Noutăţi Legislative (Pagina 9)

16/12/2014

In Monitorul Oficial nr. 906 din 12 decembrie 2014 a fost publicata OUG nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative

click pentru Sinteza modificari cod fiscal OUG 80

In Monitorul Oficial nr. 902 din 11 decembrie 2014 a fost publicata OUG 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

click pentru Sinteza modificari legea contabilitati OUG 79

In Monitorul Oficial nr. 902 din 11 decembrie 2014 a fost publicat HG 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Comentarii: Începând cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 975 lei lunar, iar începând cu data de 1 iulie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.050 lei lunar.

20/11/2014

In Monitorul Oficial nr. 845 din 20 noiembrie 2014 a fost publicat Ordinul 2207 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de masa pentru semestrul II al anului 2014

Comentarii: începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă ramane 9,35 lei.

In Monitorul Oficial nr. 845 din 20 noiembrie 2014 a fost publicat Ordinul 2208 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de cresa pentru semestrul II al anului 2014

Comentarii: începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 440 lei.

22/09/2014

In Monitorul Oficial nr. 685 din 19 septembrie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 581 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat

In Monitorul Oficial nr. 687 din 19 septembrie 2014 a fost publicata Legea nr. 123 pentru modificarea Codului fiscal

Comentarii: începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2014 contribuţia de asigurări sociale datoate de angajatori se reduce  cu 5 puncte procentuale

In Monitorul Oficial nr. 682 din 18 septembrie 2014 au fost publicate OMFP nr. 1210 şi  nr. 1234 privind aprobarea Deciziilor Comisiei fiscale centrale nr. 3 si 5 din 2014

Comentarii: potrivit Deciziei nr. 5 turnul de susţinere al turbinelor eoliene se încadrează în categoria clădirilor aşa cum sunt acestea definite la art. 249 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

25/08/2014

In Monitorul Oficial nr. 615 din 20 august 2014 a fost publicat OPANAF nr. 2365 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

Comentarii:

Procedura vizează recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit pe venitul realizat de persoanele fizice şi  se aplică pentru următoarele situaţii:

 a) rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere;

 b) încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole impuse în sistem real, din silvicultură şi din piscicultură;

 c) corecţia normelor de venit ca urmare a încetării activităţii în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia, precum şi în situaţia dobândirii/ pierderii calităţii de salariat;

 d) depăşirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;

 e) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activităţi impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit;

 f) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activităţi care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.

14/07/2014

In Monitorul Oficial nr. 510 din 09 iulie 2014 a fost publicat OPANAF   nr. 1703 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii:

 • se completeaza Nomenclatorului privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, prin introducerea impozitului pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie şi a instrucţiunilor de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”

In Monitorul Oficial nr. 496 din 03 iulie 2014 a fost publicata Legea nr. 94 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă

Comentarii:

 • Denumirea “tichete de vacanta” este inlocuita de “vouchere de vanacta”;
 • Este eliminate conditia care vizeaza obtinerea de profit/venit in anul anterior acordarii voucherelor de vacanta;
 • Voucherele de vacanţă se emit numai în sistem on-line.

03/07/2014

In Monitorul Oficial nr. 475 din 27 iunie 2014 a fost publicata OUG nr. 46 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii:

 • se reglementează revizuirea  sistemului de acordare a deducerilor pentru persoanele fizice care desfăşoară o activitate dependentă şi care realizează venituri din salarii, la funcţia de bază,  în sensul acordării unei deduceri speciale lunare pentru credite restructurate ce va fi luată în calcul la stabilirea bazei impozabile;
 • Pentru a beneficia de deducerea specială lunară pentru credite restructurate, contribuabilii respectivi  trebuie să realizeze venituri brute din salarii prevăzute la art. 55 altele decât alin. (2)-(4), la funcţia de bază sau venituri brute din pensii de până la 2.200 lei , inclusiv, în fiecare lună a perioadei impozabile în care se acordă deducerea;
 • deducerea se acordă lunar, începând cu drepturile reprezentând venituri din salarii şi pensii, aferente lunilor cuprinse în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017,  pentru o singură sursă de venit şi reprezintă rata din perioada de prelungire a duratei iniţiale a,  nu mai mult de 900 lei, în anumite condiţii, pe baza documentelor justificative emise de împrumutător.

