Noutăţi Legislative (Pagina 3)

05/01/2021

In Monitorul Oficial nr. 1311 din 30 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 4136 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Comentarii: actul normativ adoptă noul model al formularului 700 „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscal”.

In Monitorul Oficial nr. 1326 din 31 decembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 220 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Comentarii:

 • angajatorii care în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau de alertă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene precum şi cetăţeni români, încadraţi în aceleaşi categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei;
 • Până la 30 iunie 2021 se vor deconta și sumele reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate pentru angajaţii care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni.
 • până la 30 iunie 2021 se prelungeste aplicarea reglementărilor cu privire la acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ.

In Monitorul Oficial nr. 1332 din 31 decembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 226 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

Comentarii:

 • Se prorogă până la 1 ianuarie 2022 termenul de la care ajustarea anumitor creanțe, prevăzute de Legea 296/220, este integral deductibilă;
 • Se prorogă până la 1 ianuarie 2022 termenul de la care cota redusă a TVA de 5% se aplică pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 140.000 de euro, exclusiv TVA, achiziţionate de persoane fizice;
 • Obligația operatorilor economici de a conecta aparatele de marcat electronice fiscale la sistemul național de supraveghere și monitorizare se suspendă până la data de 31 martie 2021;
 • Se prelungește aplicarea reglementărilor privind posibilitatea anulării obligațiilor de plată accesorii, astfel că vor fi considerate obligații fiscale restante la data de 31 martie 2020 și obligațiile fiscale care la această dată beneficiau de înlesnire la plată sau erau suspendate iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2021 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal;
 • Se prelungeste până la 31 martie 2021, termenul până la care TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă cu opţiune de rambursare, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscal;
 • Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016, pentru anul 2021, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 ianuarie 2021.

22/12/2020

In Monitorul Oficial nr. 1266 din 21 decembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 295 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

click pentru Sinteza modificarilor Codului de procedura fiscala

In Monitorul Oficial nr. 1269 din 21 decembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 296 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru Sinteza modificarilor Codului fiscal

18/12/2020

In Monitorul Oficial nr. 1237 din 16 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1129 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

In Monitorul Oficial nr. 1246 din 17 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 4072 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”

Comentarii: actul normative adoptă noul modelul al formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ în concordanță cu modificările legislative adoptate în contextul situaţiei epidemiologice de răspândire a coronavirusului SARS-CoV-2. Acesta se va utiliza începând cu declararea obligaţiilor aferente anului fiscal 2020.

11/12/2020

In Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020 a fost publicată HG nr. 1046 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii:

Măsura reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă se prelungește până la 30 iunie 2021.

In Monitorul Oficial nr. 1201 din 9 decembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 282 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii:

 • Măsura reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, se poate aplica pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgenţă/alertă/asediu;
 • Indemnizația de 2.500 lei pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă se acordă, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de șomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinație, angajatorilor, pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență sau a stării de alertăpentru cel puțin 15 zile lucrătoare (prevederea inițială făcea referire doar la starea de urgență).

08/12/2020

In Monitorul Oficial nr. 1189 din 7 decembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 211 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii:

 • se extinde până la data de 30 unie 2021 perioadă în care, pe durata suspendării temporare a contractului individual de muncă, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut;
 • se modifică de la 50% la 80% limita maximă cu care se poate reduce timpul de muncă al salariaților ca urmare a diminuării temporare a activităţii determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu.

22/11/2020

In Monitorul Oficial nr. 1112 din 20 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 262 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

 1. Profitul investit în susţinerea învăţământului profesional-dual prin asigurarea pregătirii practice şi formării de calitate a elevilor este scutit de impozit;
 2. Pentru cheltuielile cu bursele acordate elevilor din învăţământul profesional-dual se aplică credit fiscal specific sponsorizării.

20/11/2020

In Monitorul Oficial nr. 1104 din 19 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3896 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central

Comentarii: procedura se aplică obligaţiilor fiscale principale şi accesorii administrate de organul fiscal central a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscal.

15/11/2020

In Monitorul Oficial nr. 1079 din 13 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 248 pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: începând cu 1 ianuarie 2021 valoarea locuințelor pentru care se aplică cota redusă de tva 5% va fi de maxim 140.000 euro, față de 450.000 lei care este limita la acest moment.

