Noutăţi Legislative (Pagina 5)

31/12/2018

In Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018 a fost publicata OUG nr.114 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

Comentarii:

 1. Jocuri de noroc online

Începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc online au obligaţia de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar;

 1. Zilieri

O persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

 1. Codul fiscal
  1. In perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, sunt scutite de la plata impozitului pe venit în anumite condiții. Pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor realizate de persoanele fizice de la acești angajatori se aplică o reducere a cotei contribuţiei de asigurări sociale cu 3,75 puncte procentuale iar aceste venituri sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.  Pentru angajatori, cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă de 2,25% se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;
 1. Se extinde aplicarea taxării inverse până la 30 iunie 2022 pentru următoarele operațiuni:
   • livrarea de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, care nu sunt în principiu destinate ca atare consumatorilor finali;
   • transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră;
   • livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România;
   • transferul de certificate verzi;
   • furnizările de telefoane mobile;
   • furnizările de dispozitive cu circuite integrate;
   • furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri.
 1. Codul muncii

În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

23/12/2018

In Monitorul Oficial nr. 1086 din 21 decembrie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2565 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2018

Comentarii:  pentru semestrul II al anului 2018 valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 15,18 lei

In Monitorul Oficial nr. 1079 din 20 decembrie 2018 a fost publicata Legea nr. 309 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a protocolului la convenţie, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 2017

In Monitorul Oficial nr. 1058 din 13 decembrie 2018 a fost publicata OUG nr. 107 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

Comentarii: termenul pentru intrarea in vigoare a dispozițiilor Legii nr. 165/2018 referitoare la vouchere de vacanță se prorogă pănă la data de 1 ianuarie 2021, amânându-se astfel creșterea plafonului maxim al îndemnizației.

11/12/2018

In Monitorul Oficial nr. 1045 din 10 decembrie 2018 a fost publicat HG nr. 937  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: incepând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de

  • 2.080 lei lunar;
 • 2.350 lei lunar pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare.

07/12/2018

In Monitorul Oficial nr. 1037 din 6 decembrie 2018 a fost publicat OMFP nr. 3659 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:  se adoptă instrucțiunile de aplicare unitară a reglementărilor privind cotele reduse de TVA pentru livrările de alimente și prestările de servicii de restaurant sau catering, stabilind principalele elemente care stau la baza încadrării din punctul de vedere al TVA a operaţiunilor realizate de persoanele impozabile

In Monitorul Oficial nr. 1030 din 4 decembrie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1667 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2019

Comentarii: pragurile valorice Intrastat pentru anul 2019 sunt de 900.000 lei atat pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cat şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri. 

15/11/2018

In Monitorul Oficial nr. 942 din 7 noiembrie 2018 a fost publicat OMFP nr. 3456 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Comentarii: entitățile care aplică reglementările contabile conform cu OMFP nr. 1802/2014 pot revizui metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă.

15/10/2018

In Monitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018 a fost publicata OUG nr. 89 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii:

Începând cu 1 noiembrie 2018 se extinde cota redusă de tva de 5% pentru următoarele servicii:

–          Accesul la bâlciuri, parcuri de distracţii şi parcuri recreative ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9321 şi 9329;

–          dreptul de utilizare a facilităţilor sportive ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311 şi 9313, în scopul practicării sportului şi educaţiei fizice.

–          cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

–          serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10.

Se acordă o bonificație de 10% din sumele cuprinse în deciziile de impunere anuală emise şi comunicate de organul fiscal competent după 9 octombrie 2018, dacă sunt plătite integral până la data de:

–          15 decembrie 2018, inclusiv – pentru sumele reprezentând definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 şi pentru definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017, al căror termen limită de plată, conform actului normativ analizat astăzi, este data de 30 iunie 2019.

–          31 martie 2019, inclusiv – pentru sumele reprezentând definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, al căror termen limită de plată, conform actului normativ analizat astăzi, este 30 iunie 2019.

20/09/2018

In Monitorul Oficial nr. 797 din 18 septembrie 2018 a fost publicata HG nr. 714 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

Comentarii: persoana delegată sau detaşată într-o localitate situată la o distanţă de cel puțin 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizaţie de detaşare în cuantum de 20 lei/zi.

Actul normativ intra in vigoare la 1 ianuarie 2019.

In Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018 a fost publicat OMFP nr. 3067 pentru completarea unor reglementări contabile

Comentarii: actul normativ modifică reglementările contabile în concordanță cu ultimele prevederi privind posibilitatea distribuirii de dividende în cursul exercițiului financiar, pe baza situațiilor financiare interimare.

31/07/2018

In Monitorul Oficial nr. 646 din 25 iulie 2018 a fost publicat OPANAF nr. 1825 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 “Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private”

Comentarii:

  • in cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, declarația se depune până la termenul de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit;
 • pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, declarația se depune, de regulă,  până la data de 25 ianuarie a anului următor.

19/07/2018

In Monitorul Oficial nr. 623 din 18 iulie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2531  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Comentarii:

Este reglementat modul de întocmire și depunere al situațiilor financiare semestriale la 30 iunie 2018 pentru operatori economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. Termenul de depunere pentru raportările contabile la 30 iunie 2018 este data de 16 august 2018.

Se modifică planul de conturi utilizat de entitățile care conduc contabilitatea conform OMFP nr. 1802/2014 cât și planul de conturi utilizat de entitățile care conduc contabilitatea conform IFRS astfel:

  • denumirea contului 441 se modifică în „Impozitul pe profit şi alte impozite”.
 • se introduc următoarele conturi:
  • 4415 „Impozitul specific unor activităţi”;
  • 6231 „Cheltuieli de protocol”;
  • 6232 „Cheltuieli de reclamă şi publicitate”;
  • 695 „Cheltuieli cu impozitul specific unor activităţi”.

In Monitorul Oficial nr. 611 din 17 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 175 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:se extinde aplicarea cotei reduse a TVA de 9% pentru următoarele prestări de servicii și livrări de bunuri:

       livrarea apei pentru irigaţii în agricultură;

       serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.

 Aceste prevederi intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2019.

16/07/2018

In Monitorul Oficial nr. 602 din 13 iulie 2018 a fost publicată OUG nr. 63 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen

Comentarii: se prorogă termenul de depunere al declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la 31 iulie 2018.

In Monitorul Oficial nr. 599 din 13 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 165 privind acordarea biletelor de valoare

Comentarii: Legea cuprinde reglementările privind biletele de valoare – tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă, tichete culturale şi vouchere de vacanţă ce vor fi aplicabile începând cu 1 ianuarie 2019

In Monitorul Oficial nr. 595 din 12 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 163 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

Comentarii:

  • prin opțiune, dividendele se pot distribui trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor;
  • regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului se va face prin situaţiile financiare anuale iar plata acestor diferențe se face în termen de 60 de zile de la data aprobării acestora;
 • sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate şi se reflectă în situaţiile financiare interimare drept creanţe faţă de acţionari, respectiv asociaţi.

05/07/2018

In Monitorul Oficial nr. 521 din 26 iunie 2018 a fost publicată Legea nr. 126 privind pieţele de instrumente financiare

In Monitorul Oficial nr. 523 din 26 iunie 2018 a fost publicată Legea nr. 150 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii: în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită de titulari ai dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport, se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală.

In Monitorul Oficial nr. 507 din 20 iunie 2018 a fost publicat  OPANAF nr. 1450 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

Comentarii: ordinul stabileşte procedura aplicata de organul fiscal pentru:

  • Acordarea deducerii la contribuţia socială de sănătate în conformitate cu art. I alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018;
 • Verificarea contribuabililor cu privire la corectitudinii stabilirii deducerii.

.31/05/2018

In Monitorul Oficial nr. 442 din 25 mai 2018 a fost publicat  HG nr. 354 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

click pentru Sinteza HG 354 modificare Norme Cod fiscal

22/05/2018

In Monitorul Oficial nr. 424 din 18 mai 2018 a fost publicat  OPANAF nr. 1203 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii:  ordinul adoptă noul model al formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” și Nomenclatorul obligaţiilor scutite de la plată. Prin formularul 100  nu se mai declară impozitul pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozitul pe veniturile din arendarea bunurilor agricole sau impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică.

In Monitorul Oficial nr. 422 din 17 mai 2018 a fost publicata Legea nr. 111 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: modificarile vizeaza facilităţi la plata impozitelor si taxelor locale pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate.

16/05/2018

In Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1619 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2018

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2018, incepând cu luna mai  valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 450 lei.

In Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1618 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2018

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2018, incepând cu luna mai valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 15,18 lei.

