Noutăţi Legislative (Pagina 6)

30/12/2017

In Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017 a fost publicata Legea nr. 275 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

click pentru Sinteza lege plata defalcata tva

In Monitorul Oficial nr. 1037 din 28 decembrie 2017 a fost publicata Legea nr. 270 Legea prevenerii

Comentarii:

  • scopul legii este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii;
 • contravenţiile, precum şi modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, care se adoptă până la 15 ianuarie 2018.

In Monitorul Oficial nr. 1037 din 28 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3781 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii:

·         Se completează nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat raportate prin formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

·         Se modifică instrucţiunile de completare ale formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat.

In Monitorul Oficial nr. 1038 din 29 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3726  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

Comentarii: ordinul modifică modelul unor formulare utilizate pentru declararea veniturilor realizate începând cu anul 2017 şi definitivarea impozitului anual, respectiv:

·         formularul 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”;

·         formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”;

·         formularul 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”.

In Monitorul Oficial nr. 1038 din 29 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3780 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

Comentarii:

a) 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p şi “Fişa capacităţii de cazare”, cod 14.13.01.13/3p;

b) 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”, cod 14.13.01.13/9 şi “Anexa nr. … la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”, cod 14.13.01.13/9;

c) 222 “Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate”, cod 14.13.01.13/5i;

d) 223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi pentru entităţile supuse regimului transparenţei fiscale”, cod 14.13.01.13/1i;

e) 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România”, cod 14.13.01.13/5.

In Monitorul Oficial nr. 1041 din 29 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 4140 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice

Comentarii: sunt reglementate modelele unor formulare utilizate pentru stabilirea  contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice, respectiv:

  • formular 600 „Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”;
 • formular 610 „Decizie de impunere privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”

29/12/2017

In Monitorul Oficial nr. 1027 din 27 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3725 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Comentarii:

  • ordinul adoptă modelele formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi stabilește tipurile de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2018;
 • contribuţia asiguratorie pentru muncă se înscrie, cu data de 1 ianuarie 2018, în vectorul fiscal al contribuabililor care, la data de 31 decembrie 2017, au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora. Modificarea vectorului fiscal se realizează, din iniţiativa organului fiscal competent, până la data de 15 ianuarie 2018.

In Monitorul Oficial nr. 1030 din 28 decembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1503 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Comentarii: actul normativ schimba metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu.

In Monitorul Oficial nr. 1033 din 28 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3769 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

Comentarii:

  • Contribuţia asiguratorie pentru muncă se înscrie, cu data de 1 ianuarie 2018, în vectorul fiscal al contribuabililor care, la data de 31 decembrie 2017, au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora;
 • Modificarea vectorului fiscal se realizează, din iniţiativa organului fiscal competent, până la data de 15 ianuarie 2018.

20/12/2017 bis

In Monitorul Oficial nr. 1005 din 19 decembrie 2017 a fost publicata OUG nr. 99  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Comentarii: adoptarea actului normative a fost impusă, printre altele, de necesitatea punerii în concordanţă a dispoziţiilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 cu dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în ceea ce priveşte contribuţia asiguratorie pentru muncă

20/12/2017

In Monitorul Oficial nr. 1005 din 19 decembrie 2017 a fost publicata HG nr 905 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

Comentarii:

 • orice modificare a datelor cu privire la:
  • funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative;
  • tipul contractului individual de muncă;
  • durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;
 • durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial

se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.

 • orice modificare a datelor refritoare la salariul de bază lunar brut, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă se transmite în registru în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când transmiterea în registru se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia

18/12/2017

In Monitorul Oficial nr. 995 din 14 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3480 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

15/12/2017

In Monitorul Oficial nr. 984 din 12 decembrie 2017 a fost publicat OMFP nr.3103 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

03/12/2017

In Monitorul Oficial nr. 950 din 29 noiembrie 2017 a fost publicat HG nr. 846 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.900 lei lunar

28/11/2017

In Monitorul Oficial nr. 931 din 27 noiembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3357 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale

In Monitorul Oficial nr. 935 din 27 noiembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1851 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2017

Comentarii: pentru semestrul II al anului 2017, incepând cu luna noiembrie valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 440 lei.