07/11/2020

In Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 241 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: pentru suprafața din locuința persoanei fizice folosită în scop nerezidențial, şi cu condiţia ca cheltuielile cu utilităţile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, nu este necesar un raport de evaluare.

In Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 239 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

 1. Se lărgește sfera cheltuielilor sociale deductibile limitat (5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului) la calculul impozitului pe profit cu cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi de educaţie timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie aflate în unităţi care oferă servicii de educaţie timpurie;
 2. contribuabilii care efectuează cheltuieli cu educaţia timpurie scad din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educaţia timpurie, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depăşeşte impozitul pe profit datorat, diferenţa va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.
 3. Alături cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi ethnic, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal și cele destinate învăţământului dual preuniversitar şi universitar.
 4. sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor nu sunt venituri impozabile.

In Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 238 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991

Comentarii: persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mica sau egală cu echivalentul în lei a 1.000.000 euro nu mai au obligația întocmirii şi depunerii la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decât anual.

06/11/2020

In Monitorul Oficial nr. 1030 din 4 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 230 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: Impozitul pe clădirile si terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

In Monitorul Oficial nr. 1026 din 4 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1075 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2021

Comentarii: pragurile valorice Intrastat pentru anul 2021 sunt de 900.000 lei atat pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cat şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

04/11/2020

In Monitorul Oficial nr. 1018 din 2 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 222 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

In Monitorul Oficial nr. 1018 din 2 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 223 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990

Comentarii:

 • La înmatricularea unei societăți sau la schimbarea sediului social, ONRC are obligația transmiterii documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social către organul fiscal pe raza căruia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social.
 • La înmatricularea unei societăți cu răspundere limitată nu mai este necesar ca cererea de înmatriculare să fie însoțită de dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv.
 • În ceea ce privește transmiterea părților sociale către persoane din afara societății, se elimină obligația depunerii la ONRC a hotărârii adunării asociaților.
 • se abrogă prevederile care stabileau obligația depunerii la ONRC a actului de transmitere a părților sociale și a actului constitutiv actualizat cu datele de identificare ale noilor asociați.

31/10/2020

In Monitorul Oficial nr. 1013 din 30 octombrie 2020 a fost publicată OUG nr. 191 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului

Comentarii: termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii și la art. 62 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

In Monitorul Oficial nr. 1005 din 29 octombrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2814/1536/1806 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: adoptă noul model al formularului 112 „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, având în vedere reglementările introduse cu privire la suspendarea contractelor de muncă din inițiativa angajatorului, întreruperea activității și reducerea timpului de lucru, ca urmare e situației epidemiologice generate de răspândirea virusului SARS-COV-2. Noul model se va folosi începând cu data de 1 noiembrie 2020.

28/10/2020

In Monitorul Oficial nr. 993 din 27 octombrie 2020 a fost publicată OUG nr. 182 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii:

Sprijinul financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă nu se acordă angajatorilor care au transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor datele privind elementele raportului de muncă, prin care s-a stabilit desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, după expirarea termenului legal de înregistrare a modificării.

27/10/2020

In Monitorul Oficial nr. 988 din 26 octombrie 2020 a fost publicată OUG nr. 181 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

Comentarii:

 • Este reglementată o procedură simplificată de acordare a eșalonarii la plată pentru cel mult 12 luni, pentru contribuabilii care au obligaţii fiscale principale şi accesorii a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă.
 • Pentru acordarea eșalonării, trebuie să se depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv și să se îndeplinească anumite condiții prevăzute de actul normativ.
 • se suspendă executarea silită pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării la plată.
 • Pe perioada pentru care sunt acordate eşalonări la plată, începând cu data de 26 decembrie 2020, se datorează şi se calculează dobânzi. Nivelul dobânzii este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
 • Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016, în anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi 31 decembrie 2020 inclusiv.
 • În anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 2 decembrie 2020 privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale.
 • Se suspendă, până la 31 decembrie 2020, aplicarea amenzii pentru nerespectarea obligaţiie de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
 • Se completează Codul fiscal prin introducerea în categoria cheltuielilor deductibile la stabilirea venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate a contravalorii testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19 efectuate pentru contribuabil, în scopul desfășurării activității în condiții de securitate și sănătate în muncă și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
 • Se completează Codul fiscal prin introducerea în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor neimpozabile și care nu sunt cuprinse în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale, a avantajelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei COVID-19, la inițiativa angajatorului/plătitorului, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor.
 • Se prorogă, până 25 decembrie 2020, termenul până la care, pentru obligaţiile fiscale scadente începând 21 martie 2020, nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere.
 • Se prorogă, până 25 ianuarie 2021, termenul până la care, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.

