Noutăţi Legislative (Pagina 8)

28/12/2015

In Monitorul Oficial nr. 943 din 21 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3622 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

Comentarii: formularele reglementate sunt

  1. 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p, şi “Fişa capacităţii de cazare”, cod 14.13.01.13/3p;
  1. 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit;
 1. 222 “Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate”;
 2. 223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”;
 3. 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”;
 4. 260 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale”;

650 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”.

In Monitorul Oficial nr. 942 din 19 decembrie 2015 a fost publicata Legea nr. 340 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

Comentarii:

 • Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei;
 • În anul 2016 valoarea punctului de pensie este de 871,7 lei.
 • Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte în cazul:

    a) asiguratului sau pensionarului, la 2.681 lei;

    b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.341 lei.

In Monitorul Oficial nr. 938 din 18 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3655 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 “Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”

Comentarii: Declaratia se depune de persoanele obligate să se asigure în sistemul public de pensii  până la data de 31 ianuarie.

17/12/2015

In Monitorul Oficial nr. 926 din 15 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3604 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii: procedura stabilita prin actul normativ se aplica de la 1 ianuarie 2016

In Monitorul Oficial nr. 926 din 15 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3605 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii: sunt prezentate modelele noilor declaratii nr. 200,201, 205, 250, 251 care vor depuse incepand cu 1 ianuarie 2016.

In Monitorul Oficial nr. 924 din 14 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 2727 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

Comentarii: ordinul prezinta modelul şi conţinutul formularisticii ce se vor de pune de către rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene. Ordinul intra in vigoare la 1 ianuarie 2016

14/12/2015

In Monitorul Oficial nr. 914 din 10 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF  3495 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”

Comentarii: notificarea se depune in termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului

In Monitorul Oficial nr. 910 din 9 decembrie 2015 a fost publicat OMFP 2634 privind documentele financiar-contabile

Comentarii: Actul normativ abroga OMFP 3512/2008 si se aplica de la 1 ianuarie 2016.

In Monitorul Oficial nr. 905 din 7 decembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 3250 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii: modificarea este necesară pentru a permite beneficiarilor de venituri din dobânzi rezidenţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European să opteze pentru regularizarea impozitului pe dobânzi plătit prin declararea şi plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite în titlul II.

26/11/2015

In Monitorul Oficial nr. 874 din 23 noiembrie 2015 a fost publicat OMFP nr. 3831 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central

19/11/2015

In Monitorul Oficial nr. 858 din 18 noiembrie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 501 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2016

Comentarii: praguri valorice Intrastat pentru anul 2016 sunt 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

13/11/2015

In Monitorul Oficial nr. 837din 10 noiembrie 2015 a fost publicat Ordinul 2184 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de masa pentru semestrul II al anului 2015

Comentarii: începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă este de  9,41 lei.

In Monitorul Oficial nr. 837din 10 noiembrie 2015 a fost publicat Ordinul 2185 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2015

Comentarii: începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de cresa este de  440 lei.

09/11/2015

In Monitorul Oficial nr. 817 din 3 noiembrie 2015 a publicata OUG nr. 50 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

click pentru sinteza modificari Cod fiscal procedura fiscala OUG 50

23/10/2015

In Monitorul Oficial nr. 785 din 21 octombrie 2015 a fost publicata OUG nr. 44 privind acordarea unor facilitati fiscale

Comentarii:penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv se anulează dacă, în principiu, toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv

15/10/2015

In Monitorul Oficial nr. 766 din 14 octombrie 2015 a fost publicat ORDIN nr. 239 privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

25/09/2015

In Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 a fost publicata legea nr. 227 privind Codul fiscal

click pentru sinteza Noul Cod fiscal

In Monitorul Oficial nr. 711  din 22 septembrie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 897 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor

05/08/2015

In Monitorul Oficial nr. 573 din 30 iulie 2015 a fost publicat OPANF nr. 1965 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii:

Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (formular 098) se completează şi se depune de către societăţile care se înfiinţează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990 şi care:

1. declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire pentru întreprinderile mici;

2. declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

02/08/2015

In Monitorul Oficial nr. 573 din 30 iulie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 217 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

Comentarii:

  • a fost eliminata conditia existentei unei anume specializari inscrise in actele de studii ale salariatilor care beneficiaza de scutire;
  • documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii au fost completate cu: suplimentul de diploma si copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;
 • a fost modificata lista  cuprinzând ocupaţiile specifice activităţilor de creaţie de programe pentru calculator

In Monitorul Oficial nr. 566 din 29 iulie 2015 a fost publicat OPANF nr. 1964 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Comentarii:

  • dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent, dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate şi nu clarifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice va putea respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA.
 • actul normativ extinde termenul de emitere a deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în anumite situații.

