In Monitorul Oficial nr. 395 din 9 mai 2023 a fost publicat Ordinul nr. 874/1429 privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. IV alin. (1) şi (2) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

Comentarii: actul normativ stabileşte procedura privind reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub forma indemnizaţiei de delegare, a indemnizaţiei de detaşare, inclusiv a indemnizaţiei specifice detaşării

Citeste mai mult »

12/05/2023

In Monitorul Oficial nr. 395 din 9 mai 2023 a fost publicat Ordinul nr. 874/1429 privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. IV alin. (1) şi (2) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

Comentarii: actul normativ stabileşte procedura privind reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub forma indemnizaţiei de delegare, a indemnizaţiei de detaşare, inclusiv a indemnizaţiei specifice detaşării transnaţionale, şi a prestaţiei suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate, primite de salariaţi, care poate fi realizată de organele fiscale în temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în urma controalelor realizate de organele competente ale Inspecţiei Muncii, prin care se constată situaţiile de delegare, detaşare, detaşare transnaţională în care se pot afla salariaţii, după caz, potrivit legii.

05/05/2023

In Monitorul Oficial nr. 370 din 2 mai 2023 a fost publicat Ordinul nr. 20.463/3.964/967/1.415/ privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Comentarii:

 • Sunt enumerate domeniile de activitate ale compartimentelor în care lucrează salariaţii beneficiari ai facilităţii;
 • Facilitatea se extinde asupra salariaţilor din instituţii publice;
 • Facilitatea se aplică şi pe perioada delegării;
 • Actul normative se aplică de la 1 iunie 2023.

19/04/2023

In Monitorul Oficial nr. 310 din 12 aprilie 2023 a fost publicată Legea nr. 88 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: Sunt scutite de tva fără drept de deducere următoarele:

a) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti prestate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1), dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;

b) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, altele decât cele prevăzute la lit. c) şi d), precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi cele efectuate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza art. 25 alin. (4^1), dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;

c) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b);

d) livrarea de produse ortopedice.

Prevederile legi intră în vigoare la 12 iunie 2023.

02/04/2023

In Monitorul Oficial nr. 265 din 30 martie 2023 a fost publicată Legea nr. 69 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

Comentarii: nomazii digitali nu au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de pensii şi cel deasigurări sociale de sănătate în condiţiile în care nomadul digital este prezent pe teritoriul României pentru o perioadă sau mai multe perioade care nu depăşesc 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

Sunt venituri neimpozabile realizate de nerezidenţi veniturile din salarii sau asimilate salariilor obţinute de persoana fizică cu statut de nomad digital din activitatea pe care o prestează în baza unui contract de muncă la o companie înregistrată în afara României şi care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor sau care deţine o companie înregistrată în afara României, în cadrul căreia prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi poate desfăşura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanţă, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, în condiţiile în care persoana fizică este prezentă pe teritoriul României pentru o perioadă sau mai multe perioade care nu depăşesc 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

In Monitorul Oficial nr. 264 din 30 martie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 347 pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

In Monitorul Oficial nr. 272 din 31 martie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 1263/654 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2023, începând cu luna aprilie 2023, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi cuantumul de 30 de lei. Valoarea nominală menţionată se aplică şi pentru primele 2 luni ale semestrului al II-lea al anului 2023, respectiv august 2023 şi septembrie 2023.

30/03/2023

In Monitorul Oficial nr. 261 din 29 martie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 1235 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei de delegare/detaşare şi a cuantumului alocaţiei de cazare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

Comentarii: începând cu 1 aprilie 2023, indemnizaţiile de delegare şi detaşare în ţară se majorează de la 20 lei/zi la 23 lei/zi.