In Monitorul Oficial nr. 935 din 27 noiembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1852 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017

Comentarii: pentru semestrul II al anului 2017, incepând cu luna noiembrie valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 15,09 lei.

In Monitorul Oficial nr. 938 din 28 noiembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3300 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: ordinul modifică procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA atunci când încetează situația care a condus la anularea inițială a înregistrării în scopuri de TVA și adoptă modelul formularului 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”

In Monitorul Oficial nr. 939 din 28 noiembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1887 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2018

Comentarii: pragurile valorice Intrastat pentru anul 2018 sunt de 900.000 lei atat pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cat şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

In Monitorul Oficial nr. 929 din 27 noiembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3289 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: stabilește procedura de declarare a contribuabililor inactivi și procedura de reactivare a acestora și adoptă noile formulare utilizate în cadrul acestor proceduri

In Monitorul Oficial nr. 907 din 20 noiembrie 2017 a fost publicata HG nr. 804 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

Comentarii:

  • Sunt definite și activitățile de comerţ ocazional ca fiind acte de comerţ cu caracter întâmplător, efectuate pe durată limitată de timp cu ocazia unor târguri, saloane, sărbători cu caracter laic, expoziţii cu vânzare, precum şi livrările de bunuri către proprii angajaţi pentru uzul propriu;
 • Începând cu 1 august 2018 și până la data implementării sistemului informatic, utilizatorii sistemelor ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afişajul client, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem informatic, au obligaţia de a transmite către ANAF date privind funcționarea aparatelor de marcat electronice fiscale, bonurile emise sau raportul fiscal de închidere zilnică. În acest sens, până la data de 28 februarie 2018 se va adopta procedura de transmitere a acestor date prin ordin ANAF.

18/11/2017

In Monitorul Oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017 a fost publicata OUG nr. 82   pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii:

In perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017 vor duse la îndeplinire următoarele măsuri:

  • în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, se asigură cadrul normativ necesar pentru stimularea negocierii colective la nivel de unitate pentru toate categoriile de angajatori, chiar dacă numărul de salariaţi este mai mic de 21.
 • în celelalte unităţi, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017, este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare.

15/11/2017

In Monitorul Oficial nr. 894 din 14 noiembrie 2017 a fost publicat  OPANAF nr. 3159  pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: actul normativ adoptă procedura de soluţionare a cererilor de rambursare a TVA formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul UE și modelul formularului 313 „Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene

In Monitorul Oficial nr. 894 din 14 noiembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3049 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Raportul pentru fiecare ţară în parte”

12/11/2017

In Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017 a fost publicata OUG nr. 79 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru Sinteza modificari cod fiscal OUG nr. 79

08/11/2017

In Monitorul Oficial nr. 875 din 7 noiembrie 2017 a fost publicata Legea nr. 209 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: nu se datorează impozit pe clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice și pe suprafețele construite ale terenurilor aferente acestora, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au fațada stradală și/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice.

In Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017 a fost publicat OMFP nr. 2827 privind completarea unor reglementări contabile

Comentarii: sunt introduse două noi conturi în concordanță cu modificările recente privind plata defalcată a TVA:Comentarii:

5126 „Conturi la bănci în lei – TVA defalcat“;

      – 5127 „Conturi la bănci în valută – TVA defalcat“

27/10/2017

In Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017 a fost publicat OMFP nr. 2800 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: procedură se aplică pentru obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA ale persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează, prin depunerea unei notificări, pentru plata defalcată a acestei taxe în perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017

26/10/2017

In Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2935 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii: este adoptat noul model al formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, respectiv:

– formular 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
– formular 710 „Declaraţie rectificativă”.
Aceste prevederi sunt aplicabile începând cu obligaţiile aferente lunii septembrie 2017, cu termen de declarare până la data de 25 octombrie 2017, inclusiv.