15/05/2018

In Monitorul Oficial nr. 405 din 11 mai 2018 a fost publicat OPANAF nr. 1155 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii: actul normativ aduce modificări de ordin terminologic.

In Monitorul Oficial nr. 402 din 10 mai 2018 a fost publicat OMFP nr. 1931  pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: actul normative adoptă noul model al formularului 112 „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” și modul de completare al acestuia.

23/04/2018

In Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018 a fost publicata Legea nr. 87 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

In Monitorul Oficial nr. 313 din 10 aprilie 2018 a fost publicata Legea nr. 86 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

In Monitorul Oficial nr. 315 din 10 aprilie 2018 a fost publicata Legea nr. 88 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

In Monitorul Oficial nr. 316 din 11 aprilie 2018 a fost publicat OPANAF nr. 1003 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”

11/04/2018

In Monitorul Oficial nr. 296 din 2 aprilie 2018 a fost publicata Legea nr. 81 privind reglementarea activităţii de telemuncă

03/04/2018

In Monitorul Oficial nr. 291 din 30 martie 2018 a fost publicat OPANAF nr. 888 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

comentarii: formularul se utilizează pentru declararea venitului realizat în anul 2017, precum şi pentru declararea impozitului pe venitul estimat şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice începând cu anul 2018

In Monitorul Oficial nr. 291 din 30 martie 2018 a fost publicata OUG nr. 25 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

click pentru Sinteza modificari cod fiscal OUG 25 din 2018

In Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018 a fost publicata OUG nr. 18 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

click pentru Sinteza modificari cod fiscal OUG 18 din 2018

In Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018 a fost publicata Legea nr. 72 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru Sinteza modificari cod fiscal Legea 72 din 2018

12/03/2018

In Monitorul Oficial nr. 225 din 13 martie 2018 a fost publicata OUG nr. 15 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii: corelarea dispozitiilor din OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilorcu cele din Codul fiscal

In Monitorul Oficial nr. 226 din 13 martie 2018 a fost publicata Legea nr. 64 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii: Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui, este sărbătoare legală îmn care nu se lucrează.

05/03/2018

In Monitorul Oficial nr. 190 din 1 martie 2018 a fost publicata OUG nr. 8 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii

Comentarii:

 1. Cu privire la stagiul de cotizare:
 • stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor medicale şi a indemnizaţiilor aferente este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical;
 1. cu privire la indemnizatiile pentru concedii medicale   
  • Începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2018, în situaţia în care din aplicarea dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. o), art. 143 alin. (4) şi art. 144 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă un cuantum al contribuţiei de asigurări sociale calculate mai mare decât nivelul aferent sumei reprezentând 10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, corespunzătoare numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, în cazul persoanelor care în intervalul 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018 inclusiv se află sau intră în concediu medical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul contribuţiei de asigurări sociale datorate nu poate fi mai mare decât acest nivel, pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical iniţiale acordate oricând în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018 inclusiv, precum şi pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical acordate în continuarea concediilor medicale iniţiale acordate oricând în perioada anterioară datei de 1 iulie 2018.
  • Începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2018, în situaţia în care din aplicarea dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. o), art. 143 alin. (4) şi art. 144 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă un cuantum al contribuţiei de asigurări sociale calculate mai mare decât nivelul aferent sumei reprezentând 10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, corespunzătoare numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, în cazul persoanelor care în intervalul 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018 inclusiv se află sau intră în concediu medical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) – e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul contribuţiei de asigurări sociale datorate nu poate fi mai mare decât acest nivel, pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical iniţiale acordate oricând în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018 inclusiv, precum şi pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical acordate în continuarea concediilor medicale iniţiale acordate oricând în perioada anterioară datei de 1 octombrie 2018.
 • Pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente anului 2018 plătite înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru care cuantumul contribuţiei de asigurări sociale aferent acestor indemnizaţii este mai mare decât nivelul prevăzut la alin. (1) şi (2), angajatorul/plătitorul efectuează regularizarea acesteia prin depunerea declaraţiei rectificative şi plăteşte diferenţele de indemnizaţii persoanelor în drept, până la 31 martie 2018.

12/02/2018

In Monitorul Oficial nr. 125 din 8 februarie 2018 a fost publicata OUG nr. 3 privind unele masuri fiscal-bugetare

Comentarii: pentru angajaţii care se încadrează în categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal al căror salariu brut lunar este majorat cu cel puţin 20% faţă de nivelul celui din luna decembrie 2017, angajatorii/plătitorii stabilesc, reţin la sursă şi plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după următoarea formulă de calcul:

  CASS reţinută = venit brut2018 – CAS datorată în 2018 – salariu net decembrie2017.

