Noutăţi Legislative (Pagina 4)

30/12/2019

In Monitorul Oficial nr. 1031 din 23 decembrie 2019 a fost publicata OUG 78 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Comentarii: actul abrogă prevederile OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, începând cu data de 1 februarie 2019.

17/12/2019

In Monitorul Oficial nr. 1010 din 16 decembrie 2019 a fost publicat  HG 935 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: incepând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de:

 • 2.230 lei lunar;
 • 2.350 lei lunar pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare.

25/11/2019

In Monitorul Oficial nr. 940 din 22 noiembrie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 1827 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2020

Comentarii: pragurile valorice Intrastat pentru anul 2020 sunt de 900.000 lei atat pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cat şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri

13/10/2019

In Monitorul Oficial nr. 829 din 11 octombrie 2019 a fost publicata legea 179 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: se modifica definitia fiscala a termenului “franciza”.

09/10/2019

In Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019 a fost publicata Legea nr. 172 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

 • nu este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile realizat de o persoană impozabilă către o instituţie publică în scopul stingerii unei obligaţii fiscale restante (dispoziția transpune jurisprudența CJUE în afacerea C-36/16 Posnania Investment);
 • preluarea de către o persoană impozabilă de bunuri mobile corporale achiziţionate sau produse de către aceasta, altele decât bunurile de capital, pentru a fi utilizate în scopul unor operaţiuni care nu dau drept integral de deducere, dacă taxa aferentă bunurilor respective a fost dedusă total sau parţial la data achiziţiei, nu mai este asimilata unei livrări de bunuri, însă se vor aplica regulile de ajustare a taxei;
 • în scopul cresterii transparentei de actiune a autoritatilor executive, criteriile pentru evaluarea riscului fiscal a persoanelor care solicită înregistrarea în scopuri de tva vor fi reglementate prin Normele de aplicare, iar nu prin ordin al președintelui ANAF.

03/10/2019

In Monitorul Oficial nr. 794 din 1 octombrie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 3063  pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii:

 • este aprobat noul formular 112 care utilizează începând cu obligațiile declarative ale lunii iulie 2019;
 • Conține dispoziții pentru contribuabilii din domeniul construcțiilor:
  • Pentru salariații detașați în interiorul tării, se acordă facilități fiscale la angajatorul unde este detașată persoana;
  • Pentru contractele cu timp parțial, salariații din construcții beneficiază de facilități dacă salariul minim brut tarifar orar este cel puțin egal cu 17,928 lei/oră, corespunzător timpului lucrat;
  • Beneficiază de facilități salariații cu normă întreagă care se află în concediu medical sau timpul lucrat este mai mic decât norma întreagă, dacă salariul de încadrare este de minim 3.000 lei, corespunzător unei norme întregi;
  • Beneficiază de facilități cei care obțin venituri din internship și ucenicie dacă salariul tarifar brut orar este de minim 17,928 lei/oră;
  • Pentru contractele de administrare, de mandat și altele asemenea, se acordă facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor dacă venitul brut lunar realizat este egal cu cel puțin suma de 3.000 lei.

26/08/2019

In Monitorul Oficial nr. 694 din 22 august 2019 a fost publicata OG nr. 19 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala

Comentarii:

 • reglementează procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri prin transpunearea Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de soluţionare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană;
 • procedura de soluționare a litigiilor se aplice în situații diferite de interpretare și aplicare a tratatelor fiscale bilaterale și a Convenției de arbitraj a Uniunii care conduc la dubla impozitare.

21/08/2019

In Monitorul Oficial nr. 687 din 20 august 2019 a fost publicat OPANAF nr. 2227 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Comentarii: noul formular se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii iulie 2019.

8/08/2019

In Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2019 a fost publicata Ordonanta nr. 6 privind instituirea unor facilităţi fiscale

Comentarii:

Sunt reglementate două mecanisme pentru acordarea unor facilități fiscale în funcție de valoarea obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018:

 • măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de 1 milion lei, în baza unui plan de restructurare;
 • anularea obligațiilor accesorii în cazul datoriilor sub 1 milion lei sau a celor peste 1 milion lei (cu excepția persoanelor juridice), care nu pot beneficia de măsurile de restructurare.

Situațiile vizate de a doua măsură includ următoarele:

 • anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante, neachitate până la 31 decembrie 2018;
 • anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare anterioare datei de 31 decembrie 2018, dar achitate până la 31 decembrie 2018;
 • anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 și stabilite prin decizii de impunere subsecvente inspecțiilor fiscale în desfășurare la data intrării în vigoare a OG 6/2019.

Printre condițiile care trebuie îndeplinite se numără următoarele: (i) debitorii trebuie să achite până la 15 decembrie 2019 toate obligațiile principale restante la 31 decembrie 2018, precum și toate obligațiile principale și accesorii cu termene de plată între 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019; (i) debitorii trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale. Cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă până în 15 decembrie 2019.