08/03/2023

In Monitorul Oficial nr. 186 din 6 martie 2023 a fost publicată Legea nr. 52 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii: 6 ianuarie – Botezul Domnului – Boboteaza – şi 7 ianuarie – Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul – sunt zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

25/02/2023

In Monitorul Oficial nr. 163 din 24 februarie 2023 a fost publicat Legea nr. 163 pentru anularea unor obligaţii fiscale

Comentarii: se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, a veniturilor din tichete cadou obţinute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii, pentru perioadele fiscale de la intrarea în vigoare a Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă şi, respectiv, a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare şi până la 31 decembrie 2020 inclusiv, şi neachitate până la data intrării în vigoare a acestei legi. Organul fiscal nu reîncadrează în venituri din salarii şi asimilate salariilor veniturile din tichete cadou obţinute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii acestora şi încadrate în categoria veniturilor din alte surse şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare, pentru perioada anterioară datei de 31 decembrie 2020 inclusiv.

12/02/2023

In Monitorul Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 165/7/1272/456 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: actul normativ aprobă noul formular 112 care se va utiliza pentru declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2023.

20/01/2023

In Monitorul Oficial nr. 47 din 17 ianuarie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 18 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” şi 207 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”

Comentarii:

 • Se modifică formuarul 205 şi instrucţiunile de completare;
 • Formularul se utilizează pentru declararea, pe fiecare beneficiar de venit, a impozitului aferent veniturilor cu regim de reţinere la sursă, precum şi a câştigurilor/pierderilor din investiţii, realizate începând cu anul 2022.

13/01/2023

In Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023 a fost publicată Legea nr. 36 pentru modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Comentarii:

 • persoanele care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 5 ani calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exerciţiului financiar în care au fost întocmite. Anterior, termenul era de 10 ani.
 • registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 timp de 5 ani calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exerciţiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii. Anterior, termenul era de 10 ani.
 • memoria fiscală a aparatelor electronice fiscal trebuie să permită obligatoriu acumulări progresive ale datelor, fără ca acestea să poată fi modificate sau şterse, precum şi conservarea în timp a acestora pe o perioadă de 5 ani. Anterior, termenul era de 10 ani.

In Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023 a fost publicată Legea nr. 34 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană, sunt venituri neimpozabile şi netaxabile dacă, alături de celelalte venituri enumerate la art. 76 alin. 4^1 lit. a)-g) (prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, contravaloarea hranei, cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spaţiile de cazare/de locuit etc.), se încadrează în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.Prevedrea se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2023.

10/01/2023

In Monitorul Oficial nr. 18 din 6 ianuarie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 4291 pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii:

 • este prezentată reflectarea în evidenţa contabilă a entităţilor beneficiare a distribuirii de dividende interimare;
 • sunt enumerate indicii care pot conduce la concluzia că o entitate acţionează în nume propriu, în scopul recunoaşterii veniturilor din activitatea desfăşurată astfel;
 • este reglementată contabil cesionarea prin contract de licenţă a proprietăţii intelectuale;
 • În planul de conturi general se introduc conturile 467 “Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende”, 6053 “Cheltuieli privind consumul de gaze naturale”, 6058 “Cheltuieli cu alte utilităţi”, 694 “Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit” şi 794 “Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit”, precum şi grupa 79 “Venituri din impozitul pe profit”.

In Monitorul Oficial nr. 22 din 9 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 4268 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

04/01/2023

In Monitorul Oficial nr. 1272 din 29 decembrie 2022 a fost publicată OUG nr. 188 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii:

 • Se definesc dosarul fiscal și dosarul de control fiscal, iar cel din urmă poate fi solicitat de contribuabilul supus inspecţiei;
 • contribuabilii vor putea obține de la autorități, la cerere, clasa sau subclasa de risc la care este încadrat, cu excepţia cazului în careobiective de interes general justifică restrângerea accesului la această informație;
 • Inspecția fiscală se derulează, de principiu, la sediul organului fiscal;
 • înainte de selectarea unei firme pentru derularea unei inspecții fiscale, aceasta este anunțată despre riscurile identificate și are 30 de zile la dispoziție să-și reanalizeze situația fiscală și să-și depună/corecteze declarațiile fiscal;
 • se prevede posibilitatea de a prezenta legitimația și ordinul de serviciu în cadrul apelurilor video, atunci când este necesar ca inspecția fiscală să se deruleze de la distanță; registrul unic se completează numai la inspecțiile effectuate în spaţiile de lucru ale contribuabilului;
 • contribuabilii controlaţi pot să ceară emiterea unei decizii provizorii atunci când n-au fost informaţi despre finalizarea verificării unei perioade fiscale și a unui tip de obligație fiscală, dacă s-a împlinit jumătate din durata legală a inspecției fiscal.