26/10/2020

In Monitorul Oficial nr. 978 din 23 octombrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2876 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2020

Comentarii:  pentru semestrul II al anului 2020, incepand cu luna octombrie, valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 20,01 lei. Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică şi pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2021.

In Monitorul Oficial nr. 978 din 23 octombrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2810 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2020

Comentarii:  pentru semestrul II al anului 2020, incepand cu luna octombrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 470 lei. Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică şi pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2021

17/10/2020

In Monitorul Oficial nr. 956 din 16 octombrie 2020 a fost publicata HG nr. 864 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Comentarii:

 1. Se cuprind în sfera operaţiunilor scutite fără drept de deducere, conform art. 292 alin. (2) lit. a) pct. 1 şi 2 din Codul fiscal, şi operaţiunile de administrare a creditelor şi/sau administrare a garanţiilor de credit, efectuate de către una dintre persoanele care acordă creditul sindicalizat şi care este desemnată de ceilalţi participanţi la contractul de credit sindicalizat pentru administrarea creditului/administrarea garanţiilor de credit;
 2. în categoria  fondurilor speciale de investiții, pentru administrarea cărora se aplică scutirea de TVA fără drept de deducere, se includ și fondurile de pensii ocupaționale;
 3. se permite ajustarea în favoarea persoanei impozabile a taxei aferente bunurilor de capital, în ipoteza reînregistrării în scopuri de TVA a acesteia după ce a avut codul de TVA anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) şi h) din Codul fiscal, dacă bunurile de capital au fost utilizate pentru realizarea de operațiuni cu drept de deducere, altele decât cele constând în livrarea în regim de taxare a bunurilor respective, pe perioada în care persoana a avut codul anulat. Se are în vedere faptul că pe perioada în care au avut codul anulat aceste persoane au avut obligația plății TVA pentru operațiunile efectuate.
 4. Se abrogă alin. (4) al pct. 83 din norme în vederea respectării hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C – 388/18, potrivit căreia cifra de afaceri ce servește drept referință în scopul aplicabilității regimului special pentru întreprinderile mici trebuie stabilită pe baza tuturor sumelor, exclusiv TVA, încasate sau care urmează a fi încasate de persoana impozabilă, independent de modalitatea în care aceste sume vor fi efectiv impozitate.
 5. în vederea stabilirii unor reguli unitare în cazul persoanelor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA ulterior începerii activității, se propune ca înregistrarea să fie considerată valabilă începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care se solicită înregistrarea.

14/10/2020

In Monitorul Oficial nr. 933 din 12 octombrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1468 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

Comentarii: adoptă noile modele pentru cererea, declarația pe propria răspundere şi lista persoanelor care beneficiază de plata indemnizaţiei pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă.

21/09/2020

In Monitorul Oficial nr. 850 din 16 septembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1392 privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii: se adoptă modelul cererii, al declaraţie pe propria răspundere și al listei persoanelor pentru care se solicită decontarea unei părţi din salariu pentru salariații angajați pe o perioadă determinată de maxim 3 luni.

In Monitorul Oficial nr. 850 din 16 septembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1393 privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii: se adoptă modelul cererii, al declaraţie pe propria răspundere și al listei persoanelor pentru care se solicită decontarea indemnizației pentru salariații cărora le-a fost redus timpul de munca cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă.

12/09/2020

In Monitorul Oficial nr. 832 din 10 septembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1376 pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii: stabilește modalitatea de acordare a sprijinului financiar în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă cât și categoriile de bunuri care pot fi achiziționate folosind aceste sume. Categoriile de bunuri care pot fi achiziționate utilizând sumele acordate ca sprijin financiar, acestea sunt: sisteme de calcul tip laptop/notebook, tablete, smartphone, echipamente periferice de intrare şi ieşire aferente acestor bunuri, echipamente necesare conectării la internet aferente acestor bunuri,licenţe aferente sistemelor de operare şi aplicaţiilor software aferente acestor bunuri.