In Monitorul Oficial nr. 625 din 26 iulie 2019 a fost publicata Legea nr. 156 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: este majorat plafonul cheltuielilor de sponsorizare care pot fi scăzute din impozitul pe profit datorat de la 0,5% la 0,75%.

22/07/2019

In Monitorul Oficial nr. 596 din 19 iulie 2019 a fost publicat OMFP nr. 2493 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile

Comentarii:

 • termenul de depunere pentru raportările contabile la 30 iunie 2019 este data de 14 august 2019;
 • se modifică planul de conturi utilizat de entitățile care conduc contabilitatea conform OMFP nr. 1802/2014 si 2844/2016.

In Monitorul Oficial nr. 587 din 17 iulie 2019 a fost publicata Legea nr. 136 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Comentarii:

 • sunt exceptați de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscal operatorii care efectuează activitate de transport rutier internaţional contra cost de persoane;
 • sunt aduse precizări pentru cazul operatorilor economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare.

In Monitorul Oficial nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicata Legea nr. 129 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii:

 • Persoanele juridice au obligația declarării beneficiarului real, depunând la Registrul Comerțului o declarație privind beneficiarul real al respectivei societăți, în vederea înregistrării în Registrul Beneficiarilor Reali al Societăților (declaratia se depune in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a legii);
 • se interzice emiterea de noi acţiuni la purtător şi efectuarea de operaţiuni cu acţiunile la purtător existente.

In Monitorul Oficial nr. 592 din 18 iulie 2019 a fost publicat OPANAF nr. 1888 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii: se  adoptă noul model formularului 091 „Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum şi pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri”

12/07/2019

In Monitorul Oficial nr. 561 din 9 iulie 2019 a fost publicat OPANAF nr. 1886 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii: acest ordin modifică OPANAF nr. 49/2019 în sensul revenirii la modalitatea de depunere a Declarației unice în format hârtie. În acest caz, Declarația unică se depune la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

In Monitorul Oficial nr. 563 din 9 iulie 2019 a fost publicata legea nr. 127 privind sistemul public de pensii

Comentarii: cu unele excepții, legea intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021.

24/06/2019

In Monitorul Oficial nr. 507 din 21 iunie 2019 a fost publicata OUG nr. 43 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor

Comentarii:

 1. Lista codurilor de activitate pentru entităților pot beneficia de aplicarea facilităților fiscale specifice domeniului construcțiilor a fost completat cu următoarele:

2351 – Fabricarea cimentului;

2352 – Fabricarea varului şi ipsosului;

2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;

 1. Calcul cifrei de afaceri pentru acordare facilității fiscale:
 • pentru societăţile înregistrate la registrul comerţului începând cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea,
 • pentru societăţile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecărui an se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat pe anul fiscal anterior. Dacă aceste societăți au înregistrat o cifră de afaceri din activităţile enumerate in lege realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilităţile fiscale se vor acorda pe toată durata anului în curs. Pentru societăţile care nu realizează această limită minimă a cifrei de afaceri cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv se va aplica principiul societăţilor comerciale nou-înfiinţate: cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea;
 • cifra de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă şi acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare activităţilor menţionate. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată;
 • mecanismul de calcul al cifrei de afaceri în vederea aplicării facilităţii fiscale se va stabili prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, care se va publica pe site-ul instituţiei.
 1. Nivelul veniturilor pentru care se aplică facilitatățile:
 • veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar;
 • Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obţinut din salarii şi asimilate salariilor. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 30.000 lei nu va beneficia de facilităţi fiscale;
 1. Dispozițiile de mai sus se aplică începând cu data de 12 iulie 2019.

27/05/2019

In Monitorul Oficial nr. 403 din 23 mai 2019 a fost publicata OUG nr. 31 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Comentarii: începând cu 1 iunie 2019, se va aplica o cotă de TVA de 5% pentru livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiţionale.

In Monitorul Oficial nr. 404 din 23 mai 2019 a fost publicat OMFP nr. 2165 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii aprilie 2019, cu excepţia pct. 9 din anexa nr. 4 “Tip asigurat” care se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii mai 2019

19/04/2019

In Monitorul Oficial nr. 296 din 17 aprilie 2019 a fost publicata Legea nr. 60 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

 • Pentru definirea serviciilor furnizate pe cale electronică se face trimitere la Anexa II din la Directiva 112 şi la art. 7 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011;
 • Sunt transpuse prevederile Directivei (UE) 2016/1.065 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte tratamentul aplicat cupoanelor valorice;
 • locul de prestare al serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune și serviciilor furnizate pe cale electronică către o persoana neimpozabilă este considerat locul unde prestatorul își are stabilit sediul activității sale economice, domiciliul stabil sau reședința obișnuită dacă valoarea totală, fără TVA, a prestărilor de servicii nu depăşeşte, în anul calendaristic curent, 10.000 euro  şi nu a depăşit această sumă în cursul anului calendaristic precedent. După depașirea plafonului, locul prestării va fi statul beneficiarului.

