozit pe clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice și pe suprafețele construite ale terenurilor aferente acestora, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au fațada stradală și/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice.

In Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017 a fost publicat OMFP nr. 2827 privind completarea unor reglementări contabile

Comentarii: sunt introduse două noi conturi în concordanță cu modificările recente privind plata defalcată a TVA:Comentarii:

 • 5126 „Conturi la bănci în lei – TVA defalcat“;

      – 5127 „Conturi la bănci în valută – TVA defalcat“

27/10/2017

In Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017 a fost publicat OMFP nr. 2800 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: procedură se aplică pentru obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA ale persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează, prin depunerea unei notificări, pentru plata defalcată a acestei taxe în perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017

26/10/2017

In Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2935 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii: este adoptat noul model al formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, respectiv:

 • formular 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
 • formular 710 „Declaraţie rectificativă”.
  Aceste prevederi sunt aplicabile începând cu obligaţiile aferente lunii septembrie 2017, cu termen de declarare până la data de 25 octombrie 2017, inclusiv.

In Monitorul Oficial nr. 813 din 13 octombrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2927 privind procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA

Comentarii: titularii conturilor de TVA (conturile prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA ) pot solicita transferul sumelor din aceste conturi prin depunerea formularului 310 „Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA”.

12/10/2017

In Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2899 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: actul normative corelează dispoziţiile Codului fiscal cu cele legislaţiei secundare

09/10/2017

In Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 690/2017  privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

Comentarii: la data de 17 iunie 2017 a intrat în vigoare Acordul dintre România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016, ratificat prin Legea nr. 99/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 12 mai 2017

In Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2779 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 110 “Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă”

In Monitorul Oficial nr. 780 din 3 octombrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2856 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2853 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: actul normativ stabileste procedura de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social

03/10/2017

In Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017 a fost publicata Legea nr. 196 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

28/09/2017

In Monitorul Oficial nr. 763 din 26 septembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2743 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) “Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA”

Comentarii: actul normativ adoptă modelul formularului 086 „Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA“. Acest formular se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează pentru aplicarea opţională a mecanismului de plată defalcată a TVA, în perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017. Aceste persoane vor aplica mecanismul începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, ca urmare a exprimării opțiunii.

20/09/2017

In Monitorul Oficial nr. 747 din 18 septembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2372  pentru aprobarea modelului, conţinutului, precum şi a instrucţiunilor de completare a formularului (700) “Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, cod 14.13.01.10.01

Comentarii: formularul se utilizează exclusiv pentru declararea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a menţiunilor privind vectorul fiscal (înregistrarea/modificarea tipurilor de obligaţii fiscale pentru care contribuabilul/plătitorul are obligaţia declarării)

06/09/2017

In Monitorul Oficial nr. 716 din 05 septembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1024 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii:

actul normativ aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, anexele 1.1 “Anexa angajator” şi 1.2 “Anexa asigurat”, precum şi instrucţiunile de completare ale acestuia;
prevederile ordinului se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii octombrie.

In Monitorul Oficial nr. 717 din 05 septembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2326 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: actul normativ stabileşte noua procedură de acordare  a scutirii de impozit pe venit a persoanelor care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare.

In Monitorul Oficial nr. 717 din 05 septembrie 2017 a fost publicat OMFP nr. 2343 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

procedura se aplică în cazul salariaţilor care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu nivelul salariului minim brut, pentru care angajatorii sau persoanele asimilate acestora datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul venitului brut lunar realizat efectiv, şi nu la nivelul salariului minim brut pe ţară;
salariaţii aflaţi în situaţia descrisă mai sus au obligaţia să depună la fiecare angajator sau persoane asimilate acestuia o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii şi asimilate salariilor în baza mai multor contracte individuale de muncă, sunt cel puţin egale cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată. Prin excepţie, în cazul în care la unul dintre angajatori salariaţii realizează un venit brut lunar, corespunzător numărului de zile lucrate în lună, cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, aceştia nu au obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere la angajatorul respectiv.

05/09/2017

In Monitorul Oficial nr. 708 din 31 august 2017 a fost publicata OG nr. 30 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

click pentru Sinteza modificari Cod procedura fiscala OG 30

In Monitorul Oficial nr. 706 din 31 august 2017 a fost publicata OG nr. 25 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru Sinteza OG nr. 25

In Monitorul Oficial nr. 706 din 31 august 2017 a fost publicata OG nr. 23 privind plata defalcata a TVA

click pentru Sinteza plata defalcata a tva OG nr. 23

09/08/2017

In Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017 a fost publicata OUG nr. 60 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Comentarii:

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

Anterior, obligaţia era una alternativă:

plata lunar către bugetul de stat o unei sume reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap
achiziţia de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

08/08/2017

In Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017 a fost publicata OUG nr. 55 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Comentarii:

Indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată şi nici mai mare de 8.500 lei.

In Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017 a fost publicata OUG nr. 53 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii:

Este definit termenul “muncă nedeclarată”;
Pe lângă obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, angajatorul trebuie să evidenţieze ora de începere şi a cea de sfârşit al programului de lucru;
primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă se sanţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii se sanţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat se sanţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp partial se sanţionează cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată;”
încălcarea obligaţiei privind păstrarea la locul de muncă a unei copii a contractului individual de muncă se sancţionează cu amendă de 10.000 lei;
Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din amenda prevăzută la alin. 3-6 de mai sus;
Fapta de a primi la muncă mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă este dezincriminata;
Primirea la muncă a unei persoane aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

28/07/2017

In Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017 a fost publicata OG nr. 4 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: cu anumite excepţii, începand cu cu veniturile aferente lunii august 2017, în cazul în care câştigului lunar brut realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat, venitul luat în calcul este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost active.

25/07/2017

In Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017 a fost publicata Legea nr. 177 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru Sinteza modificari cod fiscal Legea nr. 177

11/07/2017

In Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017 a fost publicat OMFP nr. 925 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii

In Monitorul Oficial nr. 518 din 4 iulie 2017 a fost publicat OPANAF nr.1886 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularelor 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 “Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016

In Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017 a fost publicata Legea nr. 155 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată

Comentarii: obligaţia de a întocmi situaţia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenţă, după caz, subzistă doar în cazul persoanele juridice cu capital integral/majoritar/minoritar de stat

23/06/2017

In Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017 a fost publicat Ordin nr.409/4020/737  privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Comentarii:

este introdusă condiţia ca activitatea de creare de programe pentru calculator să fie destinată comercializării;
din definiţia activităţii de creare de programe pentru calculator este eliminata condiţia ca scopul acesteia să fie realizarea unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializării;
este reintrodus plafonul minim de 10.000 euro al veniturilor anuale/angajat obţinute din activitatea de creare de programe pentru calculator;
dispoziţiile actului normativ intră în vigoare la data de 1 iulie 2017 şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii intrării în vigoare.

In Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017 a fost publicat OMFP nr.895 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii:

raportările contabile semestriale se depun până cel mai târziu la data de 16 august 2017;
sunt aduse modificări Ordinului nr. 1802/2014 sub aspectul reflectării contabile a operaţiunilor cu certificate verzi.

In Monitorul Oficial nr. 467 din 21 iunie 2017 a fost publicat OMFP nr.894 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial

Comentarii: procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale este extinsă și pentru situaţia completării eronate a:

Ø  codului unic de înregistrare al entităţii raportoare;

Ø  indicatorilor raportaţi prin formularul „Bilanţ”/„Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”, dacă valoarea acestor indicatori poate fi dovedită de alte documente (de exemplu, act constitutiv, contracte etc.) şi acest aspect este cuprins în declaraţia pe propria răspundere

15/06/2017

In Monitorul Oficial nr. 440 din 14 iunie 2017 a fost publicata Legea nr.136 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Comentarii:

Sunt stabilite noi condiţii pentru aplicarea scutirii de impozit pentru veniturile realizate din salarii ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare:
scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare şi inovare cu indicatori de rezultat definiţi;
scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare, evidenţiate distinct în bugetul proiectului;
statul de plată aferent veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, obţinute de fiecare angajat din activităţile desfăşurate în proiectul de cercetare-dezvoltare şi inovare, se întocmeşte separat pentru fiecare proiect.
Legea intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României

14/06/2017

In Monitorul Oficial nr. 438 din 13 iunie 2017 a fost publicata OUG nr. 42 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii:

societățile-mamă finale ale unui grup de întreprinderi multinaționale cu rezidență fiscală în România vor depune un raport pentru fiecare ţară în parte, pentru fiecare an fiscal de raportare, în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaţionale. Acest raport se depune în vederea utilizării datelor primite în cadrul schimbului de informații automat între România și oricare alt stat membru;
autoritatea care primeşte raportul îl va transmite oricărui altui stat membru în care, pe baza informaţiilor din raportul pentru fiecare ţară în parte, una sau mai multe entităţi constitutive din grupul de întreprinderi multinaţionale al entităţii raportoare îşi au rezidenţa fiscală sau sunt supuse impozitării pentru activitatea economică desfăşurată prin intermediul unui sediu permanent;

Sunt excluse de la obligatia de raportare grupurile care, în anul precedent anului fiscal de raportare, au un venit consolidat total mai mic de 750.000.000 euro sau o sumă în lei echivalentă cu 750.000.000 euro, astfel cum se reflectă în situaţiile financiare consolidate ale grupurilor pentru respectivul an fiscal precedent

Raportul trebuie să conţină:

informaţii agregate referitoare la suma veniturilor, profitul/pierderile anterioare impozitării veniturilor, impozitul pe venit plătit, impozitul pe venit acumulat, capitalul declarat, profitul nedistribuit, numărul de salariaţi şi imobilizările corporale, altele decât numerarul sau echivalentele de numerar pentru fiecare jurisdicţie în care îşi desfăşoară activitatea grupul de întreprinderi multinaţionale;

identificarea fiecărei entităţi constitutive din grupul de întreprinderi multinaţionale, precizând jurisdicţia în care îşi are rezidenţa fiscală respectiva entitate constitutivă şi, în cazul în care este diferită de respectiva jurisdicţie de rezidenţă fiscală, jurisdicţia potrivit legislaţiei în temeiul căreia este organizată respectiva entitate constitutivă şi natura principalei sau principalelor activităţi economice ale respectivei entităţi constitutive.

6/06/2017

In Monitorul Oficial nr. 411 din 31 mai 2017 a fost publicata HG nr. 337 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României

Comentarii:

Actul normativ enumeră câteva elemente faptice avute în vedere de Inspecția Muncii la analiza activității desfășurate pe teritoriul României de către o întreprindere stabilită pe teritoriul Comunității sau al Confederației Elvețiene, astfel:

Ø  locul în care întreprinderea îşi are sediul social, locul în care deţine birourile, locul în care plăteşte impozite şi contribuţiile de asigurări sociale şi, dacă este cazul, locul în care este autorizată să îşi exercite activitatea sau este înregistrată la camera de comerţ sau organismul profesional al statului membru de stabilire;

Ø  activitatea de bază pentru care este autorizată întreprinderea şi obiectul contractului de prestări de servicii/contractului de punere la dispoziţie, încheiat între întreprinderea prestatoare/agentul de muncă temporară şi beneficiar/ utilizator, în baza căruia se realizează detaşarea transnaţională;

Ø  locul de recrutare a salariaţilor detaşaţi şi locul din care sunt detaşaţi;

Ø  legislaţia aplicabilă contractelor încheiate de întreprindere cu lucrătorii acesteia, precum şi contractelor încheiate cu clienţii;

Ø  contractele de muncă/alte forme de angajare încheiate de întreprindere cu propriii salariaţi, potrivit legislaţiei aplicabile în statul de origine;

Ø  locul în care întreprinderea îşi exercită activitatea de bază, precum şi locul în care îşi angajează personalul administrativ;

Ø numărul de contracte executate şi/sau mărimea cifrei de afaceri realizate în statul membru de stabilire

Inspectorii de muncă pot solicita acestor întreprinderi punerea la dispoziţie a formularului A1, a contractului de prestări de servicii încheiat între întreprinderea care face detaşarea transnaţională şi beneficiarul prestării de servicii/a contractului de punere la dispoziţie şi, după caz, a altor documente relevante în efectuarea controlului.

31/05/2017

In Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017 a fost publicat OPANAF nr. 1546 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”

Comentarii:

acest formular se utilizeaza de către contribuabilii care doresc modificarea anului fiscal și se depune astfel:

în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;
în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat;
până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat redevine an fiscal calendaristic 

23/05/2017

In Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017 a fost publicata Legea nr. 105 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Comentarii: prin derogare de la prevederile ce stabileau că un zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic,  pentru zilierii care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum şi activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate perioada este de 180 de zile

17/05/2017

In Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017 a fost publicat OPANAF nr. 1382 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Comentarii:  se modifica continutul formularului 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”.

In Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017 a fost publicat OPANAF nr. 1381 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii:  se modifica continutul si forma urmatoarelor formulare

formularul 091 „Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii, precum si pentru agricultorii care efectueaza livrari intracomunitare de bunuri”;
formularul 098 „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoare adaugata, conform art.316 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ”;

In Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017 a fost publicat Ordinul nr. 625 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2017, incepând cu luna mai   valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 15,09 lei.

In Monitorul Oficial nr. 319 din 4 mai 2017 a fost publicata HG nr. 284 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

click pentru Sinteza modificari Norme Cod fiscla HG nr. 284

20/04/2017

In Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017 a fost publicat OMF nr. 264 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

clik pentru Sinteza norme impozit specific

17/04/2017

In Monitorul Oficial nr. 262 din 13 aprilie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 1232 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: Procedura are ca scop final evaluarea riscului fiscal asociat atât persoanelor impozabile. Este reglementată constituirea unie baze de date specială reprezentând o listă în care sunt înscrise persoane impozabile, despre care organele fiscale deţin informaţii că pot prezenta un risc fiscal pentru rambursarea de TVA.  Ordinul se aplică începând cu deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse după data de 1 mai 2017.

13/02/2017

In Monitorul Oficial nr. 110 din 9 februarie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 511 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Comentarii: ordinul modifica formularale 010, 015 si 030

08/02/2017

In Monitorul Oficial nr. 93 din 1 februarie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 605 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA

In Monitorul Oficial nr. 94 din 1 februarie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 591 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Comentarii: noul formular se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2017.

01/02/2017

In Monitorul Oficial nr. 86 din 31 ianuarie 2017 a fost publicat OMFP nr. 166 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Comentarii:

Sunt reglementate aspectele legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale pentru amul 2016/ultimul execţiu financiar.
Modificari şi completari ale OMFP 1802/2014
În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor, în notele explicative trebuie precizat dacă a fost implicat un evaluator autorizat;
În ceea ce priveşte costurile care se efectuează în legătură cu construcţia unei imobilizări corporale, din punct de vedere contabil, cheltuielile reprezentând costuri de testare şi veniturile din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul şi condiţia de funcţionare se înregistrează distinct, în funcţie de natura acestora, diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile respective urmând a fi înregistrată apoi pe seama activului în curs de construcţie (articol contabil 231 “Imobilizări corporale în curs de execuţie” = 722 “Venituri din producţia de imobilizări corporale”);
În cazul investitiilor imobiliare pentru care nu s-au gasit chriaşi, care sunt trecute în conservare, în funcţie de politica contabilă adoptată, entitatea înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată;
În cadrul stocurilor se cuprind şi ansamblurile sau complexurile de locuinţe destinate vânzării;
Dobânzile şi penalităţile de întârziere, precum şi alte datorii de natură similară se recunosc fie în contul de profit şi pierdere, fie în rezultatul reportat, în funcţie de perioada căreia îi corespund;
promisiunile de cumpărare nu generează contabilizarea de cheltuieli;
În Planul de conturi general se elimină contul 8031 “Imobilizări corporale luate cu chirie” şi se introduc conturile 4318 “Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate” (în acest cont se înregistrează contribuţia datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii, pentru asigurările sociale de sănătate), 7865 “Venituri financiare din amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat” şi 8031 “Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare”.

In Monitorul Oficial nr. 88 din 31 ianuarie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 592  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”

Comentarii:

formularul este adaptat în corelare cu modificarile codului fiscal referitoare la regimul special pentru agricultori;
prevederile actului normativ se aplică începând cu declaraţia recapitulativă aferentă lunii ianuarie a anului 2017.

16/01/2017

In Monitorul Oficial nr. 40 din 13 ianuarie 2017 a fost publicat  OANAF nr. 210 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”

Comentarii: incepand cu 1 februarie este eliminata utilizarea formularului 088.

In Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2017 a fost publicata Legea nr. 2  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Comentarii:

venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei;
pentru veniturile din pensii contributia pentru asigurari de sanatate se suporta de a bugetul de stat;
dispoziţiie legii se aplica începând cu veniturile aferente lunii februarie.

12/01/2017

In Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2017 a fost publicat Ordin nr. 1475 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

In Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3737 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare

Comentarii: actul normativ vizeaza persoanele impozabile care presteaza asemenea servicii catre persoane neimpozabile

10/01/2017

In Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2017 a fost publicat opanaf-nr-3706 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale

In Monitorul Oficial nr. 22 din 9 ianuarie 2017 a fost publicat ordinul-nr-872 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

Comentarii:

a fost eliminate condiţia ca, în anul anterior aplicării facilităţii, să fi obţinut un venit de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari s.u.a pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit;
societăţile care se înfiinţează în cursul anului fiscal, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală, sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei privind realizarea pentru anul înfiinţării şi pentru anul fiscal următor de venituri din din activitatea de creaţie de programe pentru calculator;
activitatea de creaţie de programe pentru calculator reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator în scopul realizării unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializării;
nu mai este necesară legalizarea actelor de studii şi a contratelor individuale de muncă ale angajaţilor beneficiari de scutire, fiind suficientă menţiunea “conform cu originalul”. Copia diplomei de studii va fi însoţită de copia foii matricole;
prevederile actului normativ se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017.

08/01/2017

In Monitorul Oficial nr. 16 din 6 ianuarie 2017 a fost publicata oug-nr-3 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru sinteza-modificari-cod-fiscal-oug-nr-3

In Monitorul Oficial nr. 15 din 6 ianuarie 2017 a fost publicata HG nr. 1 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.450 lei lunar

04/01/2017

In Monitorul Oficial nr. 1069 din 30 decembrie a fost publicat opanaf-nr-3696 pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, precum şi pentru aprobarea unor formulare şi modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 “Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”

Comentarii: 

Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit şi de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizie de impunere, se aplică de organul fiscal, în următoarele situaţii:

    a) rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;

    b) încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, potrivit legislaţiei în materie, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole impuse în sistem real, din silvicultură şi din piscicultură;

    c) corecţia normelor de venit ca urmare a încetării activităţii în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia potrivit pct. 8 din Normele metodologice date în aplicarea art. 69 din Codul fiscal, precum şi în situaţia dobândirii/pierderii calităţii de salariat;

    d) depăşirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;

    e) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activităţi impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit;

    f) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activităţi care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit;

    g) încadrarea, în cursul anului fiscal de impunere, în gradul de handicap grav sau accentuat a persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, din silvicultură şi din piscicultură.

In Monitorul Oficial nr. 1060 din 30 decembrie a fost publicat opanaf-nr-3698 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii: se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularului (087) “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori”

In Monitorul Oficial nr. 1060 din 30 decembrie a fost publicat opanaf-nr-3695 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

Comentarii

Sunt aprobate modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale următoarelor formulare:

    a) 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, şi “Anexa nr. …. la Declaraţia privind veniturile realizate din România”, prevăzute în anexa nr. 1;

    b) 201 “Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”, cod 14.13.01.13/7, prevăzut în anexa nr. 2;

    c) 204 “Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, cod 14.13.01.13/2i, prevăzut în anexa nr. 3;

    d) 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/l, prevăzut în anexa nr. 4;

    e) 207 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”, cod 14.13.01.13/v.n., prevăzut în anexa nr. 5;

    f) 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”, cod 14.13.04.13, şi “Anexa nr. … la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”, prevăzute în anexa nr. 6.

    g) 250 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/a, prevăzut în anexa nr. 7;

    h) 251 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/5a, prevăzut în anexa nr. 8.

Formularele se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2016 şi definitivarea impozitului anual.

In Monitorul Oficial nr. 1049 din 27 decembrie a fost publicat Ordinul nr. 2883 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete

Comentarii: Nivelul accizei specifice la ţigarete în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 martie 2017 este de 334,17 lei/1.000 ţigarete

21/12/2016

In Monitorul Oficial nr. 1020 din 19 decembrie a fost publicat omfp-nr-2844  pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

Comentarii: reglementarea inlocuieste Ordinul 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară

16/12/2016

In Monitorul Oficial nr. 1005 din 14 decembrie a fost publicat ordinul-nr-1302 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2017

Comentarii: pragurile valorice Intrastat pentru anul 2017 sunt de 900.000 lei atat pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cat şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri. Pentru anul 2016, pragul pentru introduceri intracomunitare de bunuri a fost de 500.000 lei

08/12/2016

In Monitorul Oficial nr. 977 din 06 decembrie 2016 a fost publicata oug-nr-84 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal

Comentarii: actul normativ modifica si completeaza Codul fiscal si Codul de procedura fiscala.

Click pentru sinteza-modificari-codul-fiscal-si-de-procedura-fiscala-oug-84

In Monitorul Oficial nr. 983 din 07 decembrie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 2218 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2016

Comentarii:

pentru luna noiembrie a semestrului II al anului 2016 valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 9,57 lei;
pentru intervalul de timp decembrie 2016 – aprilie 2017 inclusiv, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi cuantumul de 15 lei.

06/12/2016

In Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016 a fost publicata hg-877 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a unor dispoziţii legale

Comentarii:

Înființarea Registrului General de Evidență a personalului plătit din fonduri publice (în continuare „Registrul Public”) și a Registrului General de Evidență a salariaților din domeniul privat (în continuare „Registrul Privat”)
Obligația înregistrării unor elemente noi în Registrul Privat, precum:

a) data de început și de sfârșit a detașării;

b) data de început și de sfârșit a detașării transnaţionale, reglementată prin Legea nr. 344/2006;

c) data de început şi de sfârşit a detaşării pe teritoriul unui stat care nu este membru al UE sau al SEE;

d)datele din actele de studii ale salariatului, precum și datele privitoare la profilul/specializarea/calificarea acestuia conform actelor/certificatelor de calificare;

e) datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară.

Reglementarea distincției între detașarea reglementată de Codul muncii și detașarea transnațională reglementată de Legea nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale.

28/11/2016

In Monitorul Oficial nr. 950 din 25 noiembrie 2016 a fost publicat opanaf-nr-3386 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”

Comentarii: formularele se utilizează începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2016.

In Monitorul Oficial nr. 949 din 24 noiembrie 2016 a fost publicata decizia-nr-27  a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Comentarii: O unitate administrativ-teritorială care încheie contracte de execuţie de lucrări pentru realizarea unor obiective finanţate din bugetul de stat, utilizate ulterior pentru realizarea de operaţiuni impozabile, acţionează de manieră independentă, în calitate de persoană impozabilă în sensul art. 127 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, având drept de deducere a TVA aferentă lucrărilor în cauză, în măsura în care taxa nu a fost anterior decontată de la bugetul de stat/valoarea contractului de finanţare nu a inclus TVA.

In Monitorul Oficial nr. 942 din 23 noiembrie 2016 a fost publicat Ordinul 2162 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2016

Comentarii: pentru semestrul II al anului 2016, începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 440 lei.

21/11/2016

In Monitorul Oficial nr. 931 din 18 noiembrie 2016 a fost publicata Legea nr. 220 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii: 1 iunie este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza

In Monitorul Oficial nr. 931 din 18 noiembrie 2016 a fost publicata Legea nr. 218 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Comentarii: legea stabileste valoarea nominala maxima a unui tichet de masa la 15 lei

17/11/2016

In Monitorul Oficial nr. 922 din 16 noiembrie 2016 a fost publicata legea-nr-204 privind ratificarea Acordului dintre România şi Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2015

Comentarii: acordul va intra in vigoare din anul urmator celui in care va avea loc schimbul instrumentelor de ratificare. Intrarea in vigoare va fi semnalata prin ordin al Ministrului Justiiei

10/11/2016

In Monitorul Oficial nr. 893 din 8 noiembrie 2016 a fost publicat opanaf-nr-3006 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: este stabilita procedura de implementare a grupului fiscal unic din perspectiva prevederilor Noului cod fiscal. Reamintim ca, incepand cu 1 ianuarie 2016 grupul fiscal unic, din perspectiva tva, poate fi constituit si din entitati  administrate de organe fiscale diferite.