05/09/2020

In Monitorul Oficial nr. 817 din 4 septembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 153 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative

Comentarii:

 • Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor și impozit specific unor activităţi beneficiază de reduceri de până la 15% ale impozitului pe profit anual/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/impozitului specific unor activităţi în funcție valoarea și evoluția capitalurilor proprii;
 • Pe perioada aplicării facilității fiscal, 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2025, termenele pentru depunerea declaraţiilor şi pentru plata impozitului sunt următoarele:
  • pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
  • pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor termenul pentru depunerea declaraţiei aferente trimestrului IV şi plata impozitului aferent acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
  • pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi termenul pentru depunerea declaraţiei aferente semestrului II şi plata impozitului aferent acestui semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

01/09/2020

 1. In Monitorul Oficial nr. 790 din 28 august 2020 a fost publicată OUG nr. 147 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

Comentarii: este reglementată acordarea de zile libere plătite pentru unul dintre părinți, în situația suspendării activității școlare, pentru supravegherea copiilor, când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară;
 • celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

Pentru aceste zile, părintele beneficiază de o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Această indemnizație se plătește inițial de către angajator și se decontează ulterior din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

2. In Monitorul Oficial nr. 794 din 31 august 2020 a fost publicată HG nr. 719 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii: este reglementată procedura de decontare a indemnizațiilor acordate angajaților pe perioada reducerii timpului de muncă

22/08/2020

In Monitorul Oficial nr. 763 din 21 august 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3281 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: sunt modificate formularul 394 și instrucțiunile sale de completare.

In Monitorul Oficial nr. 767 din 21 august 2020 a fost publicată Legea nr. 193 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Comentarii:

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, pot opta pentru una dintre următoarele obligaţii:

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate.

15/08/2020

In Monitorul Oficial nr. 736 din 13 august 2020 a fost publicată Legea nr. 72 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

Comentarii:

 • indemnizaţiei specifică detaşării transnaţionale, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, sunt asimilate salariilor pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;

(ii) străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

 • indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale este considerată parte a remuneraţiei, cu excepţia cheltuielilor generate de detaşare, respectiv orice cheltuieli cu transportul, cazarea şi masa, efectuate în scopul detaşării.
 • conducătorii auto detaşaţi de pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, inclusiv plata orelor suplimentare.
 • legea se aplică sectorului transportului rutier în ceea ce priveşte detaşarea conducătorilor auto din domeniul transportului rutier, cu excepţia art. 5^1, 5^2, art. 6 lit. c), h) şi i), art. 6 alin. (2), art. 6^1, 6^2, art. 8 lit. c), h) şi i), art. 8^1 – 8^3.

12/08/2020

In Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020 a fost publicată OUG nr. 32 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Comentarii:

 • în cazul reducerii temporare a activităţii determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă;
 • pe durata reducerii timpului de muncă în condiţiile de mai sus salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat;
 • Indemnizaţia este suportată de angajator şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru şomaj după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea;
 • Indemnizaţia reprezintă venit de natură salarială şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale
 • angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă şi poate solicita decontarea indemnizaţiei dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
  • măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
  • reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior;
 • până la 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajaţii care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, se asigură decontarea unei părţi din salariul acordat acestora, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020;
 • pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă.

01/08/2020

In Monitorul Oficial nr. 675 din 30 iulie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2206 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile

Comentarii: termenul de depunere pentru raportările contabile la 30 iunie 2020 este data de 30 septembrie 2020.

26/07/2020

In Monitorul Oficial nr. 659 din 24 iulie 2020 a fost publicată Legea nr. 153 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

Comentarii: cheltuielile reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, insa pot fi scazute, după caz, din:

 • impozitul pe profit datorat în trimestrul/anul în care au fost puse în funcțiune;
 • impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în trimestrul în care au fost puse în funcţiune;
 • impozitul anual declarat de contribuabili în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;
 • impozitul specific în anul în care au fost puse în funcţiune.

22/07/2020

In Monitorul Oficial nr. 635 din 20 iulie 2020 a fost publicat OMFP nr.2100 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

Comentarii: este adoptata procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii conform OUG 69/2020, respectiv:

 • dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv;
 • dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv;
 • dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată;
 • dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020

În acest sens, debitorii vor depune o notificare la registratura organului fiscal competent, prin poștă sau prin SPV prin care își exprimă intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii.