In Monitorul Oficial nr. 1278 din 30 decembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2578 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Comentarii: se modifică formularele 010 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” şi 700 “Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscal” precum şi instrucţiunile de completare a acestora.

In Monitorul Oficial nr. 1275 din 30 decembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 4636 privind activele utilizate în activitatea de producţie şi procesare şi activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: actul normative identifică subgrupele şi clasele din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe în care se regăsesc activele utilizate în activitatea de producţie şi procesare şi activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit.

30/12/2022

In Monitorul Oficial nr. 1246 din 23 decembrie 2022 a fost publicată Ordinul nr. 2541 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii: formularul se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2022, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2023.

In Monitorul Oficial nr. 1252 din 23 decembrie 2022 a fost publicată Ordinul nr. 21813/6421/2246/4433 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Comentarii:

 • lista ocupațiilor vizate de scutirea de impozit pe venit este completată cu cea de inginer de dezvoltare a produselor software;
 • sunt aduse precizări şi completări cu privire la documentele justificative ce trebuie avute în vedere la încadrarea persoanelor scutite de impozitul pe venit, prin raportare la ocupațiile vizate de ordin.

In Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 decembrie 2022 a fost publicată Legea nr. 376 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Comentarii:

 • Pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN 5610 – «Restaurante» şi 5630 – «Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor», bacşişul încasat de la clienţi se evidenţiază pe bonul fiscal, indiferent de modalitatea de încasare a acestuia;
 • Bacşişul se evidenţiază distinct pe acelaşi bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate şi este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea «bacşiş»;
 • Sumele provenite din încasarea bacşişului de către salariaţi ca urmare a distribuirii sunt calificate ca venituri din alte surse şi se supun regimului fiscal prevăzut de titlul IV – cap. X din Legea nr. 227/2015, nefiindu-le aplicabile prevederile titlului V – Contribuţii sociale obligatorii din acelaşi act normativ. Impozitul pe venit datorat de salariat se reţine la sursă la momentul distribuirii bacşişului de către plătitorii de venituri şi se achită la bugetul de stat. Aceste sume nu pot fi reîncadrate fiscal ca venituri salariale sau asimilate salariilor.

21/12/2022

In Monitorul Oficial nr. 1228 din 20 decembrie 2022 a fost publicată Legea nr. 370 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale

Comentarii

 • plafonul de 500.000 euro pentru încadrarea în regimul fiscal al microintreprinderilor se va aplica incepand cu veniturile aferente anului 2023;
 • realizarea de venituri din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 – «Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal», indiferent de ponderea in cifra de afaceri toatală, nu conduce excluderea aplicării regimului microintreprinderilor;
 • în situația în care persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – „Hoteluri și alte facilități de cazare similare“, 5520 – „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată“, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere“, 5590 – „Alte servicii de cazare“, 5610 – „Restaurante“, 5621 – „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente“, 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.“, 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor“ obțin în cursul anului venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, pentru veniturile din alte activități aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit, dacă se îndeplinesc anumite condiții;
 • în scopul aplicării facilităţilor fiscale, pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii în cifra de afaceri totală, indicatorul cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii cuprinde numai veniturile din activitatea desfăşurată pe teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală cuprinde doar veniturile din activitatea desfăşurată pe teritoriul României, nu şi din afara României;
 • În cazul dividendelor distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2022, cota de impozit pe dividende este de 5%, fără recalcularea impozitului pe dividendele respective, după regularizarea acestora pe baza situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, aprobate potrivit legii;
 • dispoziţiile OG 16/2022 cu privire la impozitele şi taxele locale se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2025.

20/12/2022

In Monitorul Oficial nr. 1214 din 19 decembrie 2022 a fost publicată Legea nr. 368 Legea bugetului de stat pe anul 2023

In Monitorul Oficial nr. 1215 din 19 decembrie 2022 a fost publicată Legea nr. 369 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023

Comentarii:

 • câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 este de 6.789 lei.
 • Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte în cazul:
  • a) asiguratului sau pensionarului, la 6.789 lei;
  • b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 3.395 lei.

