Noutăţi Legislative (Pagina 2)

31/12/2021

In Monitorul Oficial nr. 1245 din 30 decembrie 2021 a fost publicata Legea nr. 322 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Valoarea sumelor destinate acţiunilor de sponsorizare/mecenat/burse private pentru anul curent, diminuată cu sumele reportate, poate fi redirecţionată pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declaraţiei anuale de impozit pe profit/ depunerii declaraţiei de impozit aferente trimestrului IV.

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, contribuabilii pot dispune asupra sumei destinate acţiunilor de sponsorizare/mecenat, numai dacă aceasta, în urma diminuării cu sumele reportate, este pozitivă.

30/12/2021

In Monitorul Oficial nr. 1238 din 28 decembrie 2021 a fost publicata Legea nr. 317 Legea bugetului de stat pe anul 2022

In Monitorul Oficial nr. 1239 din 28 decembrie 2021 a fost publicata Legea nr. 318 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022

Comentarii:

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 este de 6.095 lei.

In Monitorul Oficial nr. 1240 din 29 decembrie 2021 a fost publicata Legea nr. 315 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii:

Declaraţia privind beneficiarul real se depune doar la înfiinţare persoanelor juridice şi ori de cate ori intervin modificări, nu se mai depune anual.

19/12/2021

In Monitorul Oficial nr. 1202 din 18 decembrie 2021 a fost publicată OUG nr. 130 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Comentarii:

 • Se majorează de la 150 lei la 300 lei valoarea neimpozabilă a cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite ocazional de angajatori angajaţilor, copiilor minori ai acestora, precum şi angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
 • Sunt eliminate din categoria veniturilor din alte surse biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pe baza evidenţei nominale altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă şi publicitate.
 • În baza de calcul a contribuţiei de asigurări de sociale, a contribuţiei de sănătate şia contribuţei asiguratorii pentru muncă sunt incluse şi tichetelor cadou acordate potrivit legii, cu excepţia destinaţiilor şi limitelor prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. a);
 • În baza de calcul a contribuţiei de sănătate sunt incluse şi veniturile din pensii pentru partea care depășește suma lunară de 4.000 lei;
 • Cota redusă de tva de 5% se aplică şi pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;
 • Cota redusă de tva de 5% se aplică şi pentru livrarea de energie termică în sezonul rece, destinată anumitor categorii de consumatori;
 • Creditul fiscal pentru cheltuielile cu educaţia timpurie se suspendă până la data de 31 decembrie 2022;
 • Este interzisă acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari decât angajaţilor proprii. Încălcarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă;
 • Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă.

In Monitorul Oficial nr. 1195 din 17 decembrie 2021 a fost publicată Legea nr. 301 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit aplică individual prevederile OUG 153/2020 privind măsurile fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii.

13/12/2021

In Monitorul Oficial nr. 1172 din 10 decembrie 2021 a fost publicata Legea nr. 291 pentru modificarea art. 291 alin. (3) lit. a) din Le

gea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Începand cu 1 ianuarie 2022, se aplica cota de tva de 5% pentru livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, pe suport fizic şi/sau pe cale electronică, cu excepţia celor care au, în totalitate sau în mod predominant, un conţinut video sau un conţinut muzical audio şi a celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii.

10/11/2021

In Monitorul Oficial nr. 1073 din 9 noiembrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1783privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal

Comentarii:

Obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:

    – pentru contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru mari contribuabili;

    – pentru contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru noii mari contribuabili;

    – pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii;

    – pentru contribuabilii încadraţi în categoria de contribuabili mici la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mici;

    – pentru contribuabilii nou-înregistraţi/încadraţi după data de referinţă pentru fiecare categorie în parte, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declaraţiei informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinţă pentru categoria în care au fost înregistraţi/încadraţi.

08/10/2021

In Monitorul Oficial nr. 956 din 6 octombrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1245/902 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2021

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2021 si primele două luni ale semestrului II, începând cu luna aprilie 2021, valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 20,09 lei.

In Monitorul Oficial nr. 956 din 6 octombrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1244/901 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2021

Comentarii: pentru semestrul II al anului 2021, începând cu luna octombrie 2021, şi pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2022 valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 490 lei.

07/10/2021

In Monitorul Oficial nr. 950 din 5 octombrie 2021 a fost publicată HG nr. 1071 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este de 2.550 lei lunar.

16/09/2021

In Monitorul Oficial nr. 878 din 14 septembrie 2021 a fost publicat HG nr. 928 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Comentarii: actul normative enumeră registrele şi alte documente fiscale pe care le va ţine persoana impozabilă care facilitează livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către o persoană neimpozabilă din Uniunea Europeană prin intermediul unei interfeţe electronice cum ar fi o piaţă online, o platformă, un portal.

02/09/2021

In Monitorul Oficial nr. 832 din 31 august 2021 a fost publicata OG nr. 8 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul Oficial nr. 832 din 31 august 2021 a fost publicata OG nr. 11 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale

click pentru Sinteza modificari Cod fiscal si Cod procedura fiscala

18/08/2021

In Monitorul Oficial nr. 788 din 17 august 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1253 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Comentarii: noul formular al decontulului de taxă pe valoarea adăugată se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii iulie 2021.