In Monitorul Oficial nr. 558 din 27 iulie 2015 a fost publicata HG nr. 582 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

Comentarii: modificarile vizeaza personalul din institutiile publice

30/07/2015

In Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015 a fost publicata Legea nr. 207 privind Codul de procedura fiscala

Comentarii: legea intra in vigoare la 1 ianuarie 2016

In Monitorul Oficial nr. 549 din 23 iulie 2015 a fost publicat OMF nr. 837 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015

Comentarii:

Pentru veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate următoarele categorii de persoane fizice:

  • persoanele fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau reşedinţă, care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate şi fac dovada valabilităţii asigurării;
 • persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu beneficiază de prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

In Monitorul Oficial nr. 540 din 20 iulie 2015 a fost publicata  OG nr.17 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

click pentru Comentarii OG 17

In Monitorul Oficial nr. 540 din 20 iulie 2015 a fost publicata  Legea nr. 209 privind anularea unor obligaţii fiscale

Comentarii:

Prin noua lege se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a:

  •  reconsiderării/reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a noii legi.
 • recalificării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare noii legi.

De asemenea, se anulează diferenţele de taxă pe valoarea adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului ca urmare a depăşirii plafonului şi neînregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare noii legi.

Anularea obligaţiilor fiscale prevăzute mai sus se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.

14/07/2015

In Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iulie 2015 a fost publicat  OMF nr. 773 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile

Comentarii:

  • raportările contabile la 30 iunie 2015 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 17 august 2015;
 • sunt aduse modificari Ordinului nr. 1802/2014 cu privire la functiunea unor conturi si criteriile valorile de delimitare a microentitatilor, entitatilor mici si a celor mijlocii si mari

08/07/2015

In Monitorul Oficial nr. 499 din 7 iulie 2015 a fost publicata Legea nr. 187 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

click pentru: sinteza legea 187

In Monitorul Oficial nr. 495 din 6 iulie 2015 a fost publicata Legea nr. 186 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii:

  • Sunt eliminate prevederile referitoare la bacşis în ceea ce priveşte: emiterea de bon fiscal, menţiunile din  Regulamentul de Ordine Interioară referitoare la această categorie de încasări, sancţiuni contravenţionale etc.
 • Se elimină obligaţia conducerii Registrului de bani personali şi a prezentării de către personalul operatorului economic a sumelor de bani ddeţinute.

06/07/2015

In Monitorul Oficial nr. 476 din 30 iunie 2015 a fost publicata OUG nr. 28 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

Comentarii: actul normativ are implicatii cu privire la regimul fiscal al diurnei acordate conducatorilor auto care desfăşurarea de activităţi cu caracter temporar pe teritoriul unui stat  membru al Uniunii Europene , al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene.

In Monitorul Oficial nr. 481 din 01 iulie 2015 a fost publicata LEGE nr. 173 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

07/06/2015

In Monitorul Oficial nr. 382 din 02 iunie 2015 a fost publicata Legea nr. 120 privind stimularea investitorilor individuali-business angels

click pentru Sinteza legii business angels

31/05/2015

In Monitorul Oficial nr. 374 din 28 mai 2015 a fost publicat Ordinul 1069 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de masa pentru semestrul I al anului 2015

Comentarii: începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă este de  9,41 lei.

29/05/2015

În Monitorul Oficial nr. 373din 28 mai 2015 a fost publicata HG nr. 367 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

click pentru Sinteza modificari HG 367 din 2015

30/04/2015

În Monitorul Oficial nr. 285 din 25 aprilie 2015 a fost publicata OUG nr. 8 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

click pentru Sinteza prevederi OUG 8

17/04/2015

În Monitorul Oficial nr. 250 din 14 aprilie 2015 a fost publicata OUG nr. 6 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

click pentru sinteza modificari OUG 6 din 2015

15/04/2015

În Monitorul Oficial nr. 242 din 9 aprilie 2015 a fost publicata Legea nr. 70 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

click pentru sinteza legea 70

23/03/2015

În Monitorul Oficial nr. 178 din 16 martie 2015 a fost publicat OMF nr. 256 pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010

click pentru Sinteza modificarilor

03/03/2015

În Monitorul Oficial nr. 148 din 27 februarie 2015 a fost publicat OMF nr. 193 privind modificarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006

Comentarii: modificarile vizeaza aplicarea scutirii de taxa prevazuta la art. 143 alin. 1 lit. i) din Codul fiscal în cazul companiilor aeriene care în principal realizează transport internaţional de persoane şi/sau de mărfuri efectuat cu aeronave.

În Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015 a fost publicat OMF nr. 170 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă

Comentarii:

 • Persoanele care, potrivit actului normativ, au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă, pot opta pentru aplicarea regulilor contabilităţii în partidă dublă;
 • Ordinul intră în vigoare la 1 martie 2015.

În Monitorul Oficial nr. 133 din 23 februarie 2015 a fost publicat  OPANAF nr. 410 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) “Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”

Comentarii: formularul se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, stabilite în România care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, şi a căror activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie – noiembrie a anului calendaristic sau în perioada din luna decembrie în care au deţinut licenţa, în situaţia persoanelor impozabile care obţin licenţa de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie, după caz.

În Monitorul Oficial nr. 134 din 23 februarie 2015 a fost publicat OPANAF 467 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili

În Monitorul Oficial nr. 135 din 23 februarie 2015 a fost publicat OPANAF 468 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii

În Monitorul Oficial nr. 138 din 24 februarie 2015 a fost publicată Decizia nr. 8 a Înaltei Curţ de Casaţie şi Justiţie

Comentarii: în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 78 din Codul muncii cu referire la art. 75 alin. (1) din acelaşi cod, neacordarea preavizului cu durata minimă prevăzută de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat, respectiv cu durata cuprinsă în contractele colective sau individuale de muncă, dacă aceasta este mai favorabilă angajatului, atrage nulitatea absolută a măsurii de concediere şi a deciziei de concediere. 

13/02/2015

In Monitorul Oficial nr. 113 din 12 februarie 2015 a fost publicat OMF nr. 138 pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011

Comentarii:

  • sunt definite notiunile de “contractant al fortelor SUA” si “personal civil care insoteste forta”;
 • este reglemantat, cu titlul de exceptia, regimul de scutire in cazul inchirierii si leasingului de bunuri imobile

29/01/2015

In Monitorul Oficial nr. 68 din 27 ianuarie 2015 a fost publicat OMF nr. 60 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului

Comentarii:

  • Cuantumul indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare se majorează la 17 lei;
 • Cuantumul sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare se majorează la 45 de lei.

In Monitorul Oficial nr. 69 din 27 ianuarie 2015 a fost publicat OMF nr. 65 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

In Monitorul Oficial nr. 74 din 28 ianuarie 2015 a fost publicata OG nr. 4 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

click pentru sinteza modificari OG 4 din 2015

23/01/2015

In Monitorul Oficial nr. 54 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata HG nr. 23 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Comentarii: actul normativ abroga HG nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

In Monitorul Oficial nr. 52 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata Legea nr. 12 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii:

  • Absenţele nemotivate şi concediile fără plată, cu excepţia concediilor pentru formare profesională fără plată, se scad din vechimea în muncă;
  • Concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată şi nu diminuează durata concediului de odihnă anual;
 • În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.

22/01/2015

In Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata HG nr. 22 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

Comentarii:

  • cota redusa de tva, 9%, se aplica pentru toate tipurile de cazare reglementate de OG 58/1998, inclusiv pentru cazarea cu demipensiune, pensiune completa si “all-inclusive”;
 • Cota de 9% se aplică şi în cazul refacturării costului exact al unor astfel de operaţiuni.

19/01/2015

In Monitorul Oficial nr. 40 din 16 ianuarie 2015 a fost publicat OPANF nr. 112 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată

Comentarii: ordinul reglementeaza un nou formular (088 “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”) care se completează şi se depune de către persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente în situaţii cum ar fi:

    a) schimbarea sediului social;

    b) schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.

In Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2015 a fost publicat OPANF nr. 18 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: noile reglementari procedurale au fost impuse de modificarile aduse articolului 153 de OUG 80/2014 si se aplica de la 1 februarie 2015.   

14/01/2015

In Monitorul Oficial nr. 19 din 12 ianuarie 2015 a fost publicat OPANF nr. 19 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Comentarii: este reglementată procedura prin care organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA în situaţia în care persoana impozabilă – societate înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică potrivit criteriilor stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (art.153 alin.(9) lit.h) din Codul fiscal).