In Monitorul Oficial nr. 893 din 8 noiembrie 2016 a fost publicat opanaf-nr-3140 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

Comentarii: noul act normativ inlocuieste Ordinul 877/2013 cu acelasi domeniu de reglementare

01/11/2016

In Monitorul Oficial nr. 868 din 31 octombrie 2016 a fost publicat omfp-nr-2809 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

In Monitorul Oficial nr. 854 din 27 octombrie 2016 a fost publicat omfp-nr-2994 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi persoane juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

Comentarii: este stabilita noua procedura si formularistica (cu trimitere la prevederile Noului Cod fiscal) cu privire la declararea prestarilor de servicii efectuate pe teritoriul Romaniei de catre nerezidenti.

In Monitorul Oficial nr. 850 din 26 octombrie 2016 a fost publicat omfp-nr-2921 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii

In Monitorul Oficial nr. 844 din 25 octombrie 2016 a fost publicat  omfp-nr-2810 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România

Comentarii: actul normativ reglementeaza procedura si formularul 318 “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal” . Acesta inlocuieste vechea reglementare: OPANF nr. 3/2010 care dispunea in aceasta materie.

21/10/2016

In Monitorul Oficial nr. 812 din 14 octombrie 2016 a fost publicata legea-nr-170 privind impozitul specific unor activitati

Comentarii:

Legea privind impozitul specific 170/2016 se va aplica de la 1 ianuarie 2017 pentru  anumite categorii de activități economice încadrate în câteva coduri CAEN, respectiv:

5510-„Hoteluri și alte facilităti de cazare similare”
5520-„Facilităti de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”
5530-„Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”
5590 -„Alte servicii de cazare”
5621-„Activităti de alimentație (catering) pentru evenimente”
5629-„Alte servicii de alimentație n.c.a.”
5630-„Baruri și alte activităti de servire a băuturilor”.
Sunt obligate la plata impozitului specific unor activităti, denumit în continuare impozit specific, persoanele juridice române care, la data de 31 decembrie a anului precedent, au îndeplinit, cumulativ, două  condiții:
aveau inscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activitătile corespunzătoare codurilor CAEN enumerate mai sus
nu se află în lichidare, potrivit legii

In Monitorul Oficial nr. 828 din 19 octombrie 2016 a fost publicata legea-nr-182 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Comentarii:

Legea aprobă ordonanța, dar cu modificări și completări, printre care:

Persoanele fizice autorizate vor obține autorizație numai pentru cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN, iar întreprinzătorii persoane fizice, titulari ai unei întreprinderi individuale, vor fi autorizați numai pentru maximum 10 clase de activități.
PFA va putea desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult trei persoane, angajate de aceasta cu contract individual de muncă.
Intreprinzătorii persoane fizice, titulari ai unei întreprinderi individuale, pot angaja cel mult 8 salariați.
Termenul lăsat la dispoziția PFA și a întreprinderilor individuale pentru a-și actualiza autorizarea, conform numărului limitat de clase va fi de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii.
Dacă nu a fost autorizată anterior pentru una sau mai multe activități, PFA sau întreprinderea individuală va trebui să solicite autorizarea acesteia/acestora.
În realizarea obligațiilor, PFA și întreprinderea individuală pot opta pentru modificarea formei de organizare.
În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului, respectiv 60 de zile calculate de la sfârșitul anului 2018, Oficiul Registrului Comerțului va radia din oficiu firmele care nu și-au îndeplinit obligația.

14/10/2016

In Monitorul Oficial nr. 808 din 13 octombrie 2016 a fost publicata Legea nr. 176  pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii:ziua de 24 ianuarie este declarata sarbatoare legala in care nu se lucreaza

In Monitorul Oficial nr. 807 din 13 octombrie 2016 a fost publicat opanaf-nr-2902 pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor şi stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente

19/09/2016

In Monitorul Oficial nr. 718 din 16 septembrie 2016 a fost publicat ordin-nr-4947 privind incadrarea in activitataea de cercetare-dezvoltare  si/sau de dezvoltare tehnologica

Comentarii:

 1. Sunt definiţii termenii:
 • activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică;
 • proiectul de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică.
 1. Sunt enumerate activităţi care nu se încadrează in activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibile.
 2. Sunt enumerate:

condiţiile cumulative pentru aplicarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor pe care trebuie să le îndeplinească angajaţii;

documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor.

07/09/2016

In Monitorul Oficial nr. 685 din 05 septembrie 2016 a fost publicata OUG nr. 46 privind completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: sunt introduse scutiri de la plata impozitelor pe clădiri, teren şi mijloace de transport pentru bunurile deţinute în comun cu soţii/soţiile, de către veteranii de război, văduvele de război, de persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, precum şi de persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

.In Monitorul Oficial nr. 680 din 02 septembrie 2016 a fost publicat OMFP 1938 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Comentarii:

În principal,  se introduc reglementări referitoare la declarația nefinanciară.

– o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;

Astfel, entităţile care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar vor include în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului şi combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:

– o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;

– rezultatele politicilor respective;

– principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective;

– indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.

Actul normativ se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2017.

19/08/2016

In Monitorul Oficial nr. 629 din 17 august 2016 a fost publicat OPANAF nr. 2393  privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Comentarii: Ordinul stabileste noile proceduri privind înregistrarea şi anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit în raport cu însdeplinirea criteriilor care atestă intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică

09/08/2016

In Monitorul Oficial nr. 601 din 8 august 2016 a fost publicat OPANAF nr. 2328 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: Declaraţia 394 se depune la organul fiscal competent, până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declaraţiei pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie, după caz.

In Monitorul Oficial nr. 603 din 8 august 2016 a fost publicat OMFP nr. 1265  privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 4^1 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Comentarii: Actul normativ stabileste procedura prin care persoanele care dispun de săli sau alte spaţii, autorizate potrivit legii, în care se pot organiza nunţi şi botezuri  pot solicita aprobarea unui alt plafon de încasări mai mare decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din legea nr. 70/2015

In Monitorul Oficial nr. 589 din 3 august 2016 a fost publicat OPANAF nr. 2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul Oficial nr. 592 din 3 august 2016 a fost publicat OPANAF nr. 2012  pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii:

Sunt reglementate urmatoarele proceduri:

Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi care nu solicită înregistrarea;
Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 92 din Codul de procedură fiscal;
Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului;
Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au fapte înscrise în cazierul fiscal;
Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive;
Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre calendaristice consecutive nu au fost evidenţiate operaţiuni realizate în cursul perioadelor de raportare;
Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în situaţia în care persoana înregistrată conform art. 317 din Codul fiscal se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 din Codul fiscal;
Îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

02/08/2016

In Monitorul Oficial nr. 578 din 29 iulie 2016 a fost publicat OAPANF nr. 2264 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr.3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii:

 • pentru  perioada 1 iulie 2016 – 30 septembrie 2016 decalaratia 394 se va completa numai  pentru operatiunile desfasurate cu persoane impozabile inregistrate in scopuri de tva in Romania (doar cartusele A-C);
 • incepand cu 1 octombrie 2016 declaratia se va completa integral.

In Monitorul Oficial nr. 577 din 29 iulie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 1099 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta in Romania a persoanelor fizice

Comentarii: actul normativ inlocuieste OPANAF nr. 75/2012 si stabileste formularistica necesara determinarii rezidentei fiscale a persoanelor fizice la sosirea si la la plecarea din Romania

20/07/2016

In Monitorul Oficial nr. 533 din 15 iulie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 2048 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”

Comentarii: Formularul a fost simplificat prin diminuarea numarului de intrebari, de la 20 la 12, si reducerea numarului de documente ce trebuiesc anexate

In Monitorul Oficial nr. 526 din 13 iulie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 1058 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice

Comentarii: actul normativ modifica, printre altele, instructiunile privind aplicarea scitirilor de tva in cazul navelor atribuite navigatiei in largul marii (art. 294 alin. 1 lit. h Cod fiscal)

14/07/2016

In Monitorul Oficial nr. 526 din 13 iulie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 1056 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

Comentarii:

: – Ordinul abroga prevederile anterioare cuprinse in OPANAF nr. 2086/2010;

  – sunt enumerate, cu caracter neexhaustiv, activitatile care nu sunt considerate de cercetare-dezvoltare

07/07/2016

In Monitorul Oficial nr. 499 din 5 iulie 2016 a fost publicat OMFP nr. 916   pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici

Comentarii:

Ordinul se aplică de către:

a. operatorii economici (entități) cărora le sunt incidente prevederile OMFP nr. 1802/2014 referitoare la Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și care au înregistrat o cifră de afaceri în exercițiul financiar precedent mai mare de 220.000 lei – pe baza Planului de conturi general prevăzut la Cap. 14 din OMFP nr. 1802/2014. Aceste entități întocmesc:

– Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

– Contul de profit și pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit și pierdere (cod 20), după caz;

– Date informative (cod 30).

b. societățile (entități) ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată conform OMFP nr. 1286/2012 referitor la Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și care au înregistrat o cifră de afaceri în exercițiul financiar precedent mai mare de 220.000 lei – pe baza Planului de conturi prevăzut la Cap. V din OMFP nr. 1286/2012. Aceste entități întocmesc:

– Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

– Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);

– Date informative (cod 30)

c. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales. Acestea verifică încadrarea în prevederile acestui ordin pe baza indicatorilor determinați conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2015 și completează forma de proprietate corespunzător societăților cărora le aparțin.

Pentru raportarea contabilă la 30 iunie 2016 se aplică și următoarele reguli:

a) Prevederile acestui ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic. În acest caz, se completează formularul ”Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” cu informațiile corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2016 și 30 iunie 2016.

b) Activitatea desfășurată de subunitățile fără personalitate juridică ale persoanelor juridice se va însuma de către persoana juridică care întocmește raportarea contabilă la 30 iunie 2016.

c) Completatea datelor de identificare, datelor privind încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare se face fără a folosi prescurtări sau inițiale care ar putea conduce la imposibilitatea identificării entității și considerarea ca nedepusă a raportării.

d) Raportările contabile se depun până cel târziu pe 16 august 2016:

în format hârtie, la registratura unităților teritoriale ale MFP ori la oficiile poștale prin scrisori cu valoare declarată; sau
numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată semnătura electronică extinsă. Programul de asistență poate fi descărcat de pe portalul MFP- www.mfinante.ro. 

e) Nedepunerea raportărilor în termenul prevăzut se sancționează conform art. 42 din Legea. nr. 82/1991.

04/07/2016

In Monitorul Oficial nr. 488 din 30 iunie 2016 a fost publicata OUG nr. 32 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Comentarii:

Impozit pe venit

Începând cu luna august 2016, sunt scutite de la plata impozitului pe venit veniturile din salarii și asimilate salariilor obținute de persoanele fizice ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică.

Începând cu data de 30 iunie 2016, nu se mai datorează impozit pe venit în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal conform Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. Impozitul nu se datorează pentru o singură operațiune de dare în plată.

Taxa pe valoarea adăugată

Începând cu data de 1 august 2016, se aplică cota de TVA de 9% pentru:

(i) livrarea de îngrășăminte și pesticide folosite în agricultură;

(ii) semințe și alte produse pentru însămânțare sau plantare;

(iii) prestări de servicii specifice utilizate în sectorul agricol.

In Monitorul Oficial nr. 473 din 24 iunie 2016 a fost publicata HG nr. 449  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

Comentarii:

 • indemnizatia lunara va fi limitata doar inferior la 85% din media veniturilor nete relizate in ultimele 12 luni;
 • stimulentul de insertie reprezinta 50% din indemnizatia minima, adica 531,25 lei;
 • indemnizatiile celor aflati deja in concediu pot fi recalculate

In Monitorul Oficial nr. 474 din 24 iunie 2016 a fost publicat Ordinul 1099 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

31/05/2016

In Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2016 a fost publicata Legea nr. 112 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare

Comentarii:legea aduce modificari codului fiscal. 