10/12/2022

In Monitorul Oficial nr. 1186 din 9 decembrie 2022 a fost publicată OUG nr. 168 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Comentarii:

 • Se suspenda, incepand cu 1 ianuarie 2023 si pana la 31 decembrie 2023, depunerea declaratiilor recapitulative : 392 A, 392 B si 393;
 • Se suspenda, incepand cu 1 ianuarie 2023 si pana la 31 decembrie 2023, creditul fiscal acordat indemnizatiei pentru educatie timpurie;
 • începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit şi nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
  • a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;
  • b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor în baza aceluiaşi contract individual de muncă, pentru aceeaşi lună, nu depăşeşte nivelul de 4.000 lei inclusiv.
 • începând cu data de 1 ianuarie 2023 pentru domeniul construcţiilor (se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015), salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar. Veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea de impozit pe venit sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 4.000 lei lunar.

In Monitorul Oficial nr. 1186 din 9 decembrie 2022 a fost publicată HG nr. 1447 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Comentarii: începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei/oră.

29/11/2022

In Monitorul Oficial nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2053 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023.

Comentarii: Registrul se completează de notarii publici la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 5%.

În anul 2023, notarii completează registrul şi cu informaţiile din actele juridice între vii autentificate în anul 2023, care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 600.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata unui avans reprezentând plata parţială sau integrală a contravalorii pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe.

08/10/2022

In Monitorul Oficial nr. 967 din 4 octombrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 3265/21453 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

Comentarii:

Activităţile de cercetare-dezvoltare eligibile trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele noi condiţii:

 • proiectul de cercetare-dezvoltare trebuie să conţină scopul proiectului, echipa de proiect şi infrastructura de cercetare, bugetul proiectului;
 • în cadrul activităţilor de dezvoltare tehnologică se vor lua în considerare activităţile de dezvoltare experimentală.

Au fost eliminate prevederile art.4 din Ordinul comun nr. 3.265/21.453/2022, prin care se dădeau exemple de activităţi care nu reprezintă activităţi de cercetare-dezvoltare.

Proiectele şi activităţile vor fi încadrate ca fiind de cercetare-dezvoltare de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, care va constitui un corp de experţi înscrişi în Registrul naţional al experţilor pentru certificarea activităţii de cercetare dezvoltare.

Contribuabilii mari au obligaţia de a solicita certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare de către un expert înscris în registrul indicat mai sus.

20/09/2022

In Monitorul Oficial nr. 918 din 19 septembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1667/2194/772/4079 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: actul normativ aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 şi se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii august 2022.

03/09/2022

In Monitorul Oficial nr. 857 din 31 august 2022 a fost publicata Ordonanta nr. 31 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii:

 1. Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se consideră comunicat la data punerii la dispoziţia contribuabilului/plătitorului prin aceste mijloace, fiind eliminat termenul de 15 zile;
 2. Sunt aduse câteva modificări în materia soluţiei fiscale individuale anticipate în privinţa obiectului acesteia si a restituirii taxei de emitere;
 3. De comun acord cu organele de inspecţie fiscală, colaborarea contribuabilului/plătitorului la constatarea stărilor de fapt fiscale se poate realiza şi prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanţă;
 4. Se extinde de la 45 de zile la 180 de zile durata de efectuare a inspecţiei fiscale pentru contribuabilii nerezidenţi;
 5. Se clarifica efectele efectuării unei sesizări penale asupra inspecţiei fiscale în curs: limitarea încetării inspecţiei doar pentru obligaţiile fiscale ce fac obiectul sesizării;
 6. Direcţia generală antifraudă fiscal are obligaţia de a analiza punctul de vedere al cotribuabilului faţă de constatările menţionate în procesul-verbal/actul de control;
 7. Organul fiscal central, precum şi organul fiscal local au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista contribuabililor persoane juridice care au declarat şi au achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu au obligaţii restante.

20/07/2022

In Monitorul Oficial nr. 723 din 19 iulie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1669 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici

Comentarii: raportările contabile la 30 iunie 2022 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor până cel mai târziu la data de 16 august 2022.