In Monitorul Oficial nr. 628 din 17 iulie 2020 a fost publicat OMFP nr.2148 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) – i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 103/2016

Comentari: modifică instrucțiunile privind scutirea de TVA pentru exportul de bunuri, livrări intracomunitare de bunuri și alte operațiuni similare.

02/07/2020

In Monitorul Oficial nr. 576 din 1 iulie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1106 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

Comentarii: adoptă noile modele ale cererii şi declaraţiei pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei de către alţi profesionişti care au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă.

In Monitorul Oficial nr. 576 din 1 iulie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1107 privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

Comentarii: adoptă noile modele pentru cererea, declarația pe propria răspundere şi lista persoanelor care beneficiază de plata indemnizaţiei pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă.

In Monitorul Oficial nr. 576 din 1 iulie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1108 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

Comentarii: adoptă noile modele pentru cererea, declarația pe propria răspundere și lista persoanelor care beneficiază de plata indemnizației care se depun de către societățile cooperative în cazul suspendării temporare a convenţiilor individuale de muncă pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă

01/07/2020

In Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iunie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 491 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Comentarii: este adoptat noul model al listei persoanelor pentru care se solicită decontarea unei părţi din salariul angajaților, pentru o perioadă de trei luni, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut, folosite de către angajatorii ai căror angajați au avut contractele de muncă suspendate ca urmare a întreruperii activității.

25/06/2020

In Monitorul Oficial nr. 551 din 25 iunie 2020 a fost publicata OUG 99 pivind unee măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Comentarii:

 1. Impozit specific
 • Impozitul nu se datorează pentru o perioada de 90 de zile de la intrarea in vigoarea a prezentei OUG (25 iunie 2020);
 • Impozitul datorat pentru semetrul I al anului 2020 se efectuează până la 25 octombrie;
 1. TVA
 • Scutirea de tva pentru livrările și achizițiile intracomunitare de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă se prelungește până la data de 1 ocombrie 2020.
 1. Procedură fiscală
 • A fost prorogat până la 25 octombrie 2020 termenul până la care obligaţiile fiscale scadente începând cu 18 martie 2020 pot fi achitate fără a se datora obligații fiscale accesorii.

09/06/2020

In Monitorul Oficial nr. 481 din 5 iunie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 457 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Comentarii: adoptă modelul formularelor folosite de către angajatorii ai căror angajați au avut contractele de muncă suspendate ca urmare a întreruperii activității și care beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părţi din salariul angajaților, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut.

04/06/2020

In Monitorul Oficial nr. 468 din 3 iunie 2020 a fost publicat  OPANAF nr. 1107 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

Comentarii:

declarație se va depune până la data de 30 iunie 2020 inclusiv:

 • pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în anul 2020, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;
 • în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale, pentru anul 2019;
 • în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

30/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 459 din 29 mai 2020 a fost publicată OUG nr. 92 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

Comentarii:

 1. Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de indemnizația suportată de bugetul de stat pe perioada suspendării contractului individual de muncă, precum și angajatorii ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și nu au beneficiat de indemnizația suportată de bugetul de stat, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare;
 2. Angajatorii ai căror salariați beneficiază de prevederile de mai sus au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020.
 3. Prevederile de mai sus se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă.
 4. În vederea decontării sumelor, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile ordonanței de urgență și ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 5. Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.
 6. Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la data încetării aplicării facilității.
 7. Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la data încetării aplicării facilității.

In Monitorul Oficial nr. 459 din 29 mai 2020 a fost publicată OUG nr. 90 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative

Comentarii:

 1. A fost prelungită până la 31 martie 2020 scadența obligațiilor ficale care pot fi supuse restructurării în condițiile OG 6/2020. Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare are obligația de a notifica organul fiscal cu privire la intenția sa până la 30 septembrie 2020. Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 15 decembrie 2020.
 2. A fost prorogat până la 25 iunie 2020:
  • termenul până la care obligaţiile fiscale scadente începând cu 18 martie 2020 pot fi achitate fără a se datora obligații fiscale accesorii;
  • termenul până la care taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.

23/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 426 din 21 mai a fost publicat OMFP nr. 1942 din 12 mai 2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: este adoptat noul model al formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, model actualizat cu prevederile introduse pe perioada stării de urgență, respectiv a stării de alertă, ce se va utiliza începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2020.