In Monitorul Oficial nr. 462 din 24 iunie 2014 a fost publicat OPANF nr. 1672 pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale

Comentarii:Ordinul reglementează conţinutului următoarelor formulare:

  • 250 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/a
  • 251 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/5a
  • 260 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”, cod 14.13.02.13/3a
  • 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, cod 14.13.02.19;
 • 650 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”, cod 14.13.02.15/cfb

In Monitorul Oficial nr. 455 din 23 iunie 2014 a fost publicata OUG nr. 40 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale

Comentarii:

  • excepţia în privinţa obligaţiei de desemnare a unui împuternicit de către contribuabilii rezidenţi ai statelor membre ale Uniunii Europene, este extinsă şi în privinţa persoanelor care sunt rezidente în state semnatare ale unor convenţii, acorduri şi oricăror altor instrumente juridice internaţionale la care România este parte, dacă respectivele documente conţin reglementări privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi recuperarea creanţelor fiscale;
  • în scopul creşterii gradului de informatizare a activităţilor desfăşurate de organele fiscale, al stimulării depunerii prin mijloace electronice a declaraţiilor, cererilor şi a altor documente pe care contribuabilii le depun la organele fiscale, se reglementează posibilitatea emiterii şi comunicării actelor administrative fiscale şi în formă electronică, transmiterea la organele fiscale de cereri ori alte acte procedurale utilizând mijloacele de transmitere la distanţă;
  • este reglementată posibilitatea organului fiscal de a transmite, inclusiv în format electronic, la solicitarea unor autorităţi publice, documentele privind situaţia fiscală a unui contribuabil;
 • pentru ca facilităţile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată să îşi atingă obiectivul scontat de sprijin al contribuabililor aflaţi în dificultate financiară temporară, este prevăzută includerea creanţelor stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) în sfera de aplicare a eşalonărilor la plată, astfel încât vor constitui obiect al eşalonării toate obligaţiile de plată existente în evidenţa organului fiscal la data emiterii certificatului de atestare fiscală.

25/05/2014

In Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2014 a fost publicata HG nr. 421 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

click pentru sinteza modificari Norme aplicare Cod mai 2014

18/05/2014

In Monitorul Oficial nr. 355 din 14 mai 2014 a fost publicata Legea nr. 69 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Comentarii: legea modifica Codul fiscal in materia tva si a accizelor

In Monitorul Oficial nr. 362 din 16 mai 2014 a fost publicat Ordinul 669 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2014

Comentarii: începând cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 430 lei.

In Monitorul Oficial nr. 362 din 16 mai 2014 a fost publicat Ordinul 668 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2014

Comentarii: începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă ramane 9,35 lei.

29/04/2014

In Monitorul Oficial nr. 308 din 25 aprilie 2014 a fost publicata OUG nr. 19 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii: În vederea aplicării măsurii privind scutiea profitului reinvestit au fost reglementate următoarele:

 • stabilirea categoriile de mijloace fixe pentru care se acordă scutirea, respectiv acestea sunt echipamentele tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
 • a fost definit profitul investit asupra căruia se aplică scutirea ca fiind soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anul efectuării investiţiei;
 • stabilirea regulilor de repartizare şi evidenţă a rezervelor aferente profitului reinvestit în funcţie de situaţia financiară anuală a contribuabililor;
 • stabilirea regulilor aplicabile echipamentele care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, respectiv pentru investiţiile puse în funcţiune parţial în anul fiscal respectiv;
 • instituirea unor norme pentru menţinerea în patrimoniu a echipamentelor tehnologice a căror achiziţie/producţie este finanţată din profit;

Mijloace fixe finanţate din profitul pentru care se acordă scutirea îşi menţin valoarea fiscală în vederea amortizării liniară sau degresivă, nefiind aplicabilă concomitent amortizarea accelerată. Pentru perioada 1 iulie- 31 decembrie 2014 facilitatea se va aplica pentru investiţiile realizate începând cu 1 iulie 2014. Scutirea de impozit a profitului reinvestit se va aplica până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

14/04/2014

In Monitorul Oficial nr. 270 din 11 aprilie 2014 a fost publicat OMFP nr. 544 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale

In Monitorul Oficial nr. 264 din 10 aprilie 2014 a fost publicat OMFP nr. 550 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014

Comentarii:in situaţia în care organul fiscal comunică contribuabililor deciziile de plăţi anticipate după expirarea termenelor de plată prevăzute de codul fiscal aceştia nu datorează accesorii pentru perioada cuprinsă între termenul de plată şi data comunicării deciziei de plăţi anticipate.

In Monitorul Oficial nr. 247 din 07 aprilie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 530 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii: actul normativ modifica formularul 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” si instructiunile de completare ale acestuia.