16/04/2019

In Monitorul Oficial nr. 282 din 12 aprilie 2019 a fost publicata HG 213 pentru modificarea şi completarea titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Comentarii: este detaliat demersul în vederea determinării cotei de tva pentru situația comercializării unor pachete care cuprind bunuri supuse unor cote diferite de tva.

25/03/2019

In Monitorul Oficial nr. 223 din 22 martie 2019 a fost publicat  OPANAF nr. 819 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii:

Pentru ca persoanele fizice/juridice plătitoare sa dispuna de creditul fiscal specific sponsorizărilor, beneficiarii trebuie să fie înscrisi în registrul reglementat prin acest act normativ.

In Monitorul Oficial nr. 204 din 14 martie 2019 a fost publicata Ordonanța de Urgență pentru prorogarea unor termene

Comentarii:

– În anul 2019, termenul de 15 martie prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv;

– În anul 2019, termenul de 15 martie prevăzut pentru depunerea formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

In Monitorul Oficial nr. 209 din 15 martie 2019 a fost publicata Legea nr. 50 Legea bugetului de stat pe anul 2019

In Monitorul Oficial nr. 196 din 12 martie 2019 a fost publicata Legea nr. 47 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

Comentarii: câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este de 5.163 lei.

31/01/2019

In Monitorul Oficial nr. 61 din 23 ianuarie 2019 a fost publicat  OPANAF nr. 3201 privind Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi de către organul fiscal central

Comentarii: în situația reconsiderării tranzacţiei/ reîncadrării formei unei activităţi, plata obligaţiilor fiscale declarate iniţial reprezintă o plată anticipată. În plus, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare scadenţei şi până la data stingerii acestora inclusiv.

21/01/2019

In Monitorul Oficial nr. 44 din 17 ianuarie 2019 a fost publicata Legea nr. 30 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetar

Comentarii: click pentru Sinteza modificari Cod fiscal

18/01/2019

In Monitorul Oficial nr. 43 din 16 ianuarie 2019 a fost publicat OPANAF nr. 49 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii: formularul se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2018, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2019.

16/01/2019

In Monitorul Oficial nr. 40 din 15 ianuarie 2019 a fost publicat OPANAf nr. 48 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” şi 207 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”

Comentarii:

Formularul 205

Formularul se va depune până la data de 31 ianuarie pentru declararea:

·       veniturilor din dividende;

·       veniturilor din dobânzi;

·       veniturilor din lichidarea unei persoane juridice;

·       veniturilor din pensii;

·       veniturilor din premii;

·       veniturilor din jocuri de noroc;

·       veniturilor din alte surse.

·     câştigurilor/pierderilor din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar.

Formularul 207: se va depune până la data de 31 ianuarie de către plătitorii de venituri pentru declararea impozitului reţinut la sursă pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, pe beneficiari de venit.

In Monitorul Oficial nr. 40 din 15 ianuarie 2019 a fost publicat OPANAF nr. 50 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

15/01/2019

In Monitorul Oficial nr. 35 din 14 ianuarie 2019 a fost publicat OMFP nr.10 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

In Monitorul Oficial nr. 24 din 9 ianuarie 2019 a fost publicat HG 1045  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Comentarii:

  • Regimul fiscal aplicabil tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, tichetelor cadou, tichetelor de creşă, respectiv tichetelor culturale este, atât pentru beneficiari, cât şi pentru angajatori/plătitori de venituri, cel prevăzut de Codul fiscal.
 • Regimul fiscal aplicabil tichetelor culturale este următorul:
  1. pentru angajator reprezintă cheltuieli cu deductibilitate limitată, potrivit prevederilor art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3 din Codul fiscal;
 1. pentru beneficiar reprezintă avantaje în natură la stabilirea impozitului pe venit, conform art. 76 alin. (3) din din Codul fiscal.

09/01/2019

In Monitorul Oficial nr. 18 din 8 ianuarie 2019 a fost publicat OPANAF nr. 3200 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”

Comentarii:

Cu privire la perioada de raportare inscrisa in declaratia 101, actul normativ stabileste urmatoarele:

–          în cazul contribuabililor care au fost plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor și au realizat venituri mai mari de 1.000.000 euro, fiind astfel obligați conform legii ca începând cu trimestrul în care au atins acest prag să devină plătitori de impozit pe profit, se va înscrie perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care s-a atins pragul și sfârșitul anului de raportare;

–          în cazul microîntreprinderilor care au subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei şi au cel puţin 2 salariaţi şi care optează la plata impozitului pe profit se va înscrie perioada din anul fiscal pentru care datorează impozit pe profit;

–          în cazul contribuabililor care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic se va înscrie perioada reprezentând anul fiscal modificat;

–          în cazul contribuabililor care se dizolvă cu lichidare se va înscrie perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare.

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11