22/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai a fost publicata Legea nr.59 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Comentarii:

 • Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ și după încetarea stării de urgență, până la încheierea anului școlar (vezi și Legea nr. 61/2020). Aceste prevederi se aplică și părinților care au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 26 ani (în O.U.G. 30/2020, până la 18 ani), înscriși în cadrul unei unități de învățământ. Decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de către angajator;
 • Se pot acorda tichete de masă salariaților ale căror contracte de muncă au fost suspendate temporar, din inițiativa angajatorului, conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a situației epidemiologice produsă de coronavirus. Tichetele de masă sunt primite exclusiv în format electronic.

In Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai a fost publicata Legea nr.60 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

Comentarii:

Legea definește sintagma „au realizat încasări”, în cazul avocaților care beneficiază de indemnizația de sprijin prevăzută de O.U.G. nr. 32/2020, a căror activitate a fost redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență. Astfel, prin această sintagmă se înțelege situația în care aceștia au realizat venituri din exercitarea profesiei, dar și orice alte venituri prevăzute la art. 62 și art. 76 Cod fiscal (venituri din salarii și asimilate, ajutoare, recompense, indemnizații de maternitate, risc maternal, despăgubiri, etc).

In Monitorul Oficial nr. 425 din 21 mai a fost publicata Legea nr.62 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă

Comentarii:

 • în anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosinţei bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau usufruct de către contribuabilii care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani şi/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părţi, cu cel puţin 30% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020. Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de scutire este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinţei bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020. De aceste prevederi beneficiază şi persoanele fizice care în anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere şi, începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente.
 • În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit şi ai celor care datorează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporţie de 80% din valoarea lor. Contribuabilii care beneficiază de acesată prevedere sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani şi/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părţi, cu cel puţin 20% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

16/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 396 din 15 mai a fost publicata Legea nr. 54 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative

Comentarii: Contribuabilii plătitori de impozit pe profit și contribuabilii care plătesc impozit pe venitul microîntreprinderilor, care plătesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, şi 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului pe profit datorat.

15/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 394 din 14 mai a fost publicata OUG nr. 70 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

click pentru sinteza OUG 70

In Monitorul Oficial nr. 393 din 14 mai a fost publicata OUG nr. 69 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

click pentru sinteza OUG 69

12/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 376 din 11 mai a fost publicat Ordinul nr. 1926 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020

Comentarii: actul normativ aprobă Lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import şi TVA de către organizaţiile cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin unităţile sale subordonate să beneficieze de o astfel de scutire.

07/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 364 din 6 mai 2020 a fost publicată HG nr. 340 pentru modificarea și completarea titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Comentarii:

 • sunt excluse din categoria bunurilor second-hand, în sensul regimului special tva, obiectele vechi care sunt executate din metale preţioase sau şi cu pietre preţioase sau semipreţioase care nu mai sunt apte să îndeplinească funcționalitatea lor inițială și nu au păstrat decât funcționalitățile inerente acestor metale și pietre;
 • sunt stabilite criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) din Codul fiscal, precum și în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal și cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA.

04/05/2020

In Monitorul Oficial nr. 351 din 30 aprilie  2020 a fost publicat Ordinul 389 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Comentarii: se modifică formularele „declaraţie pe propria răspundere” și „cerere” pentru decontarea sumei  reprezentând indemnizaţia pentru zilele libere pentru supravegherea copiilor.

22/04/2020

In Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie  2020 a fost publicată OUG nr. 53 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Comentarii:

 1. Persoanele cu drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de indemnizație suportată de la bugetul de stat pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2.
 2. Sumele reprezentând indemnizațiile suportate de la bugetul de stat pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2 nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor.

In Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie  2020 a fost publicat Ordinul nr. 935 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii:

 1. Actul normativ reglementează noile formulare 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” și 710 „Declaraţie rectificativă”;
 2. Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial pot completa randul 1 “suma datorată” cu suma rezultată din calculul impozitului pe profit trimestrial curent.
 3. Contribuabilii care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiaşi trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, completează suma reprezentând bonificația de 5% sau 10%, după caz, la rândul 1.2. “Bonificație”.