În cazul veniturilor din investiţii şi/sau din alte surse realizate în anul 2016, ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară, nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
Sunt instituite scutiri la plata impozitelor şi taxelor locale pentru persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999;

In Monitorul Oficial nr. 403 din 27 mai 2016 a fost publicat OPANAF nr. 1503 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

19/04/2016

In Monitorul Oficial nr. 274 din 12 aprilie 2016 a fost publicata Legea nr. 57 privind modificarea si completarea Legii nr. 273 privind procedura adoptiei si a altor acte normative

Comentarii: legea modifica prevederile Codului fiscal cu privire la regimul contributiile sociale pentru indemnizatiile reglementate de Legea adoptiei

In Monitorul Oficial nr. 274 din 12 aprilie 2016 a fost publicat OMFP nr. 450 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial

Comentarii:

în înţelesul prezentei proceduri, erorile constatate pot fi determinate de completarea eronată a:

    a) denumirii entităţii raportoare;

    b) activităţii CAEN (denumire clasă CAEN şi/sau cod CAEN);

    c) formei de proprietate;

    d) numărului de salariaţi şi/sau a altor indicatori raportaţi prin formularul “Date informative”.
01/04/2016

In Monitorul Oficial nr. 242 din 01 aprilie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 1105 pentru modificarea ordinului  presedintelui ANAF nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: noul formular 394 se va utiliza incepand cu operatiunile lunii iulie 2016

01/04/2016

In Monitorul Oficial nr. 225 din 25 martie 2016 a fost publicata OUG nr.8  privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007 – 2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

Comentarii: se proroga pana la data de 31 mai  2016 termenul de depunere a declaratiilor privind cladirile detinute de persoanele juridice si cele nerezidentiale sau mixte detinute de persoanele fizice

In Monitorul Oficial nr. 225 din 25 martie 2016 a fost publicata Legea nr. 26 privind ratificarea  Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri dintre România şi Emiratele Arabe Unite

27/03/2016

In Monitorul Oficial nr. 208 din 21 martie 2016 a fost publicat HG nr. 159  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

click pentru Sinteza modificari Norme Cod fiscal martie 2016

In Monitoarele Oficiale nr. 217, 218, 220  din 24 martie 2016 au fost  publicate legile nr. 28,27 si 29 privind ratificarea  Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri dintre România şi Republica Italiană, Regatul Norvegiei şi Republica Bulgaria

In Monitorul Oficial nr. 219 din 24 martie 2016 a fost publicat OMF nr. 378  pentru modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015

In Monitorul Oficial nr. 203 din 18 martie 2016 a fost publicat OPANAF br. 889  privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

01/03/2016

In Monitorul Oficial nr. 150 din 26 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 727 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul Oficial nr. 145 din 25 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 795 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

In Monitorul Oficial nr. 146 din 25 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 236 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

Comentarii: pentru anul fiscal 2016, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 100,5%.

In Monitorul Oficial nr. 146 din 25 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 793 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”

Comentarii: declaraţia se completează şi se depune de către:

-persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA;

-locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului;

-persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital.

21/02/2016

In Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 631 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii:se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularelor:

    a) “Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091;

    b) “Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)”;

    c) “Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)”;

    d) “Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (098)”;

    e) “Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal”

In Monitorul Oficial nr. 106 din 11 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 103  privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) – i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul Oficial nr. 96 din 09 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 102 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul Uniunii Europene şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie

In Monitorul Oficial nr. 91 din 08 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 521 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular

Comentarii:ordinul aprobă procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi formularul “Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

In Monitorul Oficial nr. 93 din 08 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 588 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Comentarii: decontul de taxă pe valoarea adăugată se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2016.

In Monitorul Oficial nr. 94 din 08 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 587 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii: sunt reglementate formularele 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” şi 710 “Declaraţie rectificativă”

In Monitorul Oficial nr. 94 din 08 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 591 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”

Comentarii: formularul se completează şi se depune începând cu operaţiunile desfăşurate în luna ianuarie 2016.

08/02/2016

In Monitorul Oficial nr. 81 din 04 februarie 2016 a fost publicat OMF nr. 123 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Comentarii:actul normativ se aplica situatiilor financiare intocmite pentru anul 2015.

04/02/2016

In Monitorul Oficial nr. 78 din 03 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 442 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer

Comentarii:

Marii contribuabili:

intocmesc dosarul preţurilor de transfer (DPT) pana la data de 25 martie a anului urmator anului de referintă dacă valoarea tranzacţiior cu părţile afiliate atinge sau depăşeşte următoarele praguri:
200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;
250.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate;
350.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.
DPT se solicita in cadrul unei inspectii fiscale sau in afara ei. El se prezinta in termen de 10 zile de la solicitare. Aceste prevederi vor fi aplicate tranzacţiilor derulate cu persoanele afiliate efectuate începând cu anul 2016.

Marii contribuabili care nu ating pragurile valorice de mai sus şi ceilalţi contribuabili:

intocmesc DPT în termen de 30-60 zile de la solicitarea organelor fiscal formulată cu ocazia inspecţiei fiscal dacă valoarea tranzacţiior cu părţile afiliate atinge sau depăşeşte următoarele praguri:
50.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;
50.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate;
100.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.
Prevederile ordinului se aplică procedurilor de administrare iniţiate după data de 1 ianuarie 2016.

In Monitorul Oficial nr. 78 din 03 februarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 522 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

Comentarii: sunt reglementate formularele

(392A) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ….”, cod 14.13.01.02/ia;
(392B) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ….”, cod 14.13.01.02/ib;
(393) “Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul ….”, cod 14.13.01.02/v.

Noua formularistică se utilizează începând cu declaraţiile aferente anului 2015, cu termen legal de depunere până la data de 25 februarie 2016 inclusiv.

03/02/2016

In Monitorul Oficial nr. 52 din 25 ianuarie 2016 a fost publicat OMFP nr. 52 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: actul normativ stabileste si algoritmul de calcul pentru deducerea lunara in functie de venitul brut lunar din salarii şi de numărul de persoane aflate în întreţinerea contribuabilului

18/01/2016

In Monitorul Oficial nr. 26 din 14 ianuarie 2016 a fost publicat OPANF nr. 4147 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 295 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: Ordinul reglementeaza scutirile de tva

a) livrarea de bunuri care urmează sa fie plasate în diverse regimuri vamale;

b) livrarea de bunuri efectuată în locaţiile prevăzute la lit. a), precum şi livrarea de bunuri care se află în unul dintre regimurile sau situaţiile precizate la lit. a);

c) prestările de servicii aferente livrărilor prevăzute la lit. a) sau efectuate în locaţiile prevăzute la lit. a), pentru bunurile aflate în regimurile sau situaţiile prevăzute la lit. a);

d) livrările de bunuri care încă se află în regim vamal de tranzit intern, precum şi prestările de servicii aferente acestor livrări;

e) importul de bunuri care urmează să fie plasate în regim de antrepozit de TVA.

In Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2016 a fost publicata HG nr. 1 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: actul normativ abroga HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul Oficial nr. 21 din 12 ianuarie 2016 a fost publicat OMFP nr. 4160 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Comentarii: Ordinul  modifica si completeaza OMFP 1802 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate si OMFP nr. 1286 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

In Monitorul Oficial nr. 14 din 8 ianuarie 2016 a fost publicat OPANF nr. 3846 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: Sunt aprobate urmatoarele proceduri

 procedura privind declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscal;
procedura de reactivare a contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi;
procedura de îndreptare a erorilor material
procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi a contribuabililor/plătitorilor radiaţi.

In Monitorul Oficial nr. 15 din 8 ianuarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 3845 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: Sunt aprobate urmatoarele proceduri

procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului;
procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor care sunt supuşi înregistrării la organele fiscal;
procedura de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal.

In Monitorul Oficial nr. 8 din 6 ianuarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 3841 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”

In Monitorul Oficial nr. 11 din 7 ianuarie 2016 a fost publicat OAPANF nr. 3769 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: ordinul reglementeaza continutul si instructiunile de completare ale formularului 394

08/01/2016

In Monitorul Oficial nr. 5 din 5 ianuarie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 3840 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

In Monitorul Oficial nr. 975 din 29 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3741 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii: ordinul stabileste procedura de solutionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale

In Monitorul Oficial nr. 981 din 30 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 4120 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 270 alin. (10) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: Ordinul trateaza aplicarea masurilor de simplificare pentru operatorii economici care desfăşoară operaţiuni cu bunuri vândute în regim de consignaţie, stocuri la dispoziţia clientului sau bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformităţii. Acesta inlocuieste OPANAF nr. 2216/2006

In Monitorul Oficial nr. 984 din 30 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3834 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare

In Monitorul Oficial nr. 987 din 31 decembrie 2015 a fost publicata HG nr. 1017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.250 lei lunar

In Monitorul Oficial nr. 988 din 31 decembrie 2015 a fost publicata  Legea nr. 358 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

click pentru Sinteza modificari cod fiscal Legea 358 din 2015

02/01/2016

In Monitorul Oficial nr. 973 din 29 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3775 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central

In Monitorul Oficial nr. 979 din 30 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3698 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Comentarii: formularele reglementate sunt

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010), cod 14.13.01.10.11/1;
Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (015), cod 14.13.01.10.11/n;
Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal (020), cod 14.13.01.10.11/2;
Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal (030), cod 14.13.01.10.11/3;
Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţii publice (040), cod 14.13.01.10.11/4;
Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod 14.13.04.16;
Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare (060), cod 14.13.01.99/c;
Declaraţie privind sediile secundare (061), cod 14.13.01.99/b, prevăzută în anexa nr. 8;
Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), cod 14.13.01.10.11/5;
Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, cod 14.13.20.99/1;

Certificat de înregistrare fiscală, cod 14.13.20.99/2.

In Monitorul Oficial nr. 969 din 28 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3699 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul Oficial nr. 964 din 24 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3736 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate

28/12/2015

In Monitorul Oficial nr. 943 din 21 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3622 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

Comentarii: formularele reglementate sunt

220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p, şi “Fişa capacităţii de cazare”, cod 14.13.01.13/3p;
221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit;
222 “Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate”;
223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”;
224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”;
260 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale”;

650 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”.

In Monitorul Oficial nr. 942 din 19 decembrie 2015 a fost publicata Legea nr. 340 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

Comentarii:

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei;
În anul 2016 valoarea punctului de pensie este de 871,7 lei.
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte în cazul:

    a) asiguratului sau pensionarului, la 2.681 lei;

    b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.341 lei.

In Monitorul Oficial nr. 938 din 18 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3655 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 “Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”

Comentarii: Declaratia se depune de persoanele obligate să se asigure în sistemul public de pensii  până la data de 31 ianuarie.

17/12/2015

In Monitorul Oficial nr. 926 din 15 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3604 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii: procedura stabilita prin actul normativ se aplica de la 1 ianuarie 2016

In Monitorul Oficial nr. 926 din 15 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3605 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii: sunt prezentate modelele noilor declaratii nr. 200,201, 205, 250, 251 care vor depuse incepand cu 1 ianuarie 2016.

In Monitorul Oficial nr. 924 din 14 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 2727 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

Comentarii: ordinul prezinta modelul şi conţinutul formularisticii ce se vor de pune de către rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene. Ordinul intra in vigoare la 1 ianuarie 2016

14/12/2015

In Monitorul Oficial nr. 914 din 10 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF  3495 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”

Comentarii: notificarea se depune in termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului

In Monitorul Oficial nr. 910 din 9 decembrie 2015 a fost publicat OMFP 2634 privind documentele financiar-contabile

Comentarii: Actul normativ abroga OMFP 3512/2008 si se aplica de la 1 ianuarie 2016.

In Monitorul Oficial nr. 905 din 7 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3250 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii: modificarea este necesară pentru a permite beneficiarilor de venituri din dobânzi rezidenţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European să opteze pentru regularizarea impozitului pe dobânzi plătit prin declararea şi plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite în titlul II.

26/11/2015

In Monitorul Oficial nr. 874 din 23 noiembrie 2015 a fost publicat OMFP nr. 3831 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central

19/11/2015

In Monitorul Oficial nr. 858 din 18 noiembrie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 501 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2016

Comentarii: praguri valorice Intrastat pentru anul 2016 sunt 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

13/11/2015

In Monitorul Oficial nr. 837din 10 noiembrie 2015 a fost publicat Ordinul 2184 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de masa pentru semestrul II al anului 2015

Comentarii: începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă este de  9,41 lei.

In Monitorul Oficial nr. 837din 10 noiembrie 2015 a fost publicat Ordinul 2185 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2015

Comentarii: începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de cresa este de  440 lei.

09/11/2015

In Monitorul Oficial nr. 817 din 3 noiembrie 2015 a publicata OUG nr. 50 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

click pentru sinteza modificari Cod fiscal procedura fiscala OUG 50

23/10/2015

In Monitorul Oficial nr. 785 din 21 octombrie 2015 a fost publicata OUG nr. 44 privind acordarea unor facilitati fiscale

Comentarii:penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv se anulează dacă, în principiu, toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv

15/10/2015

In Monitorul Oficial nr. 766 din 14 octombrie 2015 a fost publicat ORDIN nr. 239 privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

25/09/2015

In Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 a fost publicata legea nr. 227 privind Codul fiscal

click pentru sinteza Noul Cod fiscal

In Monitorul Oficial nr. 711  din 22 septembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 897 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor

05/08/2015

In Monitorul Oficial nr. 573 din 30 iulie 2015 a fost publicat OPANF nr. 1965 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii:

Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (formular 098) se completează şi se depune de către societăţile care se înfiinţează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990 şi care:

 1. declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire pentru întreprinderile mici;
 2. declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

02/08/2015

In Monitorul Oficial nr. 573 din 30 iulie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 217 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

Comentarii:

a fost eliminata conditia existentei unei anume specializari inscrise in actele de studii ale salariatilor care beneficiaza de scutire;
documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii au fost completate cu: suplimentul de diploma si copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;
a fost modificata lista  cuprinzând ocupaţiile specifice activităţilor de creaţie de programe pentru calculator

In Monitorul Oficial nr. 566 din 29 iulie 2015 a fost publicat OPANF nr. 1964 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Comentarii:

dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent, dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate şi nu clarifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice va putea respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA.
actul normativ extinde termenul de emitere a deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în anumite situații.