19/07/2021

In Monitorul Oficial nr. 699 din 15 iunie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 763 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici

Comentarii: reglementează modul de întocmire și depunere al situațiilor financiare semestriale la 30 iunie 2021 ce se depun până la data de 16 august 2021 de către operatori economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

04/07/2021

In Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021 a fost publicată OUG nr. 59 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru sinteza modificarilor Codului fiscal

02/06/2021

In Monitorul Oficial nr. 561 din 31 mai 2021 a fost publicată OUG nr. 43 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii: declaraţia anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică până la data de 1 octombrie 2021.

20/05/2021

In Monitorul Oficial nr. 520 din 19 mai 2021 a fost publicat Ordinul nr. 477 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor juridice străine

Comentarii: actul normative adoptă formularele utilizate la stabilirea rezidenţei fiscale în România a persoanelor juridice străine, respectiv:  

 • chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei juridice străine cu locul conducerii efective în România;
 • notificarea privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă de către persoana juridică străină.

07/05/2021

In Monitorul Oficial nr. 464 din 4 mai 2021 a fost publicat Ordinul nr. 632 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”
Comentarii: formularul este actualizat conform art. 269 alin. (9) C. fisc, cu referire la constituirea grupului fiscal unic – „un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relații strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar și economic”. În acest sens, a fost introdusă o casetă – „Decont consolidat de TVA, depus de reprezentantul grupului fiscal unic” și se bifează în situația îndeplinirii de către reprezentantul grupului fiscal unic a obligației de depunere a decontului consolidat de TVA pentru grupul fiscal constituit conform art. 269 alin. (9) C. fisc. Această casetă nu se bifează în cazul depunerii de către reprezentantul grupului fiscal a decontului de TVA pentru activitatea proprie. Formularul (300) aprobat prin acest ordin se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iunie 2021.

25/04/2021

In Monitorul Oficial nr. 423 din 21 aprilie 2021 a fost publicată OUG nr. 30 privind unele măsuri fiscale

Comentarii: suma reprezentând cheltuieli cu educaţia timpurie, efectuate în perioada noiembrie 2020 – martie 2021, care depăşeşte impozitul pe profit datorat, se scade, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, cu data scadenţei acestora, declarate în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, în decontul de TVA, respectiv în declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, care au acelaşi termen de depunere cu cel al declaraţiei prin care s-a efectuat scăderea acestor cheltuieli din impozitul pe profit datorat. În acest scop se va depune o declaraţie de regularizare al cărei model, modalitatea de depunere şi gestionare este aprobat prin OPANAF nr. 653/2021.

In Monitorul Oficial nr. 429 din 23 aprilie 2021 a fost publicat OPANAF nr. 653 pentru aprobarea modelului şi a modalităţii de depunere şi gestionare a formularului 711 “Declaraţie de regularizare pentru cheltuielile cu educaţia timpurie”

Comentarii: declaraţia de regularizare se utilizează de către contribuabilii care au efectuat, în perioada noiembrie 2020 – martie 2021, cheltuieli cu educaţia timpurie care depăşesc impozitul pe profit datorat. Contribuabilii care declară trimestrial impozitul pe profit şi care au anul fiscal identic cu anul calendaristic declaraţia de regularizare se depune până la data de 25 aprilie 2021.

In Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 450/258 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2021 si primele două luni ale semestrului II, începând cu luna aprilie 2021, valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 20,01 lei.

07/04/2021

In Monitorul Oficial nr. 350 din 6 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 214 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 53^1 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii: actul normativ reglementează formularistică în baza căreia se solicită decontarea indemnizaţiei plătită din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, în cazul suspendării temporare a activităţii şi/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgenţă.

06/04/2021

In Monitorul Oficial nr. 345 din 5 aprilie 2021 a fost publicată Legea nr. 58 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

Comentarii:

Se majorează procentul de reducere a timpului de lucru, de la 50% la 80%, pentru care salariaţii afectaţi de această măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru. Indemnizaţia se acordă şi atunci când reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% faţă de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgenţă/alertă/asediu, respectiv 2019. În cazul unei societăţi nou-înfiinţate în perioada 1 ianuarie – 15 martie 2020 şi care are cel puţin un angajat, diminuarea se raportează la cifra de afaceri realizată în luna anterioară aplicării măsurii. Se modifică documentaţia necesară decontării indemnizaţiilor.