17/04/2020

In Monitorul Oficial nr. 319 din 16 aprilie  2020 a fost publicat OUG nr. 48 privind unele măsuri financiar-fiscale

Comentarii:

 1. Pentru sponsorizările efectuate către către instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, deducerea sumelor din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează în baza contractului, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 2. Sunt venituri neimpozabile și nu sunt supuse contribuțiilor sociale avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii;
 3. pe perioada stării de urgență, pentru indemnizațiile suportate de la bugetul de stat prevăzute la art. XI  (1)și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 și la art. 3 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv din bugetul de stat, nu se acordă facilități fiscale. Prevederea se aplică indemnizațiilor acordate începând cu luna aprilie 2020.
 4. în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, nu se face plata efectivă a taxei pe valoarea adăugată la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care importă alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți.
 5. Se modifică lista bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale, prevăzută de OUG 33/2020.
 6. Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii  170/2016, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate. Contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
 7. a)întrerup activitatea total sau parțial și dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
 8. b)nu se află în insolvență conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.
 9. Cu îndeplinirea anumitor condiții, pe perioada stării de urgență și 30 de zile de la încetarea acesteia, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.
 10. pe perioada stării de urgență și 30 de zile de la încetarea acesteia, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni;
 11. Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.

15/04/2020

In Monitorul Oficial nr. 312 din 14 aprilie  2020 a fost publicat Ordinul 872 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

Comentarii: se modifică formularul „Declarație pe propria răspundere”, necesar pentru obținerea certificatelor de situații de urgență.

12/04/2020

In Monitorul Oficial nr. 302 din 10 aprilie  2020 a fost publicat Ordinul nr. 1830 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:este prevăzută completarea și depunerea prin mijloace electronice a formularelor specifice declarării raporturilor care intră sub incidența impozitului pe veniturile realizate de nerezidenți.

04/04/2020

In Monitorul Oficial nr. 282 din 3 aprilie  2020 a fost publicata OUG nr. 41 pentru modificarea si completarea Legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Comentarii:

 • se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor inclusiv pe perioada vacanței școlare;
 • dispozițiile legii se aplică și în cazul închiderii temporare a unităților de educație antepreșcolară.

01/04/2020

In Monitorul Oficial nr. 269 din 31 martie 2020 au fost publicate Ordinele nr. 740, 741, 742 și 743 privind aprobarea modelelor documentelor prevăzute de OUG  nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Comentarii: este reglementată forma documentelor necesare pentru a beneficia de la bugetul de stat de indemnizație pe perioada suspendării contractelor individuale de muncă (cerere, declarație pe propria răspundere, lista persoanelor beneficiare).

31/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 265 din 31 martie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 346 privind aprobarea modelului declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 3 alin. 1 lit.c) din HG 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

In Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020 a fost publicata OUG nr. 33 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative

Comentarii:

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiaşi trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificaţie calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel:

 • 5% pentru contribuabilii mari;
 • 10% pentru contribuabilii mijlocii;
 • 10% pentru ceilalţi contribuabili.

Tot o bonificație de 10%, calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul I se acordă și contribuabililor plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor dacă efectuează plata până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv.

30/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020 a fost publicata OUG nr. 32 pentru modifcarea si completarea OUG 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala

Comentarii:

 1. Sunt eliminate condițiile pentru a beneficia de indemnizația de șomaj suportate de la bugetul de stat (reducerea cu 25% a incasarilor, detinerea certificatului de situatii de urgenta, lipsa capacitatii financiare de a achita salariile). Astfel, pentru a fi eligibil este suficient ca, în baza unei declarațiipe prorpia răspundere, să se ateste faptul că, pe perioada stării de urgență, angajatorii au redus sau au întrerupt total sau partial activitatea ca urmare a efectelor epidemiei. In vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei angajatorii depun la AJOFM: o cerere, declaratie pe propria raspundere si lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie (modelul urmeaza a fi aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale).
 2. De plata indemnizatiei pot beneficia toti angajatii, nu doar 75%;
 3. Se reduce termenul de plată a indemnizației de la 30 la 15 zile. Agajatorul va plăti angajatului indemnizația în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care angajatorul încasează sumele de la buget.