In Monitorul Oficial nr. 558 din 27 iulie 2015 a fost publicata HG nr. 582 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

Comentarii: modificarile vizeaza personalul din institutiile publice

30/07/2015

In Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015 a fost publicata Legea nr. 207 privind Codul de procedura fiscala

Comentarii: legea intra in vigoare la 1 ianuarie 2016

In Monitorul Oficial nr. 549 din 23 iulie 2015 a fost publicat OMF nr. 837 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015

Comentarii:

Pentru veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate următoarele categorii de persoane fizice:

persoanele fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau reşedinţă, care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate şi fac dovada valabilităţii asigurării;
persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu beneficiază de prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

In Monitorul Oficial nr. 540 din 20 iulie 2015 a fost publicata  OG nr.17 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

click pentru Comentarii OG 17

In Monitorul Oficial nr. 540 din 20 iulie 2015 a fost publicata  Legea nr. 209 privind anularea unor obligaţii fiscale

Comentarii:

Prin noua lege se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a:

 reconsiderării/reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a noii legi.
recalificării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare noii legi.

De asemenea, se anulează diferenţele de taxă pe valoarea adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului ca urmare a depăşirii plafonului şi neînregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare noii legi.

Anularea obligaţiilor fiscale prevăzute mai sus se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.

14/07/2015

In Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iulie 2015 a fost publicat  OMF nr. 773 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile

Comentarii:

raportările contabile la 30 iunie 2015 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 17 august 2015;
sunt aduse modificari Ordinului nr. 1802/2014 cu privire la functiunea unor conturi si criteriile valorile de delimitare a microentitatilor, entitatilor mici si a celor mijlocii si mari

08/07/2015

In Monitorul Oficial nr. 499 din 7 iulie 2015 a fost publicata Legea nr. 187 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

click pentru: sinteza legea 187

In Monitorul Oficial nr. 495 din 6 iulie 2015 a fost publicata Legea nr. 186 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii:

Sunt eliminate prevederile referitoare la bacşis în ceea ce priveşte: emiterea de bon fiscal, menţiunile din  Regulamentul de Ordine Interioară referitoare la această categorie de încasări, sancţiuni contravenţionale etc.
Se elimină obligaţia conducerii Registrului de bani personali şi a prezentării de către personalul operatorului economic a sumelor de bani ddeţinute.

06/07/2015

In Monitorul Oficial nr. 476 din 30 iunie 2015 a fost publicata OUG nr. 28 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

Comentarii: actul normativ are implicatii cu privire la regimul fiscal al diurnei acordate conducatorilor auto care desfăşurarea de activităţi cu caracter temporar pe teritoriul unui stat  membru al Uniunii Europene , al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene.

In Monitorul Oficial nr. 481 din 01 iulie 2015 a fost publicata LEGE nr. 173 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

07/06/2015

In Monitorul Oficial nr. 382 din 02 iunie 2015 a fost publicata Legea nr. 120 privind stimularea investitorilor individuali-business angels

click pentru Sinteza legii business angels

31/05/2015

In Monitorul Oficial nr. 374 din 28 mai 2015 a fost publicat Ordinul 1069 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de masa pentru semestrul I al anului 2015

Comentarii: începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă este de  9,41 lei.

29/05/2015

În Monitorul Oficial nr. 373din 28 mai 2015 a fost publicata HG nr. 367 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

click pentru Sinteza modificari HG 367 din 2015

30/04/2015

În Monitorul Oficial nr. 285 din 25 aprilie 2015 a fost publicata OUG nr. 8 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

click pentru Sinteza prevederi OUG 8

17/04/2015

În Monitorul Oficial nr. 250 din 14 aprilie 2015 a fost publicata OUG nr. 6 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

click pentru sinteza modificari OUG 6 din 2015

15/04/2015

În Monitorul Oficial nr. 242 din 9 aprilie 2015 a fost publicata Legea nr. 70 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

click pentru sinteza legea 70

23/03/2015

În Monitorul Oficial nr. 178 din 16 martie 2015 a fost publicat OMF nr. 256 pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010

click pentru Sinteza modificarilor

03/03/2015

În Monitorul Oficial nr. 148 din 27 februarie 2015 a fost publicat OMF nr. 193 privind modificarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006

Comentarii: modificarile vizeaza aplicarea scutirii de taxa prevazuta la art. 143 alin. 1 lit. i) din Codul fiscal în cazul companiilor aeriene care în principal realizează transport internaţional de persoane şi/sau de mărfuri efectuat cu aeronave.

În Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015 a fost publicat OMF nr. 170 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă

Comentarii:

Persoanele care, potrivit actului normativ, au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă, pot opta pentru aplicarea regulilor contabilităţii în partidă dublă;
Ordinul intră în vigoare la 1 martie 2015.

În Monitorul Oficial nr. 133 din 23 februarie 2015 a fost publicat  OPANAF nr. 410 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) “Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”

Comentarii: formularul se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, stabilite în România care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, şi a căror activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie – noiembrie a anului calendaristic sau în perioada din luna decembrie în care au deţinut licenţa, în situaţia persoanelor impozabile care obţin licenţa de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie, după caz.

În Monitorul Oficial nr. 134 din 23 februarie 2015 a fost publicat OPANAF 467 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili

În Monitorul Oficial nr. 135 din 23 februarie 2015 a fost publicat OPANAF 468 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii

În Monitorul Oficial nr. 138 din 24 februarie 2015 a fost publicată Decizia nr. 8 a Înaltei Curţ de Casaţie şi Justiţie

Comentarii: în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 78 din Codul muncii cu referire la art. 75 alin. (1) din acelaşi cod, neacordarea preavizului cu durata minimă prevăzută de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat, respectiv cu durata cuprinsă în contractele colective sau individuale de muncă, dacă aceasta este mai favorabilă angajatului, atrage nulitatea absolută a măsurii de concediere şi a deciziei de concediere. 

13/02/2015

In Monitorul Oficial nr. 113 din 12 februarie 2015 a fost publicat OMF nr. 138 pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011

Comentarii:

sunt definite notiunile de “contractant al fortelor SUA” si “personal civil care insoteste forta”;
este reglemantat, cu titlul de exceptia, regimul de scutire in cazul inchirierii si leasingului de bunuri imobile

29/01/2015

In Monitorul Oficial nr. 68 din 27 ianuarie 2015 a fost publicat OMF nr. 60 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului

Comentarii:

Cuantumul indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare se majorează la 17 lei;
Cuantumul sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare se majorează la 45 de lei.

In Monitorul Oficial nr. 69 din 27 ianuarie 2015 a fost publicat OMF nr. 65 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

In Monitorul Oficial nr. 74 din 28 ianuarie 2015 a fost publicata OG nr. 4 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

click pentru sinteza modificari OG 4 din 2015

23/01/2015

In Monitorul Oficial nr. 54 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata HG nr. 23 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Comentarii: actul normativ abroga HG nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

In Monitorul Oficial nr. 52 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata Legea nr. 12 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii:

Absenţele nemotivate şi concediile fără plată, cu excepţia concediilor pentru formare profesională fără plată, se scad din vechimea în muncă;
Concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată şi nu diminuează durata concediului de odihnă anual;
În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.

22/01/2015

In Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata HG nr. 22 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

Comentarii:

cota redusa de tva, 9%, se aplica pentru toate tipurile de cazare reglementate de OG 58/1998, inclusiv pentru cazarea cu demipensiune, pensiune completa si “all-inclusive”;
Cota de 9% se aplică şi în cazul refacturării costului exact al unor astfel de operaţiuni.

19/01/2015

In Monitorul Oficial nr. 40 din 16 ianuarie 2015 a fost publicat OPANF nr. 112 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată

Comentarii: ordinul reglementeaza un nou formular (088 “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”) care se completează şi se depune de către persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente în situaţii cum ar fi:

    a) schimbarea sediului social;

    b) schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.

In Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2015 a fost publicat OPANF nr. 18 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: noile reglementari procedurale au fost impuse de modificarile aduse articolului 153 de OUG 80/2014 si se aplica de la 1 februarie 2015.   

14/01/2015

In Monitorul Oficial nr. 19 din 12 ianuarie 2015 a fost publicat OPANF nr. 19 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: este reglementată procedura prin care organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA în situaţia în care persoana impozabilă – societate înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică potrivit criteriilor stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (art.153 alin.(9) lit.h) din Codul fiscal).

In Monitorul Oficial nr. 20 din 12 ianuarie 2015 a fost publicat OMF nr. 1820 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014

Comentarii:ordinul modifica Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011, transpunand astfel decizia Curtii Europene de Justiei  data in cauzele reunite nr. C-249 si C-250 din 2012.Astfel, atunci când preţul unui bun/serviciu a fost stabilit de părţi fără nicio menţiune cu privire la taxa pe valoarea adăugată, iar furnizorul bunului respectiv este persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată datorate pentru operaţiunea supusă taxei, preţul convenit trebuie considerat, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor taxa pe valoarea adăugată solicitată de administraţia fiscală, ca incluzând deja taxa pe valoarea adăugată. Poate fi acceptată ca mijloc de probă a faptului că furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor taxa pe valoarea adăugată inclusiv o declaraţie pe propria răspundere a acestuia.

In Monitorul Oficial nr. 24 din 13 ianuarie 2015 a fost publicata Legea nr. 11 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Comentarii:începând cu anul 2015, impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior. Nu se datorează impozit pentru lucrările de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcţii închiriate, luate în administrare sau în folosinţă.

In Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2015 a fost publicat OPANF nr. 17 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Comentarii: potrivit noilor reglementări (art.153 alin.7^1), introduse prin OUG 80/2004,criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților comerciale cu sediul activității economice în România înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, nu prin ordin al ministrului finanţelor publice, astfel cum era reglementat anterior. Întrucât, criteriile utilizate deja pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților comerciale erau aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, a fost necesară elaborarea unui ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea unor astfel de criterii.

07/01/2015

In Monitorul Oficial nr. 961 din 30 decembrie 2014 a fost publicata Legea nr. 187 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015

Comentarii:

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei.
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

    a) asiguratului sau pensionarului, la 2.415 lei;

    b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.208 lei.

În anul 2015 valoarea punctului de pensie este de 830,2 lei.

In Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat OMF nr. 1802 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate

Comentarii:

Ordinul abrogă OMFP 3055/2009;
se introduc trei categorii de entităţi, respectiv: microentităţi; entităţi mici; entităţi mijlocii şi mari, încadrate astfel în funcţie de criteriile de mărime prevăzute de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, respectiv cifra de afaceri, total active si număr mediu de salariaţi;
Sunt revizuite unele tratamente contabile pentru asigurarea consecvenţei acestora cu tratamentele prevăzute de IFRS;
Sunt completate unele prevederi şi tratamente contabile existente în reglementarea actuală (OMF 3055/2009).

Sunt introduse prevederi şi tratamente contabile pentru elemente bilanţiere şi operaţiuni care nu erau reglementate explicit în reglementarea actuală

In Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat OPANAF nr. 4023 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare

Comentarii: Ordinul reglementeaza  procedurile de înregistrare a persoanelor impozabile în vederea aplicării regimurilor speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată în situaţia în care România este stat membru de înregistrare. Noile reguli de impozitare a acestor servicii se aplică doar pentru cazul în care beneficiarii sunt persoane neimpozabile.

In Monitorul Oficial nr. 966 din 30 decembrie 2014 a fost publicata OUG nr. 91 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Comentarii:

au fost revizuite exceptiile de la obligatia utilizarii caselor de marcat;
au fost adaugate fapte ce constituie contraventii.