Valoarea reprezentând diferenţa pozitivă dintre contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată şi calculată potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută conform formulei de mai sus se stabileşte de către angajator/plătitor şi se evidenţiază distinct ca sumă dedusă în formularul 112. Aceste dispozitii se aplica veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate in anul 2018.

08/02/2018

In Monitorul Oficial nr. 120 din 7 februarie 2018 a fost publicat OMFP nr. 1243 privind completarea unor reglementări contabile

Comentarii: planul de conturi se completeaza cu conturile 4315 “Contribuţia de asigurări sociale (P)”, 4316 “Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P)”, 436 “Contribuţia asiguratorie pentru muncă (P)” şi 646 “Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă” .

07/02/2018

In Monitorul Oficial nr. 101 din 2 februarie 2018 a fost publicat OMFP nr. 1209  pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Comentarii: actul normativ aproba formularul 112 care se va utiliza  începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2018.

01/02/2018

In Monitorul Oficial nr. 95din 31 ianuarie 2018 a fost publicata OUG nr. 2 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: actul normative prorogă termenul de depunere al formularului 600 „Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” până la data de 15 aprilie 2018

24/01/2018

In Monitorul Oficial nr. 66 din 23 ianuarie 2018 a fost publicat OMFP nr. 470 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

22/01/2018

In Monitorul Oficial nr. 52 din 18 ianuarie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3337 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Comentarii:

  • pot beneficia de scutire și angajații care deţin o diplomă de bacalaureat şi urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate şi prestează efectiv una dintre activităţile pentru care se aplică această scutire;
  • Pentru cazurile în care nu se poate prezenta diploma acordată după finalizarea studiilor universitare facilitate fiscală poate fi acordată în baza următoarele documente justificative, după caz:
  • adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă, eliberată de instituţia de învăţământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată;
  • copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a diplomei de bacalaureat, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoaştere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate;
  • adeverinţă care să ateste faptul că persoana urmează o formă de învăţământ superior, în cazul în care angajatul deţine diplomă de bacalaureat, eventual echivalată/recunoscută, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licenţă.
 • Se extinde lista ocupaţiilor specifice activităţilor de creare de programe pentru calculator pentru care se poate beneficia de scutirea de impozit pe venit, adăugându-se următoarele:
  • programator ajutor;
  • analist ajutor.

In Monitorul Oficial nr. 52 din 18 ianuarie 2018 a fost publicată Legea nr. 29 privind anularea unor obligaţii fiscal

Comentarii:

  • Persoanele fizice care, pe perioadele fiscale de până la 1 iunie 2017, au obținut venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal și ale căror venituri au fost reîncadrate de organul fiscal ca venituri dintr-o activitate independentă, vor beneficia de anularea diferenţelor de obligaţii fiscale principale, respectiv impozit pe venit şi contribuţii sociale, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora.
 • În cazul persoanelor fizice, PFA, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, cu sediul activităţii economice în România, care au realizat activităţile de producţie agricolă, inclusiv activităţile de transformare a produselor agricole prin alte metode decât cele industriale sau au furnizat servicii agricole utilizând munca manuală proprie şi/sau echipamentele specifice se anulează diferenţele de TVA şi accesoriile aferente acestora, pentru perioadele fiscale anterioare datei de 31 decembrie 2016, stabilite prin decizie de impunere comunicată contribuabilului anterior intrării în vigoare a acestei legi, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 220.000 lei.

16/01/2018

In Monitorul Oficial nr. 31 din 12 ianuarie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 15 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

10/01/2018

In Monitorul Oficial nr. 14 din 8 ianuarie 2018 a fost publicat OPANAF nr. 4160 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”

Comentarii: ordinul se aplică începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2017

In Monitorul Oficial nr. 5 din 3 ianuarie 2018 a fost publicata Legea nr. 3 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

Comentarii: câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei.

In Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2018 a fost publicat OMFP nr. 3254 privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

au obligaţia conducerii registrului:

  • contribuabilii pentru care venitul net anual se stabileşte în sistem real, în baza datelor din contabilitate;
 • persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

          a) activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere;

          b) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;

 • contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit au obligaţia să completeze în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11