30/03/2021

In Monitorul Oficial nr. 315 din 29 martie 2021 a fost publicată OUG nr. 19 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal

Comentarii:

 1. Se prelungeşte până la data de 2 iulie 2021 perioada în care contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru anul 2021, nu datorează impozit specific.
 2. Pe perioada 1 aprilie 2021 – 31.12.2021 se suspendă aplicarea prevederilor referitoare la facilităţilor fiscale acordate pentru cheltuielilor cu educaţia timpurie. Aceste cheltuieli vor fi considerate cheltuieli sociale deductibile limitat.
 3. Se introduc anumite excepții de la depunerea declarației recapitulative pentru operațiunile desfășurate între persoanele impozabile din România și persoanele impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, având în vedere că sistemul VIES nu mai oferă informații cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Excepțiile de la depunerea declarațiilor recapitulative nu vor viza operațiunile care implică transporturi de bunuri în/din Irlanda de Nord.
 4. Se prorogă termenul pentru depunerea notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data de 30 septembrie 2021 și a termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 31 ianuarie 2022.
 5. Se continua aplicarea, până la data de 31 ianuarie 2022, a masurilor de anulare a obligaţiilor fiscal accesorii.
 6. Se continua aplicarea, până la data de 30 septembrie 2021, a masurilor de eșalonare la plată, în formă simplificată, a obligațiilor bugetare datorate după data declarării stării de urgență.
 7. Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau începute după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, indiferent de momentul la care inspecţia fiscală se finalizează, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ anumite condiţii.

24/03/2021

In Monitorul Oficial nr. 285 din 22 martie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 410 pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii: Sunt aduse modificari si completarii Ordinului 1802/2014 si 2844/2016.

În cazul în care societatea la care sunt deţinute participaţiile îşi reduce capitalul social ca urmare a acoperirii pierderii contabile reportate sau a altor pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii şi acoperite din capitalul social, micşorarea numărului de acţiuni deţinute sau reducerea valorii lor nominale, după caz, se evidenţiază în contabilitatea entităţii care deţine participaţiile pe seama cheltuielilor financiare (contul 668 «Alte cheltuieli financiare»), respectiv a conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute. Rezerva corespunzătoare acestor acţiuni se transferă la venituri la cedarea acţiunilor respective.

11/03/2021

In Monitorul Oficial nr. 238 din 9 martie 2021 a fost publicata Legea nr. 16 privind bugetulu asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

Comentarii: câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 este de 5.380 lei.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 5.380 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.690 lei.

In Monitorul Oficial nr. 236 din 9 martie 2021 a fost publicata Legea nr. 15 privind bugetul de stat pe anul 2021

28/02/2021

In Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021 a fost publicata OUG nr. 13 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991

Comentarii

Codul fiscal

 1. Sunt nedeductibile cheltuielile privind tranzacţiile efectuate cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru tranzacţiile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021, numai în situaţia în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacţii care nu au un scop economic. Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa II din Lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, reprezintă cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal începând cu trimestrul I al anului 2021.
 2. contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul sunt venituri neimpozabile indiferent dacă sunt acodate pe durata concediului de odihnă sau a concediului medical;
 3. În anul 2021, termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale este până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv. În cadrul aceluiaşi termen, asociatul desemnat are obligaţia transmiterii către fiecare membru asociat a informaţiilor referitoare la venitul impozabil/venitul net/pierderea ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii sau corespunzător cotei de participare, conform contractului de asociere, după caz.

Legea contabilității

 1. persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit legii contabilității;
 2. Situaţiile financiare şi raportările contabile intocmite cu ocazia fuziunii, divizării şi transformării, precum şi în situaţia lichidării, se păstrează timp de 10 ani;
 3. Situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi situaţiile financiare interimare se păstrează timp de 10 ani.

24/02/2021

In Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 239 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

Actul normativ stabilește procedura de înregistrare pentru următoarele situații:

 • înainte de realizarea operaţiunilor taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România;
 • dacă în cursul unui an calendaristic se atinge sau depăşeşte plafonul de scutire;
 • dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar se optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

22/02/2021

In Monitorul Oficial nr. 174 din 19 februarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 203/207/188 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: actul normativ modifică și completează formularul 112 și se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2021.

26/01/2021

In Monitorul Oficial nr. 66 din 21 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 58 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii: actul normativ stabilește modul de întocmire, completare și depunere a situaţiilor financiare anuale pentru anul 2020.

20/01/2021

In Monitorul Oficial nr. 59 din 19 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 51 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Comentarii: actul normativ adoptă noile modele ale formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, respectiv:

 • formular 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“ – se va utiliza începând cu obligaţiile fiscale care au termenul legal de declarare 25 ianuarie 2021 inclusiv;
 • formular 710 „Declaraţie rectificativă“ – se va utiliza începând cu data intrării în vigoare a actului normativ.

14/01/2021

In Monitorul Oficial nr. 33 din 12 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 14 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Comentarii: formularul se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2020, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2021.

Declaraţia se depune:

 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale;
 • până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate.

In Monitorul Oficial nr. 40 din 13 ianuarie 2021 a fost publicată HG nr. 4 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: începând cu 13 ianuaroe 2021, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este de 2.300 lei/lună. Pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut, începând cu 13 ianuarie 2021, rămâne la același nivel ca și în anul 2020, respectiv 2.350 lei/lună.

13/01/2021

In Monitorul Oficial nr. 34 din 12 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 15 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: procedura de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit și a unităţilor de cult și stabilește modelul următoarelor formulare:

 • formular 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”;
 • „Notificare privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult”;
 • „Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităţilor nonprofit/unităţilor de cult”;
 • 258 „Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităţilor nonprofit/unităţilor de cult”;
 • 255 „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”

Aceste prevederi se aplică pentru veniturile realizate începând cu anul 2020.

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11