In Monitorul Oficial nr. 2 din 5 ianuarie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 4024 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii: actul normativ modifica, in principal, formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” si instructiunile sale de completare. Modificarile au fost impuse  de urmatoarele schimbari legislative:

regimul fiscal al dividendelor primite de o persoană juridică română de la o altă persoană juridică având în vedere condiţiile de participare la capitalul social
posibilitatea unor categorii de contribuabili de a opta ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar ales
posibilitatea de reportare a cheltuielilor de sponsorizare, nedeductibile în anul curent, în anii fiscali următori,
regimul scutirii de impozit pe profitul reinvestit.

In Monitorul Oficial nr. 952 din 29 decembrie 2014 a fost publicat OPANAF nr. 4018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii: reglementeaza un nou formular prin care salariatii pot dispune de o suma de 2% din impozitul pe venitul din salarii, suma ce poate fi directionata pentru sustinerea entitatilor non-profit, pentru sustinerea cultelor religioase sau pentru acordarea de burse private

In Monitorul Oficial nr. 952 din 29 decembrie 2014 a fost publicat OPANAF nr. 4019 privind prorogarea termenului prevăzut la pct. 1 lit. a) şi b) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: termenul pana la care sunt scutite la declarare bonurile fiscale emise intre operatorii inregistrati in scopuri de TVA in Romania se proroga pana la data de 31 decembrie 2016.

16/12/2014

In Monitorul Oficial nr. 906 din 12 decembrie 2014 a fost publicata OUG nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative

click pentru Sinteza modificari cod fiscal OUG 80

In Monitorul Oficial nr. 902 din 11 decembrie 2014 a fost publicata OUG 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

click pentru Sinteza modificari legea contabilitati OUG 79

In Monitorul Oficial nr. 902 din 11 decembrie 2014 a fost publicat HG 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: Începând cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 975 lei lunar, iar începând cu data de 1 iulie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.050 lei lunar.

20/11/2014

In Monitorul Oficial nr. 845 din 20 noiembrie 2014 a fost publicat Ordinul 2207 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de masa pentru semestrul II al anului 2014

Comentarii: începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă ramane 9,35 lei.

In Monitorul Oficial nr. 845 din 20 noiembrie 2014 a fost publicat Ordinul 2208 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de cresa pentru semestrul II al anului 2014

Comentarii: începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 440 lei.

22/09/2014

In Monitorul Oficial nr. 685 din 19 septembrie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 581 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat

In Monitorul Oficial nr. 687 din 19 septembrie 2014 a fost publicata Legea nr. 123 pentru modificarea Codului fiscal

Comentarii: începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2014 contribuţia de asigurări sociale datoate de angajatori se reduce  cu 5 puncte procentuale

In Monitorul Oficial nr. 682 din 18 septembrie 2014 au fost publicate OMFP nr. 1210 şi  nr. 1234 privind aprobarea Deciziilor Comisiei fiscale centrale nr. 3 si 5 din 2014

Comentarii: potrivit Deciziei nr. 5 turnul de susţinere al turbinelor eoliene se încadrează în categoria clădirilor aşa cum sunt acestea definite la art. 249 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

25/08/2014

In Monitorul Oficial nr. 615 din 20 august 2014 a fost publicat OPANAF nr. 2365 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

Comentarii:

Procedura vizează recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit pe venitul realizat de persoanele fizice şi  se aplică pentru următoarele situaţii:

 a) rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere;

 b) încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole impuse în sistem real, din silvicultură şi din piscicultură;

 c) corecţia normelor de venit ca urmare a încetării activităţii în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia, precum şi în situaţia dobândirii/ pierderii calităţii de salariat;

 d) depăşirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;

 e) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activităţi impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit;

 f) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activităţi care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.

14/07/2014

In Monitorul Oficial nr. 510 din 09 iulie 2014 a fost publicat OPANAF   nr. 1703 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii:

se completeaza Nomenclatorului privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, prin introducerea impozitului pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie şi a instrucţiunilor de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”

In Monitorul Oficial nr. 496 din 03 iulie 2014 a fost publicata Legea nr. 94 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă

Comentarii:

Denumirea “tichete de vacanta” este inlocuita de “vouchere de vanacta”;
Este eliminate conditia care vizeaza obtinerea de profit/venit in anul anterior acordarii voucherelor de vacanta;
Voucherele de vacanţă se emit numai în sistem on-line.

03/07/2014

In Monitorul Oficial nr. 475 din 27 iunie 2014 a fost publicata OUG nr. 46 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii:

se reglementează revizuirea  sistemului de acordare a deducerilor pentru persoanele fizice care desfăşoară o activitate dependentă şi care realizează venituri din salarii, la funcţia de bază,  în sensul acordării unei deduceri speciale lunare pentru credite restructurate ce va fi luată în calcul la stabilirea bazei impozabile;
Pentru a beneficia de deducerea specială lunară pentru credite restructurate, contribuabilii respectivi  trebuie să realizeze venituri brute din salarii prevăzute la art. 55 altele decât alin. (2)-(4), la funcţia de bază sau venituri brute din pensii de până la 2.200 lei , inclusiv, în fiecare lună a perioadei impozabile în care se acordă deducerea;
deducerea se acordă lunar, începând cu drepturile reprezentând venituri din salarii şi pensii, aferente lunilor cuprinse în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017,  pentru o singură sursă de venit şi reprezintă rata din perioada de prelungire a duratei iniţiale a,  nu mai mult de 900 lei, în anumite condiţii, pe baza documentelor justificative emise de împrumutător.

In Monitorul Oficial nr. 462 din 24 iunie 2014 a fost publicat OPANF nr. 1672 pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale

Comentarii:Ordinul reglementează conţinutului următoarelor formulare:

250 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/a
251 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/5a
260 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”, cod 14.13.02.13/3a
630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, cod 14.13.02.19;
650 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”, cod 14.13.02.15/cfb

In Monitorul Oficial nr. 455 din 23 iunie 2014 a fost publicata OUG nr. 40 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale

Comentarii:

excepţia în privinţa obligaţiei de desemnare a unui împuternicit de către contribuabilii rezidenţi ai statelor membre ale Uniunii Europene, este extinsă şi în privinţa persoanelor care sunt rezidente în state semnatare ale unor convenţii, acorduri şi oricăror altor instrumente juridice internaţionale la care România este parte, dacă respectivele documente conţin reglementări privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi recuperarea creanţelor fiscale;
în scopul creşterii gradului de informatizare a activităţilor desfăşurate de organele fiscale, al stimulării depunerii prin mijloace electronice a declaraţiilor, cererilor şi a altor documente pe care contribuabilii le depun la organele fiscale, se reglementează posibilitatea emiterii şi comunicării actelor administrative fiscale şi în formă electronică, transmiterea la organele fiscale de cereri ori alte acte procedurale utilizând mijloacele de transmitere la distanţă;
este reglementată posibilitatea organului fiscal de a transmite, inclusiv în format electronic, la solicitarea unor autorităţi publice, documentele privind situaţia fiscală a unui contribuabil;
pentru ca facilităţile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată să îşi atingă obiectivul scontat de sprijin al contribuabililor aflaţi în dificultate financiară temporară, este prevăzută includerea creanţelor stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) în sfera de aplicare a eşalonărilor la plată, astfel încât vor constitui obiect al eşalonării toate obligaţiile de plată existente în evidenţa organului fiscal la data emiterii certificatului de atestare fiscală.

25/05/2014

In Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2014 a fost publicata HG nr. 421 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

click pentru sinteza modificari Norme aplicare Cod mai 2014

18/05/2014

In Monitorul Oficial nr. 355 din 14 mai 2014 a fost publicata Legea nr. 69 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Comentarii: legea modifica Codul fiscal in materia tva si a accizelor

In Monitorul Oficial nr. 362 din 16 mai 2014 a fost publicat Ordinul 669 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2014

Comentarii: începând cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 430 lei.

In Monitorul Oficial nr. 362 din 16 mai 2014 a fost publicat Ordinul 668 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2014

Comentarii: începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă ramane 9,35 lei.

29/04/2014

In Monitorul Oficial nr. 308 din 25 aprilie 2014 a fost publicata OUG nr. 19 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii: În vederea aplicării măsurii privind scutiea profitului reinvestit au fost reglementate următoarele:

stabilirea categoriile de mijloace fixe pentru care se acordă scutirea, respectiv acestea sunt echipamentele tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
a fost definit profitul investit asupra căruia se aplică scutirea ca fiind soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anul efectuării investiţiei;
stabilirea regulilor de repartizare şi evidenţă a rezervelor aferente profitului reinvestit în funcţie de situaţia financiară anuală a contribuabililor;
stabilirea regulilor aplicabile echipamentele care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, respectiv pentru investiţiile puse în funcţiune parţial în anul fiscal respectiv;
instituirea unor norme pentru menţinerea în patrimoniu a echipamentelor tehnologice a căror achiziţie/producţie este finanţată din profit;

Mijloace fixe finanţate din profitul pentru care se acordă scutirea îşi menţin valoarea fiscală în vederea amortizării liniară sau degresivă, nefiind aplicabilă concomitent amortizarea accelerată. Pentru perioada 1 iulie- 31 decembrie 2014 facilitatea se va aplica pentru investiţiile realizate începând cu 1 iulie 2014. Scutirea de impozit a profitului reinvestit se va aplica până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

14/04/2014

In Monitorul Oficial nr. 270 din 11 aprilie 2014 a fost publicat OMFP nr. 544 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale

In Monitorul Oficial nr. 264 din 10 aprilie 2014 a fost publicat OMFP nr. 550 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014

Comentarii:in situaţia în care organul fiscal comunică contribuabililor deciziile de plăţi anticipate după expirarea termenelor de plată prevăzute de codul fiscal aceştia nu datorează accesorii pentru perioada cuprinsă între termenul de plată şi data comunicării deciziei de plăţi anticipate.

In Monitorul Oficial nr. 247 din 07 aprilie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 530 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii: actul normativ modifica formularul 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” si instructiunile de completare ale acestuia.

In Monitorul Oficial nr. 249 din 07 aprilie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 491  pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010

Comentarii:

A. Măsuri aplicabile tuturor persoanelor impozabile care solicită rambursarea sumei negative de TVA

a) Restructurarea etapelor de soluţionare a deconturilor cu sume negative cu opţiune de rambursare, astfel încât procedura de rambursare va presupune parcurgerea mai multor etape succesive

b) eliminarea termenelor şi condiţiilor pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare.

B. Modificarea actualelor condiţii de încadrare la risc fiscal mare, specifice unor categorii de contribuabili

21/03/2014

In Monitorul Oficial nr. 192 din 19 martie 2014 a fost publicata  Legea nr. 18 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Comentarii:

 • zilierii pot fi si cetatenii straini
 • beneficiarii pot fi doar persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
 • cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

12/03/2014

In Monitorul Oficial nr. 151 din 28 februarie 2014 a fost publicata OUG nr. 8 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

Comentarii: actul normatic modifica si completeaza Codul fiscal si Codul de procedura fiscala

click pentru sinteza OUG 8

17/02/2014

In Monitorul Oficial nr. 108 din 12 februarie 2014 a fost publicata HG nr. 77  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

click pentru sinteza modificari Norme aplicare Cod februarie 2014

15/02/2014

In Monitorul Oficial nr. 104 din 11 februarie 2014 a fost publicata OUG nr.2 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii: sunt aduse precizari cu privire obligatiile de asigurare ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene precum si ale celor care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier

In Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2014 a fost publicat OPANF nr. 117 pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”

In Monitorul Oficial nr. 87 din 4 februarie 2014 a fost publicat OPANF nr.  123 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii:pentru impozitelor şi taxelor datorate începând cu 1 ianuarie 2014 se aplica noile instructiuni de completare ale formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”

In Monitorul Oficial nr. 76 din 31 ianuarie 2014 a fost publicat OMFP nr. 93 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

Comentarii:sunt aprobate modelele formularelor (392A) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ….”, (392B) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ….”, (393) “Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ….”. Formularele se utilizează începând cu declaraţiile aferente anului 2013, cu termen legal de depunere până la data de 25 februarie 2014.

In Monitorul Oficial nr. 70 din 29 ianuarie 2014 a fost publicat OMF nr. 79 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

26/01/2014

In Monitorul Oficial nr. 57 din 23 ianuarie 2014 a fost publicat OMFP nr. 1977 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: prevederile se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii februarie 2014, cu exceptia veniturilor din arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit.

18/01/2014

In Monitorul Oficial nr. 41 din 17 ianuarie 2014 a fost publicat OPANF nr. 3853 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”

Comentarii: contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie 2014, au optat pentru anul fiscal modificat depun la organul fiscal competent formularul 012 “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit” în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat.