In Monitorul Oficial nr. 20 din 12 ianuarie 2015 a fost publicat OMF nr. 1820 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014

Comentarii:ordinul modifica Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011, transpunand astfel decizia Curtii Europene de Justiei  data in cauzele reunite nr. C-249 si C-250 din 2012.Astfel, atunci când preţul unui bun/serviciu a fost stabilit de părţi fără nicio menţiune cu privire la taxa pe valoarea adăugată, iar furnizorul bunului respectiv este persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată datorate pentru operaţiunea supusă taxei, preţul convenit trebuie considerat, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor taxa pe valoarea adăugată solicitată de administraţia fiscală, ca incluzând deja taxa pe valoarea adăugată. Poate fi acceptată ca mijloc de probă a faptului că furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor taxa pe valoarea adăugată inclusiv o declaraţie pe propria răspundere a acestuia.

In Monitorul Oficial nr. 24 din 13 ianuarie 2015 a fost publicata Legea nr. 11 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Comentarii:începând cu anul 2015, impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior. Nu se datorează impozit pentru lucrările de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcţii închiriate, luate în administrare sau în folosinţă.

In Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2015 a fost publicat OPANF nr. 17 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Comentarii: potrivit noilor reglementări (art.153 alin.7^1), introduse prin OUG 80/2004,criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților comerciale cu sediul activității economice în România înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, nu prin ordin al ministrului finanţelor publice, astfel cum era reglementat anterior. Întrucât, criteriile utilizate deja pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților comerciale erau aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, a fost necesară elaborarea unui ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea unor astfel de criterii.

07/01/2015

In Monitorul Oficial nr. 961 din 30 decembrie 2014 a fost publicata Legea nr. 187 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015

Comentarii:

  • Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei.
 • Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

    a) asiguratului sau pensionarului, la 2.415 lei;

    b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.208 lei.

 • În anul 2015 valoarea punctului de pensie este de 830,2 lei.

In Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat OMF nr. 1802 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate

Comentarii:

  • Ordinul abrogă OMFP 3055/2009;
  • se introduc trei categorii de entităţi, respectiv: microentităţi; entităţi mici; entităţi mijlocii şi mari, încadrate astfel în funcţie de criteriile de mărime prevăzute de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, respectiv cifra de afaceri, total active si număr mediu de salariaţi;
  • Sunt revizuite unele tratamente contabile pentru asigurarea consecvenţei acestora cu tratamentele prevăzute de IFRS;
 • Sunt completate unele prevederi şi tratamente contabile existente în reglementarea actuală (OMF 3055/2009).

Sunt introduse prevederi şi tratamente contabile pentru elemente bilanţiere şi operaţiuni care nu erau reglementate explicit în reglementarea actuală

In Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat OPANAF nr. 4023 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare

Comentarii: Ordinul reglementeaza  procedurile de înregistrare a persoanelor impozabile în vederea aplicării regimurilor speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată în situaţia în care România este stat membru de înregistrare. Noile reguli de impozitare a acestor servicii se aplică doar pentru cazul în care beneficiarii sunt persoane neimpozabile.

In Monitorul Oficial nr. 966 din 30 decembrie 2014 a fost publicata OUG nr. 91 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Comentarii:

  • au fost revizuite exceptiile de la obligatia utilizarii caselor de marcat;
 • au fost adaugate fapte ce constituie contraventii.

In Monitorul Oficial nr. 2 din 5 ianuarie 2015 a fost publicat OPANAF nr. 4024 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii: actul normativ modifica, in principal, formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” si instructiunile sale de completare. Modificarile au fost impuse  de urmatoarele schimbari legislative:

 • regimul fiscal al dividendelor primite de o persoană juridică română de la o altă persoană juridică având în vedere condiţiile de participare la capitalul social
 • posibilitatea unor categorii de contribuabili de a opta ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar ales
 • posibilitatea de reportare a cheltuielilor de sponsorizare, nedeductibile în anul curent, în anii fiscali următori,
 • regimul scutirii de impozit pe profitul reinvestit.

In Monitorul Oficial nr. 952 din 29 decembrie 2014 a fost publicat OPANAF nr. 4018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii: reglementeaza un nou formular prin care salariatii pot dispune de o suma de 2% din impozitul pe venitul din salarii, suma ce poate fi directionata pentru sustinerea entitatilor non-profit, pentru sustinerea cultelor religioase sau pentru acordarea de burse private

In Monitorul Oficial nr. 952 din 29 decembrie 2014 a fost publicat OPANAF nr. 4019 privind prorogarea termenului prevăzut la pct. 1 lit. a) şi b) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: termenul pana la care sunt scutite la declarare bonurile fiscale emise intre operatorii inregistrati in scopuri de TVA in Romania se proroga pana la data de 31 decembrie 2016.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11