25/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 248 din 25 martie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 791 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a caror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

click pentru actul normativ:Ordin1 si ordin2

21/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 30 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirului SARS-CoV-2

click pentru Sinteza modificari legislative OUG 30

In Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020 a fost publicata Hotărârea de Guvern nr. 217 privind privind aplicarea prevederilor Legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Comentarii:

 • Zilele libere plătite, in conformitate cu Legea 29/2020, sunt zilele lucrătoare până la incetarea starii de urgentă, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacantelor scolare.
 • Indemnizatia pentru zilele libere platite se decontează de către AJOFM în termen de 60 de zile de la depunerea cererii însoțită de documentele prevazute la art. 3 alin. 1.

In Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr 29

click pentru Sinteza modificari legislative OUG 29

19/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 219 din 18 martie 2020 a fost publicata Ordonanta militara nr.1 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri

18/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 217 din 17 martie 2020 a fost publicat Ordinul 705 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”

Comentarii:

A fost introdusa o noua sectiune specifica regimului de declarare a „stocurilor la dispozitia clientului”, ca urmare a modificarii Codului fiscal prin OG 6/2020. Astfel:

 • s-a introdus obligația atât pentru furnizor, cât și pentru cumpărător de a ține un registru al bunurilor transferate în cadrul regimului de stocuri la dispoziția clientului, în vederea asigurării monitorizării adecvate de către administrațiile fiscale;
 • s-a introdus obligația ca în Declarația recapitulativă 390 a furnizorului să fie menționată identitatea cumpărătorilor cărora le vor fi livrate ulterior bunurile expediate în cadrul regimului pentru stocuri la dispoziția clientului.

Noul model al formularului 390 care se va utiliza începând cu operaţiunile desfăşurate în luna februarie 2020.

In Monitorul Oficial nr. 217 din 17 martie 2020 a fost publicat Ordinul 706 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”

Comentarii:

Se adoptă noul model al formularului 120 „Decont privind accizele” care va fi utilizat  ncepând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2019. Formularul 120 „Decont privind accizele” se depune anual de către plătitorii de accize, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare.

16/03/2020

In Monitorul Oficial nr. 209 din 14 martie 2020 a fost publicata Legea nr. 29  privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Comentarii:

Legea nr. 19/2020 stabilește posibilitatea acordării de zile libere plătite părinților pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ (ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu), când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;
 • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

În acest sens, părintele care se va ocupa cu supravegherea copilului în această perioadă va depune o cerere la angajator însoțită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere în temeiul acestui act normativ.

Pentru această perioadă, angajatul va primi din partea angajatorului o indemnizație în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Aceste sume se decontează din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale însa se vor restitui până la finele anului fiscal.

02/02/2020

In Monitorul Oficial nr. 72din 31 ianuarie 2020 a fost publicata OG nr. 6 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul Oficial nr. 68 din 31 ianuarie 2020 a fost publicata OG nr. 5 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii: clik pentru sinteza modificari Cod fiscal si Cod procedura fiscala OG nr. 5 si 6 din 2020

31/01/2020

In Monitorul Oficial nr. 47 din 23 ianuarie 2020 a fost publicat Ordinul 139 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

Comentarii: se adoptă noul model al formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” utilizat de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2019, respectiv a impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2020.

In Monitorul Oficial nr. 44 din 22 ianuarie 2020 a fost publicat Ordinul 147 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii:

contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat prin completarea următoarelor formulare, în funcţie de natura venitului:

 • „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”;
 • 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”.

Formularul 230 se depune până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului de către persoanele fizice.

08/01/2020

In Monitorul Oficial nr. 2 din 6 ianuarie 2020 a fost publicata Legea nr. 5 privind bugetul de stat pe anul 2020

In Monitorul Oficial nr. 3 din 6 ianuarie 2020 a fost publicat Legea nr. 5 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2020

Comentarii: Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.

In Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3781 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii: stabilește modul de întocmire, completare și depunere a situaţiilor financiare si raportărilor contabile anuale pentru anul 2019.

03/01/2020

In Monitorul Oficial nr. 1054 din 30 decembrie 2019 a fost publicata Legea 263 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

 • începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020, pentru contractele de muncă cu timp parțial atât contribuția de asigurări sociale cât și contribuția de asigurări sociale de sănătate se vor stabili prin aplicarea cotelor stabilite prin lege asupra salariului stabilit în baza contractului de muncă și nu se vor raporta la nivelul salariului de bază minim brut pe țară;
 • stabilește nivelul accizei la carburanți începând cu anul 2020.

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11