In Monitorul Oficial nr. 249 din 07 aprilie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 491  pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010

Comentarii:

A. Măsuri aplicabile tuturor persoanelor impozabile care solicită rambursarea sumei negative de TVA

a) Restructurarea etapelor de soluţionare a deconturilor cu sume negative cu opţiune de rambursare, astfel încât procedura de rambursare va presupune parcurgerea mai multor etape succesive

b) eliminarea termenelor şi condiţiilor pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare.

B. Modificarea actualelor condiţii de încadrare la risc fiscal mare, specifice unor categorii de contribuabili

21/03/2014

In Monitorul Oficial nr. 192 din 19 martie 2014 a fost publicata  Legea nr. 18 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Comentarii:

– zilierii pot fi si cetatenii straini

– beneficiarii pot fi doar persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale

– cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

12/03/2014

In Monitorul Oficial nr. 151 din 28 februarie 2014 a fost publicata OUG nr. 8 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

Comentarii: actul normatic modifica si completeaza Codul fiscal si Codul de procedura fiscala

click pentru sinteza OUG 8

17/02/2014

In Monitorul Oficial nr. 108 din 12 februarie 2014 a fost publicata HG nr. 77  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

click pentru sinteza modificari Norme aplicare Cod februarie 2014

15/02/2014

In Monitorul Oficial nr. 104 din 11 februarie 2014 a fost publicata OUG nr.2 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Comentarii: sunt aduse precizari cu privire obligatiile de asigurare ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene precum si ale celor care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier

In Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2014 a fost publicat OPANF nr. 117 pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”

In Monitorul Oficial nr. 87 din 4 februarie 2014 a fost publicat OPANF nr.  123 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Comentarii:pentru impozitelor şi taxelor datorate începând cu 1 ianuarie 2014 se aplica noile instructiuni de completare ale formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”

In Monitorul Oficial nr. 76 din 31 ianuarie 2014 a fost publicat OMFP nr. 93 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

Comentarii:sunt aprobate modelele formularelor (392A) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ….”, (392B) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ….”, (393) “Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ….”. Formularele se utilizează începând cu declaraţiile aferente anului 2013, cu termen legal de depunere până la data de 25 februarie 2014.

In Monitorul Oficial nr. 70 din 29 ianuarie 2014 a fost publicat OMF nr. 79 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

26/01/2014

In Monitorul Oficial nr. 57 din 23 ianuarie 2014 a fost publicat OMFP nr. 1977 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii: prevederile se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii februarie 2014, cu exceptia veniturilor din arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit.

18/01/2014

In Monitorul Oficial nr. 41 din 17 ianuarie 2014 a fost publicat OPANF nr. 3853 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”

Comentarii: contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie 2014, au optat pentru anul fiscal modificat depun la organul fiscal competent formularul 012 “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit” în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat.

In Monitorul Oficial nr. 41 din 17 ianuarie 2014 a fost publicat OPANF nr.3581 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

In Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2014 a fost publicat OMF nr. 35 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

Comentarii: actul normativ completeaza categoriile de obligatii fiscale care se inscriu in vectorul fiscal si modifica formularele “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)” si “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine (030)”

11/01/2014

In Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2014 a fost publicata Legea nr. 4 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Comentarii: Soţia/Soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate (a caror participare în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate este înscrisă în regsitrul comerţului) se poate asigura în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, prin încheierea unui contract de asigurare de şomajprecum şi în sistemul asigurărilor de sănătate.

In Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2014 a fost publicat OPANF 3854 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”

Comentarii: formularul se utilizează de către contribuabili pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal şi se depune la organul fiscal competent cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat.

In Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2014 a fost publicat OPANF 3884 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”

In Monitorul Oficial nr. 6 din 7 ianuarie 2014 a fost publicat OMFP 2067 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Comentarii:

se modifica regimul contabil al certificatelor verzi;

– este reglementata contabilitatea operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi

– ordinul se aplică începând cu situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2013

In Monitorul Oficial nr. 2 din 6 ianuarie 2014 a fost publicat OPANAF 3883 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Comentarii: noile formularele se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2013.

3/01/2014

In Monitorul Oficial nr. 833 din 24 decembrie 2013 a fost publicat OPANAF 3806 pentru modificarea anexelor nr. 1 – 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Comentarii: Prevederile ordinului se aplică începând cu facturile emise/primite în ultima perioadă fiscală de raportare din anul 2013, pentru care există obligaţia de declarare de către fiecare operator înregistrat în scopuri de TVA

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11