In Monitorul Oficial nr. 41 din 17 ianuarie 2014 a fost publicat OPANF nr.3581 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

In Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2014 a fost publicat OMF nr. 35 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

Comentarii: actul normativ completeaza categoriile de obligatii fiscale care se inscriu in vectorul fiscal si modifica formularele “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)” si “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine (030)”

11/01/2014

In Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2014 a fost publicata Legea nr. 4 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Comentarii: Soţia/Soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate (a caror participare în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate este înscrisă în regsitrul comerţului) se poate asigura în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, prin încheierea unui contract de asigurare de şomajprecum şi în sistemul asigurărilor de sănătate.

In Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2014 a fost publicat OPANF 3854 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”

Comentarii: formularul se utilizează de către contribuabili pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal şi se depune la organul fiscal competent cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat.

In Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2014 a fost publicat OPANF 3884 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”

In Monitorul Oficial nr. 6 din 7 ianuarie 2014 a fost publicat OMFP 2067 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Comentarii:

 • se modifica regimul contabil al certificatelor verzi;
 • este reglementata contabilitatea operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi
 • ordinul se aplică începând cu situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2013

In Monitorul Oficial nr. 2 din 6 ianuarie 2014 a fost publicat OPANAF 3883 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii: noile formularele se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2013.

3/01/2014

In Monitorul Oficial nr. 833 din 24 decembrie 2013 a fost publicat OPANAF 3806 pentru modificarea anexelor nr. 1 – 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: Prevederile ordinului se aplică începând cu facturile emise/primite în ultima perioadă fiscală de raportare din anul 2013, pentru care există obligaţia de declarare de către fiecare operator înregistrat în scopuri de TVA

21/12/2013

In Monitorul Oficial nr. 809 din 19 decembrie 2013 a fost publicata OUG nr. 111 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

Comentarii: actul normativ modifica Codul fiscal incepand cu 1 iabuarie 2014 (click pentru sinteza modificarilor).

In Monitorul Oficial nr. 809 din 19 decembrie 2013 a fost publicat OPANAF 1042  privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2014

Comentarii: praguri valorice Intrastat pentru anul 2014 sunt 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

In Monitorul Oficial nr. 805 din 18 decembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 356 Legea bugetului de stat pe anul 2014

In Monitorul Oficial nr. 776 din 12 decembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 340 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

Comentarii:câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei

In Monitorul Oficial nr. 769 din 10 decembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 329 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013

29/11/2013

In Monitorul Oficial nr. 727 din 26 noiembrie 2013 a fost publicat OMFP 1898 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009

click pentru sinteza modificari reglementari contabile OMFP 1898

15/11/2013

In Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013 a fost publicata OUG 102 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

click pentru sinteza modificarilor Codului fiscal

In Monitorul Oficial nr. 702 din 15 noiembrie 2013 a fost publicata HG 854 privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011

In Monitorul Oficial nr. 701 din 15 noiembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 291 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Comentarii: tichetele de masa pot fi emise si pe suport electronic.

01/11/2013

In Monitorul Oficial nr. 668 din 31 octombrie 2013 a fost publicat OMFP nr. 1778  privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2013

In Monitorul Oficial nr. 663 din 29 octombrie 2013 a fost publicat OPANAF nr. 3361 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar

In Monitorul Oficial nr. 664 din 30 octombrie 2013 a fost publicat OPANAF 3330 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b) – d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii:

societăţile comerciale cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din cauza faptelor înscrise în cazierul fiscal al asociaţilor (art.153 alin.(9) lit.c) din Codul fiscal), pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA, chiar dacă nu a încetat situaţia care a condus la anulare, dacă asociaţii respectivi nu sunt majoritari la momentul solicitării reînregistrării
persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din cauza nedepunerii niciunui decont de TVA pentru 6 luni/2 trimestre calendaristice consecutive (art.153 alin.(9) lit.d) din Codul fiscal), pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA oricând, fără a mai exista termenul minim pentru depunerea cererii de 3 luni de la data anulării;
Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA întrucât nu au evidenţiat, în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni/2 trimestre calendaristice consecutive, achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare (art.153 alin.(9) lit.e) din Codul fiscal), pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA oricând fără a mai exista termenul maxim pentru depunerea cererii de 180 de zile de la data anulării (art.153 alin.(91) lit.d) din Codul fiscal);

In Monitorul Oficial nr. 661 din 30 octombrie 2013 a fost publicata Legea nr. 276 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14 septembrie 2012

In Monitorul Oficial nr. 661 din 29 octombrie 2013 a fost publicata Legea nr. 277 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Comentarii:

Beneficiar lucrărilor efectuate de zilier poate fi şi persoana fizică autorizată, întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale, întreprinderii familiale;
Plata remuneraţiei se poate realiza şi la sfârşitul perioadei activităţii, numai cu acordul scris al părţilor;
Nu se pot presta activităţi cu caracter ocazional în domeniul întreţinerii şi curăţenie;

25/10/2013

In Monitorul Oficial nr. 658 din 25 octombrie 2013 a fost publicat OPANAF nr. 3331 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii:

a fost preluată prevederea din Codul fiscal potrivit căreia anularea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor comerciale se dispune numai dacă asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal fapte de evaziune fiscal;
au fost introduse noi dispoziţii referitoare la îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

In Monitorul Oficial nr. 657 din 25 octombrie 2013 a fost publicat Ordinul 2210 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2013

Comentarii: începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 430 lei.

In Monitorul Oficial nr. 657 din 25 octombrie 2013 a fost publicat Ordinul 2209 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2013

Comentarii: începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă ramane 9,35 lei.

21/09/2013

In Monitorul Oficial nr. 593din 20 septembrie 2013 a fost publicata OUG nr. 88  privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii: actul normativ aduce modificari si completari Codului fiscal (click pentru sinteza modificari Cod fiscal OUG 88 din 2013) care vor intra in vigoare la 01.01.2014.

13/09/2013

In Monitorul Oficial nr. 582 din 13 septembrie 2013 a fost publicata OMFP 2986 pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: incepand cu operatiunile efectuate in luna august si pana la data de 31.12.2014 in declaraţia 394 nu se înscriu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal. Prevederea vizeaza bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile OUG nr. 28/1999, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, in care furnizorul/prestatorul a menţionat ,cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

10/09/2013

In Monitorul Oficial nr. 575 din 10 septembrie 2013 a fost publicata Ordinul 539 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

Comentarii: actul normativ abroga Ordinul 250/189/748/2004 si stabileste noile conditii pentru aplicarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator (art. 55 alin. 4 lit. l Cod fiscal)

30/08/2013

In Monitorul Oficial nr. 553 din 30 august 2013 a fost publicata OG nr.28 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Comentarii:

 • impozitul şi contribuţiile aferente veniturilor din activităţi agricole, datorate de persoanele fizice se pot achita în numerar şi la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal contribuabilii unde nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (modificare Cod procedura fiscala);
 • motoarele cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement, intră în sfera de aplicare a accizelor (modificare Cod fiscal)

29/08/2013

In Monitorul Oficial nr. 549 din 29 august 2013 a fost publicat OMFP 2224 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

In Monitorul Oficial nr. 548 din 29 august 2013 a fost publicat OMFP 2223 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”

28/08/2013

In Monitorul Oficial nr. 543 din 28 august 2013 a fost publicat OMFP nr. 1436 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie

Comentarii: Actul normativ contine definitiile produselor de panificatie carora li se aplica cota de tva de 9% incepand cu 01.09.2013

22/08/2013

In Monitorul Oficial nr. 528 din 22 august 2013 a fost publicata HG 613 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

click pentru sinteza modificari Norme Cod fiscal HG 613 din 2013

12/08/2013

Pe pagina web a MFP fost publicat Proiectul de Hotarare de Guvern privind modificarea Normelor de aplicare ale Codului Fiscal

07/08/2013

In Monitorul Oficial nr. 490 din 02 august 2013 a fost publicata OG nr.16 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

click pentru sinteza modificarilor Codului fiscal

17/07/2013

In Monitorul Oficial nr. 432 din 16 iulie 2013 a fost publicat OMFP nr. 878 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii:Persoana juridică străină care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România are obligaţia să stabilească unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin. Sediile permanente care aplică dispoziţiile art.29^1 alin.(1) din Codul fiscal, închid perioada impozabilă până la data de 30 iunie 2013 inclusiv.

Calculul, plata şi declararea impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut de fiecare sediu permanent în perioada 1 ianuarie 2013 – 30 iunie 2013 se efectuează până la 25 iulie 2013 inclusiv, prin excepţie de la prevederile art.34 şi 35. În sensul modificărilor legislative sus menţionate, a fost adaptat corespunzător modelul şi conţinutul formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia.

05/07/2013

In Monitorul Oficial nr. 397 din 02 iulie 2013 a fost publicata Circulara nr. 17 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

Comentarii: Începând cu data de 2 iulie 2013, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 5,00% pe an. Nivelul ratei dobanzii prezinta importanta pentru urmatoarele arii:

 • deductibilitatea dobanzilor la imprumuturile primite de alte entitati decat institutiile de credit si asimilate;
 • stabilirea dobanzii legale remuneratorii si penalizatoare (a se vededea OG 13/2011)

21/06/2013

Pe pagina web a MFP fost publicat Proiect de Ordin pentru pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30.06.2013 a operatorilor economici

Comentarii: Raportările contabile la 30 iunie 2013 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2013. Se propune depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile de către operatorii economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

05/06/2013

In Monitorul Oficial nr. 320din 03 iunie 2013 a fost publicata   OUG 50 privind reglementarea unor masuri fiscale

click pentru comentarii OUG 50

30/05/2013

In Monitorul Oficial nr. 313 din 30 mai 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 276 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

Comentarii: incepând cu data de 1 iulie 2013 , valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe este de 2.500 lei. Valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.800 lei şi 2.500 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici la data de 1 iulie 2013 se va recupera pe durata normală de funcţionare rămasă.

30/05/2013

In Monitorul Oficial nr. 310 din 29 mai 2013 a fost publicata Legea nr. 168 de aprobare a  Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

click pentru Sinteza modificari Legea 168

29/05/2013

Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, presedintele a semnat miercuri decretul pentru promulgarea  Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 (legea de aprobare a OG 8) pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

19/05/2013

In Monitorul Oficial nr. 275 din 16 mai 2013 a fost publicata HG 225 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008

Comentarii: incepand cu 1 iunie 2013 se modifica tarifele de risc care stau la baza calcularii contributiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

In Monitorul Oficial nr. 276 din 16 mai 2013 a fost publicata Ordinul 883 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2013

Comentarii: începând cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 420 lei.

In Monitorul Oficial nr. 276 din 16 mai 2013 a fost publicata Ordinul 882 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013

Comentarii: începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9,35 lei.

9/05/2013

In Monitorul Oficial nr. 254 din 08 mai 2013 a fost publicata OPANAF 467 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale

24/04/2013

In Monitorul Oficial nr. 236 din 24 aprilie 2013 a fost publicata OPANAF 450 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii: actul normativ reprezinta, in esenta, o republicare a OPANF 2137/2011privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 31 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

15/04/2013

In Monitorul Oficial nr. 211 din 15 aprilie 2013 a fost publicata Legea nr. 100 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii: în situaţia în care declaraţia fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declaraţiei, data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi a lunii în care se împlineşte termenul legal de depunere.

12/04/2013

In Monitorul Oficial nr. 203 din 10 aprilie 2013 a fost publicat OPANAF nr.339 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii:având în vedere prevederile Codului fiscal cu privire persoanele impozabile care aplică sistemul tva la încasare, a fost elaborată procedura de înregistrare/radiere, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA

In Monitorul Oficial nr. 199 din 09 aprilie 2013 a fost publicat OPANAF nr.378 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011

click pentru Sinteza actului normativ modificat

05/04/2013

In Monitorul Oficial nr. 185 din 02 aprilie 2013 a fost publicata  Legea nr.72 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante

Comentarii:prevederile actului normativ se aplica creantelor certe, lichide si exigibile constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract incheiat intre profesionisti sau intre acestia si o autoritate contractanta, avand ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii. Sunt stabilite termene maximale de plata (60 de zile), determinarea dobanzii legale (nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 8 puncte procentuale), reglementarea institutiei “daunelor-interese suplimentare minimale” (40 euro) si prevederea unei liste neexhaustive de clauze abuzive si de criterii de determinare a acestor clauze si practici abuzive.