18/07/2022

In Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022 a fost publicata Ordonanta nr. 16 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale

click pentru sinteza modificari Cod fiscal OG nr. 16 iulie 2022

16/07/2022

In Monitorul Oficial nr. 715 din 15 iulie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1580 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: noul model al formularului 112 se utilizează începând cu declararea veniturilor aferente lunii iunie 2022.

06/07/2022

In Monitorul Oficial nr. 668 din 4 iulie 2022 a fost publicată Legea nr. 195 pentru completarea art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

Comentarii: începând cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii se păstrează timp de 5 ani.

02/07/2022

In Monitorul Oficial nr. 661 din 1 iulie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1528 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor

In Monitorul Oficial nr. 661 din 1 iulie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1525 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară

In Monitorul Oficial nr. 656 din 30 iunie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1190/4625 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

Comentarii: categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă autorizată de minimum 3,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puţin unei relaţii comerciale care face obiectul transportului.

24/06/2022

In Monitorul Oficial nr. 613 din 22 iunie 2022 a fost publicată Legea nr. 187 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Comentarii:

Începând cu data de 1 iulie 2022 valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 30 de lei.

26/05/2022

In Monitorul Oficial nr. 502 din 23 mai 2022 a fost publicată Legea nr. 142 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Incepand cu 1 ianuarie 2023, veniturile sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare, pentru transferuri/operaţiuni efectuate prin intermediari, se impun prin reţinere la sursă astfel:

 (i) prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;

 (ii) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii;

Pierderile obţinute din transferul titlurilor de valoare nu se reportează şi nu se compensează, acestea reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului.

23/05/2022

In Monitorul Oficial nr. 494 din 18 mai 2022 a fost publicată OUG nr. 67 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii: începând cu data de 1 iunie 2022, în cazul salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii pentru o sumă de 200 de lei reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor în următoarele situaţii:

a) angajatorii majorează voluntar, oricând în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022 inclusiv, nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 de lei, respectiv de la 2.550 de lei la 2.750 de lei, pentru salariaţii care desfăşoară activitate în baza contractelor individuale de muncă, în executare la data de 1 iunie 2022, ce prevăd un nivel al salariului de bază lunar brut la aceeaşi dată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

b) nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este de 2.750 de lei, în cazul persoanelor nou-angajate în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022 inclusiv.

Regimul fiscal prezentat mai sus se aplică în perioada în care salariul majorat/de încadrare, după caz, este menţinut/stabilit la nivelul de 2.750 de lei, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022 inclusiv.

19/05/2022

In Monitorul Oficial nr. 489 din 17 mai 2022 a fost publicată Legea nr. 135 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii: Sunt scutite de impozit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), pentru activitatea desfăşurată în România, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) angajatorii care desfăşoară pe teritoriul României activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară definite de următoarele coduri CAEN:
 2. cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
 3. cod CAEN 10: Industria alimentară;
 4. b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală.
 5. c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară care se încadrează în condiţiile prevăzute mai sus, cota contribuţiei de asigurări sociale se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028.

Persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor care desfăşoară activităţi la angajatori din sectorul agricol şi din industria alimentară şi care se încadrează în condiţiile prevăzute mai sus sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, până la 31 decembrie 2028 inclusiv.

Până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor care desfăşoară activităţi la angajatori din sectorul agricol şi din industria alimentară cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Până la sfârşitul anului 2022, pentru sectorul agricol şi în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră. În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2028, pentru sectorul agricol şi în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.

Prevederile legale de mai sus intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.

29/04/2022

In Monitorul Oficial nr. 402 din 27 aprilie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 765 privind procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului

Comentarii: plătitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declaraţie de regularizare/cerere de restituire a impozitului pe dividende, în termen de maxim 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire, numai după restituirea de către asociaţi sau acţionari a dividendelor distribuite în plus. Restituirea sumelor cuvenite plătitorului se efectuează prin decontare bancară în termen de 45 de zile de la înregistrare.