In Monitorul Oficial nr. 813 din 13 octombrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2927 privind procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA

Comentarii: titularii conturilor de TVA (conturile prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA ) pot solicita transferul sumelor din aceste conturi prin depunerea formularului 310 „Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA”.

12/10/2017

In Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2899 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: actul normative corelează dispoziţiile Codului fiscal cu cele legislaţiei secundare

09/10/2017

In Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 690/2017  privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

Comentarii: la data de 17 iunie 2017 a intrat în vigoare Acordul dintre România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016, ratificat prin Legea nr. 99/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 12 mai 2017

In Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2779 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 110 “Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă”

In Monitorul Oficial nr. 780 din 3 octombrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2856 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2853 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: actul normativ stabileste procedura de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social

03/10/2017

In Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017 a fost publicata Legea nr. 196 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

28/09/2017

In Monitorul Oficial nr. 763 din 26 septembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2743 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) “Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA”

Comentarii: actul normativ adoptă modelul formularului 086 „Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA“. Acest formular se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează pentru aplicarea opţională a mecanismului de plată defalcată a TVA, în perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017. Aceste persoane vor aplica mecanismul începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, ca urmare a exprimării opțiunii.

20/09/2017

In Monitorul Oficial nr. 747 din 18 septembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 2372  pentru aprobarea modelului, conţinutului, precum şi a instrucţiunilor de completare a formularului (700) “Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, cod 14.13.01.10.01

Comentarii: formularul se utilizează exclusiv pentru declararea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a menţiunilor privind vectorul fiscal (înregistrarea/modificarea tipurilor de obligaţii fiscale pentru care contribuabilul/plătitorul are obligaţia declarării)

06/09/2017

In Monitorul Oficial nr. 716 din 05 septembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1024 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii:

 • actul normativ aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, anexele 1.1 “Anexa angajator” şi 1.2 “Anexa asigurat”, precum şi instrucţiunile de completare ale acestuia;
 • prevederile ordinului se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii octombrie.

In Monitorul Oficial nr. 717 din 05 septembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2326 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii: actul normativ stabileşte noua procedură de acordare  a scutirii de impozit pe venit a persoanelor care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare.

In Monitorul Oficial nr. 717 din 05 septembrie 2017 a fost publicat OMFP nr. 2343 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii:

  • procedura se aplică în cazul salariaţilor care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu nivelul salariului minim brut, pentru care angajatorii sau persoanele asimilate acestora datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul venitului brut lunar realizat efectiv, şi nu la nivelul salariului minim brut pe ţară;
 • salariaţii aflaţi în situaţia descrisă mai sus au obligaţia să depună la fiecare angajator sau persoane asimilate acestuia o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii şi asimilate salariilor în baza mai multor contracte individuale de muncă, sunt cel puţin egale cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată. Prin excepţie, în cazul în care la unul dintre angajatori salariaţii realizează un venit brut lunar, corespunzător numărului de zile lucrate în lună, cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, aceştia nu au obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere la angajatorul respectiv.

05/09/2017

In Monitorul Oficial nr. 708 din 31 august 2017 a fost publicata OG nr. 30 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

click pentru Sinteza modificari Cod procedura fiscala OG 30

In Monitorul Oficial nr. 706 din 31 august 2017 a fost publicata OG nr. 25 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru Sinteza OG nr. 25

In Monitorul Oficial nr. 706 din 31 august 2017 a fost publicata OG nr. 23 privind plata defalcata a TVA

click pentru Sinteza plata defalcata a tva OG nr. 23

09/08/2017

In Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017 a fost publicata OUG nr. 60 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Comentarii:

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

Anterior, obligaţia era una alternativă:

  • plata lunar către bugetul de stat o unei sume reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap
 • achiziţia de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

08/08/2017

In Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017 a fost publicata OUG nr. 55 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Comentarii:

Indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată şi nici mai mare de 8.500 lei.

In Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017 a fost publicata OUG nr. 53 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii:

  1. Este definit termenul “muncă nedeclarată”;
  1. Pe lângă obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, angajatorul trebuie să evidenţieze ora de începere şi a cea de sfârşit al programului de lucru;
  1. primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă se sanţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  1. primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii se sanţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  1. primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat se sanţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  1. primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp partial se sanţionează cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată;”
  1. încălcarea obligaţiei privind păstrarea la locul de muncă a unei copii a contractului individual de muncă se sancţionează cu amendă de 10.000 lei;
  1. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din amenda prevăzută la alin. 3-6 de mai sus;
  1. Fapta de a primi la muncă mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă este dezincriminata;
 1. Primirea la muncă a unei persoane aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

28/07/2017

In Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017 a fost publicata OG nr. 4 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentariicu anumite excepţii, începand cu cu veniturile aferente lunii august 2017, în cazul în care câştigului lunar brut realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat, venitul luat în calcul este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost active.

25/07/2017

In Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017 a fost publicata Legea nr. 177 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru Sinteza modificari cod fiscal Legea nr. 177

11/07/2017

In Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017 a fost publicat OMFP nr. 925 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii

In Monitorul Oficial nr. 518 din 4 iulie 2017 a fost publicat OPANAF nr.1886 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularelor 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 “Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016

In Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017 a fost publicata Legea nr. 155 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată

Comentarii: obligaţia de a întocmi situaţia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenţă, după caz, subzistă doar în cazul persoanele juridice cu capital integral/majoritar/minoritar de stat

23/06/2017

In Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017 a fost publicat Ordin nr.409/4020/737  privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Comentarii:

  • este introdusă condiţia ca activitatea de creare de programe pentru calculator să fie destinată comercializării;
  • din definiţia activităţii de creare de programe pentru calculator este eliminata condiţia ca scopul acesteia să fie realizarea unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializării;
  • este reintrodus plafonul minim de 10.000 euro al veniturilor anuale/angajat obţinute din activitatea de creare de programe pentru calculator;
 • dispoziţiile actului normativ intră în vigoare la data de 1 iulie 2017 şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii intrării în vigoare.

In Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017 a fost publicat OMFP nr.895 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii:

 • raportările contabile semestriale se depun până cel mai târziu la data de 16 august 2017;
 • sunt aduse modificări Ordinului nr. 1802/2014 sub aspectul reflectării contabile a operaţiunilor cu certificate verzi.

In Monitorul Oficial nr. 467 din 21 iunie 2017 a fost publicat OMFP nr.894 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial

Comentarii: procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale este extinsă și pentru situaţia completării eronate a:

Ø  codului unic de înregistrare al entităţii raportoare;

Ø  indicatorilor raportaţi prin formularul „Bilanţ”/„Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”, dacă valoarea acestor indicatori poate fi dovedită de alte documente (de exemplu, act constitutiv, contracte etc.) şi acest aspect este cuprins în declaraţia pe propria răspundere

15/06/2017

In Monitorul Oficial nr. 440 din 14 iunie 2017 a fost publicata Legea nr.136 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Comentarii:

 • Sunt stabilite noi condiţii pentru aplicarea scutirii de impozit pentru veniturile realizate din salarii ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare:
  • scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare şi inovare cu indicatori de rezultat definiţi;
  • scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare, evidenţiate distinct în bugetul proiectului;
 • statul de plată aferent veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, obţinute de fiecare angajat din activităţile desfăşurate în proiectul de cercetare-dezvoltare şi inovare, se întocmeşte separat pentru fiecare proiect.
 • Legea intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României

14/06/2017

In Monitorul Oficial nr. 438 din 13 iunie 2017 a fost publicata OUG nr. 42 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii:

 • societățile-mamă finale ale unui grup de întreprinderi multinaționale cu rezidență fiscală în România vor depune un raport pentru fiecare ţară în parte, pentru fiecare an fiscal de raportare, în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaţionale. Acest raport se depune în vederea utilizării datelor primite în cadrul schimbului de informații automat între România și oricare alt stat membru;
 • autoritatea care primeşte raportul îl va transmite oricărui altui stat membru în care, pe baza informaţiilor din raportul pentru fiecare ţară în parte, una sau mai multe entităţi constitutive din grupul de întreprinderi multinaţionale al entităţii raportoare îşi au rezidenţa fiscală sau sunt supuse impozitării pentru activitatea economică desfăşurată prin intermediul unui sediu permanent;
 • Sunt excluse de la obligatia de raportare grupurile care, în anul precedent anului fiscal de raportare, au un venit consolidat total mai mic de 750.000.000 euro sau o sumă în lei echivalentă cu 750.000.000 euro, astfel cum se reflectă în situaţiile financiare consolidate ale grupurilor pentru respectivul an fiscal precedent