28/03/2013

Pe pagina web a ANAF a fost publicat Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi continutului unor formulare prevãzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ulterioare
Proiect ordin
Anexa1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Referat de aprobare

Comentarii:ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin OG 8/2013, a fost necesară adaptarea corespunzătoare a procedurilor de administrare a impozitului pe veniturile din activităţi agricole, atât în ceea ce priveşte modelul şi conţinutul unor formulare (declaraţii de venit, decizii de impunere), precum şi instrucţiunile de completare a acestora.

17/03/2013

In Monitorul Oficial nr. 136 din 14 martie 2013 a fost publicata HG 84 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

click pentru  Sinteza modificari HG 84

12/03/2013

In Monitorul Oficial nr. 130 din 12 martie 2013 a fost publicat OMFP 250 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

Comentarii: actul normativ actualizează categoriile de obligaţii fiscale de declarare înscrise în vectorul fiscal cu 1. impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, 2. impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale şi 3. impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale

28/02/2013

Pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004
Anexe
Notă de fundamentare
27/02/2013

In Monitorul Oficial nr. 111 din 26 februarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 195 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii: formularul 100<> este adaptat modificarilor aduse prin OG nr.5, 6, 7/2013 prin care se instituie urmatoarele obligatii fiscale:

 • impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;
 • impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;
 • impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.

22/02/2013

In Monitorul Oficial nr. 107 din 22 februarie 2013 a fost publicata Legea nr. 6 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013

Comentarii: câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 este de 2.223 lei.

In Monitorul Oficial nr. 106 din 22 februarie 2013 a fost publicata  Legea nr. 5 Legea bugetului de stat pe anul 201320/02/2013

20/02/2013

In Monitorul Oficial nr. 101 din 20 februarie 2013 a fost publicat OPANAF nr. 84 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii: reglementarea are ca scop adaptarea formularelor 220 (Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit) si 223 (Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale) ca urmare a modificarilor aduse codului foscal prin OG nr. 8/2013

In Monitorul Oficial nr. 100 din 20 februarie 2013 a fost publicat OMFP nr. 213 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012

06/02/2013

Pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de Ordin privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată – publicat în data de 06.02.2013
Referat de aprobare

04/02/2013

În urma publicării OG nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2013 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, care va a intrat în vigoare începând cu data de 1 februarie 2013, în vederea aplicării art.I, pct.44 din acest act normativ, care vizează completarea alineatului 2 al art.116 din Codul fiscal, modificat şi completat, în sensul aplicării unei cote de impozit de 50% asupra veniturilor prevăzute la art.115, alin.(1), lit.a) – g), k) şi l) din acelaşi act normativ, dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, pe pagina web a MFP a fost publicată:“Lista instrumentelor juridice încheiate de România în baza cărora se realizează schimbul de informaţii cu alte state”

Pe pagina web a ANAF a fost publicat Proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursã
Proiect ordin
Referat de aprobare

Comentarii: se completează nomenclatorului privind obligaţiile de plată la bugetul de stat declarate prin formularul 100 „“Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“”, cu următoarele poziţii:

 • impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

01/02/2013

Pe pagina web a ANAF a fost publicat Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiect ordin
Anexa 1
Anexa 2
Referat de aprobare

Comentarii: Actul normativ actualizează categoriile de obligaţii fiscale de declarare înscrise în vectorul fiscal cu 1. impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, 2. impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale şi 3. impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale.

31/01/2013

Pe pagina web a ANAF a fost publicat Proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naþionale de Administrare Fiscalã nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevãzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ulterioare
Proiect ordin
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Referat de aprobare
25/01/2013

Curtea Europeana de Justitie a pronuntat Hotararea C-244/11 in cauza BGZ Leasing

Comentarii: In urma deciziei Curtii Europene de Justitie, regimul tva al operatiunilor de refacturare a serviciilor de asigurare va fi, in principiu, scutit de tva. Asta inseamna ca un client care achizitioneaza un bun in leasing va plati TVA doar in cazul bunului respectiv, in timp ce costul asigurarii va trebui sa fie scutit prin refacturare.Potrivit legislatiei romane, cheltuielile accesorii nu reprezinta o tranzactie separata, ci sunt parte componenta a livrarii/prestarii de care sunt legate, urmand aceleasi reguli referitoare la locul livrarii, cotele si scutirile de taxa, etc, ca si livrarea/prestarea de care sunt legate. Punctul 18 aliniatul 8 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal mentioneaza expres ca furnizorul nu poate aplica structura de comisionar, respectiv nu poate refactura separat aceste cheltuieli urmand regimul fiscal al facturilor primite.

Principiul prioritatii dreptului comunitar asupra dreptului national face ca decizia Curtii de Jutitie a Uniunii Europene ponuntata in cauza C 224/11 BGŻ Leasing sa fie obligatorie pentru instantele nationale, indiferent daca legislatia nationala contine, asa cum am vazut, prevederi contrare.

24/01/2013

In Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata OG nr. 8 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

click pentru Sinteza modificari OG 8

In Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata HG nr.23 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: incepând cu data de 1 februarie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 750 lei lunar. Începând cu data de 1 iulie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 800 lei lunar.

In Monitorul Oficial nr. 53 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata OUG nr.1 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Comentarii:Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. În anul 2013 valoarea punctului de pensie este de 762,1 lei.

In Monitorul Oficial nr. 56 din 24 ianuarie 2013 a fost publicat OPANAF nr.65 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

Comentarii: modificarea vizeaza corelarea informatiilor prezentate in declaratii informative 392A si 392B cu plafonul (220.000 lei) de scutire pentru intreprinderile mici

In Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata  OG nr.5 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural

In Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata OG nr.6 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

22/01/2013

In Monitorul Oficial nr. 45 din 21 ianuarie 2013 a fost publicat OPANAF nr. 24 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentariu: Actul normativ modifica formularul 200, “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, care se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: 1.1 activităţi independente;1.2. cedarea folosinţei bunurilor; 1.3. activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; 1.4. transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; 1.5. operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen. Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012.

In Monitorul Oficial nr. 45 din 21 ianuarie 2013 a fost publicat OMFP nr. 40 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

click pentru Comentarii OMFP nr 40

21/01/2013

Pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de Ordonanţă de Guvern  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Notă de fundamentare

16/01/2013

In Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2013 a fost publicata OPANAF nr. 17  pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale

Comentariu: Actul normativ reglementeaza obligatiile procedural-fiscale ale angajatorilor nerezidenti si ale salariatilor acestora (persoane fizice rezidente sau nerezidente) care isi desfasoara activitatea in Romania. Obligatiile declarative si de plata privind contributiile sociale vor fi indeplinite de:

1. angajatorul nerezident sau

 1. angajati in situatia in care, intre angajator si angajat, sunt incheiate acorduri prin care obligatiile declarative sunt asumate de persoanele fizice salariate.

In situatia dela pct. 2, persoanele fizice rezidente sau nerezidente au obligaţia să depună lunar formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Acestea  declară în formularul 112 şi impozitul pe venitul din salarii datorat potrivit legii, fără a mai depune formularul 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”.

11/01/2013

In Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2013 a fost publicata OG nr.1 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale

In Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2013 a fost publicat  OPANAF 1992 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

In Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2013 a fost publicat  OPANF 1985 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

10/01/2013

Pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004

Notă de fundamentare

09/01/2013

Pe pagina web a ANAF au fost publicate Modalităţile  de consultare a Registrului persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

Pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de  Ordonanţă a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale )

Notă de fundamentare

07/01/2013

In Monitorul Oficial nr. 9 din 7 ianuarie 2013 a fost publicat OPANAF 1994 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”

04/01/2013

In Monitorul Oficial nr. 6 din 04 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul INS nr. 1948 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

28/12/2012

In Monitorul Oficial nr. 898 din 28 decembrie 2012 a fost publicata  HG 1309 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013

27/12/2012

In Monitorul Oficial nr. 887 din 27 decembrie 2012 a fost publicat OPANAF 1950 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

21/12/2012

Pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de  Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Notă de fundamentare

20/12/2012

Pe pagina web a ANAF a fost publicat Proiectul ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi platã a impozitului pe profit” (012).
Proiect ordin
Referat de aprobare
Anexa 1 – Notificare
Anexa 2 – Intructiuni completare
Anexa 3 – Caracteristici tiparire

In Monitorul Oficial nr. 857 din 18 decembrie 2012 a fost publicat OUG 87 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul Oficial nr. 857 din 18 decembrie 2012 a fost publicat OMFP 1690 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

19/12/2012

Proiect de ordin pentru modificarea ordinului preşedintelui ANAF nr.3596/ 2011  privind declararea livrãrilor/prestãrilor şi achiziţiilor efectuate pe  teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrãrile/prestãrile şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
Proiect
Ordin
Proiect modificare OPANAF 3596/2011
Referat aprobare modificare OPANAF 3596/2011
Referat final

17/12/2012

In Monitorul Oficial nr. 852 din 17 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul nr. 1708 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice

In Monitorul Oficial nr. 850 din 17 decembrie 2012 a fost publicat OPANAF 1913 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

14/12/2012

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat  Proiectul de Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă
Referat de aprobare

13/12/2012

In Monitorul Oficial nr. 845 din 13 decembrie 2012 a fost publicata OUG 84  privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

13/12/2012

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplicã sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplicã sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.
Proiect Ordin
Anexa 1 Procedura de înregistrare
Anexa 2 Procedura de radiere
Anexa 3 Inştiinţare înregistrare din oficiu
Anexa 4 Inştiinţare
Anexa 5 Decizie radiere din oficiu
Anexa 6 Inştiinţare radiere din oficiu
Anexa 7 Decizie de îndreptare erori materiale
Anexa 8 Caracteristici de tipãrire
Anexa la procedura de radiere
Referat de aprobare

12/12/2012

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare – publicat în data de
Notă de fundamentare

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal – publicat în data de 12.12.2012
Notă de fundamentare

4/12/2012

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de  Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice – publicat în data de 04.12.2012

Referat de aprobare 

28/11/2012

In Monitorul Oficial nr. 798 din 28 noiembrie 2012 a fost publicat OPANAF nr. 1714/2012 pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare

OPANAF 1714 din 2012

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice au fost publicate materialele prezentate în cadrul instruirii, privind TVA la încasare, desfăşurată în data de 27 noiembrie 2012 la Institutul Naţional de Statistică.

Jurnal pentru cumpărări (forma actuală şi forma TVA la încasare) – format xls

Model jurnal vânzări TVA la încasare- format xls

Suport curs instruire TVA la încasare – format ppt

27/11/2012

In MONITORUL OFICIAL  nr. 795 din 27 noiembrie 2012  a fost publicat OPANAF nr. 1768 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal

26/11/2012

In MONITORUL OFICIAL  nr. 792 din 26 noiembrie 2012  a fost publicat OMFP nr. 1519 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare

In MONITORUL OFICIAL  nr. 791 din 26 noiembrie 2012  a fost publicat OPANAF 1790 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

22/11/2012

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat Proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile – publicat în data de 22.11.2012
Referat de aprobare

21/11/2012

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevãzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ulterioare.
Proiect Ordin
Formular 200
Anexa 1 formular 200
Formular 260
Anexa 1 260
Anexa 2 formular 260
Instructiuni de completare

20/11/2012

Pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat Ghid privind aplicarea sistemului TVA la încasare

19/11/2012

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxã pe valoarea adãugatã”
Proiect Ordin
Anexa 1
Anexa 2
Caracteristici de tiparire
Referat de aprobare

17/11/2012

In MONITORUL OFICIAL  NR. 772 din 15 noiembrie 2012  a fost publicata LEGEA   Nr. 209 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

legea 209 din13 noiembrie 2012

In MONITORUL OFICIAL  NR. 772 din 15 noiembrie 2012  a fost publicata LEGEA   Nr. 208 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea nr. 208 din 13 noiembrie 2012

14/11/2012

In MONITORUL OFICIAL  NR. 753 din  8 noiembrie 2012 a fost publicata HOTĂRÂREA   Nr. 1071 din  6 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
HOTĂRÂRE Nr. 1071 din 6 noiembrie 2012

13/11/2012

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentrudeclararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilireprin autoimpunere sau reţinere la sursa

Proiect Ordin
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Anexa 10
Nomenclator
Caracteristici de tiparire
Referat de aprobare

02/11/2012

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie, precum si a Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contribuţiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îsi desfasoara activitatea in Romania si obţin venituri din salarii, precum si pentru reglementarea unor aspecte procedurale:

Proiect Ordin
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Referat de aprobare

01/11/2012

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal- forma finala votata in camera decizionala – nepublicata/promulgata


Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Referat de aprobare

01/11/2012

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal- forma finala votata in camera decizionala – nepublicata/promulgata