05/04/2022

In Monitorul Oficial nr. 315 din 31 martie 2022 a fost publicată Legea nr. 72 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

Comentarii:

 • se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizaţii sau orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada delegării, detaşării sau desfăşurării activităţii pe teritoriul altei ţări, de către angajaţi ai angajatorilor români care şi-au desfăşurat activitate pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a legii, şi neachitate;
 • sunt venituri salariale neimpozabile şi netaxabile indemnizaţiile de delegare, indemnizaţiiile de detaşare, inclusiv indemnizaţiiile specifice detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care nu depăşeşte plafonul stabilit astfel:

 (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;

 (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

In Monitorul Oficial nr. 328 din 4 aprilie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 366/209 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2022

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2022, începând cu luna aprilie 2022, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi cuantumul de 20,17 lei.

In Monitorul Oficial nr. 326 din 4 aprilie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 270/2774 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2022

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2022, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale este de maximum 170 de lei/lună, respectiv de maximum 350 de lei/eveniment.

23/03/2022

In Monitorul Oficial nr. 73 din 22 martie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 423 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”

Comentarii: ordinul modifică unele prevederi în ceea ce privește depunerea si completarea formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“. Pe perioada în care contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare sau plată, beneficiază de reduceri la impozitul pe profit anual în situația menținerii/creșterii capitalurilor proprii, termenul de depunere al declaraţiei anuale privind impozitul pe profit – formularul 101 – este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic este până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat. Astfel, prevederile prezentului act normativ se vor aplica începând cu declararea impozitului pe profit anual aferent anului fiscal 2021.

25/02/2022

In Monitorul Oficial nr. 178 din 23 februarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 237 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii: aprobă modelul şi conţinutul formularelor 100 ” Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” şi 710 “Declaraţie rectificativă”.

18/02/2022

In Monitorul Oficial nr. 159 din 17 februarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 152/153/375/2022 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, precum şi anexele nr. 1.1 “Anexa angajator” şi nr. 1.2 “Anexa asigurat” la acesta. Prevederile ordinului se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2022.

14/02/2022

In Monitorul Oficial nr. 138 din 10 februarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 179 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” şi 207 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”

Comentarii: actul normativ adoptă modelului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“ şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi“, care se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2021. Formularele se depun până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat

03/02/2022

In Monitorul Oficial nr. 100 din 1 februarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 85 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii:

 Sunt adaugate în planul de conturi utilizat atât de entitățile care conduc contabilitatea conform OMFP nr. 1802/2014 cât și din cele utilizate de entitățile care aplică IFRS sau de persoanele juridice fără scop patrimonial următoarele conturi de cheltuieli:

 • 6051 „Cheltuieli privind consumul de energie“,
 • 6052 „Cheltuieli privind consumul de apă“,
 • 6461 „Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaţilor“,
 • 6462 „Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariaţii“.

In Monitorul Oficial nr. 97 din 31 ianuarie 2022 a fost publicată OG nr. 11 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termene

Comentarii:

 • termenul pentru soluţionarea cererii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate este de până la 6 luni;
 • procedura privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor;
 • Entităţile înregistrate în registrul comerţului, pentru care există înscrise menţiuni privind inactivitatea temporară, nu au obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale pentru perioada în care se află în inactivitate temporară, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului;
 • contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru anul 2022, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 180 de zile calculată de la data intrării in vigoare a OG 11/2022;
 • până la data de 31 decembrie 2022, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999.

01/02/2022

In Monitorul Oficial nr. 95 din 31 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 77 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: actul normativ  adoptă un nou format al declaraţiei 394 care se va aplica începând cu operaţiunile derulate de la data de 1.04.2022.

27/01/2022

In Monitorul Oficial nr. 72 din 25 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 5 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

Comentarii: actul normative adoptă normele de completare a declaraţiei statistice Intrastat.

Au obligația furnizării de date statistice Intrastat operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

✓ sunt înregistraţi în scopuri de TVA;

✓ realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale UE;

✓ valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale UE, pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric de 900.000 lei atât pentru expedieri intra-UE de bunuri, cât şi pentru introduceri intra-UE de bunuri.

06/01/2022

In Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2127 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii:

Formularul se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2021, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2022.

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11