Raportul trebuie să conţină:

 • informaţii agregate referitoare la suma veniturilor, profitul/pierderile anterioare impozitării veniturilor, impozitul pe venit plătit, impozitul pe venit acumulat, capitalul declarat, profitul nedistribuit, numărul de salariaţi şi imobilizările corporale, altele decât numerarul sau echivalentele de numerar pentru fiecare jurisdicţie în care îşi desfăşoară activitatea grupul de întreprinderi multinaţionale;

 • identificarea fiecărei entităţi constitutive din grupul de întreprinderi multinaţionale, precizând jurisdicţia în care îşi are rezidenţa fiscală respectiva entitate constitutivă şi, în cazul în care este diferită de respectiva jurisdicţie de rezidenţă fiscală, jurisdicţia potrivit legislaţiei în temeiul căreia este organizată respectiva entitate constitutivă şi natura principalei sau principalelor activităţi economice ale respectivei entităţi constitutive.

6/06/2017

In Monitorul Oficial nr. 411 din 31 mai 2017 a fost publicata HG nr. 337 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României

Comentarii:

Actul normativ enumeră câteva elemente faptice avute în vedere de Inspecția Muncii la analiza activității desfășurate pe teritoriul României de către o întreprindere stabilită pe teritoriul Comunității sau al Confederației Elvețiene, astfel:

Ø  locul în care întreprinderea îşi are sediul social, locul în care deţine birourile, locul în care plăteşte impozite şi contribuţiile de asigurări sociale şi, dacă este cazul, locul în care este autorizată să îşi exercite activitatea sau este înregistrată la camera de comerţ sau organismul profesional al statului membru de stabilire;

Ø  activitatea de bază pentru care este autorizată întreprinderea şi obiectul contractului de prestări de servicii/contractului de punere la dispoziţie, încheiat între întreprinderea prestatoare/agentul de muncă temporară şi beneficiar/ utilizator, în baza căruia se realizează detaşarea transnaţională;

Ø  locul de recrutare a salariaţilor detaşaţi şi locul din care sunt detaşaţi;

Ø  legislaţia aplicabilă contractelor încheiate de întreprindere cu lucrătorii acesteia, precum şi contractelor încheiate cu clienţii;

Ø  contractele de muncă/alte forme de angajare încheiate de întreprindere cu propriii salariaţi, potrivit legislaţiei aplicabile în statul de origine;

Ø  locul în care întreprinderea îşi exercită activitatea de bază, precum şi locul în care îşi angajează personalul administrativ;

Ø numărul de contracte executate şi/sau mărimea cifrei de afaceri realizate în statul membru de stabilire

Inspectorii de muncă pot solicita acestor întreprinderi punerea la dispoziţie a formularului A1, a contractului de prestări de servicii încheiat între întreprinderea care face detaşarea transnaţională şi beneficiarul prestării de servicii/a contractului de punere la dispoziţie şi, după caz, a altor documente relevante în efectuarea controlului.

31/05/2017

In Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017 a fost publicat OPANAF nr. 1546 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”

Comentarii:

acest formular se utilizeaza de către contribuabilii care doresc modificarea anului fiscal și se depune astfel:

  • în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;
  • în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat;
 • până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat redevine an fiscal calendaristic 

23/05/2017

In Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017 a fost publicata Legea nr. 105 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Comentarii: prin derogare de la prevederile ce stabileau că un zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic,  pentru zilierii care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum şi activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate perioada este de 180 de zile

17/05/2017

In Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017 a fost publicat OPANAF nr. 1382 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Comentarii:  se modifica continutul formularului 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”.

In Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017 a fost publicat OPANAF nr. 1381 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii:  se modifica continutul si forma urmatoarelor formulare

  • formularul 091 „Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii, precum si pentru agricultorii care efectueaza livrari intracomunitare de bunuri”;
 • formularul 098 „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoare adaugata, conform art.316 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ”;

In Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017 a fost publicat Ordinul nr. 625 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017

Comentarii: pentru semestrul I al anului 2017, incepând cu luna mai   valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi cuantumul de 15,09 lei.

In Monitorul Oficial nr. 319 din 4 mai 2017 a fost publicata HG nr. 284 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

click pentru Sinteza modificari Norme Cod fiscla HG nr. 284

20/04/2017

In Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017 a fost publicat OMF nr. 264 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

clik pentru Sinteza norme impozit specific

17/04/2017

In Monitorul Oficial nr. 262 din 13 aprilie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 1232 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: Procedura are ca scop final evaluarea riscului fiscal asociat atât persoanelor impozabile. Este reglementată constituirea unie baze de date specială reprezentând o listă în care sunt înscrise persoane impozabile, despre care organele fiscale deţin informaţii că pot prezenta un risc fiscal pentru rambursarea de TVA.  Ordinul se aplică începând cu deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse după data de 1 mai 2017.

13/02/2017

In Monitorul Oficial nr. 110 din 9 februarie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 511 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

Comentarii: ordinul modifica formularale 010, 015 si 030

08/02/2017

In Monitorul Oficial nr. 93 din 1 februarie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 605 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA

In Monitorul Oficial nr. 94 din 1 februarie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 591 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Comentarii: noul formular se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2017.

01/02/2017

In Monitorul Oficial nr. 86 din 31 ianuarie 2017 a fost publicat OMFP nr. 166 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Comentarii:

  1. Sunt reglementate aspectele legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale pentru amul 2016/ultimul execţiu financiar.
 1. Modificari şi completari ale OMFP 1802/2014
  • În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor, în notele explicative trebuie precizat dacă a fost implicat un evaluator autorizat;
  • În ceea ce priveşte costurile care se efectuează în legătură cu construcţia unei imobilizări corporale, din punct de vedere contabil, cheltuielile reprezentând costuri de testare şi veniturile din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul şi condiţia de funcţionare se înregistrează distinct, în funcţie de natura acestora, diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile respective urmând a fi înregistrată apoi pe seama activului în curs de construcţie (articol contabil 231 “Imobilizări corporale în curs de execuţie” = 722 “Venituri din producţia de imobilizări corporale”);
  • În cazul investitiilor imobiliare pentru care nu s-au gasit chriaşi, care sunt trecute în conservare, în funcţie de politica contabilă adoptată, entitatea înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată;
  • În cadrul stocurilor se cuprind şi ansamblurile sau complexurile de locuinţe destinate vânzării;
  • Dobânzile şi penalităţile de întârziere, precum şi alte datorii de natură similară se recunosc fie în contul de profit şi pierdere, fie în rezultatul reportat, în funcţie de perioada căreia îi corespund;
  • promisiunile de cumpărare nu generează contabilizarea de cheltuieli;
 • În Planul de conturi general se elimină contul 8031 “Imobilizări corporale luate cu chirie” şi se introduc conturile 4318 “Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate” (în acest cont se înregistrează contribuţia datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii, pentru asigurările sociale de sănătate), 7865 “Venituri financiare din amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat” şi 8031 “Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare”.

In Monitorul Oficial nr. 88 din 31 ianuarie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 592  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”

Comentarii:

  • formularul este adaptat în corelare cu modificarile codului fiscal referitoare la regimul special pentru agricultori;
 • prevederile actului normativ se aplică începând cu declaraţia recapitulativă aferentă lunii ianuarie a anului 2017.

16/01/2017

In Monitorul Oficial nr. 40 din 13 ianuarie 2017 a fost publicat  OANAF nr. 210 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”

Comentarii: incepand cu 1 februarie este eliminata utilizarea formularului 088.

In Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2017 a fost publicata Legea nr. 2  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Comentarii:

  • venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei;
  • pentru veniturile din pensii contributia pentru asigurari de sanatate se suporta de a bugetul de stat;
 • dispoziţiie legii se aplica începând cu veniturile aferente lunii februarie.

12/01/2017

In Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2017 a fost publicat Ordin nr. 1475 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

In Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3737 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare

Comentarii: actul normativ vizeaza persoanele impozabile care presteaza asemenea servicii catre persoane neimpozabile

10/01/2017

In Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2017 a fost publicat opanaf-nr-3706 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale

In Monitorul Oficial nr. 22 din 9 ianuarie 2017 a fost publicat ordinul-nr-872 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

Comentarii:

  • a fost eliminate condiţia ca, în anul anterior aplicării facilităţii, să fi obţinut un venit de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari s.u.a pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit;
  • societăţile care se înfiinţează în cursul anului fiscal, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală, sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei privind realizarea pentru anul înfiinţării şi pentru anul fiscal următor de venituri din din activitatea de creaţie de programe pentru calculator;
  • activitatea de creaţie de programe pentru calculator reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator în scopul realizării unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializării;
  • nu mai este necesară legalizarea actelor de studii şi a contratelor individuale de muncă ale angajaţilor beneficiari de scutire, fiind suficientă menţiunea “conform cu originalul”. Copia diplomei de studii va fi însoţită de copia foii matricole;
 • prevederile actului normativ se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017.

08/01/2017

In Monitorul Oficial nr. 16 din 6 ianuarie 2017 a fost publicata oug-nr-3 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

click pentru sinteza-modificari-cod-fiscal-oug-nr-3

In Monitorul Oficial nr. 15 din 6 ianuarie 2017 a fost publicata HG nr. 1 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.450 lei lunar

04/01/2017

In Monitorul Oficial nr. 1069 din 30 decembrie a fost publicat opanaf-nr-3696 pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, precum şi pentru aprobarea unor formulare şi modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 “Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”

Comentarii: 

Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit şi de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizie de impunere, se aplică de organul fiscal, în următoarele situaţii:

    a) rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;

    b) încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, potrivit legislaţiei în materie, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole impuse în sistem real, din silvicultură şi din piscicultură;

    c) corecţia normelor de venit ca urmare a încetării activităţii în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia potrivit pct. 8 din Normele metodologice date în aplicarea art. 69 din Codul fiscal, precum şi în situaţia dobândirii/pierderii calităţii de salariat;

    d) depăşirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;

    e) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activităţi impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit;

    f) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activităţi care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit;

    g) încadrarea, în cursul anului fiscal de impunere, în gradul de handicap grav sau accentuat a persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, din silvicultură şi din piscicultură.

In Monitorul Oficial nr. 1060 din 30 decembrie a fost publicat opanaf-nr-3698 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii: se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularului (087) “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori”

In Monitorul Oficial nr. 1060 din 30 decembrie a fost publicat opanaf-nr-3695 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

Comentarii

Sunt aprobate modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale următoarelor formulare:

    a) 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, şi “Anexa nr. …. la Declaraţia privind veniturile realizate din România”, prevăzute în anexa nr. 1;

    b) 201 “Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”, cod 14.13.01.13/7, prevăzut în anexa nr. 2;

    c) 204 “Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, cod 14.13.01.13/2i, prevăzut în anexa nr. 3;

    d) 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/l, prevăzut în anexa nr. 4;

    e) 207 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”, cod 14.13.01.13/v.n., prevăzut în anexa nr. 5;

    f) 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”, cod 14.13.04.13, şi “Anexa nr. … la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”, prevăzute în anexa nr. 6.

    g) 250 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/a, prevăzut în anexa nr. 7;

    h) 251 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/5a, prevăzut în anexa nr. 8.

Formularele se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2016 şi definitivarea impozitului anual.

In Monitorul Oficial nr. 1049 din 27 decembrie a fost publicat Ordinul nr. 2883 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete

Comentarii: Nivelul accizei specifice la ţigarete în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 martie 2017 este de 334,17 lei/1.000 ţigarete

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11